• Sonuç bulunamadı

Yaşar Kemal için dünya basını ne diyor?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yaşar Kemal için dünya basını ne diyor?"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GAZETE

.GAZETE

SAYI : 1117

FİYATI: 25 KURUŞ

25

ocak

perşembe

ı* * 'v v — . w » s ı pmi ! 2 r •• “«*•*-••• r - -— -— <--- £

Y

J J ü *«£*• j «r» BM« r v *-W |MIB ** *ta* •* < M ' -M | ,u •• - v~i; ’.; t— • r—* ^ '***>•. ta*#-»a»J »T ,m, a»« W ^ » * S * Î /»/,

t a ^ ta.« «.a* Üifiaîr^.** *•• ____ w

g%£xg3 a»

front* Anatolia

'Kcci^nür—>*--- ■='-vv=

"*► ** *•"■■» •*■*•«••»»*•«*•• a-a« I*.

*--■** —*7 — *—’,*?- — * ' _ A P

İÇİN NE DİYOR ?

99

■ Eserleri b u g ü n e k a d a r 28 d ile çevrilen Türki-

V V y e n in e n çok o k u n an y a z a rı Y aşar K em al

h a k k ın d a d ü n y a n ın dört b ir köşesinde pek çok y a ­

zı çıkm ıştır. T ürkiye'nin b îr n u m ara lı y a z a rı o la ra k

v asıflan d ırılan Y aşar K em al gerçekçi tutum u ve a -

kıcı üslûbu ile sa d e c e T ürkiye'nin d eğ il b ü tü n d ü n ­

y a n ın tamdıarj ve eserlerin i zevkle okuduau W» n a ­

zardır. A şa ğ ıd a Y aşar K em al hakkında

çıkan y a z ıla rın b ir kısm ını bu lacak sın ız

(2)

*2 OCAK 1968

f

Yaşar Kemal

î

K

ükî

(Baytarafi 1 nci Sayfada)

THE TIMES — Yaşar Kemal’in ikin­ ci romanı da İngilizceye tercüme edilmiş bulunuyor. Bu romanda, Toros dağların' da yaşıyan fakir bir ailenin, pamuk top­ lamak için Çukurova’yı: yaptığı yolculuğu okuyoruz. «Orta Direk», yazarın dünyaca ünlü «İnce Memed* isimli romanı gibi bir destan değil. Bu romenda, ayakta dura­ bilecek kadar beslenen insanların, hayat mücadelesi anlatılıyor.

LALİT MOHAN SHARMA/YENİ DELHİ — «ince Memed» zamanımızın dev eserlerinden biri. Ayrıca öğretici bir yanı da var. Romanı okurken, insanların her zaman doğuştan kötü olmadıklarım ya­ şadıkları sosyal ortamın da insanların ka­ rakteri üzerinde büyük etkisi olduğunu anlıyoruz.

THE GAZETTE/PAUL GOTTLIEU — Batı dünyasında artık gerçekçi romanlar pek yazılmıyor. Bu devir gerilerde kaldı- Oysa bu gelenek Doğu dünyasında ha a devam ediyor. Bunun en iyi örneklerin de n birini, çağdaş Türk edebiyatının en oüyük yazarlarından Yaşar Kema”in «in­ ce Memed»inde buluyoruz. «İnce Memed» Reymont'un «Köylüler» ve Pasternak’ın «Dr. J'ivago» isimli romanlarının edebiyat c'anındaki devamı gibi bir eser. «Ir.ce Me- r.-ed»i daha iyi anhyabı'lmek için. Batıda 19 uncu yüzyılda yazılmış gerçekçi ro­ manlar okumuş olmak lâzım. «İnce Me­ med» çağımızda örnekleri pek boi olmr yan, güçlü ve nefesli eserlerden biri.

LENA JEGER MANCHESTER GUAR DİAN — Yaşar Kemal’i, «İnce Memed» isimli romanının yayınlanması ile ilgili olarak geldiği Londra’da tanımıştım. Ro- nani Dıckens’in canlılığını ve Tolstoy'un renklerini taşıyordu. Romanları Dir çok dile tercüme edilmiş olan Yaşar Kemal Batı ülkelerinden birinde yaşıyabilirdi.

Bunu kendisine de söylemiştim. Bana, kendi ülkesinde yaşamayı tercih ettiğini röyliyeıek cevap vermişti.

DAILY TELEGRAPH — Destanlar y.-zarı Yaşar Kemal’in ikinci romanı da İngilizceye çevrilmiş bulunuyor. Bu ro­ manda Uzun Ali’nin, yarı deli annesinin, karısı ve iki çocuğunun insanı tüketen serüvenlerini okuyoruz. Yaşar’in bu ro­ manı da büyük güçle yazılmış. Eşi Tüda nın tercümesi ise çok başarılı.

LİBERATİON: ANNE PHİLİPPE — Eüyük bir vazar. büyük b'r kitap: Yaşar Kemal ve İnce Memed’i. Herkese hitap eden bir eseri yazmak, demek ki müm künmüş, hem çok okumuşlara, hem az okumuşlara seslenen bir eser. Bir eseı ki hem epope, hem de kişisel niteliğe sahip, yüreği akıl jle birleştirmiş.

Bu eserde romancının hüneri, kişileri yaratma ustalığı; bir manzarayı çizmesi- bir gün doğusu, bir koku, bir şefkat gös­ terisi... Bütün bunlarda Yaşar Kemal’in ka biliydi eşsiz. Türkiye’de şimdiye kadar biiyük bir şair tanıyorduk. Nazım Hik­ met- Şimdi büyük bir romancıya da sahip Türkiye: Yaşar Kemaı.

BERLINER ZEİTUNG — ince Me­ med, Türkiye’de büyük yankılar yaratan ve 40000 nüsha basarak. Türkiye’nin şart­ ları içinde rekor sayıya ulaşan, heyecanlı ve cüretli bir roman...

Zenginlerden aldıklarını fakirlere veren ■skoç Halk Kahramanı Robrn Hrod gibi, eski halk efsanelerindeki romantik masal havasım hatırlattığı halde, nefesleri ke­ secek kadar heyecanlı olan bu roman ta­ mamen gerçekçidir. Çünkü bu roman, bugün hâlâ değişmemiş olan Türk köyle­ rindeki sosyal şartları anlatmaktadır.

DİE WELTWOCHK fisviçre Basını) İnce Memed — «Bu roman vahşi ve muh­ teşem bir türküye benziyor. Güçlü sade ve insanı deli eden...»

Referanslar

Benzer Belgeler

Yükselen astronomi araştırmaları İbn el- Şâtır gibi bireysel olarak çalışan bilginlerce daha da ileri götürülürken, hem yönetici hem de astro nom olan Uluğ Bey

Bîrûnî, o dönemde kimyacıların temel açıklama modeli olan, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin, daha değersiz maden- lerden elde edilebileceğini savunan yapısal

Tüm vakalar; yafl, cinsiyet, teflhis y›l›, sosyal güvence, ikamet yeri, ilk baflvuru flikâyeti, ek hastal›k varl›¤›, TB tipi, tan› yöntemi, tan› ald›¤› klinik,

Her ikisi de Sevillalı (İşbîliye) olan İbn Haccâc’ın el-Mukni fî el-Filâha’sı (Ta- rımcılık Üzerine Görüşler) ve İbn el-Avvâm’ın Kitâb el-Filâha’sı

Yukarıdaki örnekte 50 milyon yıl önce ortak bir ataya sahip olan iki tür ve ortak olarak taşıdıkları bir genin DNA dizisinin yaklaşık her 25 milyon yılda bir

İbn Sînâ’ya göre, eğer görme, gözden çıkan ışınların nes- neye ulaşmasıyla oluşuyorsa, gözden çıkan bu ışınımın maddesel olması gerekir; çünkü du-

An- cak bilim insanları daha önce süper iletkenliği ancak ilgili malzemeyi aşırı düşük sıcaklıklara kadar soğutarak sağla- yabilmişti.. Başlangıçta -240°C olan

Bizim görüşümüze göre, dikkate değer tarafı iki (hem damadın ve hem gelinin evinde) eski düğün ziyafetinde de yeni evlilere masada yer ayırmaması. Masaya bekarlar