Proje Yönetimi Ders Notları

165  Download (0)

Tam metin

(1)

1.Proje Nedir?

Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya çıkarmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Proje, bir yenilik getirmek üzere, belli bir amacı gerçekleştirmek için, belirli bir sürede ve bir arada yapılması gereken, birbirine bağlı veya birbiriyle ilişkili faaliyetler grubudur. Kritik kelime : Geçici (Bu nedenle projelerin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri vardır)

2. Projenin Özellikleri Nelerdir?

Her Proje; • Her proje benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç oluşturur. • Bir projeye tek bir kişi, tek bir organizasyon veya birçok organizasyon dahil olabilir. • Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter, sürelidir • Tanımlanmış hedef ve amaçlara sahiptir • Sınırlı kaynaklara bağımlıdır • Planlama, Uygulama ve Kontrol süreçlerinden geçer.

3. Projenin Ana Elemanları Nelerdir?

Proje, insan gücü ve diğer kaynakların belirli bir bütçe ve süre dahilinde, belirli bir amaç yada amaçlar dizisine ulaşmak için bir araya geldiği rutin olmayan kendine has bir iş yapısıdır. * Zaman sınırlı

* Kaynak sınırlı - para, - malzeme, - teçhizat, - insan gücü, - v.b.

* Zaman ve maliyet, kapsam ile birleştiğinde projenin ana elemanları tanımlanmış olur. 4. Başarılı Projede Denge Kısıtları Nelerdir?

Başarılı bir proje yönetimi, her üç kısıt için; Maliyet - Zaman – Kapsam

5.Değerlendirilen projelerde, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve bunun yanı sıra hangi belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir?

 Yeni ürün üretilmesi

 Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

 Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi  Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

6. Projelerin desteklenmesi ile firmalara sağlanan finansal desteğin yanı sıra elde edilmesi beklenen kazanımların başlıcaları nelerdir?

 Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,  Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması,

 Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,  Üniversite - sanayi işbirliğinin oluşturulması,

 Ticari başarının sağlanması,

 Dünya pazarlarında rekabet edebilir başarılı firmalarımızın sayılarının arttırılması,  Rekabet gücünün arttırılarak daha çok ihracat yapılması,

 İthalatı azaltıcı yerli ürünlerin geliştirilmesi,

 Üretim teknolojilerinin geliştirilerek verimliliğin ve üretim kalitesinin arttırılması,  Nitelikli işgücü istihdamının arttırılması.

7. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) nedir?

İnsanın, kültürün ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

(2)

8. Ar-Ge çalışmaları hangi aşamalardan oluşur?

Ar-Ge projeleri Kavram Geliştirme, Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü, Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları, vb. çalışmalar, Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları, Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması aşamalarının tamamını ya da bir bölümünü içerir.

9.Yenilik Nedir?

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler, buna benzer bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder.

10. Üründe yenilik Nedir?

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.

11. Üretim yöntemlerinde (süreç) yenilik Nedir?

Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

12. Yenilik Sınıflandırmalarını Belirtiniz. A- Ürün Yeniliği

1. Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)

2. Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

3. Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)

4. Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

5. Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

B- Süreç Yeniliği

1. Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması

2. Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

(3)

13. GANTT Şeması ve Planlama Nedir, Örnek bir gantt şeması tablosu çiziniz. Bir projenin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için planlı bir yönetim gereklidir. Projede görev alanlar arasındaki bağların kurulması, iş paketlerinin detaylı bir şekilde tanımlanması ve süreç takibinin yapılması gerekmektedir. Gantt şeması tüm iş ve süreçlerin takiplerinin yapıldığı çizelgeye verilen isimdir.

Proje yöneticisi; Gantt Şemasına bakarak işlerin takibini yapabilir, kritik durumların farkına varabilir, gerekli durumlarda çalışanlar arasında transfer yaparak işin zamanında bitirilmesini sağlayabilmektedir. Bu şemayla ister günlük yapacağınız işleri, isterseniz de bir üretim hattındaki işleri veya sadece bir projenin iş paketlerini şematik gösterebilir ve takibini yapabilirsiniz.

14. İş Planı ve Fizibilite Çalışması Farklılığını ayrıntılı olarak açıklayınız?

Zaman zaman iş planı ile fizibilite çalışması birbirine karıştırılmakta ve her ikisi de aynı şey olarak nin de aynı şey olarak algılandığını görmekteyiz. Bunun temel nedenlerinden en önemlisi, he ikisinde de bazı ortak unsuların bulunmasından kaynaklanmaktadır, ancak bu ortak unsular her ikisinin bir birinin yerini almasını sağlamaz.

Fizibilite çalışması, ‘Bu iş yapılabilir mi? ‘ sorusuna yanıt arayan bir araştırma niteliğindedir. Herhangi bir fikrin olurunu araştırır ve bu fikrin olup olmayacağı konusunda karar verilmesine yarayacak verileri oluşturur. Bunu yaparken de, o işin başarıya ulaşması için değişik alternatif senaryoları inceler, bu alternatif senaryoların en başarılı olması muhtemel olanını belirler. Diğer bir anlatımla, fizibilite çalışması, proje aşaması öncesinde, projeye (veya fikre) başlanıp başlanmaması kararının verilmesini sağlar.

İş planı ise bir planlama aracıdır, fizibilite çalışmasında yapılmasına karar verilen projenin, fikir düzeyinden gerçek yaşama geçişini sağlar ve bu yolda yapılması gerekenleri belirler. Ayıca, iş planı halen yürümekte olan işlerin de gelecekte varacağı yerleri gösterir. Fizibilite çalışmasında belirlenen en iyi alternatif senaryo, iş planının temelini oluştur ve yapılacak işin nasıl yapılacağı konusundaki yol haritasını çizer. Fizibilite çalışması sonucu, yapılması düşünülen iş konusunda olumsuz bir karar verilir ise iş planı yapılmasına gerek kalmaz.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :