• Sonuç bulunamadı

Mehmed Akif'in huzurunda

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mehmed Akif'in huzurunda"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YENİ İS T İKLA L - --- —

---M

illetler büyük evlâtları ile teneffüs ederler. Onlar

kütle halitasına rûh üfleyerek, şekil vererek

onu büyük duyguların, engin ufukların aydınlı­ ğına çıkarırlar.

Velilere benzerler, nebileri andırırlar. Ümitlerin

karardığı, yüzlerin sarardığı gün hâtiften ses duy­

muşçasına:

«Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın» diye­ rek seslerini nesillere, gelecek asırlara yollarlar. Mil­ letler büyük evlâtları ile ayakta durur. Onlarla yaşar, onlarla öğünür. Yol gösterirler. Işık tutarlar, ümit ve­ rirler. Kalemleri bir cesaret kaynağı olur, sözleri ılık bir rüya gibi kalplerde yaşamanın, hareketin, fazile­ tin alevini tutuşturur

Sonsuzdan gelir, rüh toprağına bir cemre gibi iner,

tarihe' zelzeleler verir, vazifelerini yapar, sonra bir

yıldız misali göğün sonsuzluğuna karışırlar. Milletin

alnı onlarla parlar, vatan onlarla ışıklanır, bayrak on­ larla gurur içinde dalgalanır. Tarih anlayışı, milliyet duygusu tûba ağacına dönmemiş bir memlekette vata­

na hizmet edenler Tutulmaz hatıraları, eserleri, fi­

kirleri yafta yafta gönüllere işlenir, gazeteler isimleri­ ni yadederler. Millet böylece kendisinin yükselmesi uğruna fikir çilesi çekmiş, duymuş ve duyurmuş, ezil­ miş, sürülmüş olana minnet borcunu öder.

Milletine lâyık gençlik milletinin büyüklerin, ta­

zimle anar. Mezan önünde sevgisini, duygusunu dile getirir. Büyük insan yetiştirmenin ilk şartı büyük ola­ nı unutmamaktır. Irkımın asıl evlâdı Mehmet A ı.if’in 27 nci ölüm yıldönümü bir ölüm sessizliği içinde geç­ ti. Gönül isterdi ki parti patırtıları için ikide bir so­ kağa dökülüp kazan kaldıranlar fevc, fevc, dalga dalga onun ulu hâtırasını takdis etsinler. Konferans salon­ larında felsefesi, din anlayışı, garp görüşü, insanı cep­ hesi ile A kif kütlenin gözü önüne konsun. Bizden ol­

mayan, bizim olmayan ne varsa sütunlarım onunla

dolduran, domuz etinaen nasıl bonfile yapılacağını an­ latan gazeteler SAFAHAT’tan mısralarla bezensin.

Ağacı görüp de kökü düşünmeyen ve ellerindeki baltayı asırlardır tariv köküne indirenler elbette Akife

sırt çevirecek, dudak bükecekti Çünkü Akif ermiş­

çesine biliyor, seziyor, SAFAHAT’ta geleceğin kaderi­ ni söylüyordu. Kehanet değildi bu.. Tarih ibret alın­ madığı için tekerrür ediyordu. Yolu bildikten sonra yolcunun hedefini söylemek kehanet sayılmazdı ki... Safahatı bir kere daha beş kere daha okuyalıfh. Millet­ çe saplanıp kaldığımız bütün felâketler, sukutu hayal­ ler, zilletler orada tesbit ve teşhis edilmiştir. Safahat

yalnız bir felâketler fihristi değil ayni zamanda bir

panzehir reçetesidir

HEYHAT... heyhat ki yanlış anlaşıldı. Felâketi

ilâç, panzehiri felâket sandılar.

AĞACI TERSİN*- DİKTİLER '

A kif’e şapka giymiyor diye dudak bükenler yarım

asırdır melon şapka taşıyorlar Avruoaya ne kadar

yaklaştığımığı söyliyebilirler mi Türklükten ne kadar uzaklaştığımız ise ortada.

Akif derin görüşüyle asırların verdiği korkunç bir rehavet içinde tevek .til dergâhına post sermiş, salla- na sallana teşbih çeıten, imân kandilleri sönmüş, dinî bir kürk gibi ters çevirip giymiş İslâm âleminin büyük ıstırabını kalbinde ,ıir avuç gibi taşıyor, mısralarını yıldız yıldız Şark’ın karanlık semalarına serçiyordu: «Ey cemâat uyanın oksa, hemen gün batacak. Uyanın korkuyorum: leyl-ı nedamet çatacak Ne vapurlarla trenler sizi bidâr etti, Ne de toplar bu derin uykuya bir kâr etti: Sizi kim kaldraıcak, sûru mu İsrâfilin?

Mehmed

Akif'in

Huzurunda

Yazan: A. R. Aklimuroğlu

A k if e şapka giymiyor diye dudak

bükenler yarını asırdır melon şapka ta­

şıyorlar. Avrupa’ ya ne kadar yaklaştığı­

mızı söyleyebilirler m i? Türklükten ne

katfcır uzaklaştığımız ise m eydanda...

Etmeyin... Memleketin hâli fenalaştı, gelin, Gelin Allah için olsun ki zaman buhranlı, Perdenin arkası ..^evli bilir ammâ kanlı

kalemi bir neşter misâli şarkın ve İslâm âleminin bü­ tün hastalıklarını cexer teker deşiyor ve ortaya koyu­ yordu. Meşrutiyetin ık gümerinde her taşın üstünde hürriyet hürriyet diye «Bir zilıi düdük» gibi ötenle­ re acı acı bakıyor «Selanik’ten hüıriyet gelecek» diye

vapur iskelesine koşarların haline yanıp yakılıyor,

hürriyetin ancak fâzilet toprağınd müsamaha güneşi

ile büyüyen nazlı bir çiçek olduğunu, sen-ben kavga­ larının, fırka taassuplarının, cehalet karanlığının, hü­ küm sürdüğü maddeye tapılan bir memlekette hürriyet güneşinin doğmayacağını söylüyordu

«skiden vardı ya meydanda gezen ipsizler: Hani bir «sâye-i şâhâne» çekip neı şeyi yer Onların bir çoğu aLrar-ı izam oldu bugün: Mürteci, nah kafa, bizler. kerem et; hali d ¡üşün Bu cehalet yürümez, asra bakın asrı ulûm, Başlasın terbiyeniz, ailelerden, oğlum

Sade hürriyeti İlân 3 oir şey çıkmaz;

Fikr-i hürriyeti hazmettiriniz halka biraz, Küfesi altında ezilen, okuidan mahrum *- hıçkırığı onun kaleminde öuyuiuyor, ruhları köleleşti-

hıçkırığı onun Kaleminde duyuluyor, onun aziz,

heyecanı, sevgisi Hasta çocuk» un alnına konan şef­

kat busesi oluyordu. O, yedi kandilli süreyyâyı Çanak-

kalede gömdüğümüz ehi- ruhlarına kandil yapıyor,

üstlerini örtemediğimiz ölülere gök kubbeyi rida na-

miyle çekiyordu, /e yin O perde arası ve meyhâne

kap smdan gördükleri Avrupay; memlekete şehvet sal­ yaları saça saça yutturmağa çalışanların maskeF yüz­ lerine tükürüyor, engin görüşüyle çalışan, ter deken, fabrikalarla, müzelerle, kütüphanelerle dolu, demiryol­ ları ile örülü Avrupayı ve Avrupayı yaratan değerlerin ne olduğunu unutulmaz mısralarla anlatıyordu.

Adı ile birlikte- tzân sesini duyan iki defa temiz

--- — ... ... = A : ,

bir babanın oğlu olan  kil taassuba, riyâkârlığa, ak­ siyonu körleştiren tevekkül felsefesine candar düşman dı. Medeniyete, terakkiye, .naarife, ilme bağlı id.. Mek tebi de câmi kadar, fabrika bacasını da minare kadar

seviyordu. Medeniyetle imarın elele yürüdüğünü, il­

min dîne düşman olmadığı ’dr âlem özlüyordu Mille­

tin düşünen kafası demek olan münevverler aydınlık

ellerini geniş halk kütlelerine uzatacaklardı.

Elleri çamursuz, tırnakları cilâsız, ruhları ışıklı,

gayeleri temiz olacaktı.

Okul câmiye düşmanca bakmayacaktı. Garp ille­ rinde yıllar geçirmiş profesörler memleket gençliğine

Avrupanm işporta malı fikirlerini değil millî ruhu,

mili imânı aşılayacaklardı.

Münevver midesinde nimetini taşıdığı köylüye «Ge ri kafalı, yobaz» diye nakaret etmeyecekti. Milletin ah­

lâk aniayışı, din duygusu, gelenekleri, tarihi, adâti,

örfü talan edilir gibi yağma edilir gibi ateşe verilmi- yecekti. Milleti millet yapan hususiyetler kurban diye «TEK DİŞLİ CANAVARIN» önüne atılmayacaktı Es­ kiyi eski diye koymayacaktık. Kötüdür diye atacaktık. Yeniyi yenidir diye değil iyidir diye kabullenecektik.

Tersi olmuştu. J ir tufan başlamıştı. Kıymetler ba­ tıyor, iman sarıslıyor, en çok tekrarlayanın en az bil­ diği bir acaip lâiklik telâkkisi câmilere yumruk sallı­ yordu

Bu hercümerç ortasında A kıl zaman zaman şahla­ nan kalemi ile gelecek nesillerin kaderini söylüyordu. Bu zelzeleden mal -içirm eği uman şeamet baykuşları, kötü niyetliler gün İşığına çıkarıyor diye en çok Âki- fe kızmışlar, ona çatmışlar, onu çamurlamağa çalışmış lardır.

Avrupayı bir A/rupalıdan ıyı anlayan ve amatan Akif onların - nazarında gericiliğin timsâli idi. Bunun böyle olması mukadderdi zaten. Kara sakallı Yahudi dönmesi Mars’ın çömezleri, Lenin’in minarelere havla­

yan çomarian karşılarında A kif’in imân sûrunu taş

taş yükselten mısralarını buldular öfkeleri bundan,

kuduruşları bundan, düşmanlıkları bundan..

İmam — Hatip Okullarına yaylım ateşleri, takun­ yası çalınan müezzinin şahsında islâmiyeti hedef tutan

sinsi saldırışları bundan.. Yeşil bayrak, diken sakal,

Turan efsâneleri, İstiklâl marşına dudak büküsleri

Büyük Akif.

Ebediyete intikalinin 27 ncı yıı üönümünae mane­ vi huzurundayız. Mabedine gönül bahçelerinden deril­ miş göz yaşı ile ıslak çiçekler bırakıyoruz. Esen rüz­ gârlar (şehadetleri dinin tem eli; olan ezan seslerini ilelebed kabrine taşıyacaktır Emin ol..

Ufukları gözleyen bir serlevent gibi vatan sevgisi­

nin, millet aşkının reyecanı içinde dimdik ve tetik

bekliyoruz. Kabrine uzanan kirli eller hatıranı gölge­ lemeğe yeltenecek kalemler bir ânda kırılacaktır ’emin, ol.. Göklere kanat kanat yükseıen Ay- Yıldızlı bayrak­

la birlikte göğüslerimizden semâya karışan «İstiklâl

marşımız» millî dua gibi asırlar tükeninceye kadar

vatan sathını örtecektir. Emin ol.

ölü m ... Hayatında yaşamayanlar için belki.. Sen ölmüş sayılmazsın ri.. Mısralarınla içimizdesin.. imâ­ nınla ruhumuzdasm, marşınla dllimizdesin..

Büyük Akif,

Sen ¡çimızi en buhranlı günlerde ışık dolduran in

sansın. Diliyoruz kabrine nur dolsun. Almlarına za­

fer çelenkleri ördüğün şehitlerle birlikte huzur içinde, rahmet içinde uyu...

Referanslar

Benzer Belgeler

Hemen geldi dizini dizime dayayarak oturdu bana dedi ki: “Üstadımıza benden çok selam söyle, ellerinden öperim, bize dua buyursun, hayır duasını al, benim de onun duasına çok

保守療法 方   法 說   明 絕對臥床休息2~3週, 直到疼痛消失。 讓背部肌肉充分放鬆, 減少背部所承受的壓力。

• 計畫英文名稱 Application of Berlin Questionnaire, Nocturnal Oximetry and HypnoPTT (Tyco)---An Integrated Cardio-Respiratory Parameter Recording System to Screen the

Çöller, yarı çöller, kurak topraklar, engebeli tepeler, taşlık, kayalık alanlar başlıca yaşam alanlarıdır.. Tohum ve

Therefore the general task of the present work was the study of electron deep irradiation effect on electrophysical, photoelectrical and optical properties

Ünlü şair Tevfik ■t, yaşamı boyunca, kuş yuvası Aşiyan’ın sessiz ortamında güzel eserlerini üretti... Günümüzde müze olarak kullanılan Tevfik

mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan Orkestrası, solistler: Mehveş Emeç, Dagoberto Linhares (Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon,21.00)..

Zeplin içindeki hidrojen, havadaki oksijenle tepkimeye girerek elektrik üretecek.. Hava gemisinin içindeki hidrojense yaln›zca yak›t

İÇLERİNDE “ Öğrenme aşkı” olan insan- lla r , ister düzenli bir eğitim döneminden geçsinler, ister geçmesinler, eninde so­ nunda muradlarına ererler,

Yoğun bakım ünitemizde antidep- resan ilaçlarla zehirlenme nedeniyle takip edilen hastaların %52.3’ünü trisiklik antidepresan ilaç alan hastalar oluşturu- yordu..

— Beyoğlu, Galata, Süleymaniye, Kumkapı, Fener, Balat gibi henüz kentsel SİT niteliğini koruyan eski kentlerin oluşturulacak Büyük İstanbul Nazım İmar

ve rakı içmeğe bir yardakçı haline dü­ şürülmüş bir musikiye karşı büyük bir musikinin zaferini ifade için sakin bir enteryör yerine bu şekilde

Bu çalışmada sultan şairlerimizden olan III. Murat’ın “aşkam yine” redifli gazeli, geleneksel şerh yönteminin yanında yapısalcılık yöntemi ile

Şimdi borsanın gündeminde, yeni ve daha modern bir binaya taşınma, ta­ kas ve saklama merkezi kurma ve elek­ tronik sisteme geçiş vardı.. Bunlar için­ de

Şu günler geçecek, bir gün neslinden olan bir arkadaşın kalbini kıracak, bir gün hiç sevmediğin biri medhiyeni yanlış yapacak, ve sana hiçbir kaari hitap etmezken

Mı'ilğa maarif nezaretinde teşekkül eden istilâhatı ilmiye, edebiyat, asarı islâıııiye ve milliye gibi bir takım encümenlere iştirak ederek son encümen

Sonuç olarak bruselloz tedavisi süresince hastalar, baflta gastrointestinal sistem yak›nmalar› olmak üzere tüm yan etkiler aç›s›ndan takip edilmelidir.. Ek olarak,

Bu yaz›da de¤iflik osteoartiküler tutulum bul- gular›n›n efllik etti¤i bafll›ca klinik bulgu olarak olekranon bur- siti saptanan bir bruselloz olgusu sunulmufl,

To assist in achieving pro-poor growth, Kakwani and Pernia propose a measure o f ‘pro-poorness’, called an index of pro-poor growth as the ratio of the rate of poverty reduction

Haşan Fikret Bey, mektubuna "Kıbrıs Postası" gazetesinde çıkan “Özker Yaşın’ın “Atatürk ve Tevfik Fikret" başlıklı bir yazı­ sını da eklemiş,

As a prospective electrode material for supercapacitors, the as-prepared mesoporous VOPO 4 nanosheets exhibit excellent pseudocapacitive performance (767 F g −1 at 0.5 A g −1 )