9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (1)

Tam metin

(1)

https://yazilidayim.net/

LİSESİ

9/ SINIFI TARİH I. DÖNEM II.

SINAVI

Soru No A TOPLAM Puan Değeri 25x4p.=100 P. 100P. Aldığı Puan Adı-Soyadı: No:

1- Geçmişte yaşamış insan topluluklarının geçmiş yaşantılarını, sosya-ekonomik yapılarını, her türlü etkinliklerini sebep sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak objektif biçimde anlatan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

https://yazilidayim.net/A) Epigrafya

B) Tarih

C) Filoloji

D) Paleografya E) Onomastik

2- Battal Gazi filminde kol saati görülmesi ve havada uçak uçması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Anakronizm B) Kültürel Görelilik C) Annal Ekolü D) Enter-Nasyonalizm E) Marksist Tarih Yazımı

3- Tarihte bilinen ilk alfabeyi kim geliştirmiştir? A) Fenikeliler

B) Frigler C) Lidyalılar D) Urartular E) Asurlular

4- Tarihteki ilk düzenli ve sürekli orduları (Professional Army) kuran tarihteki bilinen ilk imparatorluk aşağıdakilerden hangisidir? A) İyon B) Roma C) Fenike D) Akad E) Sümer

5- Tarihte bilinen ilk yazılı anayasa aşağıdakilerden hangisidir? A) Urukagina Kanunları B) Kleistenes Kanunları C) Kanun-i Esâsi D) Hammurabi Kanunları E) Lepid-İştar Kanunları

6- Friglerin ünlü çengelli iğnelerine ne denirdi? A) Tapates

B) Fabl C) Piramit D) Fibula E) Tavananna

7- Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? A) Lozan

B) Sevgendname C) Edirne - Segedin

D) Westfalya E) Kadeş

8- Babil Kralı Nabukadnezar’ın, sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırdığı dünyanın yedi harikasından birisi kabul edilen eser hangisidir?

A) Trins Şatosu B) Louvre Sarayı C) Tac Mahal

D) Babil’in Asma Bahçeleri E) Hâva Mahal

9- ‘’Eşek kulaklı’’ olması, ‘’tuttuğu şeylerin altın madenine dönüşmesi’’, ‘’boğa kanı içerek intihar etmesi’’ ile ünlü Frig Kralı kimdir? A) Leon Ugur B) Kral Kroissos C) Kral Menus D) I. Şuppiluliuma E) Midas

10- İyon ve Dorlarda kurulan şehir devletlerine ne denir? A) Site

B) Nom C) Polis D) Zikkurat E) Pankuş

11- Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi deniz ticaret koloniciliğinde gelişmiştir? A) İyonlar B) Frigler C) Lidyalılar D) Urartular E) Asurlular

12- Hangi medeniyet, Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlamıştır? A) Sümerler B) Asurlular C) Babilliler D) Akadlar E) Elamlar

13- Tarihsel olarak, kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel gövdeye ne denir?

A) Krallık B) İmparatorluk C) Beylik D) Hanlık E) Voyvodalık

1

(2)

14- Tarihte ilk kez parayı icat eden altın ve gümüş parayı kullanan topluluk hangisidir?

A) Hititler B) Frigler C) Lidyalılar D) Urartular E) İyonlar

15- Efes'ten Mezopotamya'ya kadar uzanan Sardes, Ninova, Babil, Ekbanata, Sus, Persepolis güzergâhını takip eden Lidyalıların yaptığı ünlü ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kral Yolu B) İpek Yolu C) Baharat Yolu D) Kürk Yolu E) Gediz Yolu

16- Sümerlere ait yedi katlı tapınaklara ne denir? A) Piramit

B) Çin Seddi C) Zikkurat D) Agora E) Zafer Takı

17- Eskiçağlarda Mısır’ı yöneten tanrı-krallara ne denirdi? A) Kral

B) Bey C) İmparator D) Voyvoda E) Firavun

18- Eskiçağlarda siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimine denir?

A) Aristokraşi B) Oligarşi C) Tiranlık D) Monarşi E) Demokrasi https://www.sorubak.com

19- Yunan medeniyeti içinde, aristokratlara veya halka karşı zaman zaman güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere ne denirdi? A) Kral B) İmparator C) Czar (Çar) D) Han E) Tiran

20- İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışlarından sonra Sina Dağı’nda Tanrı tarafından Hz. Musa’ya bildirilen dini hukuğa ait hükümler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solon Kanunları B) On Emir

C) 12 Levha Kanunları D) Kleistenes Kanunları

E) Cengiz Yasası

21- Yüzbinlerce yıl süren ve tarihin en uzun ve karanlık dönemi olarak bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Iron Age (Demir Devri)

B) Kalkolitik (Bakır Taş) C) Neolitik (Yeni Taş)

D) Mezolitik (Orta Taş) E) Paleolitik (Eski Taş)

22- Asurlulara ait tarihte bilinen ilk kütüphane hangisidir? A) Kaniş

B) Smyrna C) Kolophon

D) Bergama E) Ninova

23- İlkçağ'ın hangi olay ile başladığı kabul edilir? A) Kadeş Antlaşması

B) Kavimler Göçü

C) İstanbul'un Fethi D) Fransız İhtilali

E) Sümerlerin yazıyı bulması

24- ‘’İki nehir arasındaki ülke ‘’ olarak tanımlanan coğrafya neresidir? A) Orta Asya B) Mâverâünnehir C) İndus Vadisi D) Mezopotamya E) Kızılırmak Vadisi

25- Türkiye’de bilinen en eski yerleşim yeri neresidir? A) Antalya Beldibi Mağarası

B) Samsun Tekkeköy Mağarası C) İspanya altamira Mağarası

D) İstanbul Yarımburgaz Mağarası E) Diyarbakır Çayönü

https://www.sorubak.com

Şekil

Updating...

Benzer konular :