10. Sınıf Biyoloji 8'li Çöz Bitir-Getir Testleri

148  Download (0)

Tam metin

(1)

Ad / Soyad :

Sınıf / No :

10. Sınıf Biyoloji

7

Test 4

1. Aşağıdaki şekilde hidranın tomurcuklanma ile üremesi

gösterilmiştir. ıı ııı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ı ıı ıı ıı ıı ıı Ana canlı Tomurcuk Yavru Hidra Bu şekildeki bilgilere dayanarak aşağıdaki yorumlar-dan hangisi yapılamaz?

A) Yavru, ana canlıya bağlı olarak da gelişebilir. B) Üreme olayının temelini mitoz bölünme oluşturur. C) Yavru, ana canlıdan bağımsız yaşayamaz. D) Eşeysiz üreme şeklidir.

E) Ana canlı ile yavru arasında kalıtsal farklılık yoktur.

2. Bir canlıdan döllenme olmaksızın çeşitli yollarla yeni

bi-reylerin oluşmasına “eşeysiz üreme” denir. Eşeysiz üre-mede eşeyli üremenin temel özelliklerinden olan mayoz bölünme ve döllenme görülmez. Bu yüzden eşeysiz üre-me sonucu oluşan bireyler, birbirleriyle ve ata canlıyla aynı kalıtsal özelliği taşırlar.

Bu açıklamaya göre, eşeysiz üreme için;

I. Canlının değişik ortam şartlarına adaptasyonunu güçleştirir.

II. Tür içi kalıtsal varyasyonlara yol açarak çeşitliliği sağlar.

III. Yararlı özelliklerin korunması açısından faydalıdır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. Prokaryot hücreli olan bakteriler ve arkeler ile

ökaryot-hücre yapısına sahip bazı maya türleri ve bazı protistler bölünerek çoğalır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatı-lan üreme olayına örnek olamaz? A) A) B) B) Öglenanın bölünerek çoğalması Öglenanın bölünerek çoğalması Bakterinin bölünerek çoğalması Bakterinin bölünerek çoğalması C) C) Yassı solucanların rejenerasyon ile çoğalması Yassı solucanların rejenerasyon ile çoğalması D) D) Amipin bölünerek çoğalması Amipin bölünerek çoğalması E) E) Paremesyumun bölünerek çoğalması Paremesyumun bölünerek çoğalması 4.

Mitoz bölünmede aşağıdaki olaylardan hangisi, yav-ru hücrelerdeki kromozom sayısının aynı olmasını sağlar?

A) Kardeş kromatidlerin ayrılması B) İnterfazda sitoplazmanın büyümesi C) Telofazda sitoplazmanın ikiye bölünmesi D) İnterfazda sentrozomların eşlenmesi E) Metafazda kromozomların yan yana dizilmesi

Eşeysiz Üreme - II

(2)

Bu üreme olayı,

I. Türün adaptasyon yeteneğini artırır. II. Döllenme olmadan gerçekleşir.

III. Beğenilen özelliklerin korunması açısından faydalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

6. Bir balık türünde, hiç erkek birey bulunmadığı halde, tek

başına dişi bireyler türün devamlılığını sağlayabilmekte-dir. Ayrıca balık türünde meydana gelen bireyler farklı kalıtsal özellikte olmakta ve tür içinde kalıtsal çeşitlilik görülmektedir.

Bu balık türünde neslin devamı, aşağıda belirtilen üreme yöntemlerinden hangisiyle sağlanıyor olabilir?

A) Farklı şekil ve büyüklükteki gametlerin birleşmesiyle B) Partenogenez yoluyla

C) Rejenerasyon (yenilenme) yaparak D) Sporlanma yaparak

E) Tomurcuklanma yaparak

7. Olumsuz ortam şartlarına dayanıklı sporlar, uygun

şart-larda çimlenerek gelişir ve genç canlıyı oluşturur.

Sporların işlevsel özellikleri ile ilgili olarak,

I. Sporlar döllenme olmaksızın yeni bireyi oluştururlar. II. 2n kromozomlu canlılar tarafından oluşturabilirler. III. Mayoz bölünme sonucu oluşabilirler.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III (n) (n) (2n) (2n) nn 2n2n 2n2n Mayoz

Mayoz MitozMitoz

Spermler(n) Spermler(n) Yumurtalar (n)

Yumurtalar (n) DöllenmeDöllenme

Zigot Zigot Dişi embriyolar (2n) Dişi embriyolar (2n) Haploid gelişme Haploid gelişme PARTENOGENEZPARTENOGENEZ Özel beslenmeÖzel beslenme Normal beslenmeNormal beslenme İşçi arılar (kısır) İşçi arılar

(kısır) Kraliçe arı(verimli) Kraliçe arı (verimli) Erkek arılar Erkek arılar Bu şemadaki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılar-dan hangisine varılamaz?

A) Bal arılarında cinsiyeti, kromozom sayısı belirler. B) Erkek arılar her karakterle ilgili bir gen taşırlar. C) Dişi embriyoların tamamı yumurta oluşturabilecek

bireylere dönüşür.

D) Döllenmeyle oluşan zigotların tümünden dişi birey-ler gelişir.

E) Dişi embriyolardan kraliçe ve işçi arıların oluşması beslenme farklılığından kaynaklanır.

9. Bira mayasının tomurcuklanma ile üremesi aşağıdaki

şekilde verilmiştir.

Tomurcuk Tomurcuk

Bu canlı ve üremesiyle ilgili,

I. Yavrular ana canlıya bağlı olarak yaşarsa koloniler oluşur.

II. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi eş zamanlı ola-rak gerçekleşir.

III. Ana canlı ile yavru canlı arasında kalıtsal farklılık oluşmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

(3)

Ad / Soyad :

Sınıf / No :

10. Sınıf Biyoloji

61

Ekosistem Ekolojisi - V

Test 28

1. Ekosistemdeki madde ve enerji akışı besin

piramitleriy-le ifade edilir. I. Tüketiciler II. Tüketiciler III. Tük.

A Y R I Ş T I R I C I L A R

Üreticiler İnorganik Madde

Besin piramidinin tabanından tavanına doğru gidil-dikçe,

I. Birey biyokütlesi azalır.

II. Her bir basamaktaki enerji miktarı azalır.

III. Canlı dokularında biriken zehirli madde miktarı artar.

bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

2.

Ekosistemlerin istilacı türleri için aşağıdaki bilgiler-den hangisi yanlıştır?

A) Değişen çevre şartlarına bağlı olarak sayıları hızla artar.

B) Besin ağına zarar verirler.

C) Farklı ekosistemlere geçiş yapabilirler. D) Değişik yollar ile besin ağına katılabilirler.

E) Ekosistemin devamlılığı açısından önemleri büyüktür.

3. Aşağıda bir besin ağı şematik olarak gösterilmiştir.

Ot Tavşan Tilki Fare Yılan Kartal Bu şemadaki canlılar ile ilgili olarak, aşağıdaki yargı-lardan hangisi söylenemez?

A) Fareler ekosistemin baskın türünü oluşturur. B) Ekosistemdeki yılan sayısı fare sayısından az, kartal

sayısından fazla olur.

C) Ekosistemde tavşan sayısındaki artış tilki sayısını artırır. D) Dokularında en fazla zehirli madde biriken canlı

kar-taldır.

E) Üretici sayısının değişimi ekosistemdeki tüm canlı-ları etkiler.

4.

Yukarıda doğal bir ekosistemde gerçekleşen bir besin

piramidi gösterilmiştir.

Bu besin piramidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) Tavukların sayısı azalırsa, tilkilerin sayısı da azalır. B) Yılanların sayısı artarsa, tavukların sayısı da artar. C) Tilkilerin sayısı azalırsa, yılanların sayısı artar. D) Tavukların sayısı azalırsa, çekirgelerin sayısı artar. E) Çekirgelerin sayısı azalırsa, otların biyokütlesi artar.

(4)

canlısı Bitki ve hayvanların azotlu artıkları M L K NH3 NO3 NO2 Buna göre, şemadaki K, L, M ve N canlıları için, aşa-ğıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) L ve M canlılarının zarlı organelleri vardır. B) K'nın tüm üyeleri, ökaryot hücre yapısına sahiptir. C) K canlısının hücrelerinde klorofil ve kloroplast

bu-lunur.

D) L ve M canlıları birlikte nitrifikasyonu gerçekleştirir. E) N canlısı organik hayvan ve bitki artıklarını inorganik

maddelere ayrıştırır.

6.

Ekosistemdeki enerji piramidinin en alt basamağın-da aşağıdaki canlılardan hangisi bulunur?

A) Saprofitler B) Omnivorlar C) Karnivorlar

D) Herbivorlar E) Fotoototroflar

7. Bir bakteri türünün bazı özellikleri aşağıdaki gibidir.

• Azot devrinde görev yapma • Klorofil pigmenti içermeme • Organik besin üretme • Ortama oksijen vermeme

Bu bakterinin aşağıdaki beslenme özelliklerinden

hangisine sahip olduğu söylenebilir?

A) Kemoototrof B) Parazit C) Fotoototrof

D) Kemoheterotrof E) Saprofit Z Organik Atıklar Saprofit canlılar Bu canlılar ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan han-gisi yanlıştır?

A) Z ile Y arasında av - avcı ilişkisi vardır.

B) Z canlısı hem etobur, hem otobur beslenme özelliği-ne sahiptir.

C) X canlısının hücrelerinde kloroplast bulunabilir. D) Z'nin sayısı artarsa X'inde sayısı da artar.

E) X, Y ve Z canlılarının organik artıkları saprofit orga-nizmalar tarafından kullanılır.

9. Bir besin zincirindeki canlıların toplam biyokütle grafiği

aşağıdaki gibidir. K L M N Toplam biyokütle Canlı grubu Bu canlıların besin piramidindeki yerleri aşağıdakile-rin hangisindeki gibi olabilir? A) M N L K B) M L N K C) K M N L D) K N L M E) K L N M

(5)

Ad / Soyad :

Sınıf / No :

10. Sınıf Biyoloji

75

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan - III

Test 35

1. %50 Sokaktaki sesler %50 Sokaktaki sesler %30 Taşıt sesleri %30 Taşıt sesleri %13 Diğer %13 Diğer %3 İnşaat %3 İnşaat %6 Sanayi%6 Sanayi

Gürültü oluşturan faktörler ve etki oranları yukarıdaki da-ire grafikte gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış

olur?

A) Gürültü kirliliğinin yarısı sokaklardaki seslerden oluşur. B) Taşıtlara ses filtrelerinin takılması gürültüyü bir

mik-tar önler.

C) Binalar yapılırken izolasyon malzemelerinin kullanı-mı gürültü kirliliğini azaltabilir.

D) Sanayi tesislerinin yerleşim yerlerine yapılması gü-rültü kirliliği oluşturur.

E) Şehir içinden geçen yolların artırılması gürültüyü önler.

2. ÜreticilerÜreticiler

Ayrıştırıcılar

Ayrıştırıcılar OtçullarOtçullar

Etçiller Etçiller X X Bakteriler Bakteriler

Bir ekosistemde canlılar arasındaki etkileşim yukarıda şematize edilmiştir.

Bu etkileşime göre,

I. X maddesi amonyaktır.

II. Etkileşimin devamlılığı için üretici, tüketici ve ayrıştı-rıcı canlıların bir arada bulunması gerekir.

III. Etkileşimden etçillerin çıkarılması döngüyü tama-men durdurur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

3. Bir ekosistemdeki canlı türüyle ilgili olarak aşağıdaki bulgular elde ediliyor.

• Su ortamında yaşar, suya ulaşan ışık miktarından et-kilenmez.

• Dış ortamdan organik madde almaz.

• Suya ulaşan amonyak, azot tuzları ve çeşitli mineral-lerden olumlu etkilenir.

Bu bilgilere göre, az ışık alan ve çürütme faaliyetinin bol olduğu bir gölde, özellikleri verilen canlının birey sayısını aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir? A) A) B)B) E) E) Zaman Zaman Birey sayısı Birey sayısı Zaman Zaman Birey sayısı Birey sayısı C) C) D)D) Zaman Zaman Birey sayısı Birey sayısı Zaman Zaman Zaman Zaman Birey sayısı Birey sayısı Birey sayısı Birey sayısı

4. Bir bölgede orman yangınlarının artmasına bağlı

olarak,

I. Tür çeşitliliği azalır.

II. Atmosferde oksijen oranı azalırken karbondioksit oranı artar.

III. Madde döngüleri sekteye uğrar.

IV. Erozyona uğrayan verimli toprak miktarı azalır.

durumlarından hangileri gerçekleşir?

A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV

(6)

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitliliğin Korunması

1. Küresel ısınma, aşağıdaki durumlardan hangisine

neden olmaz?

A) Buzulların erimesi

B) Denizlerdeki su seviyesinin yükselmesi C) Tür çeşidi sayısının azalması

D) Yeşil alanların azalması

E) Atmosferde sera gazlarının artması

2.

Orman Alanı Orman Alanı Kereste ürünleri, kağıt hamuru ve yakacak odun temini için gerekli olan toplam ormanı ifade eder.

Kereste ürünleri, kağıt hamuru ve yakacak odun temini için gerekli olan toplam ormanı ifade eder.

Yapılaşmış Alan Yapılaşmış Alan Ulaşım, konut, endüstriyel yapı gibi altyapıya yönelik alanların toplam büyüklüğünü ifade eder. Ulaşım, konut, endüstriyel yapı gibi altyapıya yönelik alanların toplam büyüklüğünü ifade eder.

İnsanın gıda ve lif tüketimi, hayvan besini, yağlı bitki ve kauçuk temin etmek için ürün yetiştirmek amacıyla kullanılan toplam tarım alanını ifade eder. İnsanın gıda ve lif tüketimi, hayvan besini, yağlı bitki ve kauçuk temin etmek için ürün yetiştirmek amacıyla kullanılan toplam tarım alanını ifade eder. Tarım Alanı

Tarım Alanı Otlatma AlanıOtlatma Alanı Et, süt, deri ve yün üretmek için yetiştirilen çiftlik hayvanlarının toplam otlatma alanını ifade eder. Et, süt, deri ve yün üretmek için yetiştirilen çiftlik hayvanlarının toplam otlatma alanını ifade eder.

Yukarıdaki şemada ekolojik ayak izinin bazı bileşenleri gösterilmiştir.

Buna göre,

I. Tarım ve orman alanının artması atmosferdeki CO2

miktarını azaltır.

II. Otlatma alanının yapılmış alana dönüştürülmesi ekolojik sürdürülebilirliği olumsuz etkiler.

III. Yapılmış alanın artması ekolojik ayak izini büyütür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

3. Biyolojik çeşitliliği,

I. doğal ortam kaybı, II. kaynakların aşırı kullanımı, III. istilacı türlerin çoğalması

faktörlerinden hangileri olumsuz etkiler?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

4. Bir ekosistemde;

I. komüniteyi oluşturan canlılar arasında rekabetin art-ması,

II. su, hava ve topraktaki kirleticilerin azalması, III. ekosistemdeki istilacı türlerin yok edilmesi,

IV. tarım zararlılarının öldürülmesinde çeşitli canlıların kullanılması

durumlarından hangileri, ekolojik dengenin

bozul-masına yol açabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

D) III ve IV E) I, II ve III

5.

Su kirliliğinin önlenmesi için aşağıdakilerden hangi-sini yapılmamalıdır?

A) Atık yağları sulara bırakmadan toplayıp geri dönü-şüme katmak

B) Su kaynaklarının çevresini yerleşime açmak C) Plastik poşet vb. ürünlerin kullanımını azaltmak D) Su israfını engellemek için çeşitli eğitimler

çalışma-ları düzenlemek

E) Organik tarımı yaygınlaştırmak

6.

Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin fazla olmasında aşa-ğıdakilerden hangisinin fonksiyonu yoktur?

A) Farklı iklim tiplerine sahip olması B) Farklı toprak yapısına sahip olması

C) Farklı türler arasında gen aktarımını sağlayan komü-niteler içermesi

D) Yükseltisi farklı olan ekosistemler bulundurması E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :