• Sonuç bulunamadı

Türk Nobel'i Ağaoğlu'na

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türk Nobel'i Ağaoğlu'na"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2

siz ve onlar

“Romantik Bir Viyana Yazı” eseriyle Aydın Doğan Roman Ödülü’nü kazanan Adalet Ağaoğlu, koltuk değnekleriyle geldiği törende “Uğradığım trafik saldırısından sonra, burada hayatımın ikinci adımını atmış bulunuyorum” dedi. Doğan’ın, 6 milyar liralık çek ve madalyondan oluşan ödülü Ağaoğlu’na verdiği törene, iş ve sanat dünyasının ünlüleriyle Milliyet ve Hürriyet gazeteleri üst düzey yöneticileri katıldı.

A»l”

-Türk

Nobel’i

Ağaoğlu’na

İSTANBUL - MİLLİYET

AYDIN Doğan Ödülü’nün il­ ki sahibini buldu. Yazar Ada­ let Ağaoğlu, “Roman Ödü- lü”nü Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Şirketler Grubu Yöne­ tim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’dan aldı. Hürriyet Medya Tovvers’daki ödül töre­ ninde konuşan Aydın Doğan,

“Kurumsallaşması ve şartlan üzerinde titizlik gösterilen ö- dülü, değerli yazanmız ve eski Milliyet ailesi mensubu Ağa- oğlu’nun almış olmasından fevkalede mutluyum" dedi.

Doğan, “Çoculdanmın bunu bir bayrak yanşı gibi devam ettirmesini istiyorum. Ümit e- diyorum ve diyorum ki; to- runlanm aynı yanşı devam

ettirir" sözleriyle, ödülün gele­ nekselleşmesinin önemine de­ ğindi.

“Romantik Bir Viyana Yazı" eseriyle ödül alan Ağaoğlu, koltuk değneğiyle geldiği tö­ rende sahneye eşi Halim Ağa- oğlu’nun yardımıyla çıkabildi. Ağaoğlu'nun. “Uğradığım tra­ fik saldmsından sonra, bura­ da hayatımın ikinci adımını atmış bulunuyorum. Ödülü, edebiyata uzak düşürülmüş toplum bilincine uyan olarak görüyorum" sözleri, uzun sü­ re alkışlandı.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkam Orhan Birgit de, vakiin henüz birinci ya­ şında olmasma karşın, kendi­ siyle bütünleştiği Hürriyet Vakfı’ndan devraldığı “Ulusla­ rarası Karikatür Yanşması” ve “Genç İletişimciler Yanşması” etkinliğini başanyla sürdür­ düğünü söyledi.

Büyük Ödül töreni sonrası yazarlar zirvesi. (Soldan sağa) Tahsin Yücel, Fethi Naci, Mürşit Balabanlar ve Cevat Çapan, koyu bir sohbete daldı.

Referanslar

Benzer Belgeler

Genç Kız Doktor’a birçok kadının aşık olduğunu bilmektedir ve bundan dolayı onun birçok kişiden üstün olduğunu düşünür.. Bir önceki gece Doktor,

Fakat zaman içinde sanatçı çevrenin ikiyüzlülüklerini daha iyi gören ve genç adamın neler yaşadığına şahit olan hizmetçi, ablası olarak nitelendirdiği genç

Injection molding was performed at different mold temperatures, and the effect of the mold temperature on the qual- ity of the final device was assessed in terms of the part

For a given high reliability of product, as the fixed component of the cost increases, the optimal static policy increases, but the difference between the

conflict between the PKK and the Turkish army in Turkey were present before the survey was conducted, only serving to emphasize the saliency of the in-group vs. We also controlled

Kontrol grubu ve hasta grubunda karpal tünelde bulunan median sinir üzerinde yapılan ölçümlerde distal kesimdeki alan ortalaması, anteroposterior çapı

According to our counts the chromosome length ranges from 3.55 to 6.7 µm, the longest/shortest chromosome ratio is 1.9:1, and the karyotype consists of 16 median region (m)

(2011) studied chromosome numbers of 26 Stachys taxa from Turkey and reported the chromosome numbers of all taxa as 2n=30 and diploid (Appendix 1).. Chehregani- Rad

Ocak 2004–Ağustos 2009 tarihleri arasında klinikleri- mizde İH nedeniyle ameliyat edilen 134 hastadan, fasya defekti karın orta hattında olup 10 cm’den büyük olan ve açık

Bursa Ovası Güney Kenarının (Şehir Merkezi – Kestel Arası) jeomorfolojik özellikleri ve başlıca uygulamalı jeomorfoloji sorunları Yayınlanmamış yüksek

Tablo 24’te görüldüğü gibi, ekonomik büyüme ve kayıt dışı istihdam arasında sadece ekonomik büyümeden kayıt dışı istihdama doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi

Sahip olduğu varlıkları inanılmaz önemseyen bu oyun kişisi evi, ev eşyaları, tahvilleri, elmas yüzüğü, arsaları ve bankadaki paralarıyla övünerek diğer kadınlar

Daha fazla yap›tafl›n›n, daha fazla kimyasal maddenin ve daha fazla süre- cin var oldu¤u günümüzdeyse art›k malzeme bilimi alan›nda çok daha faz- la karmafl›kl›k

böyle el denilerek « e l» kelimesi «gü zel» e kafiye gelecek iken mısraın Böyle kaş, böylo göz, böyle el,. böyle

[r]

Düzenli depolama sahasının bu temel yapıları, çöplerin depolandığı sahalarda oluşan fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların birer ürünü olan depo gazı ve sızıntı

Ama o evlatlar haberlere Ergun Bala gözüyle bakmayı, sayfalarım Ergun Bala titizliğiyle işlemeyi sürdürecek ve Ergim Ahi'lerinden "Aferin" alabilmek için

Prematüre bebeklerde %50 enteral+%50 parenteral beslenmeye geçildiği zamanda yapılan ilk gözlemde, kanguru bakımı uygulanan müdahale grubunun emzirme başarısı

The sera were tested against antibodies that reflect the existence of current and past infections of Helicobacter pylori, cytomegalovirus (CMV), Epstein–Barr virus (EBV), and

Conclusion: A rectus abdominis myocutaneous flap can be successfully used in patients with groin and upper thigh defects due to its.. predictable and robust vascular supply,

köşeleri seçersek, baskınlık kümesi şartı sağlanmış olur ve aynı zamanda bu iki köşe birbirine komşu olmadığından bağımsız baskınlık kümesinin şartı

Kurtuluş Savaşı sırasında Bayar'ın aktif olarak mücâde­ leye katıldığını yazan gazete­ ler, ilk Türk parlamentosunun bugüne kadar yaşayan tek üyesi olan

(Kişisel Arşiv).. ve II’ye göre belirlenecek orandan fazla ise, temerrüt faiz oranı olarak, kararlaştırılan anapara faiz oranı uygulanacaktır. Ticari nitelikteki bir