• Sonuç bulunamadı

Büyük matem günümüz...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Büyük matem günümüz..."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Büyük matem

günümüz...

(Baş tarafı 1 inci sayfada) Sivil ve askerî bütün erkân ve memurinin partiler ve halkevleri mensupları ve teşekküller t emsi 1- cilerinin ve halkın iştirak edeceği bu toplantılarda saat tam 9 06 te Atatürkün hayata gözlerini kapa­ dığı anda yapılacak bir tazim vak- f esile ihtifale başlanacak ve bunu Ebedî Şefin hayatı, memleket ve milllet için yaptığı büyük hizmet, ler ve kahramanlıklarını yaşatan bir hitabe takip eyliyecektir.

Toplantılar, ismet Inönünün, A- tatürkün büyük kayıbı karşısında Türk milletine hitaben neşrettiği beyannamesinin okunmasile sona erecek ve müteakiben Atatiirkün anıtlarına ve büstlerine törenle çe- lenkler konulacaktır.

Yarın bütün okullarda bütün öğ. rencilerin iştirakile toplantılar ya­ pılacaktır.

Bu büyük matem günü Türkiye radyosu sabah yayımında aians ha­ berlerinden sonra Cumhurbaşkanı ismet Inönünün beyannamesini o- kuyacak ve Türk milletinin bu bü­ yük acı gününe tazimen susacaktır. Öğle yayınında yalnız ajans ha­ berlerini verecek olan radyo, ak­ şam yayınında Atatürkün hayatı ve eserleri etrafındaki bir konuş­ madan sonra ismet Inönünün be- •,

yannamesini tekrarlıyacaktır j Dış memleketlerde bulunan yurt­ taşlar da ayni gün ve saatte elçilik ve konsolosluklarda yapılacak ihti­ fallere katılacaklardır. 1

DEMOKRAT PARTİ KADIKÖY ; İLÇESİNDE i h t i f a l

Demokrat Parti Kadıköy ilçesin­ den:

Büyük Atanın ölüm yıldönümü­ ne tesadüf eden 10/11/946 Pazar günü Partimiz Kadıköy ilçe loka­ linde bir ihtifal hazırlanmış oldu­ ğundan o gün sabah saat 3.30 da srym üyelerin parti lokalinde bu­ lunmalarını saygı ile dileriz.

D.P. Kadıköy ilçe idare kursla İ

Referanslar

Benzer Belgeler

Metodu Qafzeh ve Skhul ma¤aralar›nda bulunan hayvan fosillerine uygulayan Hallin, modern insanlarca yenilen hayvanlar›n kuru otlaklarda kar›n doyurduklar›n› ve k›fl

Bu çalışmada, bütün bu olumsuzlukların ardından 2011-2012 öğretim yılında açılan İlahiyat Bölümü ve İlahiyat Fakültesi, ayrıca okullarda yapılan Din

25 yaşındaki Wang, Pekin Üniversitesi'nde klasik Çin ve İngiliz dili tahsili yaptıktan sonra, kendisi de Çin.. müslümarılanndan olduğu için, eğitimine Müslüman bir

Tarih Konulu Eserleri ba~h~~~ alt~nda Osmanl~~ tarihçilerinin çok kulland~~~~ Fezleke, Mistaria-amel ve elimizdeki eser de bulunmaktad~r.. ~kinci olarak Co~rafya Konulu

Belediye Tiyatrolarından ilk emekliye ayrılmış olmak gibi bir unvanın sahibi aktör Refik Kemal Arduman, 22 Temmuzda başlavacak olan «Çardaş Fürstin»

2002’nin Nisan ayında artemisinin bazlı ilaçlarla teda- vi Dünya Sağlık Örgütü tarafından sıtma için birincil teda- vi olarak önerildi.. Bununla birlikte artemisinine

iletişim araçlarındaki reklamlara ve bilgilere dayalı olarak insanların kendi inisiyatifleri ile kullandığı bitkisel ürünler, çok ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme

Türk sinema ta­ rihinde de adından söz edi­ lecek birçok senaryonun ya­ nı sıra “Karanlıkta Uyanan­ lar” (1965), “Kara Çarşaflı Gelin” (1977), Antalya Film