7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (3)

48  Download (6)

Full text

(1)

https://yazilidayim.net/İSTANBUL BAĞCILAR PİRİ REİS ORTAOKULU 7/İ SINIFI I. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER I. YAZILI SINAVI

Ad Soyad: Sınıf: Numara: 1)İletişim nedir? İletişim türleri nelerdir? Birer örnek ile açıklanıyınız.(10 puan)

……… ……… ……… ……… ……… 2) İletişim engellerinden 5 tanesini yazınız.(10 puan)

……… ……… ……… ……… ……… 3)Aşağıdaki cümlelerin doğru olanın başına D yanlış olanın başına Y koyunuz.(10 puan)

( ) Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu, düşüncesini anlama çabasına empati denir.

( ) Sağlıklı bir iletişim için sen dilini kullanmalıyız. ( )Kitle iletişim araçları kamuoyu oluşturmada etkilidir.

( )Anayasamızda sadece devlet başkanları düzeltme ve cevap hakkına sahiptir. ( )Osmanlı devletini kuran boy Kayı’dır.

( ) Yıldırım Bayazıt Osmanlı devletinin ikinci kurucusu sayılır.

( ) Kuruluş döneminin en kötü antlaşması 1444 Edirne Segedin antlaşmasıdır.

( )Osmanlı devletinin kuruluş döneminde Balkanlarda güçlüğ ve adaletli bir bizans imparatorluğu bulunuyordu.

( ) Yıldırım bayazıt Niğbolu savaşında ele geçirdiği ganimetle Bursa Ulu Camii’ yi yaptırmıştır. ( ) Tımarlı sipahiler devletten 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş alırdı.

4)Aşağıdaki ifadeleri uygun olanlar harflerle eşleştiriniz.(10 puan)

5) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. (10 puan) *Kayıların sembolü……….

*Bizanslı yöneticilere ……….adı verilmektedir.

*……….. farklı meslekten kişilerin bir araya getirdiği dini ve iktisadi kuruluştur. *………. Osmanlı devletinin ilk veziridir.

*Savaş meydanında şehit düşen ilk ve tek padişah……….

*Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli ilk toplumsal ayaklanması……….. isyanıdır. *Deniz kuvvetleri askerine……….. denir.

*Orduda silah onarım ve yapımından sorumlu olanlara……….denir. *Gayrimüslimlerden askerlik karşılığında……….. vergisi alınır. *Resmi evrklara padişahın tuğrasını……….çeker.

6)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(5*10)

A Maltepe Savaşı B Karesioğulları C Dursun Fakıh D Koyunhisar Savaşı E Çimpe F Germiyanoğulları G Şeyh Edebali H Sazlıdere Savaşı İlk Osmanlı kadısıdır.

İlk Osmanlı Bizans savaşıdır. Avrupadaki ilk toprak parçamızdır. İlk Osmanlı Haçlı savaşıdır.

(2)

1)Aşağıdakilerden hangisi ben dili kullanılmış bir cümledir?

A)Konuşmayı kes artık.

B)Ödevlerini zamanında yapmalısın C)Parmak kaldırılmadan konuşulmasından hoşlanmıyorum.

D)Çok dağınıksın.

2) I Halka adaletli ve hoşgörülü davranma II İskan siyaseti

III Balkanlarda güçlü bir siyasi otoritenin olmaması

Yukarıdakilerden hangileri Ankara savaşından sonra Osmanlı devletinin Balkanlarda büyük topraklar kaybetmeme sebepleri arasında gösterilebilir?

A)I BI veII C) I,II,III D)I ve III

3)Kuruluş döneminde görülen I Divan teşkilatının kurulması II İlk medresenin açılması

III Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması Gelişmelerinden hangilerinin yönetim alanında gerçekleştirildiği savunulur? A)I

B)II C)I ve II D)I ve III

4)Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra fetret devrine girmiştir?

A) Ankara Savaşı B) Niğbolu Savaşı C) I. Kosova D)II. Kosova

5) İlk deniz savaşı hangi padişah zamanında yapılmıştır?

A) Osman Bey B) Orhan Bey C) II. Murat D) Çelebi Mehmet

6)Orduda bekar erkeklerin oluşturduğu gruptur. Temel amaçları

ölmektir.Bahsedilen askeri grup hangisidir? A)Deliler

B) Sakalar C)Azaplar D)Sipahiler

7) Osmanlı devletinde eğitim, din, adaletten sorumlu olan sınıftır?

A)İlmiye B) Reaya C) Seyfiye D)Kalemiye

8) Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyüyüp devlet haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Bizans’ın taht kavgalarıyla uğraşması Yetenekli padişahların beyliği yönetmesi Coğrafi konumunun sağladığı avantaj Türk beylikleriyle mücadele etmesi

9) Yeni fethedilen Hristiyan topraklarındaki ailelerin küçük yaştaki erkek çocuklar ailelerinde alınırdı. Çocuklar Anadolu’daki Müslüman Türk köylülerine teslim edilirdi. Çocuklar bu ailelerin yanında İslamiyet’i ve Türklüğü öğrenirlerdi. Bu çocuklar daha sonra Acemioğlanlar Ocağı’na alınırdı. Güçlü olanlar Yeniçeri Ocağı’na gide asker olur, zeki olanlar ise saray okuluna gider ve devlet adamı olurdu.

Metinde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir?

A) Devşirme Sistemi B) İskan Politikası C) İstimalet Politikası D) Tımar sistemi

10) “Televizyon toplumu yanıltmadan, haberi olduğu gibi vermeli.” diyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisine saygı duyulması gerektiğini vurgulamıştır?

A)Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü B) Doğru bilgi alma hakkına

C) Kitle İletişim özgürlüğüne D) Özel hayatın gizliliği hakkına

SABRİYE BOZBAYIR Kaderde ne varsa, O gelir başa…�

Figure

Updating...

References

Related subjects :