• Sonuç bulunamadı

Burhan Felek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Burhan Felek"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Burhan Felek 50 sini geçtiğini itiraf ediyor, fa­

kat hakiki yaşını bir türlü söylemiyor. İlk yazısı­

na bugünkü fiatlarla 24 lira alan Burhan Felek

tam 36 yıldır yazı yazıyor, gazetecilik yapıyor.

Y a z a n . S O L E L L Î

Fotolar! RÜÇHAN ARIKAN

Donanma Mecmuasına makaleler

yazmakla meslek hayatına atıldım. Bir müddet sonra hu mecmuanın yazı işlerini idareye başladım. Bir iki yıl sonra Tasvir Efkâr gazetesine evvelâ foto muhabiri olarak girdim. Daha sonra aynı gazetenin spor muhabiri oldum. 19 18 de ilk defa haftada bir olmak üzere mizahı sohbetler yapmağa başladım. Gün­ lük gazetelerde her gün muntaza­

man fıkra yazmaklığım 1925 de

Vatan gazetesinde başlar."

— “ İlk aldığınız ücreti hatır­ lar mısınız?” diye sorunca “ Nasıl

hatırlamam?“ cevabını veriyor.

“ Donanma Mecmuasından yazı ba­ şına altın para 60 kuruş alırdım. Bugünkü rayiçle 24 lira eder. Şim­ di Babıâliye yeni gelenlerin aldık­ ları parayı bir tarafa bırakın. Meş­ hurlarımızın kaçı bir yazısına 24 lira alabiliyor?“

Burhan Felek, sadece gazete­

cilikten kazandığıyla geçinmek

mecburiyetinde olmıyan nadir bah- tiyarlarımızdandır. Bu mesleğe gi­ recek gençlere, her şeyden evyel başka bir geçineceği varsa ve bu mesleği diğerlerinden fazla seviyor­ sa girmesini tavsiye ediyor. “ Gaze­ tecilik bizde, maalesef henüz verim­ li bir meslek haline gelemedi. Son­ ra okuyucuyu daima dikkati az, vakti az, vefası az bir müşteri ola­ rak göz önünde bulundurmalarını hassaten tavsiye ederim. Kısa yaz mak ve iyi bildiğini yazmak şart­ tır. Geçenlerde bir yazımda bugün­ kü gençliğin iyi yetişmediğinden bahsetmiştim. Birkaç gün sonra

mülkiyeli bir okuyucumdan bir

mektup aldım. ‘Siz iyi yetiştinizse bu sizin değil. sizi yetiştirenlerin hüneridir. Biz iyi yetişmedikse bu bizim değil. sizin kabahatinizdir diyor.“

Burhan Felek içki kullanım yor. Sigarası, kahvesi de yoktur. “ Yalnız sabahları bir çay içerim" diyor. “ Merasim icabı bir yerde

bulunduğum vakit kadeh kaldır­

mak icap ettiği zaman bir iki yu­ dum bir şey içerim ama, siz yine beni içki düşmanı sayabilirsiniz.“

Burhan Felek bu keyif verici şeylere o derece düşmanmış ki, ri­ vayete göre kendisini matbaada zi­ yarete gelen misafirlerini kahve, çay gibi şeylerle zehirlememek için kahveciye sık sık tenbihte bulu­ nurmuş:

— “ Odada misafirler varken içeri girmek, ‘bir şey istemlisiniz ?* gibi şeyler sormak yok. Velev ki evvelce içilmiş boş fincanları almak için dahi olsa... Oda boşken gelir alırsınız? ’

Bir aralık bu hikâyeyi kendi­ sine anlattığım zaman güldü: “ El (Arkası 34. sayfada)

B

URMAN FELEK'İ

tammıyam-mz var mıdır, pek zannetmi­ yorum. Yirmi beş yıldır mun­ tazaman fıkra yazan, her Pa­ zar günü Cumhuriyet gazetesinin ikinci sayfasının alt kısmında Pazar Sohbetleri yapan Burhan Felek’ i gazeteci olarak tammasanız bile, yıllardır Halkevlerinde, mektepler­ de ve diğer bazı toplantılarda ver­ diği konferanslardan tanırsınız. Bu çeşit topluluklarda da bulunmadı- mzsa. hiç olmaksa şurada burada kendisinden bahsedildiğini duymuş veya ismini işitmişsinizdir. Çünkü Burhan Felek yalnız gazetecilikle şöhret yapmış kimselerden değildir. Aynı zamanda Gazeteciler Cemiye­ ti reisi. Şehir Meclisi, Beden Terbi­ yesi istişare heyeti âzasıdır.

Usküdarda doğmuştur. 'Ba­

bam de, dedem de oralıdır. Yani ailece Üsküdarlıyız” diyor, fakat doğum tarihini bir türlü söylemi­ yor. “ İnsanlar doğdukları tarihe göre değil, taşıdıkları sinne göre yağlanırlar. Sadece elliyi geçtiğimi söySiyebilirim, Küsurunu dostların tahminine bırakıyorum." burada bir an duruyor ve: "Umarım ki. diye ilâve ediyor, "H er şeyin ash- nt aramakta pek titiz oîmry&ıı o- kuyucular, yaşımı da kılikılına ö ğ ­ renmekte inşallah ısrar etmezler.

Burhan Felek ilk, rüştiye ve tdadî tahsilini de Üsküdarda yap-

10

tıktan sonra Hukuka giriyor. O sıralarda ortalık pek karışıktır. Hukuktan yeni mezun olduğu sıra­ larda Mahmut Şevket Paşa öldürü­ lüyor.

— "Bir sürü kimse ile birlik­ te o kargaşalıkta beni de palas pandıras yakalayıp Bekirağa bölü­ ğüne tıktılar. Oradan Sinoba sür­ gün gittim. Yirmi gün sonra be- raet ederek döndüm."

— "H iç korkmadınız m ı?" di­ ye soruyorum.

Kahkahayı basıyor:

—— "Bakın şimdi ne rahat gü­ lüyorum.” diyor. "Am a o zaman gülmeyi falan unutmuştum tabiî... Siz o günleri yaşamadığınız için hissedemezsiniz. O sıralarda salkım salkım adam asıyorlardı. Bir gece bizi Bekirağa bölüğünden çıkarıp kamyona doldurdular. ‘Nereye?’ di­ ye diye sorduksa da cevap alama­ dık. Ne hale geldiğimi düşünün. Muhakkak bizi asmağa götürüyor­ lar, diye içime bir korku düştü. Kamyon rıhtıma gelip de biz va­ pura aktarılıncaya kadar en aşağı üç dört defa öldüm, dirildim."

ugün zarif nükteleri ile oku­ yucularını güldürmeği, iğneli yazılarla düşündürmeği kendi­ ne meslek eden Burhan Felek, mesleğe başka yoldan girmiştir.

— "1914 senesinde ilk defa

Referanslar

Benzer Belgeler

Birkaç yıl önce, biri borsa­ cı, biri avukat, adları Cengiz olan iki arkadaş Kallavi So­ kak 20 numarada adını adre­ sinden alan meyhaneyi açtı­ lar ve

Genel bir çerçeve ile sinema sanatı içerisinde Méliès ve Lumiére gibi iki sinema öncüsünün sinemada yarattığı yol ayrımına ve daha sonra ise bu iki türün

Bu tez çalışmasında, tek kullanımlık perde baskılı karbon elektrot ve kalem grafit elektrot üzerine çağın malzemelerinden biri olarak kabul edilen grafen modifiye

Cenaze töreni • • Ömer Asım Aksoy, Ankara’dan uğurlandı ANKARA (Cumhuriyet Bü­ rosu) - Ankara’da 95 yaşında.. ölen Türk Dil

Samsun ili Çarşamba ilçesinde bakımlı ve bakımsız fındık bahçelerinde yetiştirilen Çakıldak çeşidinin verim ve meyve özelliklerini belirlemeye yönelik

Trabzon’daki ağ kafes işletme sayısının Ordu’daki işletme sayısından fazla olduğu, Ordu’daki işletmelerin Trabzon’dan daha önce kurulması sebebiyle daha

Annesi Fahrünnisa Zeyd, üvey babası Emir Zeyd, Şirin Devrim ve. kardeşi Raad

Geçmiş öyküsünde vajinal doğum olan anneler geçecekleri süreçleri, yaşayacakları ağrı düzeyini, doğumun sonunda iyileşme evrelerini bildikleri ve bu