• Sonuç bulunamadı

Sanat ve cemiyet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sanat ve cemiyet"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Y ı l : 1, S a y ı: 6

★ F İ K İ R , S A N A T , E D

D ü ş ü n d ü ğ ü m g i b i

S A N A T VE

S anat, ileri cemiyetlerde, medenî ihtiyaçlar arasında yer alır. Bir musiki parçası dinlemek, bir tiyatro seyretmek, yeni çıkan bir şiir mecmuasını veya bir edebî romanı okumak da, yemek içmek, uyumak gibi, eksikliği huzursuzluk veren bir ihtiyaçtır. Medenî bir insan, bir sa­ lona girdiği zaman, vücudiinü dinlendire­ cek rahat bir koltuk kadar, gözlerini ok­ şayacak güzel bir tabloyu da derhal arar. İkisinin de yokluğu onun için aynı dere­ cede mahrumiyettir. Güzel sanatlar de­ diğimiz üstün insan faaliyeti, ancak böy­ le cemiyetlerde • gelişerek olgun eserler verir. Meselâ, Fransız, İtalyan ve İspan­ yol resmi bugün de ileri bir merhalede ise bunun sebebini, o cemiyetlerin bu sa­ nata gösterdiği rağbette aramalı: Paris’­ in, Roma’nın ve Madrid’in bulvarlarında süs mağazaları kadar resim galerilerine rastlarsınız. Onların da müşterileri öte­ kilerden eksik değildir.

B

izde ise, ancak ' yılda bir açılan resim sergilerinin ziyaretçileri en ziyade işsizler, müşterileri de münhasıran res­ mî müesseselerdir. Resim ve heykel, he­ nüz evlerimize girerek eşyamız arasında yer almış, iç hayatımıza karışmış değil­ dir. Ressamlarımız, Devlet müessesele- rince satın alınmadığı takdirde atölye­ lerinde çürümeğe mahkûm kalacak tab­ lolara kendilerinden bir şey aksettirecek kadar sanatkâr olmaya ihtiyaç duymı- yorlarsa, haklıdırlar. Salonunun dıvarl

E B İ Y A T D E R G İ S İ *

C E M İ Y E T

Munis Faik OZAN SO Y

Iarını fotografilerle süslemeyi kâfi bu­ lan, bir tablonun orijinali ile kopyası ara­ sında fark gözetmeyen insanlar muhitin­ de vücude getirilen tablolar elbette birer çıkartma, heykeller birer kukla olur.

B anat eserlerinin lüzumlu eşya arasında yer almadığı, edebî hadiselerin İçtimaî vakalar kadar iz bırakmadığı ce­ miyetlerde gerçek sanatkârın yetişmesi beklenemez.

R

esme ve heykele karşı alâkasızlı­ ğımız, musikî ve edebiyat sahalarında da pek farklı değildir. Piyasa şarkılariyle bozulan zevkimiz musiki terbiyesi için radyo neşriyatını kâfi bulur. Romanı, bir hastalığın nekahat günlerinde veya yol­ culukta can sıkıntısını gidermek için; şiiri, ancak aşık olduğumuz zaman içi­ mizdeki duygulara ahenkli bir şekil ver­ mek ihtiyaciyle okuruz. Evlerimizde kü­ tüphanenin yeri yoktur; kazâra edinil­ miş bir kaç kitabı -ağır bir yük gibi- ko­ yacak yer bulamayız. Sanırız ki gazete okumak, münevver olmak için kâfidir. Gazetenin de çok defa başmakalesini de­ ğil, havadisleriyle ilânlarını okur geçeriz.

H

asretir.i çektiğimiz gerçek sanat­ kâr, ressamsa her şeyi resim mevzuu ola­ rak gören ve renklerle, ışıklarla konu­ şan; şairse, kelimeler ve seslerle tenef­ füs eden kimsedir. O sanatkârdan önce; onu yaşatacak muhiti yaratmalıyız.

3

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca Bazı BIOS’larda ise aşağıdaki sıra izlenerek sürücüler seçilir. BIOS’tan Bios Features Setup menüsünden Boot Sequence’e gelerek sistem açılışında

Sen yoksan yanımda önümü görmem Nasip olur mu ki bir daha görmem Bana son defa gül deyişim ondan Bu yüreği sensiz avutamadım Ne kadar uğraşsam unutamadım Bu da sana olsun en

2011 yılı ile birlikte DPT’nin kaldırılıp Kalkınma Bakanlığına dönüşmesiyle planlama sürecinin se değişeceği aşikârdır. Henüz net bir düzenleme

Hücre yüzeyi reseptörleri ligand bağlanması ve sinyal indüksiyonundan sonra membran boyunca hareket etme yeteneğine sahiptir.. Yani

 Ahlak değerleri, Ahlak değerleri, insanın kendine ait zaman insanın kendine ait zaman dilimlerinde kendi seçimlerine göre. dilimlerinde kendi

Can Yücel “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinde babasına duyduğu sevgiyi, özlemi ve ona olan hayranlığını çocukluk yıllarına ait gerçek bir sahneyi ortaya

Aristo, en üstün edebi tür saydığı şiir ve tiyatroyu bünyesinde barındıran tragedyanın (Özlem, 2011, s. 9) amacını korku ve acıma duygularını uyandırarak insanda

Okuduktan sonra şu soruları çocukların düşünmeleri istenir: “Mektupta seni en çok etkileyen kısım neydi?”, “Günümüzde hareketini kısıtlayan 5 şeyi

Özel hastanede vajinal doğum yapan veya sezaryen olan primipar kadınların doğum deneyim algıları üzerine doğum beklentilerinin etkisini belirlemek amacıyla

Türkiye’ye Avrupa çapında bir kuruluş kazandıran ve bunu “taşları tek tek ve kendi elleriyle üst üste koyarak” yapan Türker Inanoğlu’nu övüyorum, övüyorum

We also present experimental results obtained by using the front three ultrasonic sensors of the Nomad 200 robot, follow- ing the walls of the indoor environment in Figure 9(a)..

(2)無作用量(No Observed Effect Level, NOEL) (3)每日容許攝取量(Acceptable Daily Intake, ADI). (4)60 kg 體重的成人其每日可接受萊克多巴胺之攝食量為多少?

[r]

Olsen ve Mary Lou Fuller da, “Okul ve Aile İlişkileri: Birlikte Çalışan Öğretmenler ve Ebeveynler” isimli çalışmalarında okul aile iş birliğine dikkat çekmiş,

Görsel Sanatçılar Derneğl’- nln 1976 yılından bu yana l- klncl kez gerçekleştirdiği Da­ yanışma Sergisinin açılışında bir konuşma yapan GSD Baş­

arasında özgül bir ilişki olduğu önermesi daha önce yaptığımız bir çalışmada yanlışlanmıştır (18). MVP'de göğüs ağrısının psikolojik etkenlerle

Judging from the point of view of laws, suicide is not a crime which is seen as a personal act in many countries, but euthanasia carried out with the help of someone else is

Kent ormancılığı kapsamına giren çalışma alanlarında yeni tesis edilen ağaçların biyotik ve abiyotik zararlardan dolayı ölmesi veya zarar görmesi, yapılan dikim hataları,

resime karşı büyük bir sevgisi ve isdidadı olan Şevket Dağ, lâyık ol­ duğu dereceye yükselmek için Sanayi Nefise Mektebi.. Genç ressamı, millî

tal’ değil, sadece ‘kendini kom ü­ nist sanan bir hüm anist’sin de on­ dan.. Sen hep öyle olm uşsun ve se­ nin gibi daha ne kadar iyi yürekli hümanist

13,7 milyar y›l önce meydana gelmifl olan Büyük Patlama’dan 1 milyar y›l sonra oluflmufl dev gökada kümelerinin varl›¤› belirlenmifl oldu- ¤undan,

nomik olan bu sistemde güneş ışınımını daha ge- niş bir alandan toplamak ve çalışma sıvısı kullan- madan suyu doğrudan ısıtmak mümkündür, an- cak toplam sistem

Bu anlamda vergi kültürünü oluşturan unsurlardan (vergi ahlakı, devlet-birey ilişkileri ve vergi adaleti) bahsedildikten sonra ülkemizde uygulanan vergi politikaları