• Sonuç bulunamadı

The opinion and recommendations of Turkish Board for Accreditation in Cardiology on Board Examination

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The opinion and recommendations of Turkish Board for Accreditation in Cardiology on Board Examination"

Copied!
3
1
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Turk Kardiyol Dern Ars 2019;47(7):549-551 doi: 10.5543/tkda.2019.67457

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Dr. Aylin Yıldırır,1 Dr. Armağan Altun,2 Dr. Dilek Ural,3 Dr. Murat Özdemir,4

Dr. Özgür Aslan,5 Dr. Haldun Müderrisoğlu1

549

Uzmanlık eğitiminde temel amaç eğitilenlerin ta-mamına ilgili alanda mesleklerini tek başlarına icra edebilecek asgari bilgi, beceri ve tutum hedeflerini kazandırmaktır. Bu kazanımların değerlendirildiği sı-navlar ülkemizde ‘yeterlik sısı-navları’, dünya literatü-ründe ise ‘board sınavları’ olarak tanımlanmaktadır. Board sınavları ilk kez 1904 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde oftalmoloji alanında uygulanmaya baş-lamış, bunu diğer branşların board sınavları izlemiştir. Temel amacı uzmanlık eğitiminin standartlarını yük-selterek verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak olan bu sınavlar başlangıçta gönüllülük esası ile yürü-tülürken 1970 yılından itibaren bir zorunluluk halini almıştır. Avrupa’da ise Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Kardiyoloji bölümü (Union of European Medical Spe-cialist – Cardiology Section UEMS-CS) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardio-logy – ESC) ortaklaşa Genel Kardiyoloji Avrupa Sı-navı (European Examination in General Cardiology - EEGC) adını taşıyan board sınavları uygulamaktadır. ESC Çekirdek Eğitim müfredatına uygun olarak dü-zenlenen bu sınavlarda güncel kılavuz ve basılı araş-tırmaları temel alan kanıta dayalı kardiyoloji bilgisi değerlendirilmektir. Gerek Avrupa gerekse Amerika modelinde yapılan board sınavlarının nihai hedefi

kar-diyoloji eğitiminde ve klinik uygulamalarında progresif iyileşme ve harmonizasyon sağla-maktır.

Ülkemizde Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun çalışmaları ile ilk yeterlik sınavları 2000 yılında Türk Cerrahi Derneği öncülüğünde yapılmış, bunu diğer dernekler izlemiştir. Türk Kardiyoloji Ye-terlik Kurulu (TKYK) 2004 yılından itibaren düzenli olarak kardiyoloji son sene asistanlarına ve kardiyo-loji uzmanlarına yönelik bilgi sınavları, kardiyokardiyo-loji uzmanlarına yönelik ise beceri sınavlarını gerçekleş-tirmektedir. Gönüllülük esasına dayalı bu sınavda her iki aşamadan da başarılı olan adaylara ‘Kardiyoloji Yeterlik Belgesi’ sunmaktadır. Bilgi sınavı Ulusal Çe-kirdek Eğitim Programının (ÇEP) konularını kapsaya-cak şekilde, çoğunluğu probleme dayalı 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda 100 üzerinden 70 ve üstü puan alanlar Bilgi sınavı aşamasında başarı-lı kabul edilmektedirler. Bilgi sınavını geçen adaylar Beceri sınavına girme hakkını elde edebilmektedir. TKYK Bilgi sınavı soru bankasının soruları her 4 yılda bir gözden geçirilmektedir. Ocak 2019’da Soru bankası sınav komisyonu üyeleri ve farklı

kurumlar-Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu’nun Kardiyoloji Yeterlik Bilgi Sınavı’na ilişkin

görüş ve önerileri

The opinion and recommendations of Turkish Board for Accreditation in

Cardiology on Board Examination

Perspective

Görüş

Geliş tarihi:06.08.2019 Kabul tarihi:27.08.2019

Yazışma adresi: Dr. Aylin Yıldırır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey. Tel: +90 312 - 203 68 68 / 1393 e-posta: aylinyildirir@gmail.com

© 2019 Türk Kardiyoloji Derneği

Kısaltmalar:

TKD Türk Kardiyoloji Derneği TKYK Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu ÜAK Üniversitelerarası Kurul

(2)

dan öğretim üyelerinin desteği ile gözden geçirilmiş, zaman içinde güncelliğini yitiren sorular sistem dışı-na çıkarılmış veya yeni gelişen bilgiler doğrultusunda güncellenmiştir. Halen soru bankasında 1500’ün üze-rinde güncel soru mevcuttur. TKYK bilgi sınavı aday-ları akademik hayata hazırlayan, Kardiyoloji ÇEP’nın tüm konularını belli bir klinik deneyim üzerine tekrar edip derinleştirmelerini sağlayan önemli bir sınav-dır. 2008 yılında TKYK ve Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) yönetim kurulları Doçentlik sınavına başvuran adaylarda ‘Yeterlik Belgesi’ sahibi olma şartının aran-masına ilişkin bir tavsiye kararı almış, ancak pratikte bu karar tam olarak uygulanamamıştır.

Doçentlik dönemi akademik hayatın genç ve di-namik, bilgisi güncel, öğrenmeye ve yeniliklere açık, öğretmeye ise hevesli bir sürecini temsil etmektedir. Doçentlik unvanı elde edebilmek için son iki seneye kadar iki aşamalı doçentlik sınavları yapılmakta idi.[1]

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenen farklı üniversitelerden seçilen 5 profesörün jüriyi oluş-turduğu bu sınavlarda ilk aşama adayın yayınları ve di-ğer tüm akademik faaliyetlerinin dedi-ğerlendirildiği eser inceleme aşamasından oluşmaktaydı. Bu aşamada ba-şarılı olan adaylar jüri tarafından sözlü olarak bilim sı-navına alınmakta idi. Kapsamı oldukça geniş ve sınır-ları net olmayan bu sınav adayın uzmanlık alanına ait tüm konuları kapsamaktaydı. Dolayısıyla sınav öncesi adaylar çok yoğun bir şekilde hem temel fizyopatolo-jik bilgiler, hem de güncel çalışma ve kılavuzlar konu-sunda bilgilerini geliştirmekte ve tazelemekte, kısaca oldukça fazla okuma ihtiyacı hissetmekteydi. Belli bir klinik deneyimin üzerine inşa edilen bu teorik bilgi

bombardımanı adayın akademik hayatının daha üst aşamalarına daha sağlam bir altyapı ile yükselmesine imkan sağlamaktaydı. Bununla birlikte doçentlik sına-vında, özellikle de sözlü aşamasında, adayların değer-lendirilmesinde sübjektivitenin önüne geçilememesi ise sınavın en önemli kısıtlılığını oluşturuyordu. Nisan 2018 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Yönetmeliği daha önce eser inceleme ve sözlü sınav şeklinde yapılan doçentlik sınavlarını sadece eser inceleme aşamasına indirgemiş olup bilgi-nin değerlendirildiği sözlü sınavı kaldırdı.[2] Bu kararın

yürürlüğe girmesi ile birlikte aday başvuru dosyasını hazırladıktan sonra elektronik ortamda başvurusunu yapar, UAK tarafından seçilen jüri de yine elektronik ortamda dosya üzerinden değerlendirilmesini yaparak aday hakkında karar verir hale geldi.

TKYK yaptığı bir çalışmada doçentlik sınav yönet-meliğinin hazırlanma aşamaları ve yürürlüğe girmesi süreçlerinin kardiyoloji bilgi sınavlarına başvuru sık-lığına ve sınavlardaki başarı durumuna etkisini değer-lendirmiştir.[3] Bu çalışmada 2005–2018 yılları arası

yapılan başvurulara ilişkin sınav kayıtlarına ulaşılmış, yıl bazında başvuru sayıları ve başarı yüzdeleri karşı-laştırılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere belirtilen yıl-lar arasında TKYK Bilgi sınavyıl-larına toplam 819 aday başvurmuş, bu adaylarda 472’si girdiği sınavda başarı-lı olarak Beceri sınavına katılma hakkını elde etmiştir (%57.6). Başvuru sayısının ve başarı durumunun yıllar içindeki değişimi Şekil 1’de sunulmuştur. Görüldüğü üzere bilgi sınavına en yoğun başvurunun olduğu yıl-lar 2013–2016 arası olup, yeni doçentlik yönetmeli-ğinin hazırlanma aşamaları ile birlikte 2017 yılından

Turk Kardiyol Dern Ars

550 Başarılı aday Giren aday 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yıllar Aday sayısı Başarılı aday sayısı Başarı %’si

2005 21 15 71 2006 15 12 80 2007 21 18 86 2008 15 13 87 2009 42 27 64 2010 29 20 69 2011 44 25 57 2012 71 39 55 2013 111 79 71 2014 95 35 37 2015 131 78 60 2016 122 64 52 2017 63 38 60 2018 39 9 23

Şekil 1. 2005–2018 yılları arasında Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu bilgi sınavlarına başvuru sayısının ve başarı durumunun yıllar içindeki değişimi.

(3)

TKYK’nın Kardiyoloji Yeterlik Bilgi Sınavı’na İlişkin Görüş ve Önerileri 551

itibaren başvuru sayısının belirgin olarak azaldığı dik-kati çekmektedir. Başarı oranları değerlendirildiğinde ise en düşük başarı oranı %23 ile 2018 yılına aittir. Doçentlik adaylarının bilgilerini derinlemesine göz-den geçirip akademik hayata daha sağlam temeller ile hazırlanmalarına imkan sağlayan bu sınava olan tale-bin doçentlik sınav sistemindeki değişiklik ile birlikte azalması üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Sınava giren adayların elde ettiği sonuçlar ise ne yazık ki yeni doçentlik sistemi ile birlikte uzmanların ve do-çent adaylarının teorik bilgilerini geliştirme ihtiyaçla-rının ortadan kalktığını düşündürmektedir.

Ülkemizin farklı kurumlardan uzmanlık eğitimi al-makta olan uzmanlık öğrencilerinin bitirme öncesi sı-navları eğitim aldıkları kurum tarafından yapılmakta, çoğu zaman da bu bitirme sınavı sembolik kalmaktadır. TKYK yönetimi olarak (TKD Yönetim Kurulu’nun da desteğiyle) önerimiz uzmanlık öğrencilerine eğitim-lerinin dördüncü veya beşinci yılında Yeterlik Bilgi sınavına girme ve başarma şartı konması, bu sınavı başarmadan kurumu tarafından uzmanlık bitirme sına-vına alınmamasıdır. TKYK Bilgi sınavı yılda iki kez yapıldığından, Uzmanlık öğrencisinin eğitiminin son 2 yılında girebileceği 4 sınav hakkı olacaktır. Bu saye-de bitirme öncesi uzmanlık adayları standart bir teorik sınava tabi olacak, bu sınavın Kardiyoloji ÇEP’na uy-gun olması ve değerlendirmesinin merkezi bir otorite tarafından objektif olarak yapılması uzmanlık öğrenci-lerinin teorik bilgi edinme motivasyonlarını arttıracak,

uzman olur olmaz girecekleri Beceri sınavı sonrasında alacakları ‘Yeterlilik Belgesi’ ile de uzmanlıkları taç-lanacaktır. Yıllar önce gündeme gelen ancak uygula-mada sorunlar yaşanan ‘Doçent adaylarının başvuru öncesi ‘Yeterlik Belgesi’ sahibi olma şartı’ ile ilgili YKYK ve TKD yönetimlerinin ortak tavsiye kararı da bu sayede işlevlik kazanacaktır. Sonuç olarak, do-çentlik sınav yönetmeliğindeki değişikliğin dolaylı bir sonucu olarak karşımıza çıkan ‘teorik bilgi edinmede motivasyon eksikliği’ sorunu Bilgi sınavının uzmanlık eğitiminin son yıllarında zorunlu hale getirilmesi ile kısmen giderilebilecektir.

Hakem değerlendirmesi: Dış bağımsız. Çıkar çatışması: Bildirilmemiştir.

KAYNAKLAR

1. Öğretim üyeliğine yükseltme ve atanma yönetmeliği. Resmi Gazete 28.01.1982 tarih ve 17588 sayı. Available at: https:// www.atilim.edu.tr/files/yonetmelikler/ogretim_uyeligine%20 yukseltilme_atanma_yonetmeligi.pdf. Accessed Sep 17, 2019.

2. Doçentlik yönetmeliği. Resmi Gazete 14.04.2018 tarih ve 30392 sayı. Available at: http://www.resmigazete.gov.tr/es-kiler/2018/04/20180415-3.htm. Accessed Sep 17, 2019. 3. Yıldırır A, Altun A, Ural D, Özdemir M, Aslan Ö,

Müder-risoğlu H. Kardiyoloji Uzmanlık Yeterlik Bilgi Sınavlarının Son 14 Yılı: Doçentlik Yönetmeliğindeki Değişikliğin Etkisi? (Poster bildiri). Eskişehir: Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi; 10-12 Nisan 2019.

Şekil

Şekil 1.  2005–2018 yılları arasında Türk Kardiyoloji Yeterlik Kurulu bilgi sınavlarına başvuru sayısının ve başarı durumunun  yıllar içindeki değişimi.

Referanslar

Benzer Belgeler

The Anatolian Journal of Cardiology Editorial

Böyle prestijli bir alan- da çal›fl›yor olmak, üst ihtisas alan›nda ilgili yasan›n ç›kar›lmas› konusunda gerekli siyasi deste¤in bulunmas›nda da büyük kolay-

Evaluation of right ventricular functions using myocardial performance index in patients with asymptomatic mitral stenosis. Koroner kalp hastalığı ve hipertansiyonu

Her ne kadar yardımcı ilaç tedavisi ACLS’nin halen bir parçası olsa da, 2005 de ileri yaşam desteğinde (ALS) vurgu temellere döndü, ne çalıştığı bilinenler üzerine

Üç yüz on beş hastayı kapsayan ARBITER-6 HALTS çalışmasın- da (Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of Reducing Cholesterol 6: HDL and LDL

Tahmini ortalama değerler verilerek İbn-i Sina Hastanesi'nde ve hatta diğer bazı merkezlerde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı sayılannın 130'a indirilmesinin

Uluslararası Kongre ve Sergisi Kayıt yaptırılan tarihe göre, GALA KONSERİ için ön masalardan arka masalara doğru misafirlerimize rezervasyon yapılacaktır.. Otele

Hiperkaleminin ve Düzeltilmesinin Klinik Sonuçları RAAS İnhibitörü ve Kombine Tedavide Hiperkalemi Sıklığı Potasyum Düzeylerine Göre RAAS İnhibisyonu Yönetimi Akut ve

Eğitim ve bilim iş kolu sendika yöneticilerinin; yöneticilik kıdemlerine, yöneticilik unvanlarına, cinsiyetlerine, branşlarına göre değişim eğilimlerinden;

However, this study suggests that by using other performance measures instead of preserving the use of ROA, the mechanism through which board independence affects firm

Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü / Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Field

Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL Yazı İçerik-Teknik Sorumlusu: İlkim MENGÜLEREK Kurtuluş Caddesi No: 114 B Blok Kat:5

TEG-12706 current, voltage, power curves of Aluminum Material in Hot-Cold-Hot Sandwich Block Connection Type - 3,5 Bar pressure- Motor Speed at 3rd level... TEG-12706 current,

Üyesi Ender GÜLVER (İstanbul Üniversitesi) Prof.. Recep GÜNEŞ (İnönü Üniversitesi)

Lavvar atıklarının hidrolik dolguda kullanılması için, yapay karışımların boşluk oranına bağlı olarak dolgu özelliklerini belirleyen kapsamlı bir çalışma

Daha ayrıntılı olarak gerçekleştirilen bu ça- lışmadan çıkan sonuçlara göre, otel işletme- lerinde çalışan üniversite mezunu kişiler otel işletmelerinde sırasıyla

a) Kuru Kömür Modeli: Bu modelde ısıl taşınım ve ısı iletim transfer mekanizmalarının oranı boyutsuz Peclet sayısı ile ifade edilir. Peclet sayısına göre ısı

Bu çalışmada bilgi yönetiminde liderliğin ro- lünü belirlemek üzere, yöneticilerin sosyo- demografik özellikleri ve liderlik yetenekleri ile liderlik rolleri arasındaki

Görüldüğü gibi yalnızca duygu- sal mesleki bağlılığın meslekten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan ve negatif bir et- kiye sahip olduğu; diğer mesleki bağlılık bo-

Bu bakımdan personel güçlendirme felsefesinin, örgütsel yapıda yol açtığı değişimler sonucu, yönetim-çalışan ilişkilerini kuvvetlendirmesi, her yönde iletişimi

Özellikle sosyal sermaye literatüründe kentlerde farklı sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklere sahip kişiler arasında sosyal bütünleşmenin sağlanmasında, yerel

In the logistic regression model which was constituted for determining the effect of predictor variables (work environment, administrative workload, academic workload, promotion

Soner HALDENBİLEN (PÜ) Füsun DOBA KADEM (ÇÜ) Çiğdem SARPKAYA (GÜ) Özlem ŞENYİĞİT (ÇÜ) Semiha AKÇAÖZOĞLU (NÜ) Emel Ceyhun SABIR (ÇÜ) Ebru HOSRAFOĞLU ÇORUH (GÜ)