MAKÜ’DEN BİLİM ŞÖLENİ: ULUSLARARASI MAKÜVET UYGULAMALI EĞİTİM KONGRESİ

Download (0)

Full text

(1)

ÖZET: “Sektörün önde gelen isimleriyle tanışmak, bu isimlerden teorik dersler alarak ardından uygulamalı eğitim-lerle becerilerini birleştirebilecekleri hem eğlenceli hem de bilimsel, üstelik uluslararası standartlara sahip bir kongrenin özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kaçırmama-sı gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kongremiz alanında uzman hekimlerin teorik ve uygulama eğitimleri ile katılımcılarımıza 3 gün boyunca tecrübelerini de aktaracağı klinik bilimleri kapsayan bir bilim kampı aslında. Kampımıza ilgi duyan öğrencilerimizi kongremize bekleriz...

ANAHTAR KELİMELER: Veteriner; cerrahi; kongre; bilim; eğitim.

ABSTRACT: “I think that it is an event that both masters and doctoral students should not miss, especially in a congress with international standards, which is both amu-sing and scientific, which can meet the leading names of the industry and take theoretical lessons from these names and then combine their skills with practical trainings. It is actual-ly a scientific camp which includes the theoretical and prac-tical training of specialist physicians in the field of cycloplegy and the clinical sciences that our participants will transfer their experiences for 3 days. We will wait for the students who are interested in our campaign to congratulate ... Those who want to join can register on our website www.makuvet2018. org and they can follow up with all the social media accounts with #makuvetkongre hasthag. “

KEYWORDS: Veterinary; surgical; congress; science; education.

(2)

DERGİ AYRINTI: Sayın Yrd. Doç. Dr. Özlem Şengöz Şirin, önce-likle sizi tanıyabilir miyiz?

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ŞEN-GÖZ ŞİRİN: İstanbul Yeşilköy 50. Yıl Lisesinden mezun olup, 1998 yılın-da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakül-tesinde lisans eğitimine başladım. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Vete-riner Cerrahi doktora programına katıldım. 2006 yılında Cornell Uni-versity Collage of Veterinary Medi-cine Hospital for Animals’ da 1 aylık eğitim programından sonra, 3 ay süreyle Tufts University Cumming School of Veterinary Medicine Hos-pital for Animals için AOVET bursu kazandım. Las Vegas ve Davos’da 2007 ve 2008 yıllarında çeşitli orto-pedi eğitim programlarını tamamla-yıp, TPLO sertifikası aldım. Veteriner Ortopedi alanında kilitli sistemlerin ilk kez kapsamlı olarak uygulandı-ğı TÜBİTAK proje destekli doktora tezimi 2008 yılında tamamladım. 2008-2009 yılları arasında özel bir hastanede görev yaptıktan sonra da 2009 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesine katıldım. Ve-teriner Cerrahi ile ilgili birçok ulusal

ve uluslararası projeyi gerçekleştir-dim. 2014 yılında ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen AOVET eğitim prog-ramının başkanlığını ve eğitmenliği-ni yaptım. 2013-2018 yılları arasını kapsayan COST Action BM1306’da Türkiye Temsilciliği yapmaktayım. Las Vegas’ta düzenlenen “9th Glo-bal Veterinary Summit” kongresi-nin organizasyon komitesi üyesi ve eğitmen görevim var. Ayrıca 6 - 7 Ağustos 2018’de Birleşik Arap Emir-likleri-Dubai’de düzenlenecek olan “International Meeting on Veteri-nary and Animal Science” kongresi-nin Organizasyon Komitesi üyesi ve eğitmeniyim. Evli ve iki çocuk anne-siyim.

AYRINTI: Her şeyden önce bu kongreyi düzenlemekteki amacı-nızdan biraz bahseder misiniz ?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Ve-teriner hekimliği, insan ve hayvan sağlığında ve bilimin ilerlemesinde eşsiz bir role sahip. Mesleğimize en önemli yatırımı da öğrencilerimize iyi bir vizyon kazandırarak ve ufuk-larının açılmasına yardım ederek yapabileceğimize inanıyorum. Bu amaçla uluslararası standartlara

M

ehmet Akif Ersoy

Üniversitesi Veteri-ner Fakültesi, hay-vancılıkta gelinen noktanın ve uygulamalarının aktarıldığı, hayvancılıkta yeni bir bakış açısı getiren ve uluslara-rası özelliği bulunan bir kongre düzenliyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Özlem Şengöz Şirin ile 2- 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Burdur’da düzenlenecek olan ve geniş bir katılım olacağı “I. Uluslararası MaküVet Uygula-malı Eğitim Kongresi” hakkında yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz. Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Şen-göz Şirin, yaptığımız söyleşide dünyada ve Türkiye’de veteriner hekimliğin en güçlü isimlerinin katılacağı kongre hakkında genel bilgiler vererek, 3 gün sürecek bilim şölenini tanıttı.

(3)

sahip bir kongre programı hazırlaya-rak öğrencilerimizi Veteriner hekimli-ğindeki önemli isimlerle buluşturmayı ve interaktif eğitimlerle mesleki bakış açılarını standartların üzerine çıkarma-yı amaçladık. Bu şekilde öğrencilerimi-ze “Siz de bu noktalara gelebilirsiniz”i göstermek istiyorum aslında! Bu kong-re planını tek bir amaç içerisine sığdı-ramam çünkü öğrencilere iyi bir viz-yon kazandırmanın yanında mesleki el becerilerini de desteklemek için uy-gulamalı eğitimlere yer verildi. Ayrıca uluslararası saygınlığa sahip, veteriner camiada oldukça önemli işlerle yolu-muzu aydınlatan veteriner hekimler-den oluşan bir bilim kurulu oluştura-rak poster ve sözlü bildirileri de kabul edip özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunabilmelerini için bir imkân sunmak istedik.

AYRINTI: Kongre kapsamında poster ve sözlü bildiri kabulü yapıyorsu-nuz? Peki bu bildirileri kimler değerlen-direcek?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Katılım-cılarımızın bilimsel anlayışla hazırla-dıkları ve bize ulaştırhazırla-dıkları poster ve

sözlü sunumlar bilim kurulumuz tara-fından titizlikle incelenecek. Uluslara-rası düzeyde bir kongre olduğumuz için bilim kurulumuzu da çizdiğimiz portreye uygun olarak belirledik. Prof. Dr. Rory Todhunter ve Doç. Dr. Curtis Dewey (Cornell University Collage of Veterinary Medicine-Ithaca, New York), Prof. Dr. Kenneth Johnson (Vete-rinary and Comparative Orthopedics and Traumatoloji dergi editörü), Prof. Dr. Oliver Gauthier (Oniris College of Veterinary Medicine, France), Doç. Dr. Michael P Kowaleski (Tufts University Cumming School of Veterinary Me-dicine, Boston), Dr. Brain Beale (Gulf Coast Veterinary Specialists, Houston),

Dr. Günter Schwarz (AniCura Tierklinik Hollabrunn, Austria), Dr.Guillaume Ra-getly (Centre Hospitalier Vétérinaire, France), ve Dr.Ricco Vannini (AO Prin-ciples of Fracture Management in Dog and Cat) ile camiamızın önemli isimle-rinden KLİVET Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Suphi Erdem Acar, Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Dernek Başkanı Prof. Dr. Hasan Bilgili, Prof. Dr. Celal İzci, Prof. Dr. Iuliana Lonascu, AOVET Avrupa Başka-nı Prof. Dr. Bruno Peirone, Türk Veteri-ner Jinekoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Fındık, Doç. Dr. Dilek Olgun Erdikmen, Dr. Ateş Barut, Dr. İlge Öztamur, Doktorant Seralp Uzun, Veteriner Hekim Ziver Şahin de bilim kurulumuzda yer almaktadır.

AYRINTI: Bu kongreye kimler katılabilir? Kongreniz için katılımcı ol-mak isteyenler arasında bir kısıtlamaya gittiniz mi?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Kongre-mize katılım yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmekte olan öğ-rencilerin başvurusuna açıktır. Bu kap-sama araştırma görevlileri ile kamu/ özel sektörde görev yapan veya

(4)

klinisyen hekim olup lisansüstü bir eği-tim programına kaydı bulunan veteri-ner hekimler de dahildir. Kongremizi toplam 100 katılımcı ile sınırladık. Ay-rıca uygulamalı eğitimlerimize 1 gün ayırarak 20 kişilik gruplar oluşturduk. Bu sayede katılımcılarımız ilgi duy-dukları alanla ilgili uygulamalı eğitim-lere katılım sağlayabilecekler. Bir de katılımcılarımıza seçtikleri uygulama alanlarıyla ilgili doküman yollayıp gel-meden önce bir donanım sağlamayı planlıyoruz, bu nedenle son kayıt diye bir süremiz yok katılımcı sayımız ise sı-nırlı. Belirli bir donanımla gelen mes-lektaşlarımızın kafalarında oluşmuş sorularıyla ve anlayamadıkları birçok detayın cevabını mesleğin duayenle-riyle birebir eğitimlerle 3 gün boyunca alacaklarına inanıyorum.

AYRINTI: Lisanüstü öğrencileri neden bu kongreyi tercih etmeliler?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Mesleki başarısını bir adım daha öne taşımak isteyen, mesleğimizin daha çok bran-şlaşmış konularına ilgi duyan ve bilim-sel çalışmalarını uluslararası bir kong-rede sunmak isteyen tüm öğrenciler eminim ki kongremize misafir olacak-lardır. Sektörün önde gelen isimleriyle

tanışmak, bu isimlerden teorik dersler alarak ardından uygulamalı eğitimler-le becerieğitimler-lerini bireğitimler-leştirebieğitimler-lecekeğitimler-leri hem eğlenceli hem de bilimsel, üstelik ulus-lararası standartlara sahip bir kongre-nin özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kaçırmaması gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kongremiz alanında uzman hekimle-rin teorik ve uygulama eğitimleri ile katılımcılarımıza 3 gün boyunca tec-rübelerini de aktaracağı klinik bilim-leri kapsayan bir bilim kampı aslında. Kampımıza ilgi duyan öğrencilerimizi kongremize bekleriz.

AYRINTI: Bu kongre ile üniver-siteniz ve sektöre olası katkılarınız sizce neler olacak?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Üniver-sitemiz 2016 yılında Kalkınma Bakan-lığı tarafından, 40 üniversite arasında desteklenmeye uygun görülen 5 üni-versiteden ilk sırayı alarak birinci pilot üniversite seçildi. “Hayvancılık ve Hay-vancılığa Dayalı Sanayiciliğin Gelişti-rilmesi” alanında alacağı destekleme ile alanında daha da güçlenecek olan Üniversitemiz pilot üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyor. Sayın Rektörü-müz Prof. Dr. Adem KORKMAZ’ın

des-tekleriyle birlikte ve güçlü bir ekiple bu kongreyi Veteriner Fakültesi olarak organize etme sorumluluğunu üst-lendik. Böylece öğrenimi devam eden meslektaşlarımız ve henüz lisans se-viyesinde olan meslektaş adaylarımı-zı mesleğinin zirvesindeki isimlerle, sektördeki firmalarla Avrupa’nın en büyük Hayvan Hastanesi konumun-da ve görev yaptığım MAKÜ Hayvan Hastanesinde buluşturarak 3 günlük yoğun bir bilim kampı ile farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Mesleğimize olan en büyük katkımız ise kongremi-zin temel amacı olan ülkemizde Vete-riner Hekimliği mesleğini, geleceğimiz olan gençlerle birlikte olması gereken aydınlık seviyeye taşıma fikridir.

AYRINTI: Kongrenin tekrarını yapmayı düşünüyor musunuz?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Kong-remizin tekrarları olsun istiyoruz tabi ki! Fakat en önemli konu kongre sü-recinde ve sonrasında katılımcılardan alacağımız geri dönüşler. Kongrenin gidişatını asıl bu dönüşler belirleye-cek. Kongre sürecinde güzel bir enerji yakalayacağımıza inanıyoruz, çünkü biz son derece özverili bir şekilde ça-lışıyoruz. Daha öncede dediğim gibi geleceğin mimarı öğrencilerimize yeni bir vizyon kazandırmak ve ufuklarını açmak aslolan hedefimiz.

AYRINTI: Kongreye gelmek is-teyen okuyucularımızın merak ettiği bir soruyla devam edelim. Kongrede üze-rinde duracağınız, “kaçırmayın” dediği-niz konular nelerdir ?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Kongre kapsamında seçtiğimiz konular klinis-yen bir hekimin hangi bilgilere ihtiyacı olur şeklinde yola çıkıldığı için geniş bir içeriğe sahip. Pet hekimliğinde uz-manlaşmak isteyen bir veteriner he-kim kongremiz kapsamında veteriner dahiliyeyi Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ’dan, Göz Hastalıklarını Prof. Dr. Iuliana Lo-nascu’dan, ortopediyi

(5)

Prof. Dr. Bruno Peirone ve Prof. Dr. Ha-san Bilgili’den, cerrahiyi Prof. Dr. Sup-hi Erdem Acar’dan, nörolojiyi Dr. Ateş Barut’tan, acil hekimliğini doktorant Seralp Uzun’dan dinleme ve konunun içeriğine göre canlı hayvan, kadavra veya yapay kemik modelleri üzerinde birebir uygulama yapma şansı elde etmiş olacak. Yine çiftlik hekimliğinde Prof. Dr. Celal İzci ile ayak hastalıkları ile ilgili kapsamlı teorik ve birebir uy-gulama zamanı, Prof. Dr. Murat Fındık ve Veteriner Hekim Ziver Şahin ile do-ğum ve jinekolojiyi ilgilendiren önemli konularda teorik ve canlı hayvan üze-rinde uygulama zamanları, çiftlik hay-vanlarına ait dahili konuları Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz’dan dinleme şansına sahip olacaklar. Ayrıca at hekimliği ilgi alanı olanlara ise Doç. Dr. Dilek Olgun Erdikmen ve Dr. İlge Öztamur’la teorik ve canlı hayvan üzerinde pratik

eği-timlerin olduğu bir zaman dilimi ayar-ladık. Burada önemli olan mevzu. Ay-rıca katılımcılarımıza farklı bakış açıları sunmak amacıyla söyleşiler planladık. Bu söyleşilerde, ülke hayvancılığının sorunlarından bahsetmek üzere Türki-ye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan’ı, Köpek ırkları ve Kinolojiyi anlamak için Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği Baş-kanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Özkanal’ı, doğal hayat ve yaban hayatı hakkında bilgi almak için Veteriner Hekim Öztürk Sa-rıca’yı ve içimizden ama bize farklı bir gözle bakan MAT Medya Genel Müdü-rü Barış Kolgu’yu öğrencilerimizle bu-luşturacağız.

AYRINTI: Kongre düzenleme kurulunu incelediğimizde genç bir ekip görüyoruz sebebini açıklar mısınız?

YRD. DOÇ. DR. ŞİRİN: Evet! Madem öğrencilere yönelik bir kongre organize ediyoruz o zaman onları en iyi anlayabilecek bir ekiple bu prog-ramı yapmak daha verimli olur diye düşündük. Ekibimize hem lisansüstü hem de lisans öğrencilerimizden olu-şan karışık ve gencecik bir ruh hakim. Umarız katılımcılarımız da bizim son derece keyifle organize ettiğimiz bu bilim kampından verimli bir şekilde faydalanırlar. Katılmak isteyenler www.

makuvet2018.org web sitemizden

ka-yıt yaptırabilirler ve tüm sosyal medya hesaplarından #makuvetkongre hast-hag ile takip edebilirler.

Figure

Updating...

References

Related subjects :