• Sonuç bulunamadı

Hıristiyanların Vaftiz Ritueli Konusunda Kur’an Yorumcularına Bir Eleştiri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hıristiyanların Vaftiz Ritueli Konusunda Kur’an Yorumcularına Bir Eleştiri"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)DEÜİFD, XXX/2009, ss. 69-81.    

(2)   S.K. Tabatabaei* HIRİSTİYANLARIN VAFTİZ RİTUELİ KONUSUNDA KUR’AN YORUMCULARINA BİR ELEŞTİRİ ÖZET Kur’ân-ı Kerîm, pek çok ayetinde ya “Ehl-i Kitâb” ifadesini kullanmış ya da onların bazı akîde ve ibadetlerine vurgu yapmıştır. Konuyla ilgili doğru ve yeterli bilgi sahibi olmayan bazı müfessirlerin konuyu yanlış anladıkları aşikardır. Mesela Allah Teala, Bakara Suresi 138. ayette “İşte Allah’ın vaftizi! Allah’tan daha güzel vaftiz eden var mıdır?” buyurarak bu noktaya işaret etmiştir. Bu makalenin yazarı, müfessirlerin “sıbğa” kelimesi örneinde yorumlarını inceleyerek, Ehl-i Kitâb ile ilgili ritüellerin yeterince bilinemediğini ve bunun için ilmî ve sistematik bir çalışma yapılması gerektiğini önerecektir. Kısacası, “Ehl-i Kitâb”ın akide ve ibadetlerinin doğru, ilmî, ve kaynaklara dayalı olarak bilinmesi “tefsir esasları”na ilave edilmelidir. Anahtar Kelimeler: Kur’ân Yorumu, Müfessirler, Sıbğa, Vaftiz, Zemahşerî.. A CRITICAL REVIEW OF THE HOLY QUR’AN INTERPRETER’S OPINION TO THE CHRISTIAN RITUAL OF BAPTISM ABSTRACT In many of its verses, the Holy Qur’an has addressed “People of the Book” or pointed out their religious beliefs and rituals. It seems, however, that the interpreters have in some cases spoken of those verses in a way inconsistent with reality due to their lack of accurate and comprehensive knowledge concerning their beliefs and rituals. For instance, Almighty God has pointed to the Baptism Ritual in verse 138, Surat al-Baqara: “The baptism (Sibghah) of Allah, and who baptizes better than Allah?” In this article, the writer has critically reviewed the words of interpreters in the interpretation of “Sibgha” (as an example), and suggested that their religious knowledge is not wellresearched, scholarly, and systematic one. To compensate for this shortcoming,. *. Professor Dr., Ferdowsi University of Mashhad. E-mail: tabatabaei@um.ac.ir.

(3) 70 ____________________________________________________ S. K. Tabatabaei accurate, scholarly, and well-documented knowledge of the beliefs and rituals of “People of the Book” should be added to “fundamentals of interpretation”. Keywords: Quran interpretation (tafsir), Holy Quran Interpreters, Sibgha, Baptism, Zamakhshari.. ! 

(4)      ! " # $%&   $./0

(5) 1

(6) 2% 3 '456 7  .+, +'( )*

(7) B.CD " B # A@ :1, .1, 8'9 :;<

(8) 1 /=4. >)*

(9)

(10) 9=  *,N >141B135 F' = FG/H I6 / ! JGK@, */1 L

(11) 0M E2& # 4  # +O=( »:/ JGK, +O=( " P >' * # ! Q/R .(138 >W' =)«A

(12) T +O=( +O=(» *'6 A /R 1, N .+ 5 8G # +O=( Y ! A'456 J N 1Z[ A\[ # +,H # F'ZN *'6 ER 1, ]A^;[ 32H; ># * «# A@ >ER '456 8;/ a  .32H; ! E/& *G 6 E4_; [ +,` 4_ [ b, $Z (141B135) +5.; ; A@ <=N ] < " FGD +O=K fG= P >8=.; W2  (e) ' L

(13) E. A^ ! JGK, */1 +0cd < ; 86 ! g < h < E/  W'K,6 @ ,

(14) < " Q2& " < >i jG ; ; H W'K,6 @ < ; G, i 1jG ! 4

(15) . # < / 4. / > '456 r'5 m A ! El m ! n= 'o. p5L @q .JGK,,

(16) +*/<6 sR s : R* R=Z. r=Z, _ / >JGK,,

(17) < ! E<

(18) +0'd ,<R vm .El m ! +OL G '456 8G t'

(19) " ug m A=H :34R +w2w ! '456 8G .J'Py =R '456 8G Bx .J'Py J[G B » A (+HG5 +OL)'& n~ {N ({|& /K W4 s }GP6) $ z a R  ‚.G »: s0G .< +,4 3€4 32H; =R F',6 @ ' p.} +@,* +o5 «+O=K .31B7‡ >2006 8P/.„1384 A4 >12„ "# $%&'( >«ƒ <. 1.

(20) JGK, +*/< E/ Š' A' J'45 ‰Gˆ + . +HG* _________________________ 71. .J'Py 8G Bu :J'Py =R '456 8G :x WG L

(21) i=

(22) ER :(3687B619/‫ھ‬68B ‫ھ‬.Œ3) 2i=

(23) #=

(24) B1 ŽN  ;  A JGK@, A » :; Wm E. $=H ! A'456 A/w@  ! W/O=( 3 +=H L

(25) G/1% m A//  vm W'1Z J*/<6 8 E Q 8 @ .«3+; Wm " # E.N ]: @ :.'K. G( v /LN N >A\ A /. JGK, 7 A’ ; # +O=( R @“» :(3822B761/‫ھ‬207B144) 8'5 @ B2 4 .« +.\ 9 :1Z v A/L” Q 8 ! W/L0 *//6 9 • +O=( +O=K BW' " BY » :(3923B839/‫ھ‬310B224)J—ZB3 ! 1L0 >Q5% 'K, A *G  JGK, A’ v 32H; Q v A@ 

(26) Q 8 @ .«5+@.'K, ! Q +O=( @. >32H; ; +,` 4_ +,d h. ™=( L( :E  9,* # +O=( » :(31003/.‫ھ‬393)J'/` B4 @ 6 .« Q8 ! *; JGK, @ >™=K /&C "# +O=(" /R » :(31067B995/‫ھ‬460B385) H/Z @ B5 ./<4 @  :1Z v A/L” >G/1% 8 ! W/L0 *//7 Q  /. JGK, 7 A@ ; .« 8'5 @ @ E/R / ... [m ] +*/< :(31101/.‫ھ‬494)«J*G/H» '1P6 >JG/4, r

(27) <œ '/B6 @ 8 <4 ! +O=( 32H; @ž9 » @ JGK,  @ 8 Q A >*;8 A/./L @ /. ; .« ,,* L

(28) W,O=( A//  5Z A/L4O [ m] +*/=6 .*G/6 7 {N ;@ {L}G \ +,)* { '456 N / ! ,H 0) 12 3 >  /` :: s0G .26‡>&- ./ > G/4,  / ]176‡>1u >5 6& & 5 7& >  ' j/5/ ]135‡>1u >4 +:* ;5 >{=%' ]258 ŒG/ >8* 98 & * 9! >{.H'1P .135‡>{. 8`>1u> .82‡>1u> # .792‡>1u>/ ;< .«™=(» F*>6= .485‡>1u> ! 12 /4. 2 3. 4 5 6 7.

(29) 72 ____________________________________________________ S. K. Tabatabaei. Q  JGK, p. » :(31108/‫ھ‬502 "/ ) 9I1=(; $_'B7 .«10+O=( v A@ A/<

(30) [m] +*/<

(31) 8 ! s4 W/4<_  . J'Py J[G B @ /.‫ھ‬538B467) #G£ $ L6 J'Py '<

(32) */<œ H ¤ 45 @ @ a +@<L <R ( e  / >45 ¥G ! xZ

(33) +Z . 11(.31144B1075 A/4<O /. JGK, A@ »:+; Wm

(34) W45 ! J'Py E/ . rN/6 x€6 @ W/ 1, / N  >Q 1Z / A//  +@*/<6 ./<4 '5( 8 ! *; .«12: :.'K. G( A; ER >v J'Py  8G Bu @. §P ¨G =R 5@ Jm <¦ ! ER (31153/.‫ھ‬548 ) H—Z @ B1  /. JGK, 7 A@ ; ™=K F/&C # +O=( »: H/Z @ A=

(35) :2 . J'Py E/R 9 / ... :1Z v A/L”>+@*/<6 ./<4 @ Q 8 ! W/4<_ *// Q 13 .« 8'5 @ I W45 ! ' 45 m r©R* ¨G §P 45 L

(36) 

(37) 2% @ A@ »:+O=KL W45 ! FG= Wm 14§PL ¨G 5@ Jm s` s/£ <46 @ .«15Q 1Z / A//  +*/<6 ./<4 '5( 8 ! *; A/4<O / . JGK, @ 9 F@

(38) G'H; xP » <46 W45 xC e'D Jm J=6 @ B2 @ HG5 @ 16@ 8 ! *// A/4<O /. JGK, A@ » :*K m ! E/ .‫ھ‬520 3

(39) ! «G'; .«18:.'K. W,O=( :A//  >17+@G/<

(40) +,d '5( .130‡>1u >({HGN 45 / )> 8 ! . ‫ھ‬425 {/ N ¥ G , a { ? +€4. '} .«™=(» F* > @ ? & 4 >{=m :s0G N 8<L z @<L §P +.z {L

(41) e2%2 @ . 433‡>1u>& .196‡>1u >AB: .219‡>1u >/ ;5 . <N 2‡>1u >;5 ;< >{H—Z .83‡>1u >45. GK6. 8 9 10 11. 12 13 14 15.

(42) JGK, +*/< E/ Š' A' J'45 ‰Gˆ + . +HG* _________________________ 73. * @ž9 ª @. ! ' » :(31210B1150/.‫ ھ‬606B544)J @ ' '€5B3 ./<4 @ '5( 8 ! *; A/4<O /. JGK, 7 A .:/0 # +O=K # # E N .:.'K. G( Aˆ ER v W/ / N  Q 1Z / A//  +@*/<6 ., J'Py E/R m .«191O=( ; 32H;   # +O=( /=L% :". / 86 ! *; A/O=K /. JGK, A@ » :(31273/.‫ھ‬671.) b%' @ B4 20 .« Q 1Z m A//  +@*/<6 ./<4 @ Jm@ 8 ! *; A/4<O /. JGK, A@ N » :(.31286/.‫ھ‬685)J=B5 E/R  m «211.'K. r @ c  Q 1Z / A//  +*/<6 ./<4 @ '5( ., J'Py '5( 8 ! *; A/4<O /. JGK, A@ »:(.31310/.‫ھ‬710.) 54,B6 G( Aˆ ER v W/ 1, / N N >Q 1Z. / A//  +@*/<6 ./<4  @ 22 ., J'Py «.  m . « .  . ' K. : : : @ @ A/<L46 [A\ J ] Wž “@ »:(.31311B1232/.‫ھ‬711B630)G/o, B7 *//6 A/ '5K>F'5K ™=( 8 ! *; /4<_ >A\ +@,H /' @6 JGK@, A@ ; >:1Z. .«23¬.'[ ­@ .*; F'1% Wm :/R A/4<O /. JGK, A@ » :(31446/.‫ھ‬850 +,H !/6)JG/4, 3@o,B8 :.'K. 1, / K  Q 1Z / A//  +*/<6 ./<4 @ '5( 8 ! *; 24 .J'Py «. @ : m .« : @ .1‡>1u>8* C) & * DBE > =6 K6 3 {L

(43) ' 1cN . 'OK H {N Z. +, (ammuriyya> amoria)@G/<

(44) .(+G/<

(45)  >0/ 5 >/R :s0G). ‫ھ‬223 +,H {N {H= .381‡>1u>45. GK6 > =6 .495‡>1u>/: 4 .135‡>28` >1u> +:* ;5 .193‡>1u>F&G4  & F-4  .85‡>1u>1 ! .«'1%» F* >. .471‡>1u >H IJK & IJK. 16 17. 18 19 20 21 22 23 24.

(46) 74 ____________________________________________________ S. K. Tabatabaei. N A/O=K 8 Q JGK, A@ »:(31470B1384/.‫ھ‬875B786)b B9 .«25*; A/4<O /. @ 1O=KN »:(31584/.‫ھ‬988 .)ID # ®N "/6B10 *//<L :1Z ./L” @*/<6 ./<4 @ 26'5( 8 ! *; 3 +=H *// .« +.'K, W,O=( A// /. O A\ A/4<O /. JGK, A@ » :(31674B1571/.‫ھ‬1085B979) g'ZB11 .J'Py E/R : m .«27Q1Z / A//  +@*/<6 ./<4 @ '5( 8 ! *; *; A& ! /¯H JGK, A@ ; :+O=( +L6 p@ž “@ » :'&; ! g'Z ER .«281L

(47) B" .c=HB #*'N @ >*; ™=K '5( 8d ±5L F'Z5 ±5

(48) —

(49) @ » :(31715/.‫ھ‬1127.) @ ° 

(50) ž ¥PB12 A F*;/ sH ! *; ™=K A/LOP /. JGK, +O=( +=c( ! 

(51) /R/ +O=K .«29+@*/<6 ./<4 Jm '5(; 86 ! 14<O a<L4<L A\ /. JGK, A@ N » :(31827B1774/.‫ھ‬1242B1188)—D @ #=

(52) 4B13 '5( 8 ! *; A/4<O : @ œ Q :1Z v A/L” >+@*/<6 ./<4 @ ., J'Py E/R J'. < m .«301.'K, A/O=K /.}  GK, A@ N » :(31854B1802/. ‫ھ‬1270B1217){H/ˆB14 F2K L

(53) – {4

(54) N  m 86 @. A/<

(55) +@*/<6 ./<4 '5( 8d *; .«31...O A\} *//<L 1Z @. A  B324. /L '1Z @ 9 Jm 32r° *  # +O=( » :('(6)+,O */0 <œ B15 .« JGK, 5 < '5(³ 86 h<O ; G; GmR; E/ .113‡ >1u> ! 12 = %< .393‡>1u >(+HG5 +OL 45 / )MH L .«™=(» F* >M=/ ;5 .«™=(» F* > IK ! .225‡>1u >/ 6& .60‡>: ! .652‡>1u >1 6& 97‡" ?0J >+,O. 25 26 27 28 29 30 31 32.

(56) JGK, +*/< E/ Š' A' J'45 ‰Gˆ + . +HG* _________________________ 75. *; h<_ {L

(57) /[* JGK, A@ A'456 '}» :('(6)  P 3Gz6B16 A/L m¬ 4O A@ A//  8'5( R

(58) A/5 /.} :. +@*/<6 8d )*;  .«333* 1wG +  +´Z& *//6 '1Z ‡\ @ Lµ  . {N +@*/<6 8 {N JGK, *; h<_ { GD E@ / i@=

(59) A@  '. <} 

(60) .'&; /L : H—Z H/Z J—Z 8'5 @ = ¶ > *; s4 3/ <} .32H; ; +,` 4_ +,d @ /R J—Z} 7= A\} 1Z 1, ' }; » [ «+@*/<

(61) 8» >«Q 8» >«+*/<6 8 » G=

(62) iZO [ *< 8 {L

(63) / L% .«*/<6 » «+@*/< @¶  '5( 8 {N E5%; h<_

(64) @Lz @.  '.  'PyG* K ,

(65) {54,  =   ''€5 {H—Z  =6 1Nd Wm A//OL A'456 mg @ { @ ° 

(66) ž ¥P g'Z {.D # ®N JG/4, 3@o, G/o,  

(67) '456 @ #=

(68) @4 @ @Lz +HG5 +OL .'K

(69) {N x@9[ 45 {N .{H/ˆ —P P ª {=  {=%' A  '. ,@. ;@ >W5K +@*/<6 8 { § +(& @ R

(70) Wm $ } G/K. @ ! > 'Py / =H m '456 G'_ {L

(71) '5( 8

(72) ·45 {N +RGP<L :N2& +GO6 ,

(73) E=R; ¸ rL ª  'Py §P} @ A@ ¸ s0' ◌ ◌@ A@  6 {N E5%; <

(74) W45 {N  =6 FGD W=.; p5L q .+GO6 <@ L. <} .«+@G/<

(75) » +, 8 ƒ*;; < «º :{1N n= 3[ +'Z o. @ { +L´H; @ 86 { A/5  GK, A} ƒ:2( ‡& A/ +@*/<6 86 [ ƒA/L '5( +@*/<6 +,6 Wm p.} 3 ƒ+@G/<

(76) +,  GK. E5% +,4 Wm pK& ƒ+(& @ R

(77) ƒQ5% <  GK, 1 M@ :,* :}' .JGK, ,

(78) «+@*/<6 »

(79) /L @ ; +L´H; Wm

(80) +0» +*/<6. :· A'4 @ Am +.'K, Œ'5 s¼ <Q ¥¯' AH@ A'H @ +.'K, {N 7= 1NG 7= 1L

(81) r5 J'&[ G'H ½, .(Eucharist)HG€N³ +*/<6 35 4O hZO

(82) FG=

(83) / >*< +@*/<6 < / > E; '4 .34'&ˆ .347‡>1u>( ³ 45 )N ! .92B91‡>1= +,E >P i/ ]309‡ >1= ? > 4  ',. 33 34.

(84) 76 ____________________________________________________ S. K. Tabatabaei. Š 1 ! ®46 G/1¾ =R pHG/ R ­@ +H 6 G'H; / r© ° K ; ¿ N 0G& {c46 '4 a 1, =P 0 A’ ;] Testament) $%& @.; .4, 7©'N +L¼ '4 m B324 L

(85) – ®46 0 R .36+ < À /=N »:2©R aG/° j' ; ; H <’

(86) ³ s¼ m<L. 37 .«38A 9 /9 ª  «L& < 

(87)   »:'& s¯/ {N ER « i9 9 <6 @ {L

(88) {L A / < {N {

(89) ' A $” { i/ Z A’ A/c46  ' ! & /.m i.*; '1Z @ {@ i j' ; ; H 4O,

(90) 1 {N A\} ` 1 {N < A '; m A/K€L4 .c46 .  m 8'6 A@  B{ B# 80 E, N '4 @ m¬ «€P { C ,

(91) Š 39 . ÂK < +

(92) Z ! B{ – # Á'5@  /. '5O < @ (Old. hZO A $” 1 E/ .h Z m m5, +5} {N  GK, xL& N ' Ã2w «€P hZO A G'¯  ' '&ˆ 7= } zP 86 {N «€P A {L

(93) .<6 @ 9 A {L

(94) F* '0 R h©,z 7 {N .86 {N @ i[G {L

(95) 86 „' h4 ['  .c= G;} G` W6 { <6 @ $m  '& h©,} ½, «i j' ; ; H ½@ <

(96) » {@ Ä '& m& { <Lz Wm 40 +.'K, ! & 8'6 < @ ,

(97) . e/4 H '}m {5z  '& h©,} ½, z F' @ @“ {.'K, A ¸ {L

(98) 41:8, .A'  GK

(99) ;   {L

(100) +c46 +H' {@,= @ < . +.'K, +.@ {N E/&@ ,

(101) ¸  {N F. .«+*/<»  >184: ?%, 5 >G/N  * .45. GK6 .28:19>1O4 F5 . .16:16>PH F5 ]41B38:2>F ) :: s0G .«< »  >Q .4E QH >h} <0 : 3 >R,KF% 1  P8  ]3B2 :6 >& F% 1  P8  .27 >45. GK6 > 4  ', ]93‡>45. GK6 >P i/ ]45. GK6 >h} <0 .«+*/<»  >184: ?%, 5 >G/N  * ]311‡ .93B92‡>45. GK6 >P i/. 35 36 37 38 39. 40. 41.

(102) JGK, +*/< E/ Š' A' J'45 ‰Gˆ + . +HG* _________________________ 77. 1, 1} / 1L

(103) t'N a,Å6 E5% < A@  GK,  } $4g .43Š 1 {N A\} E5%; < A / ¸ {L

(104) ' A’ = .42' a A sZ4  m 8'6 < A'&  ' @ A / $0/ ]E5%; < /”; . 1, 44 ¸ 1L<}C FM, +HG /L=R R m «º < A 8;/ j'K . /.m §Æ ]28:20 >{@ Ä :1,) i 6 z <Lz ¸ {L

(105) A/@4 +*'N FG*=d A^ E/ 32} i@ 6 z {N 80R . '}m '0 .(47:10]41:2>H' E<

(106) zP E5%; < E/ 32} N '}m ª z ]45 s «€P @ <. 46 . 'D= .:+. < @ ª  m Å6 p@6 E {° < xL4  GK, a eD R 47 .  GK, +

(107) = ;@ 1HG^ ª F* Wm +4,z m=. R F z m, '4 m  GK, 3R N 48{cKN 'H *< A d ac4<L 1

(108) @ @ .49ac46 *

(109) —} / ®45 3/ {N *` :'} q@ ®. } < @ A  GK, +,H {N G' .E5%; {L

(110) 'K ; < A ]:; A@ [ '} <} .: +L` {N W'K,6 @ ' a h Z m eD R +.'K, &* m A[ ¸ >A=' [ {L

(111) 'K,. @ +<

(112) M H «M¯ » / «i//} » <LN @ A} h©' @ .:'} : =1 A[ # { e'. @ $' m W8MN50>'} *// { :51L . L=R = <. @ # MH .<  >45. GK6 >h} .311‡>45. GK6 > 4  ', .45. GK6 >h} F% # #&*  P8  ]8 :18>34B31>15 :16 >F ) : s0G 2 .16 :1>QS T .45. GK6 > 4 J', .29 :15"QS T FU%V #U #&W U PU8 U :: s0G .45. GK6 >h .+*/<  >45. GK6 >G/N J* .93‡>45. GK6 >P i/. X! #2 F > L

(113) */0 G/

(114) 2 .]35‡ >1u > 8 &  >/€D .592>587‡>6 >.. 42 43 44 45. 46 47 48 49 50.

(115) 78 ____________________________________________________ S. K. Tabatabaei. .51G/D

(116) + ° Wm¬ j'( @ <} ‡& A/ +*/<6 86 h]:.w. 8 { +(& R

(117) u E/ 32} +c46 +2H; G*K6 {N 80 ]: w .*/<6 @ 9 ,6 Wm p.} A +G/<

(118) +, +*/<6 a +L(; . = ]:G z {N H Q '}m ª z ac46  } 1N P R +Z.= +Q @ A6 52 ¸m} A} / . GK, a +(& +,* +.z +,6 WmQ =; mQ . 4/R i 6 'K ª < ◌@ A@ : E/ 3Ä m {L

(119) .W_ 53 /<° /R} A/N'O` W'} d' ,6 Wm { Q5% /LH' A {L

(120) a5@Lz A/c46 z ª @G/<

(121) E5% {L

(122) .<L @ Y=/ 54 < E/ Lz ,

(123)  'Py 32} G*K L. ; ' pR/ {N ,@.• G*K6 {N ¸ {L

(124) * { A; { (/ @ ª .³ .'5(; 86  GK, E5% A} d@G @. » : {L

(125) xH/ #=

(126) W'} <} E/ sZ4. z .F*/0/6 ,46 mÇ R <6 @ A // A A' < m¬ +*/<6 8 { :./54A/5 '  GK. Z p. d@G .E/ m J' A[ "•  'Py C` m . «F° {N :0 ./ 1H/ %  'Py  [G R '1, 8G {N . J'Py %/ ! JGK, +

(127) = Œ'N .1L

(128) 'zN {, :+LD z ª '45<L , HG A ®@ +, Wm  { 'o, {N «45 8 *= » { x. A[ , '0 »\ m ½G ]+M1, +<L

(129) +HG + @ œ .1H/ % <4 .  + œ +<L

(130) + R* +N' A >[' A' '45 @ A '  m '45@ 6 {N 8<L ÈÆD :E/R ¸m : sZ4 { 3/L +L<£ <L @ A/z A >¿ N , G/wC6 * ,

(131) §/R/ 3L A .721‡>1u >4 & =4 !>G/D

(132) .45. GK6 >G/N J* >45. >h :2 s0G .G/<

(133)  >0/ 5 >/R s0G Yusuf Ali, the Holy Quran Translated, p.56.. 51 52 53 54.

(134) JGK, +*/< E/ Š' A' J'45 ‰Gˆ + . +HG* _________________________ 79. '456 @ K * 3/L Wm /L0 :;/= :L

(135) :45 A' '45 A 1ZH/ :{ 3/L Wm .CZ\ {N e/R/ +_2= 3/L

(136) .7 B5 ]Œ D; .4 ]§'K L

(137) .3 ]/c, L

(138) .2 ]+OL L

(139) .1 ] E/( L

(140) 32z L

(141) .9 ]8' L

(142) .8 ](s= A= {.6) +w2  ¥H, L

(143) .13 ]«K L

(144) .12]E, =H L

(145) .11 ] 5 E/( .10 .55+=/6 L

(146) .15]1=6 <l 45 +,=6 n*; {L

(147) +%; .14]É/4,6 1 @[ 1H/ %  '&³ . c( ©

(148) { GD[ R A' A[ d ©

(149) {L

(150) sL@Z. A[ ,L

(151) $” ; z@ m 1N 0[ mQ .'&ˆ 7= C@Z&  —z . +N' { +H @ +0~ T m 0³ .1H/ %  '&³ . $” .C F&; +.³ {N ºG 45 8<L

(152) 7 GD <} ] +c46 +*/1  R A' » A@ ³ A' 5 *'6 +N'6 8N'O` ¥G {<L L @ A['456 @ {L

(153) ¥G {<L 36; { G/ { 1w*/ H +¯6 ³ G=& {L

(154) <D Wm 1N pR ; ¸L 1N 0 { +,z; G/K +N'6 AL= Š/. .56«Ã*/°  >' a4 <œ cc( >{.6 jG >*/<œ 1D >{H/ˆB @ .31997/.1417> > Ê'=

(155) <œ r µ >45 L

(156) {N 46* >{L

(157) Ê'=

(158) u'5/ >  /` B . 1407> >{; +=Z .32000/. 1420> >{; +=Z >'/, ''c >'%<œ >G/D

(159) B .¥G A* > >' A4 >3'z <œ >G/o, B <œ @ >A,` jG A,` tG > G/4, {

(160) \ {L

(161) a4 >  ' j/5/[B .„. 1371 >A'•B1P >®(.  1 <œ { '50 G* >* <œ cc( @ >C G'H[ , G/.>'<

(162) #=

(163) '(. >J=B .¥G A* >}' >'z .¥G A*>A'1%>AL©z .È +HG5 ¼' >{c4 Q >J', > 4 B .¥G A* > >A' 45 {N A4° '/0 ><œ @ Ê'=

(164) >{= B .268B265‡ >1u "& & 4 >bm ]1212B1209‡ "!* > %/4 . <N 270‡>1u >45.GK6 >bm. 55 56.

(165) 80 ____________________________________________________ S. K. Tabatabaei. >+' +=Z >G@Z

(166) G/5O=

(167) Ê[ r µ >jcK >*@Ê 

(168) ž• > '/`B .31990> . 1287>F' >A= jG >

(169) ž• > /H— { °B >W_ Až p4.G• $' >{z /2 M >W_ _9 >G/N J*B .31986> >J** A.

(170) A/5( r µ >A' Ë5 *'5 > <œ a4 >I15(; $_' B .31992/.Œ1412 >rP* B >"; +=Z .Œ1415 >A' BR >+. +=Z >§P >'<

(171) */<œ >J'Py B >I0H JH —[ L

(172) cc( @ >45 >JG/4, <œ r

(173) '/[ >J*G/H B .„. 1381 >A'1% > >+' +=Z >** Y5 0G >Š' A' 45 >#=

(174) 4 >—D @ B .31987/.Œ1407 a4°=

(175) *

(176) • >G'; ®K G'H; ® 5 >Š'=

(177) <œ >IH'1P B .„. 1368 >A'1% > © 'Ì J'©° .31989> >+. +=Z >+L` ' a ¬* +.'K, >h/ >/€D B > +. +=Z > 0'Í H / cc( @ >s` s/0 > 4° 5 > H—Z B .„. 1367>R BA'1% # N Ž2 @ "/H' D 4  >A= s<¦ > 4° 5 > H—Z B .Œ. 1379 > > ©=%=Z J* .31995 /.Œ 1415 > >A= s0>''0 <œ >J—Z B .¥G A* >R > g'Z ¾ <œ r µ >A' $'_ 45 > '€N > g'Z B .¥G A* >A'1% >Y4 Ê H  > 'c= s<¦ > '€N > g'Z B > L KR $= Ê[ r µ >A' 45 {N A= > 4° <œ > H/Z B .31957/ . 1376>xM, .31978/.Œ. 1398 > >= 45 >'<

(178) <œ >J ' '€N B >A'1% >GM, @ L

(179) <œ ŽM, xH/ Ê[ r µ >A' I >* g >8'5 @ B .¥G A* .31993/.Œ. 1414 > >A' 3; s` >JGK.³ Ê[ <œ >b%' B A* >A'1% >JG5@ _ — L

(180) cc( @ >aR*K Î1, >#'zD # ®N "/ >ID B .¥G. .31984 . 1404 > >+. +=Z >A' L©'H >*/0 <œ >+,O B .31871>*G/54}[ >` 1 B ¥G >+2H; $zG* >A'1% >./“ 45 >W_ '(. >  P 3Gz6 B . 1393 6 @.

(181) JGK, +*/< E/ Š' A' J'45 ‰Gˆ + . +HG* _________________________ 81. >p< 'O( L

(182) *

(183) • >G'³ F@

(184) 9 G'H³ xP > DG 5/[ >J=6 B .„. 1339B1331 >A'1% >{³ +=Z .„. 1377>R > {³ +=Z > N/ a4 +¼' > c4 32 >i/ >P B .31995/.Œ. 1415 > >"³+=Z >, ½G >Ê[ #=

(185) > 54, B >'K >"; +=Z >AR'5 $©_G A' $©'_ > < <œ 4 >JG/4, B .31962/ . 1381 . 1388 >F' >E, =H >Ê[ L

(186) >JG/4, J/ B .„ . 1377 >A'1% > "; +=Z >i  i/R ><0 >h B .31957/. 1374> >AL= M > /<° #=

(187) /R B -Yusuf Ali,Abdullah,(translator), The Holy Qur’ān, Maryland, U.S.A, 1989..

(188)

Referanslar

Benzer Belgeler

İpşiroğlu, bu oyunların bugün yeni okum alara açık olduğunu ve farklı yorumlarla, güncel eleştirel bakışla, çok farklı sahnelemelere el­ verişli olduğunu

Şimdi Siyasal Bilgiler Okulu adım taşıyan Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten sonra memur ve öğretmen olarak çalışmış, sonra, siya­ si bir teşekküle

Analgesics are members or group of drugs that relieve someone from pains due to injury or sickness,they act in various ways in our body in the central nervous and

The technique of combining observe and non- observe training is defined in a crossbred technique. The learning algorithm was a specific mathematical technique

It shows us how the Kurdish issue put its mark on the different forms of remembering Armenians and on the different ways of making sense of the past in a place

One of the wagers of this study is to investigate the blueprint of two politico-aesthetic trends visible in the party’s hegemonic spatial practices: the nationalist

I also argue that in a context where the bodies of Kurds, particularly youth and children, constitute a site of struggle and are accessible to the

 According to Ghazali, miracles are possible because the order of natural facts is not necessary.. The current natural order can be otherwise and such a change