• Sonuç bulunamadı

Soy Olmayan Metallere Bağlanan İki Adeziv Sistemin Kesme Kuvvetlerine Karşı Dirençlerinin İncelenmesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soy Olmayan Metallere Bağlanan İki Adeziv Sistemin Kesme Kuvvetlerine Karşı Dirençlerinin İncelenmesi"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, 2001

SOY OLMAYAN METALLERE BAĞLANAN İKİ ADEZİV SİSTEMİN

KESME KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Perçem Işıl YATMAZ* Doç. Dr. Bülent KESİM** ÖZET

Bu çalışmada, iki adeziv sistemin dört farklı soy olmayan metal alaşımla yaptıkları: metal- rezin bağlantılarının kesme kuvvetlerine karşı dirençleri değerlendirildi.

Deneyler için dört farklı soy olmayan metaller ile 80 adet Silicoter MD/Dentacolor ve 80 adet Sebond MKV/Elcebond CCV olmak üzere toplam 160 adet metal-rezin örnek hazırlan-dı.

Deney gruplarındaki örneklerin yarısı rezin yapıları oluş-turulduktan hemen sonra, diğer yarısı ise 37°C'deki distile su içinde 3 gün bekletilip, 5°C ve 55°C sıcaklıkları arasında 1000 devir termosiklus uygulandıktan sonra kesme deneylerine tabi tutuldular.

Silicoter MD/Dentacolor ve Sebond MKV/Elcebond CCV adeziv sistemlerine bağlanma kapasitesi açısından; metaller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir Sark bulunmamıştır (p> 0.05).

Kesme kuvvetlerine karşı gösterdikleri metal-rezin bağ-lanma dirençleri açısından, termosiklus uygubağ-lanmamış ve uy-gulanmış Silicoter MD / Dentacolor ve Sebond MKV / Elce-bond CCV örnekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.(p> 0.05).

Anahtar kelimeler: Metal-resin bağlanma dirençleri, re-zin bağlı sabit protezler

SUMMARY

In this study, shear bond strengths of metal-resin interia-ce between two adhesive systems and base metal alloys we-re evaluated.

For the shear testing, totally 160 metal resin specimens 180 Silicoater MD/Dentacolor and 80 Sebond MKV/Elcebond CCV) were prepared.

Half of the specimens in each grup were tested imme-diately atter resin curing. while the others were subjected to 1000 thermal cyclings at temperatures between 5°C and 55°C following three days storage in 37°C distilled water before tes-ting.

No statistically significant difference was found among the bonding capacity of metal alloys to Silicoater MD/Dentaco-lor and Sebond MKV/Elcebond CCV adhesive systems (p>0.05).

There was no statistıcally significant difference between Siticoater MD/Dentacolor and Sebond MKV/Elcebond CCV thermocycled / non-thermocycled samples tor shear bond strengths (p>0.05).

Key words: Metal-resin bond strength, resin bonded fi-xed prostheses.

GİRİŞ

Günümüzde sabit protetik restorasyonların metal alt yapılarının estetik amaçla kaplanmasın-da yaygın olarak dental porselen ve polimerik re-zinler kullanılmaktadır.24

Laboratuar koşullarında ışıkla polimerize olan BIS-GMA kökenli kompozit rezinler aşağıdaki avantajlarından dolayı porselene alternatif olarak gösterilmekledir.16,18,21,28,30,31

-Renk değişimi olmaksızın mükemmel bir estetik sağlanabilir,

-Doğal diş yapısına benzer şekilde aşınma gösterirler,

-Ağız içi dokularla biyolojik olarak uyumlu-durlar,

-Kolay ve çabuk onarılabilirler,

-Dental metal alaşımların birçoğu ile uyum-ludurlar.

BIS-GMA olarak bilinen bu rezin, monome-rinde bulunan "Bisfenol-A-Glisidil Metakrilat" dan dolayı bu ismi almıştır.26 BIS-GMA rezine; kuartz, silika ve cam ile birlikte sılan gibi çapraz bağlantı ajanlarının ilave edilmesiyle rezinin fiziksel ve me-kanik özellikleri önemli ölçüde geliştirilmiştir,25 kla-sikpolimerik materyallerin dezavantajları azaltılmıştır.

Rezinin metale tutunması; restorasyonun

ömrü, dişeti sağlığının korunması ve estetik uyum yönünden önem taşır. Metal-rezin arayüzündeki bağlantıyı güçlendirmek için çeşitli yöntemler ge-liştirilmiştir. Halen kullanılmakta olan makro-meka-nik (pozitif) retansiyon yöntemleriyle sağlanan bağ-lantıların çeşitli sakıncalar doğurduğu bilinmekte-dir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıy-la; kumlama, kimyasal pürüzlendirme ve elektrolitik dağlama gibi mikro-mekanik (negatif) retansiyon yöntemleriyle birlikte kullanılan kimyasal (adesiv) bağlanma teknikleri geliştirilmiştir.10,11,16 Bu konuda geliştirilen en son metal-rezin kimyasal bağlantı sistemlerinden biri, metalin silanla kaplanması yöntemidir.

Bu çalışmanın amacı, mikro-mekanik retan-siyon ve adesiv kimyasal bağlantı ajanlarının yar-dımıyla metale tutunan iki farklı kron-köprü rezini-nin, dört farklı soy olmayan metal alaşım ile yaptı-ğı bağlantının, kesme kuvvetlerine karşı dayanık-lılığını in-vitro koşullarda karşılaştırmalı olarak de-ğerlendirmektir.

MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada, dört farklı firmaya ait soy ol-mayan metal alaşımı ve iki farklı rezin kullanıldı (Tablol ve ll).

* Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD

(2)

Alaşım tipi Üretici Firma Alaşım İçeriği Nikel-Krom Remanium G Soft %66.5 Ni,%27Cr,%5 Mo,%1.5 Si

Dentaurum, Germany

Nikel-Krom Remanium CS %61 Ni,%26 Cr,%11 Mo,%1.5 Si Dentaurum, Germany

Nikel-Krom Wiron 99 %65 Ni,%22.5 Cr,%9.5 Mo

Bego,Germany

Nikel-Krom Duceranium U %62 Ni,%27 Cr,%8 Mo Ducera, Germany

Tablo I. Çalışmada kullanılan metal alaşımların tipi, markası ve alaşım içeriği

Tablo II. Çalışmada kullanılan estetik kron-köprü rezinleri

Rezin Üretici Firma Dentacolor KulzerGmbH,Wehrheim, Germany.

Elcebond CCV Schütz Dental GmbH,Rosbach, Germany

Tablo II. Çalışmada kullanılan estetik kron-köprü rezinleri

Bu çalışmada, her alaşım tipi için 40 adet ol-mak üzere toplam 160 adet metal örnek kullanıldı.

Metal örneklerin plastik modellerini elde et-mek için sanayi tipi tornada, kesme deneyinde kullanılmak üzere negatif kalıp hazırlandı. Örnek-ler için 10 mm çapında, 2 mm kalınlığında diskin merkezinden 90 derecelik açı ile çıkan 10 mm uzunluğunda 2.5 mm çapında, yatay yönde uzan-tıları olan 160 adet standart plastik model elde edildi. Daha sonra hazırlanan plastik modeller 4 erli gruplar halinde tijlenerek indüksiyon makine-sinde (Fornax 35 EM, Bego bremer Goldschlage-rei Wihl., Herbst GmbH&Co., Bremen, Germany) rutin işlemlerle dökümleri yapıldı. Dökümden son-ra tijler kesilip gerekli tasfiyeleri yapıldı. Zımpason-ra makinesinde disk yüzeyleri su zımparası ile düzel-tildi ve 250 mikrometrelik AI2O3 (Korox, 35 EM, Bego bremer Goldschlagerei Wihl., Herbst GmbH&Co., Bremen, Germany) kumuyla 20 sn kum banyosu uygulandı. Tüm örnekler 5 dakika ultrasonik banyoda (Biosonic JR, VVhaledentlnt. N.Y., USA) temizlendi.

Adeziv tabakaların oluşturulması ve opak uygulanması

Silicoater MD sisteminin malzeme seti; Silic-lean, siliseal, sililink, opak ve köle, dentin, mine şeklinde ayrılmış Dentacolor rezinden oluşmakta-dır.

Üretici firma önerileri doğrultusunda metal örneklerin yüzeyi 30 saniye etil asetat solüsyonu olan Siliclean ile temizlendi. SiOx-C tabakası oluş-turmak için sililink bağlantı ajanı sürüldü ve silicoa-

ter MD cihazında (Silicoater MD, Kulzer GmbH.,Wehrheim, Germany) soy olmayan alaşımlar için önerilen 3. Program (300±1° C'de 8 dakika) uygulandı. Örnekler oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra oluşan tabaka üzerine Siliseal sürüldü ve 2 dakika kuruması için bekletildi. Toz/likit şeklindeki Dentacolor opağı uygulanarak ışık cihazında (Unilux AÇ, Kulzer GmbH., Wehrheim, Germany) 15 birim tutularak polimerize edildi.

Sebond sisteminin malzeme seti; Sebond MKV bağlantı ajanı, Sebond primer, opak ve kole, dentin, mine şeklindeki elcebond CCV rezinden oluşmaktadır.

Üretici firmaların önerileri doğrultusunda me-tal örneklerin yüzeyi 30 saniye asetonla fırçalana-rak temizlendi. Metal yüzeyi kuruduktan sonra Se-bond MKV adesiv bağlantı ajanı yaklaşık 0.1 mm'lik bir tabaka halinde ve eşit kalınlıkta sürüldü. Işık cihazında (Unilux AÇ, Kulzer GmbH., Wehrhe-im, Germany) 15 birim bekletilerek primer tabaka-sının polimerisazyonu sağlandı. Kimyasal adez-yon oluşabilmesi için polimer yapısında olan Se-bond primer solüsyonu sürüldü ve 2 dakika kuru-ması beklendi. Zaman geçirmeden Toz/likit şeklin-de hazırlanan opak tabakası uygulandı ve ışık ci-hazında 10 birim polimerize edildi.

Rezin uygulaması

Kesme deneyleri için teflon kalıp hazırlandı. Kesme deneyi tabanı 6 mm çapında yüksekliği 8 mm olan silindirik teflon kalıplar kullanıldı. Bu iş-lem sırasında teflon kalıpların birbirine sıkıca otur-masını ve metal ait yapıların tam merkezde ko-numlanmasını sağlamak için çelik zarflar hazırlan-dı.

Teflon kalıplar derin olduğundan ve polimeri-zasyonun tam olabilmesi için rezin üç tabaka halin-de uygulandı. En alttaki rezin tabakasına 25 birim, diğer tabakalara 10'ar birim ışık uygulanarak 3 ta-bakanın da polimerisazyonu sağlandı. Örnekler teflon kalıptan çıkarıldıktan sonra Rezin-metal bi-leşimindeki polimerisazyonun tamamlanabilmesi için 5 birim daha ışık uygulandı. Dört farklı metal alaşımdan ve iki farklı rezin sisteminden oluşan toplam 160 adet örnek elde edildi.

Kesme deneyi

Kesme deneyi için cihaza uygun çelik par-çalar hazırlandı.

Her metal alaşım grubundaki rezin örnekleri iki eşit gruba ayrıldı.

ilk gruptakiler doğrudan, ikinci gruptakiler ise 3 gün süreyle 37oC'lik distile suda bekletildikten ve termosiklus uygulandıktan sonra kesme deneyleri-ne tabi tutuldu. Dedeneyleri-neyler sırasında test cihazının 85

(3)

C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 2

(Testometric Micro 500, Maywood Instruments Ltd., England) kala hızı 0.5 mm/dk. olarak ve so-nuçlar kilogram (kg) cinsinden elde edildi. Örnek-lerdeki metal-rezin birleşim alanı 6mm çaplı bir daire şeklinde olduğu için (Лr2 formülü kullanılarak alan hesaplandı. Birim alana düşen kuvveti mega-pascal cinsinden bulabilmek için aşağıdaki formüller kullanıldı:

Stres=Kuvvet/Alan

1 kg.*9.8/mm2=1 Newton/mm2 = 1 Mpa

(megapascal)

1 kg. = 9.8 Newton

Tüm örneklerden elde edilen verilerin istatis-tiksel değerlendirmesini yapmak için "İki Yönlü Varyans Analizi", gruplar arasındaki farkın önemini belirlemek için de "Duncan Gruplaması yöntemi uygulandı.

Termosiklus uygulaması

Malzemelerin klinik davranışları hakkında daha gerçekçi sonuçlar elde etmek amacıyla, her metal alaşım ve rezin grubundaki kesme örnekleri- nin yarısı (40 adet Dentacolor ve 40 adet Elce-bond CCV rezini bağlanmış metal örnek) termosiklus işlemine tabi tutuldu. Termosiklus işlemleri kendi geliştirdiğimiz termosiklus cihazında yapıldı. Bu işlemler öncesinde örnekler 3 gün süreyle 37°C'lik distile su içinde bekletildi.

Termosiklus uygulaması için termosiklus ci-hazında 5±0.10C ve 55±10C'de iki ayrı su banyosunda

yapıldı. Örnekler her su banyosunda 44 saniye tutuldu ve banyolar arası geçiş süresi 2 saniye olarak belirlendi. Böylece 90 saniyede 1 devir tamamlandı ve örneklere toplam 1000 devir yaptırıldı.

BULGULAR

Dört değişik soy olmayan metal alaşım ve iki farklı kompozit rezin kullanılarak hazırlanan termo-siklus uygulanmamış (To) ve Termosiklus uygu-lanmış (T1) örneklerden, kesme deneyleri sonra-sında elde edilen veriler (Max.-Min.; Ort. ± SS) Tablo III'de gösterilmiştir.

Tablo III. Kesme deneyi bulguları

TabloIV.gösterdikleri bağlanma dirençlerinin

(Mpa) varyans analizi

METALLER

TERMOSlKLUS Remanium G Remanium Cs Wiron 99 Duceranium U

To 12,4±4.7 A 9.8±4.0 A 12.9±3.5 A 11.9±2.1 A

T1 11,6±3.7 A 10.8±4.1 A 9.8±3.4 A 10.6±2.7 A Elcebond CCV örneklerinden elde edilen kesme deneyi sonuçlarının (Mpa) varyans analizi Duncan gruplarıyla birlikte Tablo V'de verilmiştir.

Tablo V. Elcebond örneklerin kesme kuvvetine

karşı gösterdikleri bağlanma dirençlerinin

(Mpa) varyans analizi

METALLER

TERMOSlKLUS Remanium G Remanium CS Wiron 99 Duceranium U

To 11.7±3.7 ABC 11.4±3.1 ABC 14.6±3.5 A 13.3±1.8 B

T1 8,2±4.1 C 9.7±3.0 BC 8.8±3.4 C 11.6±2.9 ABC To grubundaki Dentacolor ve Elcebond CCV rezin örneklerinin kesme kuvvetlerine karşı gösterdikleri bağlanma direnci değerlerinin (Mpa) varyans analizi Duncan gruplarıyla birlikte tablo Vl'de verilmiştir. En yüksek bağlantı direnci ortalama değeri W99 metali ve Elcebond CCV rezini (14,6 MPa) arasında, en düşük değer ise Rcs metali ve Dentacolor rezini (9,8 Mpa) arasında elde edilmiştir.

Tablo VI. Termosiklus uygulanmamış örneklerin kesme kuvvet lerine karşı gösterdikleri bağlanma direncinin (Mpa) Varyans

Analizi.

Remanium G Remaniun CS Wiron 99 Duceranium U Rezinler T 0(Mpa) T 0(Mpa) T 0(Mpa) T 1(Mpa)

SilicoaterMD/Dentacolor 12.4±4.7 AB 9.8±4.10B 12.9 ±3.5 A 11.9 ±2.1 AB

SebondMKV/ElcebondCCV 11.7±3.7 AB 11.4±3.1 AB 14.6±2.6 A 13.3±1.8 AB

T1 grubundaki Dentacolor ve Elcebond CCV rezin örneklerinin kesme deneyi sonuçlarının (Mpa) varyans analizi Duncan gruplarıyla birlikte Tablo VN'de gösterilmiştir. En yüksek bağlanma direnci ortalama değeri Du/ElcebondCCV (11,7 Mpa) örneklerinde, En düşük değer de Rg / ElcebondCCV (8,2 Mpa) örneklerinde görülmüştür. Ancak; iki rezin arasında oluşan farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).

Tablo VII. Termosiklus uygulanmış örneklerin kesme kuvvetleri ne karşı gösterdikleri bağlanma direncinin (Mpa) Varyans Analizi

METALLER

Remanium G Remaniun CS Wiron 99 Duceranium U

Rezinler T 0(Mpa) T 1(Mpa) T 0(Mpa) T 1(Mpa) T 0(Mpa) T 1(Mpa) T 0(Mpa) T 1(Mpa) METALLER

Silicoater 5.7-16.3 15.2-4.1 16.1-4.2 17.8-3.8 17.6-6.6 14.7-5.2 14.0-8.2 13.1-6.6 Remanium G Remaniun CS Wiron 99 Duceranium U /Dentacolor 12.4±4.7 11.6 ±3.4 9.8±4.0 10.8±4.1 12.9±3.5 9.9 ±3.4 11.9±2.1 10.1 ±2.7 Rezinler T 1(Mpa) T 1(Mpa) T 1(Mpa) T 1(Mpa)

SebondMKV 16.3-5.1 13.6-3.7 15.2-5.6 13.8-6.1 18.2-10.7 11.6-4.3 16.8-10.8 15.3-7.1 SilicoaterMD/Dentacolor 11.6 ±3.4 A 10.8±4.1 A 9.9 ±3.4 A 10.62 ±2.7 A /ElcebondCCV11.7±3.7 8.2±4.1 11.4±3.1 9.7±3.0 14. ±62.6 8.8±3.0 13.3±1.8 11.6±2.9 SebondMKV/ElcebondCCV 8.2±4.1 A 9.7±3.0 A 8.8±3.0 A 11.7±2.9 A

Dentacolor rezin örneklerden elde edilen kesme deneyi bulgularının (Mpa) varyans analizi Duncan gruplarıyla birlikte Tablo IV'da sunulmuştur. Metal-rezin örneklerin bağlanma direnci ortalama değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).

TARTIŞMA

Rezin ve metal arasında güçlü bir bağlantı oluşturmada, rezinin yapısı, metalin tipi, metal yüzeyini pürüzlendirmede kullanılan yöntem, metal yüzeyinin kontami-

(4)

minasyonu ve termosiklus uygulaması gibi etkenler rol oynamaktadır.8,13,19,27 Birbirleriyle uyumlu malzemelerin seçilmesi durumunda maksimum bağlanma değerlerinin elde edileceği bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte kolay uygulanabilen ve dayanıklılığını uzun süre koruyabilen "optimum" melal rezin bağlantısının sağlanmasının da önemli olduğu unutulmamalıdır.8

Metal-rezin bağlanma dayanıklılığının ağız içi ortamda sürekliliğini ve sıcaklık değişimlerinin etkisini test edebilmek için sıklıkla termosiklus yöntemi tercih edilir.1,6,19,26

Barzilay ve ark4, Sebond MKV (Elcebond) adesiv sisteminin Co-Cr, Ni-Cr ve Au-Ag alaşımla-rıyla yaptığı bağlantının kesme kuvvetlerine karşı direncini araştırmışlardır. Sonuçta, Sebond MKV adesiv tabakası ve Au-Ag alaşımı arasındaki bağ-lantının çok zayıf olduğunu (1,41 Mpa), Co-Cr (7,55 Mpa) ve Ni-Cr (6,80 Mpa) alaşımlarıyla elde edilen bağlantı değerlerinin birbirlerine yakın oldu-ğunu bulmuşlardır. Kappert ve arkadaşlarının bul-guları da bu sonuçları desteklemektedir.15

Salonga ve ark.22, soy olmayan alaşımların bileşimindeki Cr ve Ni oranlarının arttırılması du-rumunda metal-rezin bağlantısının daha da güçle-neceğini bildirmişler ve Cr oranı yüksek olan ala-şımların termosiklustan daha az etkilendiğini bul-muşlardır.

Bu çalışmada, kesme deneylerinde, "Silico-ter MD" yöntemiyle hazırlanan Dentacolor rezin örneklerine bağlanma kapasitesi açısından, termosiklus uygulanmamış ve termosiklus uygulanmış gruplarda metaller arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (Tablo lV-V. P>0,05). Bu sonuçlar, Caeg ve arkadaşlarının bulgularıyla uyumludur. Dolayısıyla, "Silicoter MD" yöntemiyle çalışırken özel bir Ni-Cr alaşımına gerek duyulmadığı söylenebilir.

Elcebond CCV rezin örneklerine kesme kuv-veti uygulandığında, metaller arsında meydana gelen farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gö-rülmüştür (tablo 5. p<0,01). To grubunda en iyi bağlanma değeri ortalaması W99 metaliyle (14,57 Mpa), T1 grubunda ise Du metaliyle (11,65) elde edilmiştir. En iyi bağlanma değeri W99 metaliyle elde edilmiş olmasına rağmen, termosiklus uygula-ma sonrasında en büyük direnç kaybının da bu metalde görülmesi, klinik uygulamalarda Sebond MKV adeziv tabakasının bu metalle birlikte kulla-nılmasının sakıncalı olabileceğini düşündürmekte-dir. T1, grubunda, Du metalinin bağlanma değerinin W99 metalinden daha düşük olmasına rağmen, termosiklus uygulamasından en az etkilenen metal olmasından dolayı klinik uygulamalarda daha gü-venle uygulanabileceği söylenebilir.

Vojvodic ve ark.28, Dentacolor, Ivocron ve Isosit rezinlerin metal yüzeylerine yapışmasını de-ğerlendirmişler ve termosiklus uygulaması sonra-sında en iyi bağlanma değerini Dentacolor rezini ile elde etmişlerdir.

Dentacolor rezin örneklerde, kesme deneyi sonrasındaki metal rezin bağlanma değerleri genel ortalaması termosiklus uygulanmamış grupta 11,71 MPa, termosiklus uygulanmış grupta ise 10,70 MPa olarak bulunmuştur. Bağlanma diren-cinde meydana gelen % 8,62’lık düşme istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo IV, P>0,05).

Neageli ve ark.18, 7 gün süreyle suda bekle-tilen ve 24 saat süreyle termosiklusa tabi tutulan Dentacolor rezin örneklerinin bağlanma değerini 11,40 MPa olarak bulmuşlardır ve bu sonuçlar bul-gularımızla uyumludur. Elde ettiğimiz sonuçlarla, silicoter MD yöntemiyle adezyonu sağlanan Denta-color rezin veneer restorasyonların metal-rezin bağlantısının ağız içi koşullarında da dayanıklılığını sürdürebildiği söylenebilir. Bazı araştırıcılar,3,5,12,19,23 "Silicoter MD yöntemiyle hazırlanan dentacolor veneer restorasyonların metal-rezin bağlanma direncinin klinik koşullara uzun süre dayanabilecek nitelikte olduğunu savunmuşlardır.

Elcebond CCV metal-rezin örneklerinin kes-me deneyi sonrasındaki kes-metal-rezin bağlanma di-renci genel ortalaması, termosiklus uygulanmamış grupta 12,74 Mpa, termosiklus uygulanmış grupta ise 9,59 Mpa olarak bulunmuştur. Bağlanma diren-cinde meydana gelen % 24,7'lik düşme istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo V, p<0,05).

Diaz-Arnold ve Aquilino9, Organosilan mal-zemelerin kesme kuvvetlerine karşı gösterdikleri bağlanma direncinin termosiklus uygulanmış ör-neklerde önemli ölçüde azaldığını belirtmişlerdir.

Kappert14 ElcebondCCV metal-rezin örnek-lerinin kesme kuvvetlerine karşı gösterdikleri bağ-lanma direnci değerini termosiklus uygubağ-lanmamış grupta17,6 Mpa, termosiklus uygulanmış grupta ise 10,3 Mpa olarak bulmuştur ve bağlantı direnci-nin %41,47 oranında zayıfladığını, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bildirmiştir. Kappert'in bulguları bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir.

Tüm bu bilgilerin ışığında, kesme kuvvetleri-ne karşı termosiklus sonrasında bağlanma direnç-lerinde meydana gelen zayıflamadan dolayı, Se-bond MKV adesiv tabakasının uzun süreli klinik kullanımlardaki başarısının şüpheli olabileceği söylenebilir.

Bu çalışmada, Dentacolor ve Elcebond CCV sistemleriyle hazırlanan metal-rezin örnekleri, kes-me kuvvetlerine karşı gösterdikleri bağlanma di-rençleri açısından, termosiklus uygulanmış ve ter- 87

(5)

C.Ü. DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2001 CİLT: 4, SAYI: 2

mosiklus uygulanmamış gruplarda birbirleriyle kı-yaslanmıştır.

Bu çalışmada elde edilen bulgular, Kappert15, Kappert ve ark.14 ve Bade'nin2 bulgula-rıyla, sistemler arasında fark olmaması açısından uyumludur.

SONUÇLAR

-Her iki adeziv sisteme bağlanma kapasitesi açısından, metallerin genel ortalama değerleri ara-sında fark bulunamamıştır.

-Metal-rezin bağlanma dirençleri açısından iki sistem arasında Önemli bir fark bulunamamıştır

KAYNAKLAR

1. Alta, M.O., Smith, B.G.N. and Brown, D.: Bond Strengths of three chemical adhesive cements adhered to a Nickel-Chronium alloy tor direct bonded retainers. J.Prosthet. Dent,63(2):137-143, 1990.

2. Bade, P : Neuartige Metall/Kunststolf-Verbundsyste- me im vergleich. Doctorgrates det Zahnmedizin, Universitiy Maınz, 1989.

3. Bahannan, s. Ant) Lacefield, W.R.: An evaluation of thtee methods of bonding resin composite to stainless steel. Int. J. Prosthodont., 6(5): 502-505, 1993.

4. Barzilay, l., Ferro, F.J., Fowler, E. And Myers, M.L.: Comparıson of bonding composite resin to three metals using Sebond. J. Dent. Res.. 69:363, (Abstr No.. 2033), 1990.

5. Caeg. C., Leinlelder, K.F., Lacefield, W.R. and Bell, W : Effectıveness ol a method use in bonding resins to metal J.Prosthet. Dent., 64(1): 37-41, 1990.

6. Carracho. L.A.J.. Chappell, R P .Glaros, A.G., Purk, J.H. and Eick, J.D.: The effect of storage and thermocycling on the shear bond strength of dentinal adhesives. Quıntessence Int., 22(9): 745-752, 1991.

7. Conceiçao, E.N., Goes, M.F. and Consani, S.: Che mical etching solutions for creating micromechanical retention in resin-bonded retainers. J.Prosthet. Dent.. 71(3): 303-309, 1994.

8. Creugers, N.H.J.,Welle. P.R. and Vrijhoef, M.M A : Four bonding systems for resin-retained cast metal prostheses. Dent Mater.. 4: 85-88, 1988.

9. Diaz-Arnold, A.M. and Aquilino, S.A.: An evalualıon of the bond Strengths of four organo silane materials in respon- se to thermal stress. J.Prosthet. Dent., 62(3): 257-260, 1989.

10. Flood, A.M.: Resin bonded prostheses: Clinical gu- idlines. Australian Dental Journal, 34(3): 209-218,1989.

11. Hansson, O.: The silicoater Technique for resın- bonded prostheses: Clinical and loboratory procedures. Quin- tessence Int., 20(2): 85-89, 1989a.

12. Hansson, O.: Das Silicoater- Vertahren Itır Adhesivebrücken (h). Die Quintessenz. 8:1431-1436, 1989b.

13. Hasiakos, P.S , Koelbl, J.J., Laub, L.W. and Sand- rik. J.L.. Early shear and tensile bond strength of composite to etched alloy Dent. Mater., 8: 284-237, 1986.

14. Kappert, H.F.: Der Einlluş zweier Haftvermittler- Systemme auf den Kunststolf-Metal-Verbund. Z.W.R , 98(2):129-130. 1939.

15 Kappert, H.F., Schreck, U., Prünte, H , Barucha, A., Erbeldıng, E. .(Jnd Banholzer, M.: Prüfung von Metall-Kunst-stûff-Verbıındsysterren durch Seher, Biege und axialen Zugver-such Dtsch. Zahnaenrztl. Z., 44: 879-681, 1989.

16. Lee. C V., Pierpont. H.P. and Slrickler, E.R.: The ef- fect of beart Attachment systems on casting patterns and resul- tant tensile bond strength of composite resin veneer cast resto- rations. J Prosthet. Dent, 66(5)' 623-630. 1991.

17. Musil. R.: Clinical verification of the silicoater techni- que" Results of three years' experience. (Transation for Kulzer). Dental Labor , 35(12). 1709-1715, 1987.

18 Naegeli, D.G., Duke. E.S , Schwartz. R. nd Nor-ling, B.K.: Adhesive bonding of composites to a casting alloy. J.Prosthet. Dent., 60(3): 179-283, 1988.

19. Peutzfeldt, A and Asmussen, E.: Silıcoating: Evalu- ation of a new method of bonding composite resin to metal. Scand J. Dent. Res.. 96.: 171-176, 1988.

20. Peyton, F.A. and Creig, L.: Current evaluation of plastic in crown and bridge prosthesis. J.Prosthet. Dent., 13: 743-753. 1963.

21. Rehany, A. and Hirschfeld, Z.: Veneering servıceab- le restorations. Quintessence Int., 19(11|: 787-792, 1988.

22. Salonga, J.P., Matsumura, H., Yasuda, K. and Ya- mabe, Y.: Bond strength of adhesive resin to three nickel- chro- mium alloys with varying chromium content. J.Prosthet. Dent., 72(6): 582-584. 1994.

23. Schneider, W., Powers, J.M. and Pierpoint, H.P.. Bond strength of composites to etched and silica-coated porce- lain fusing alloys. Dent Mater., 8:211-215, 1992

24. Shue, S L., Nıcholls, J.l. and Townsend, J D.: The effect of metal retentive designs on resin veneer retentıon. J Prosthet. Dent., 58(3): 297-305. 1987.

25. Smalley. W.M. and Nicholls, J.l : in vitro two-body wear of polymeric veneering materials. J.Prosthet. Dent., 56(2). 175-181, 1986.

26. Tanaka, T., Kamada, K., Matsumura, H And Alsula. M.: A comparison of water temperatures for termocyclıng of melal-bonded resin specimens. J Prosthet. Dent.. 74(4): 345- 349,1995.

27 Thompson, V.P. Grolman. K.M. and Liao. R.: Bon-ding ol adhesive resins to various non-precious alloys. J Dent Res., 64: 314, (Abstr. No.. 1258), 1985.

28. Vojvodic, D., Predanic-Gasparac, H., Brkic. H. and Celebic, A.: The bond strength of polymers and metal surfaces using ‘Silicoater’ technique. J. Oral Rehabil.. 22 493-499, 1995

29. Wilson, H.J , Mansfield, M.A., Heath, J.R. and Spence. D.: Dental Technology and Materials for students. 8th Ed., Blackwell Scientific Publications, Oxlord, 1987.

30. Yoshıda, K., Greneer, E.D. and Lautenschlager, E.P.: Shear bond strength of two luting cements to laboratory- cured prosthetic rezin composite. Am. J. Dent., 6: 13-16, 1993. 31. Yoshida, K., Taira, Y., Matsumura, H. and Atsuda, M. Effect of adhesive metal primers on bonding prosthetic composite resin to metals. J.Prosthet. Dent., 69(4). 357-362, 1993.

Yazışma adresi: Doç. Dr. Bülent KESİM S.Ü, Dişhek. Fak. Protetik Diş Tedavisi A,D. 42079 KONYA

Tel: 0.332.241,041/1183

Referanslar

Benzer Belgeler

Step 9: Sending alert via email: If the face is recognized, a file containing the entire image with a rectangle box highlighting the face along with the name with which

Saran (2005), markalaşma sürecinin başarısı için yanıt bulması gereken temel bir soru olduğunu belirtmiştir; “Şehrin hedef gruplar açısından önem taşıyan hangi

Burada, primer adrenal yetmezlik ve batın tomografisinde bilateral adrenal kitle tespit edilen ve ultrason eşliğinde kitleden alınan biyopsi ile diffüz büyük B hücreli

Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, kesme kuvvetinin değişimini gösteren eğriye kesme kuvveti diyagramı, eğilme momentinin değişimini gösteren eğriye de

2-Zig zag çizgi kesme 3-Eğri çizgiler kesme 4-Köşeli çizgiler kesme 5-Yuvarlak çizgiler kesme 6-Şekiller kesme.

Çapraz kesme donatısının farklı eğilme donatı çapları ve akma dayanımı ile kullanımına karşılık gelen parametrik çalışmalar SX200, SX400 ve SX800

150N pedal kuvvetinde boyuna kanallı diskte frenleme kuvveti katı diske göre % 10,7 daha fazla oluşmuştur.. Farklı pedal kuvvetlerine bağlı olarak fren

Çalışmamızda derin insizyon ile yüzeyel insizyon arasında histopatolojik incelemede ve lümen çaplarının değerlendirilmesinde anlamlı fark olmaması, aynı lümen