• Sonuç bulunamadı

Differential cross sections of carbon isotopes 9C - 15C incident on a proton in the framework of diffraction approach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Differential cross sections of carbon isotopes 9C - 15C incident on a proton in the framework of diffraction approach"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

The Fifth Conference “ Nuclear Science and Its Application”, 14-17 October 2008

DIFFERENTIAL CROSS SECTIONS OF CARBON ISOTOPES 9C - 15C

INCIDENT ON A PROTON IN THE FRAMEWORK OF DIFFRACTION

APPROACH

E.T. IBRAEVA1. O. IM A M BEK O V 2, G. NU RBAKOVA2, A.M . ZH U SU PO V 2 ‘The Institute o f Nuclear Physics o f National Nuclear Center, Alma-Ata, Kazakhstan 2 al-Farabi Kazakh National University, Department o f Physics, Alma-Ata, Kazakhstan

M ost o f presented carbon isotopes are neutron rich unstable b y (1-decay nuclei: 9’10I1C by P+ and 1415C by (5% w ith life tim e from 0.127 sec. for 9C to 5730 years for 14C. The structure o f carbon isotopes has attracted m uch attention as experim ental inform ation already accum ulated tow ards its neutron dripline as w ell as data are expected to be provided by radioactive ion beam facilities such as RIK EN (Gapan) and GSI (France).

Experim ents w ith such nuclei are conventionally set w ithin inverse kinem atics w ith proton as target for incident beam o f instable nuclei produced in nuclear reactions at accelerator.

The new articles [1 ,2 ] were represented system atically analyze total reaction cross sections o f carbon isotopes on a proton [1] and on a !2C [2] targets for wide range o f incident energy. F o r the calculation o f the cross sections w ere taken the G lauber approxim ation. It is vital to find a consistent param etrization o f the pN -scattering amplitude which have successfully reproduced the data on reaction cross section. The param eters w ere found in [1, 2] we used in our calculations.

In the present w ork we calculate differential cross section for proton scattering at this nucleus w ithin inverse kinem atics at energy from 100 to 1000 G eV /nucleon w ithin G lauber diffraction approach, which enables to calculate quite precisely the characteristics o f elastic scattering for hadrons at nuclei at high and interm ediate energies.

To describe the intristic structure o f carbon isotopes we used the wave function in m any body shell m odel [3] for 1011,415C nuclei and wave function in three-body 7B e-p-p-m odel for 9C nucleus [4].

This theory enables us to study the scattering process m icroscopically, i.e. to evaluate contributions from scattering different m ultiplicities in the section and to understand the influence o f nuclear structure on this section. U pon calculations o f the contributions into differential cross section from the first three term s in multiple scattering at energy 1.0 G eV /nucleon w e have show n that single collisions prevail at the sm allest scattering angles less than 0 < J2, w hile double collisions - in the region o f the second m axim um o f the cross section (2O>0 > 12°) and triple ones - in the region o f the third m axim um at 0 > 20°. A t overlapping o f different scattering

Section II. Basic Problem s O f N uclear Physics

(2)

The Fifth Conference “ Nuclear Science and Its Application”, 14-17 October 2008

m ultiplicities there appear characteristic interference m inim a in the differential cross section since the m ultiple scattering series consist o f term s w ith alternating signs and those term s w ith opposite signs decrease the totals.

In that way using G lauber diffraction approach we can calculate the differential cross section for scattering protons from instable carbon isotopes in inverse kinem atics. This theory enabled us to study scattering at m acroscopic level, i.e. to evaluate contributions into the section from different scattering m ultiplicities and to understand the role o f nuclear structure in this process.

1. B. A bu-Ibrahim et al. arX iv:0710.4193vl [nucl-th] 2007. 2. W. Horiuchi et al Phys.Rev. C 75, 044607 (2007).

3. A.N. Boyarkina The structure o f nuclei o f Ip-shell. Moscow. 1970.

4. M.A. Zhusupov, E.T. Ibraeva Izv. Rus. Akad. Nauk. Ser.Fiz. 2008 (in published).

Referanslar

Benzer Belgeler

Department of Medical Pathology, 9 Ankara University School of Medicine, AnkArA, TUrkey, 10 Dokuz eylül University School of Medicine, IzMIr, TUrkey, 11 İstanbul

Yeşilyurt’un (2008) biyoloji dersi bağlamında dershane öğrencileriyle gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, öğrencilerin, okullarda Üniversiteye Giriş Sınavı’na

Gerek hazırlanan eğitim programının uygulanması ile ortaya çıkan sonuçlar, gerekse başa çıkma tutumlarını temel alan literatürdeki çalışmalara

Genel olarak kadın erkek arasındaki ilişki ve onun bir alt kolu olarak kadın erkek arasındaki cinsel ilişki, Allah tarafından insana bahşedilen şehvet

Çünkü özerk bölgelere ayrılan İspanya, Katalanların ayrılmasıyla kendi içinde bir domino etkisi yaratarak özerk bölgelerin bağımsızlık

başarılı bir afet yönetimi için, etkili risk azaltım ve önleme stratejilerine ihtiyaç olmakla birlikte, afet sonrası sosyal ve ekonomik iyileşme süreci için de, uzun dönemli

8 Geçmişten günümüze uygulanan hizmet alımı ya da kamu hizmetini özel kişilere gördürme yöntemleriyle benzerlikleri olmakla birlikte uygulamanın tabi olduğu hukuk

Wikileaks’in bugüne kadarki en büyük ifşa dalgasının henüz başlangıcında, 28 Aralık 1966 ile 28 Şubat 2010 tarihleri arasında 274 diplomatik merkezden geçilen