2016 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Tarih Testi ve Cevap Anahtarı

Tam metin

(1)

Z

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4

TARİH TESTİ

18 HAZİRAN 2016

CUMARTESİ

(2)
(3)

2016-LYS4/TAR TARİH TESTİ

1. Bu testte 44 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat'ın kullanım amaçlarından biri değildir?

Rasathane Okul Tapınak Saray

Tahıl ambarı

476 yılında Batı Roma Devleti’nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir?

Kâğıt Yazı Takvim Para Barut

Anadolu; göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, ikliminin elverişli ve topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.

Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yerleşmeye uygun olduğu

Zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğu Kültür etkileşimin yoğun olduğu

Tarıma elverişli olduğu

Jeopolitik konumunun önemli olduğu 1. A) B) C) D) E) 2. A) B) C) D) E) 3. A) B) C) D) E)

İlk Türk devletlerinde toy adı verilen meclislerde; devlet meseleleri görüşülür, dinî tören, yarışma ve çeşitli eğlenceler yapılır, toyların sonlarında da halkın katıldığı şölenler, ziyafetler düzenlenirdi.

Buna göre toylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Boylar arasında kaynaşmanın amaçlandığına

Sosyal ve kültürel konuların karara bağlandığına Hükümdar kararlarının bağlayıcı olduğuna

Devletin üst düzey yöneticilerinin de katıldığına

İnanç sistemlerini olumlu etkilediğine

İlk Türk Devletleri konusunun işlendiği derste Erhan Öğretmen öğrencilerine şu bilgileri vermiştir:

 Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken’i terk edip güneye göçtüler.

 Bögü Kağan Dönemi’nde Maniheizm dinini kabul ettiler.

 Matbaanın Avrupa’ya gidişinde rol oynadılar. Buna göre Erhan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi hakkında bilgi vermiştir?

Uygurlar Göktürkler Kumanlar

Karahitaylar Hazarlar

Aşağıdakilerden hangisi, görüş ve düşünceleriyle Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur? İbn Rüşd Fuzuli Baki Levni Nefi 4. A) B) C) D) E) 5. A) B) C) D) E) 6. A) B) C) D) E)

 

(4)

Aşağıdakilerden hangisi döneminde Müslümanlar, İspanya üzerinden Avrupa’ya girmişlerdir?

Hz. Muhammed Dört Halife

Emevîler Abbasîler

Fatımîler

Anadolu Selçuklularında Divan-ı Saltanata bağlı olarak çalışan divanlardan biri olan Divan-ı İnşanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Devletin mali işleriyle ilgilenmek

Hukuk ve askerlik dışında devlete dair tüm işleri teftiş etmek

Ülke topraklarının kayıtlarını tutarak has ve iktalara ait kararları düzenlemek

Devletin iç ve dış yazışmalarını yapmak

Ordunun ihtiyacını karşılamak

Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Devleti yönetme konusunda eski Türk hâkimiyet telakkisi (anlayışı) geçerlidir.

Nişabur, Rey, İsfahan ve Merv şehirlerini, yönetim merkezi olarak kullanmışlardır.

Orta Asya'da kurulan en büyük Türk-İslam devletidir. İkta sistemini geliştirerek kendilerinden sonraki Türk devletlerine örnek olmuşlardır.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında rol oynamışlardır. 7. A) B) C) D) E) 8. A) B) C) D) E) 9. A) B) C) D) E)

Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

Karamanlılar Saltuklular Mengücekliler Danişmentliler

Artuklular

Anadolu Beylikleri Dönemi’nde, İtalyan devletleri ile yapılan ticarette Bizans ve İtalyan paralarının ve ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

Paranın Türk-İslam devletlerinde bağımsızlık sembolü olmasının

Anadolu Beylikleri Dönemi’nde aynı para biriminin kullanılmasının

Anadolu’nun önemli bir ticaret merkezi olmasının

Anadolu Beyliklerinde ölçü birliği bulunmasının

Anadolu Beyliklerinin, ticaret açığını kapatmaya çalışmasının

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocaklarına bağlı süvari birliklerinden biridir?

Yeniçeriler Lağımcılar Topçular Silahtarlar Cebeciler 10. A) B) C) D) E) 11. A) B) C) D) E) 12. A) B) C) D) E)

(5)

2016-LYS4/TAR

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engellediği savunulabilir?

İltizam sisteminin yürürlükten kaldırılması

Kapıkullarının sayısının artması Vilayet Nizamnamesi'nin yayımlanması

Tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi

Divan-ı Hümayun'un etkisinin azalması

Osmanlı Devleti’nde ölen kişinin mirasçılarının isteği üzerine kadı tarafından düzenlenen tereke defterleri, kişinin taşınır ve taşınmaz bütün malları ile borç ve alacaklarını içerirdi.

Bu bilgiye göre tereke defterlerinde kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Yaşam standardına Gelir düzeyine Sosyal ilişkilerine Aile yapısına Fiziki özelliklerine 13. A) B) C) D) E) 14. A) B) C) D) E)

Osmanlı Devleti’nde ihtiyaç malları ve ham maddeler, şehirdeki kapan adı verilen pazar yerlerinde belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulurdu. Bu satış sırasında adil bir dağıtım gözetilirdi.

Bu uygulamayla;

I. fiyat artışının kontrol edilmesi, II. rekabetin teşvik edilmesi,

III. lüks tüketim mallarına ilginin artması durumlarından hangilerinin sağlandığı savunulabilir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerden önce de ticareti yapılan ürünlerden biridir?

İpek Tütün Kakao Vanilya Patates

Hristiyanlar, kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden almak için XI. ve XIII. yüzyıllar arasında aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir?

Kavimler Göçü Haçlı Seferleri Hint Seferleri Mısır Seferi

Coğrafi Keşifler 15. A) B) C) D) E) 16. A) B) C) D) E) 17. A) B) C) D) E)

 

(6)

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde Ortodoks tebaanın eğitim ve ibadet işlerinde Ortodoks Patriği’ne yetkiler vermiş olmakla birlikte, seçilen patriğin atama yetkisini kendisi üstlenmiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in bu uygulamadaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

Bütün Hristiyanlar arasında birliği sağlamak

Merkezî otoriteyi korumak

Ülke içerisinde hukuk birliği sağlamak

Patrik seçiminde baskıyı engellemek

Papa ile iyi ilişkiler kurmak

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?

Halifelik makamı üzerinde hâkimiyet kurma isteği İslamın kutsal merkezlerinin bulunduğu Hicaz'a sahip olma çabası

Trabzon Rum İmparatorluğu toprakları üzerinde hâkimiyet mücadelesi

İpek Yolu'nun Karadeniz'in kuzeyinden geçen kısmı üzerinde rekabet

Anadolu'nun doğu bölgelerini nüfuzu altına alma politikası

II. Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun kumandanı olup kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?

Sokollu Mehmet Paşa Fazıl Ahmet Paşa Köprülü Mehmet Paşa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çandarlı Halil Paşa

18. A) B) C) D) E) 19. A) B) C) D) E) 20. A) B) C) D) E)

III. Selim Dönemi'nde yapılan yeniliklerde aşağıdaki devletlerden hangisi daha çok örnek alınmıştır?

Avusturya Almanya Fransa İngiltere Hollanda

Süveyş Kanalı'nın açılması İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği politikaları etkilemiştir. Bu durumun;

I. Ayastefanos Antlaşması koşullarının değiştirilmesi, II. İngiltere'nin olası Rus saldırısına karşı Kıbrıs'a

asker çıkarması,

III. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I, II ve III

II. Meşrutiyet’in ilanının ardından çeşitli hedeflere yönelik şu yasama faaliyetleri yapılmıştır:

 Serseriler ve Zanlı Kişilerle İlgili Kanun  Kamu Toplantıları Kanunu

 Grevleri Önleme Kanunu

 Müslüman Olmayan Vatandaşların Askere Alınmaları ile İlgili Kanun

Çıkarılan bu kanunlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Şahsi eylemlere sınırlama getirmek

Padişah ve hanedanın otoritesini artırmak

Halkın protesto gösterilerini kısıtlamak

İşçilerin ülke idaresine olumsuz etkilerini önlemek

Devletin farklı unsurlarını ülke bünyesine bağlamak 21. A) B) C) D) E) 22. A) B) C) D) E) 23. A) B) C) D) E)

(7)

2016-LYS4/TAR

Aşağıdakilerden hangisi, Kırım Savaşı sonrasında yapılan Paris Kongresi ve Paris Antlaşması’nın siyasi sonuçları arasında yer alır?

Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılmasının ve Avrupa hukukundan yararlanmasının kabul edilmesi İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasının değişmesi

Rusya’ya Karadeniz’de donanma ve tersane bulundurma hakkının verilmesi

Osmanlı Devleti üzerindeki Rus himayesi ve etkisinin artması

Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önlenmesi

Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Cemiyetinin hükûmeti ele geçirmesini sağlayan Babıali Baskını, aşağıdaki savaşların hangisi sırasında

gerçekleşmiştir? Birinci Balkan Savaşı Trablusgarp Savaşı Kırım Savaşı Birinci Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı

Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan; I. Mavri Mira,

II. Kilikyalılar, III. Reddi İlhak

cemiyetlerinden hangilerinin Millî Mücadele’de Türk ulusunun çıkarlarını savunduğu söylenebilir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III II ve III I, II ve III 24. A) B) C) D) E) 25. A) B) C) D) E) 26. A) B) C) D) E)

Erzurum Kongresi’nde manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararı alınmışken Sivas Kongresi’nde konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Erzurum Kongresi sonrasında toplumda manda düşüncesini benimseyenlerin giderek artması

İstanbul’dan kongreye katılan bazı temsilcilerin manda idaresini tek kurtuluş çaresi olarak görmeleri

Sivas halkının manda konusunda yoğun talebinin bulunması

Millî Mücadele’ye olan inancın zayıflaması

Mandanın kabul edilmesi konusundaki dış baskıların artması

Anlaşma Devletlerinin, Türk ordusunun Birinci İnönü Savaşı’nı kazanması üzerine Londra Konferansı’nı toplamak istemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Yunan ordusunu Anadolu’dan çıkarmak

Sevr Antlaşması’nı küçük değişikliklerle TBMM’ye kabul ettirmek

Osmanlı Hükûmeti ile TBMM arasında ittifak sağlamak

TBMM’nin mücadelesine destek vermek

Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Millî Mücadele Dönemi’ndeki aydın-halk ilişkisini anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Yaban Vurun Kahpeye Çankaya Türk’ün Ateşle İmtihanı

Zeytindağı 27. A) B) C) D) E) 28. A) B) C) D) E) 29. A) B) C) D) E)

 

(8)

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, CHP'nin ikinci büyük kongresinde (1927) okuduğu Nutuk'un konuları içinde yer almaz?

Millî Mücadele politikası Lozan Konferansı Çanakkale Savaşları Takrir-i Sükun Kanunu Hilafetin kaldırılması

Aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşen olay ve ilgili kurum eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

Çok partili hayata geçiş – Hürriyet Partisi

Yeni harflerin kabulü – Millet Mektepleri

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele – Hıfzıssıhha Enstitüsü

I. Beş Yıllık Sanayi Planı – Sümerbank

Tarımsal endüstrinin geliştirilmesi – Yüksek Ziraat Enstitüsü

29 Ekim 1933’te Ankara’da okuduğu 10. Yıl Nutku’nda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, bu işlerin “en büyüğü” olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını

Harf İnkılabı’nın yapılmasını

Medeni Kanun’un çıkarılmasını

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını 30. A) B) C) D) E) 31. A) B) C) D) E) 32. A) B) C) D) E)

1978 yılında, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılının, tüm üye ülkelerde kutlanması kararını alan ve onun barışseverliğini ödüllendiren

uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Konseyi NATO

UNICEF Avrupa Birliği UNESCO

Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sonucu kurulan Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyindeki daimi üyelerden biri değildir?

Japonya İngiltere

Fransa Sovyetler Birliği

ABD

Basmacı hareketiyle ilgili olarak;

I. Rusya'da Bolşevizmi yaymayı amaçlar. II. Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık

mücadelesidir.

III. Enver Paşa'nın da katıldığı bir harekettir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III 33. A) B) C) D) E) 34. A) B) C) D) E) 35. A) B) C) D) E)

(9)

2016-LYS4/TAR

İkinci Dünya Savaşı’nda insan kaybının yaklaşık yarısını siviller oluşturmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?

Savaşın büyük devletler arasında sınırlı kalmasından

Sivil savunma örgütlerinin oluşturulmasından Kitle imha silahlarının kullanılmasından

Doğal afetlerin meydana gelmesinden

Uluslararası ilişkilerin önem kazanmasından

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerine yön veren liderlerden biri değildir?

Adolf Hitler John F. Kennedy Benito Mussolini Winston Churchill

Joseph Stalin

Türkiye, Almanya’nın 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı ilhak ederek başlattığı “hayat sahası” politikasından endişe duymuştur.

Türkiye’nin bu politikaya karşı duyduğu endişenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Yeni politikanın Orta Doğu devletlerince hoş karşılanmaması

Almanya’nın yeni politikası gereği Yunanistan ile ortak hareket etmeye başlaması

Hayat sahası politikasına dayalı sınırın nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması

Hayat sahası politikasının, ABD-Almanya-İngiltere birliğini sağlayacağına inanılması

Yeni politikanın doğrudan Müslüman ülkelere yönelik geliştirildiğinin düşünülmesi 36. A) B) C) D) E) 37. A) B) C) D) E) 38. A) B) C) D) E)

 ABD'nin, Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'a askerî ve ekonomik destek

sağlaması

 ABD'nin, Marshall Planı çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunması

Bu gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

ABD'nin, 1946 sonrasında SSCB’ye karşı kuşatma politikası uygulaması

ABD'nin, Küba Buhranı sonrasında SSCB'ye karşı ittifaklar kurması

ABD'nin, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya'ya karşı mücadele eden devletleri desteklemesi

Soğuk Savaş Dönemi’nde nükleer silahlanma yarışına girilmesi

SSCB öncülüğünde Doğu Bloku ülkelerinin Varşova Paktı’nı oluşturması

1959 yılından itibaren Çin ile Hindistan arasındaki ilişkilerin bozulmasında,

I. Hindistan’ın Çin’in güçlenmesinden rahatsız olması,

II. Çin’in Hindistan sınır bölgesindeki Nepal, Tibet ve Bhutan’da ideolojisini yayma girişimlerinde bulunması,

III. Çin ile SSCB arasında yaşanan anlaşmazlıkların artması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III 39. A) B) C) D) E) 40. A) B) C) D) E)

 

(10)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Potsdam Konferansı’nda Sovyet Rusya; İtalya'nın Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarında bulunan sömürgelerinden pay almayı ve işgali altındaki Romanya, Bulgaristan ve Macaristan devletlerinde oluşturulan komünist hükûmetlerin İngiltere ve Amerika tarafından tanınmasını istemiştir.

Sovyet Rusya’nın bu istekleriyle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Dünya barışını korumaya çalışmak

Etki alanlarını genişletmek

Anlaşma Devletlerinin tepkisini ölçmek

İngiltere'nin sömürge yollarını kontrol altına almak

Anlaşma Devletleriyle aynı ittifakta yer almak

28 Şubat 1953’te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında Dostluk ve İş Birliği Antlaşması imzalanarak Balkan Paktı kurulmuştur. Bu antlaşmadan sonra bu üç devlet arasında ilişkiler daha da gelişmiş, 9 Ağustos 1954’te Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalanarak Üçlü Balkan İttifakı kurulmuştur. Ancak bu ittifak uzun süreli olmamıştır.

Bu ittifakın uzun süreli olmamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

Varşova Paktı’nın kurulması

Türkiye’nin Kore Savaşı’na girmesi

Kıbrıs nedeniyle Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya üye olması

Sovyetler Birliği’nin dağılması 41. A) B) C) D) E) 42. A) B) C) D) E)

Dünyada yaşanılan bazı anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla dönem dönem ara buluculuk faaliyetlerinde bulunulmuştur.

Bu doğrultuda yapılan;

 13 Haziran 1980: Venedik Deklarasyonu,  6 Ağustos 1981: Fahd Planı,

 1 Eylül 1982: Reagan Planı

ara buluculuk girişimleri, aşağıdaki hangi iki taraf arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulunmasını amaçlamıştır? Azerbaycan – Ermenistan Filistin – İsrail İran – Irak Türkiye – Yunanistan Hindistan – Pakistan

Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası barışı koruma faaliyetleri önem kazanmıştır. Türkiye de TBMM kararları çerçevesinde barışı koruma ve uygulama girişimlerine barış gücü olarak katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda Türk askerinin görev aldığı bölgelerden biri değildir?

Hindistan Bosna-Hersek Kosova Afganistan Somali 43. A) B) C) D) E) 44. A) B) C) D) E)

(11)
(12)

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)

18 HAZİRAN 2016

LYS – 4 / TARİH TESTİ CEVAP ANAHTARI

1. D

26. D

2. E

27. B

3. B

28. B

4. C

29. A

5. A

30. C

6. A

31. A

7. C

32. E

8. D

33. E

9. C

34. A

10. A

35. D

11. C

36. C

12. D

37. B

13. D

38. C

14. E

39. A

15. A

40. D

16. A

41. B

17. B

42. C

18. B

43. B

19. E

44. A

20. D

21. C

22. E

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :