• Sonuç bulunamadı

Kız Kulesi aşıkları...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kız Kulesi aşıkları..."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

|

Yöneten:

Bülent

BERKMAN

ıvD.

y

V©Ş0lf©»»« Vcşaire...

■ Sunay AKIN

Benzer bir özelliği var/laiklik ve K ız Kulesi’nin/ Sıvası dökülüyor her ikisinin!

Kız Kulesi Aşıkları...

Sunay A KIN •"■■«ARİH 1 Ocak 1921. I T e n i yılm ilk günü... J . Soğuk bir kış sabahında Sirkeci rıhtımından kalkan küçük bir vapur emperyalizme karşı savaşmak için Anadolu’ya geçmek isteyen yolcularıyla birlikte yola çıkar. Vapurun adı “ Yeni Dünya” dır!.. Vapurdaki Kuvayı Milliyecilerin arasında dört şair de vardır: boylarsınız.” İşga l yıllarında Kız Kulesi karakol olarak kullanılıyordu. Boğaz’dan Karadeniz’e ve

Karadeniz’den Boğaz’a giden gemiler buradan kontrol ediliyordu. Kız Kulesi’nden ayrılan içi asker dolu bir motor, vapura yanaşınca dört şair dikkatleri üstlerine çekmemek için ön güvertedeki çuvalların araşma büzüldüler... İşgal askerlerinin adımlan güverteden Kız Kulesi'nin gerçek aşıklarında! Mehmet Bayhan Y u su f Ziya, Faruk Nafiz, Vala N u rettin ve Nazım Hikmet...

Kız Kulesi önlerinde büyüdükçe rıhtımdan ayrılmadan önce kendilerine söylenen şu uyarıyı anımsadılar: “ Üzülmeyin ama bir tehlike var. Kız Kulesi açıklarında işgal ordusunun kontrolü gemiye gelecekmiş. Son günlerde baskı arttı. M illi Mücadeleye katılmaya gittiğimiz anlaşılırsa Arapyan Hanı’nı uzaklaştı ve vapurun motorları yeniden çalışmaya başladı. Kontrol bir şey

bulamadan Kız Kulesi’ne geri dönüyordu!

K ız K u lesi’nin hapishane, cüzzamlı hastaların konduğu hastane ve Şehir Hatları vapurlarındaki fareleri öldürmek için kullanılan siyanürlerin depolandığı bir mekan olarak değerlendirildiğini biliyordum ama işgal kuvvetlerinin karakolu

olarak kullanıldığım Nazım Hikmet’in anılarında öğrendim. Kız Kulesi’nin aşıkları Nu rseli Îd iz’ in bol bol soyunduğu “Kız Kulesi Aşıkları” filmindeki sevgililer değil, özgürlük için kavga veren şairlerdir. Nazım Hikm et, Kız Kulesi’ni kartpostallardaki tutsaklığından kurtarıp arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları oyuna katan Koşm aca o ynayalım Güzin’ciğim/

sen, ben, Dino b ir de Veruşam/ koş mayaca oyn ayalım yağm ur altında/ yalnayak başıkabak/ ve geçelim Sen M isel B u lv a n ’ndan/ İstanbul’u kovalayarak/ ve f ir dönelim N ö tr Dam’m bahçesinde/ K ız K u lesi’yle K ız K u lesi’nde iki yıldır düzenlediğimiz şiir akşamlarında dünya halklarının kardeşliği ve barış için yüzlerce şiir okuduk, şarkılar söyledik. Bizce iki kıta arasındaki Kız Kulesi’nde kıtalarında özgülük imgeleri taşıyan şiirler okunmalıdır. Öldürülen gazeteciler ve Sivas’ta katledilen sanatçılar için de gidildi K ız Kulesi’ne... Kulenin duvarlarına U ğur M um cu’nun, Turan Dursun’un, Musa A n te r’ in, A bdi

Ip ek çi’nin, A sım

B ezirci’nin, M etin A ltıo k ’un, A s a f K oçak’ m, N esim i Çim en’ in ve öldürülen nice güzel insanın fotoğrafları asıldı...

K ız K u lesi iki yıldır bu ülkeyi ortaçağ

karanlığına çekmek isteyenlere karşı olan sanatçılara yataklık yapıyor... Ama, o hiçbir zaman yatak

sahnelerinin bol olduğu ticari bir film i

haketmemiştir! Evet, Kız Kulesi’nin gerçek aşıklan şairlerdir. R ıfa t İlgaz da aşıktır Kız Kulesi’ne. Sevgili İlga z Hoca tutuklu olduğu Sansaryan Han’ın penceresinden itiraf eder bu aşkını: Burada ısın ıverd i kanım Vurgunum şu K ız K u lesi’ne N e de şirin görünüyor T a rih boyunca Kız Kulesi ile insanların buluşması hep kötülük çerçevesinde olmuş. Biz ilk kez sanatı taşıdık Kız Kulesi’ne... Dr. N iya zi Yu rtseven ’ in Üsküdar Belediye Başkanlığı görevi sırasında binlerce sanatsever gelecek güzel günlerin umuduyla Kız Kulesi’nde buluştu, tik kez umut, ilk kez sevgi ve ilk kez barış sunulmuştu Kız Kulesi!..

Y e n i Dünya adlı vapur ile emperyalizme ve- gericiliğe karşı savaşmaya giden şairlerin kimliklerinde “ Yumurta Tüccarları” yazılıydı. Şimdi o yumurtalar sizin ellerinizde... Hayır! K ız Kulesi aşıklarının film i henüz yapılmadı!

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Ta h a Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

This study was designed to obtain baseline data regarding self-reported body image, attitudes toward overweight people, and dietary behaviors of normal-weight and obese women

Method: The medical records of 169 cases of pediatric cochlear implants from 1991 to 2002 with a follow-up period of 3-11 years were reviewed for demographics and complications.

Tedarik zinciri yönetimi; ne kadar ürünün üretilmesinin gerekli oldu unun belirlenebilmesi için geçmi teki performansa ve e ilimlere bakan talep planlaması,

Yolda Tristan ve Isolde kraliçe- nin kendi k›z› ve Kral Mark için haz›r- lam›fl oldu¤u aflk iksirini yanl›fll›kla içerler.. Böylece bütün güçlüklere kar- fl›

Ge­ rilerde kalan bir imparatorluk baş­ kenti içinde yaşanılan hayatı, geç­ mişteki her tabaka ve mezhepten in­ sanlarını, yapılarını en iyi tanıyan­

Fouchier’e göre bu iki mutasyon ve başlan- gıçta kasıtlı olarak oluşturulan üç mutasyon, yani toplamda sadece beş mutasyon, virü- sün deneyde kullanılan kokarcalar arasında

Nitekim Mahmut Şevket Paşanın öl­ dürülmesi üzerine çarçabuk kurulan yeni bir harp divanı, Binbaşı Remzi Bey’in (Paşa) başkanlığında verdiği ilk idam

Östaki disfonksiyonu kronik otit gru- bunda 43 kulakta (%71.7) görülürken, normal kulakların sadece 51'inde (%34.9) tespit edildi. Hem kontrol hem de kronik otit grubunda