• Sonuç bulunamadı

3. Sınıf Günlük Ödevler 143

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3. Sınıf Günlük Ödevler 143"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

S10. 2- 6 -7 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı S1.Verilen işlemleri yapalım. en büyük tek sayının 2 ' si kaçtır?

3 6 0 4 6 9 3 - 1 2 8 - 3 4 - 5 2 7 6 3 8 7 7 4 5 8 3 2 S11. Yandaki üçgenin - 3 6 9 - - 4 9 5 11 cm çevresi, en uzun 3 5 3 5 1 9 3 cm kenarından kaç cm fazladır?

S2.Verilen kesirleri karşılaştıralım.( < , > , = ) 7 cm

a) 8 ..….. 3 b) 6 ..….. 11 c) 4 ..….. 1

12 12 14 14 7 7

S3.Verilen kesirleri karşılaştıralım.( < , > , = )

a) 6 ..….. 6 b) 2 ..….. 2 c) 5 ..….. 5

9 15 5 3 10 5 S12.

S4. Verilen bölme işlemlerini yapalım.

S5.Verilen çarpma işlemlerini yapalım.

a) 9 x 2 : c) 8 x 5 : d) 3 x 1 : Verilen şekilde noktalar arası 3 cm ise, şeklin

çev-b) 6 x 6 : ç) 10 x 20 : e) 9 x 7 : resi kaç cm olur?

2 9 7 9 8 4 7

x 5 x 3 x 6 5

+

S13.Çiftlikteki koyun, kuzu ve tavukların ayak sayıları toplamı 282 'dir.Çiftlikte 16 koyun, 25 kuzu olduğuna S6. Verilen toplama işlemini çarpma işlemi olarak yaz. göre kaç tane tavuk vardır?

10 + 10 + 10 : x

S7.Verilen çarpma işlemini toplama işlemi olarak yaz. 6 x 12 :

S8.Toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

S14. Bir çıkarma işleminde fark 278'dir. Çıkan 25

arttı-6 5 3 rılıp, eksilen 73 azaltılırsa yeni fark kaç olur?

+ 2 8 + 9 + 3 7 8

7 1 3 8 5 1 6 2 4

S9. Sayı doğrusu üzerinde verilen noktaların ifade ettiği kesir sayılarını yazalım.

S15. 3 ' si 24 olan sayının basamak değeri

çarpı-0 T 1 7 mı kaçtır?

0 S 1

kuzu kalan ayak tavuk

24

8 29 9

92 5

TEKRAR ÇALIŞMA KAĞIDI 143 wwww.ogretmenincantasi.com MATEMATİK

koyun 78

(2)

S1.Verilen eylemleri zamanlara uygun şekilde yazalım. S1. 1

Geçmiş Z. 2

3

Yukarıdaki elektrikli araçların kullanım amaçlarına

Gelecek Z. göre sınıflandırıldığı tablonun hangi satırında

yanlış-( -ecek ) lık yapılmıştır?

Şimdiki Z. a) 1 b) 2 c) 3

( - yor ) Geniş Z.

(-r, -ar, -er) S2. Verilen ışık kaynaklarından hangisi farklıdır?

S2. "İşte şimdi oyunun en can alıcı noktasına geldik. " a) b) c) cümlesine göre;

a) Cümle kaç kelimeden ( sözcükten ) oluşur? :……… b) Cümke kaç sesten ( harften ) oluşur? :………..

c) Cümle kaç heceden oluşur? :………. S3.Aşağıdakilerden hangisi kara katmanını oluşturan-lardan biridir?

S3. Başta verilen sözcüğün eş anlamlısını boyayalım. a) dağ b) deniz c) bulut a) iblis

b) görev

c) dam S4. İnsanlar üşüdüklerini hangi duyu organı ile

hisse-ç) şırınga debilir?

a) Kulak b) Göz c) Deri

S4. Verilen cümlelerde sıfat ( özellik) olan sözcüklerin altını çizerek gösterelim.

t O tarafa gitmek yasak ve tehlikeli. S5. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

t Lütfen bir an önce gel kardeşim. a) Radyolar elektiğini pillerden sağlar.

t Yanık kömürleri toprağa gömdük. b) Ütüler elektriğini şehir elektriğinden sağlar.

t Kırlardan topladığı sarı çiçekleri annesine getirdi. c) Uçaklar elektriğini bataryalardan sağlar.

t Sağır sultan bile duydu olan biteni.

t Ak akçe, kara gün içindir.

t İyi bir insan olmak için eğitim şarttır. S6. " ………maddelerin belirli bir şekli varken……….ve S5.Verilen harflerden bir sonra geleni yazıp şifreyi çöz. ………maddelerin belirli bir şekli yoktur. " cümlesin-de boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri yazılmalı-dır?

a) gaz - sıvı - katı S6.Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun noktalama işa- b) sıvı - katı - gaz

retlerini yazınız. c) katı - sıvı - gaz

a) Dünya ( ) ya en uzak gezegen Plüton ( ) dur ( )

S7. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur? b) Elektrik kesilince neyle aydınlandınız ( ) a) Çoklu prize az sayıda fiş takılmalıdır.

b) Elektrik çarpan kişi tutup çekilmelidir.

c) bah ( ) çe ( ) de ( ) kimik ( ) rop ( ) la ( ) rı c) Elektrikli makineleri ıslak zeminde çalıştırmamalıyız. ç) Dolaptan süt ( ) yumurta ve tereyağ getirir misin ( )

S8.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

d) Öğretmenimiz ( ) Bu sınav çok kolay ( ) ( ) dedi ( ) a) Çevremizdeki varlıkları görebilmemiz için ortamın aydınlatılmış olması gerekir.

S7.Verilen olumlu eylemleri, olumsuz olarak yazalım. b) Çok fazla ya da çok az ışık gözlerimize zarar verir. a) bilmeliyiz= c) bozulur = c) Ders çalıştığımız ortamda birden fazla ışık kaynağı

olmalıdır. b) kalır = ç) tanıdım= Ampul Soba Ütü   

Araçlar Isınma Aydınlanma Soğutma

TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

damat hastalık doktor

( - di ) ( -miş )

günah şeytan cennet

vaziyet

kuru- del-

bit-enjektör

M D P Ç D A I P K I J , N P Ç Z Ç I P K I J . vazife

çatı gelenek

Referanslar

Benzer Belgeler

Ceyhan ve Gene (2014) ise sadece trol ve trol ile gırgırı birlikte kullanan ba- lıkçıların, etkin çalışabilmeleri için, işçilik, günlük masraflar ve sabit

Çalışmada bulunan soğuk karkas randımanı değerleri Ak- çapınar (1978)’ın Akkaraman ırkında bulduğu değerlerden daha düşük; Akçapınar ve ark (2002)’nın

Çalışmada boynuz tırnak lezyonları; çift taban oluşumu, ökçe erozyonu, taban ülseri ve subklinik la- minitis, canlı tırnak lezyonlarından ise; digital ve interdigital

Öneri: Enterococcus durans ve Enterococcus hirae gibi klinik önemleri gittikçe artan enterokok türlerinin identifikasyonunda tür spesifik pri- merler kullanılarak

casei’nin in-vitro ortamda MRSA ve MSSA suşlarını etkileyerek icaA ve icaR gen ekspresyonlarını değiştirebildikleri saptanmıştır.. Probiyotik etkili bu

Limuzin ırkı için yapılan değerlendirme besi başı canlı ağırlığı düşük genç hayvanların besiye alınması işletmenin hayvan başına elde ettiği

KADEM sekiz yıldır kadına yönelik her türlü şiddetin ve adaletsiz- liğin karşısında duran, kadının sahip olduğu haklara ve saygınlığa ulaşması için mücadele eden,

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi statüsünde çalışan akademisyen annelerle

Microbiological analysis data determined from the kashar cheese produced with different rates of rennet casein during the storage period (log cfu/g) (n=3).. 1:0.5% rennet

Süt numunelerinin mikrobiyolojik analiz bulguları incelendiğinde, depolama koşullarının bir göstergesi olarak kabul edilebilecek TMAB, TPAB ve LAB sayıları ile

Park, Jang ve Kim (2009) tarafından Kore’de başarılı yaşlan- manın cinsiyet değişkenine göre farklılaşması üzerinde gerçek- leştirilen araştırmada sosyoekonomik

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm başlıklı kitap geniş hacmi, temas ettiği çok sayıda konu, kavram ve tarih itibariyle Türkiye’de kadın çalışmaları ve

Veteriner hekimlik alanında yapılan gözlemsel çalışmaların raporlanmasında kullanılan STROBE-VET kriterlerinin Türkçe uyarlaması... Bu uzmanlar; veteriner

Amaç: Bu çalışmada, iki ölçüm tekniği arasındaki ilişkisel ve mutlak uyumun incelenmesinde kullanılan grafiksel (Bland Alt- man ve Mountain Plot) ve

“Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi: Asrilik ile Millilik Arasında” başlıklı ikinci bölümde ise birinci bölümde yapılan literatür okumasından hareketle

Editöryal ön değerlendirme sonucunda bir çalışma, genel kriterleri veya yu- karıdaki kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın Yetkilendirilmiş Yazarına ge- rekçesi ile

Toplumsal cinsiyet kavramının buradaki en önemli rollerinden biri toplumda kabul gören, pratik edilen, atfedilen, istenilen rollerin sos- yal, politik, ekonomik ve

The effects of hen weight (Kırıkçı et al., 2007) and storage pe- riod (Tilki and Saatçi, 2004; Çaglayan et al., 2009, Günhan and Kırıkçı, 2017) on the egg quality in

İyi kadın kategorisi için dergideki haberlerin içerikleri de göz önünde bulundurularak; eğitimli kadın, başarılı kadın, yardım- sever kadın, Müslüman kadın, sosyal

Bu denence, sosyal problem çözme beceri eğitimi sonunda anne çocuk ilişki düzeyi, ön test ve son test fark puanları bakımından deneme grubu ve kontrol grubu arasında

Yine Simental Irkl papillomatozisll Inek- lerde daha lazla mashtise rasllandlgl ve Jerseylerde de meme papillomatozismin en az oranda oldugu gOrUidO.. Ay- nca, 2-4

Su ve ekmek için yukarıda verilen özelliklerden hangisi Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayalım. 1.Maddeleri tanımak için hepsinin tadına bakılabilir.

t İyi bir insan olmak için eğitim şarttır. &#34; ………maddelerin belirli bir şekli varken……….ve S5.Verilen harflerden bir sonra geleni yazıp şifreyi çöz.