• Sonuç bulunamadı

2010 Yazar Dizini

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2010 Yazar Dizini"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2010 Yazar Dizini - 2010 Author Index

Ülkü Akar›rmak... 25,49

Gülseren Akyüz ... 9

Çelik Avluk Özlem ... 1

Fethi Ceylan M. ...35,38 Aytül Çakc› ...1

Duyur Çak›t Burcu ...44

Alev Çevikol ...1

Canan Çulha ...41

Sibel Ünsal Delialio¤lu ...41

Beril Do¤u ... 13,31 Levent Ediz ...17,35,38 Hatice Rana Erdem ... 44

Nurten Eskiyurt ...49 Elif Gülcü ...22,38 Kerem Gün ...66 Özcan H›z ...17,22,35,38 Nurettin ‹rem ... 49 Asylbek Kaparov ... 25 Özgür Zeliha Karaahmet ...1

Sayg› Evrim Karada¤ ...9

Erkan Kaya ...29,58 Ümran Kaya ...9

Kenan Keklikci ...58

Mehmet Zeki K›ralp ... 29

Kenan Koca ...58

Bünyamin Koç ... 44

Özkan Köse ...58

Banu Kuran ...13,31 Yeflim Gökçe Kutsal ...61

Bar›fl Nac›r ...44 Kadriye Önefl ... 53 Oya Özdemir ... 61 Sumru Özel ...41 Yasemin Özkan ...22,35 Selahattin Özyürek ... 29,58 Meryem Saraço¤lu ...44 Hidayet Sar› ...25 Merih Sar›do¤an ...49,66 Raikan Soydemir ...13,31 ‹brahim Tekeo¤lu ...17,22,35,38 Murat Toprak ...17 Hakan Tunç ...41

Ayflegül Küçükali Türky›lmaz ...53

fians›n Tüzün ...49

Murat Uluda¤ ...25

Ebru Umay ... 1

Ebru Y›lmaz Yalç›nkaya ...53

Sinem Yamaç... 13,31 Cengiz Y›ld›r›m... 58 Figen Y›lmaz ...13,31

73

Yazar Dizini Author Index

Referanslar

Benzer Belgeler

Abdulbaki Mudun Ayfle Burcu Nurözler Özcan Ocako¤lu Halit O¤uz Mehmet Okka Hilmi Or Yavuz Örge Firdevs Örnek Ahmet Özer Yelda Buyru Özkurt Y›lmaz Özyazgan

[r]

Sekonder göz içi lens implantasyonu/ Secondary intraocular lens implantation ...295. Sekonder göz içi lens implantasyonu/ Secondary intraocular lens

The response to this inquiry is that while the mentalities of 'early greater part' purchasers, for the situation study region, towards household sunlight based force frameworks

Bu çalışmada, endüstriyel atık olan içme suyu arıtma tesisi çamurları ile uçucu kül malzemelerin kumlu zemin ortamında geçirimsizlik davranışları

In accordance, a recent study reported that SC users are faced with more legal problems compared to other drug users, and criminal records can be used as a marker for predicting the

Programın ekonomik ve teknik değerlendirme bö- lümünde ise model değişkenleri, makine ekipman seçimi, maden işletme birim üretim maliyeti, yıllık işletme giderleri ve

Bu çalışmanın amacı varsayılan farklı gerilme koşulları altında aynı kalitede kaya kütlesi için RMR sistemince önerilen tahkimat sistemlerinin performanslarının

Farklı reaktiflerin performansı, sıcaklık, katı/sıvı oranı, liç süresi ve reaktif derişimi gibi parametrelerin galyum kazanım verimine etkisi Yates deney tasarım

B u araştırma, Ankara ili ve ilçelerinde görev yapan ilköğretim ve ortaöğretim öğretmen- lerinin tükenmişlik düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlerine göre

Hemşirelik bölümünde bir akademisyen olan Searle (1978:6) 1980 öncesinde yaptığı bir değerlendirmede hemşireliğin yarı-meslek olarak görülmesinin temel nedenlerinin

Hazrlk işleri, alt taban yolunda bant konveyör tahrik ünitesi ceplerinin açlmas, bant konveyör kuyruk yeri hazrlğ, ayak baş pasa temizliği, özel

Demir Giderim Verimi-Katı Oranı İlişkisi Tüm yukarıdaki değerlendirmelerin ışığında kaolen numunesi için Acidithiobacillus ferrooxidans ile yapılan biyoliç

Second, though employees generally rated the levels of servant leadership they received from their supervisors /managers fairly high, employees of four star hotels

Aşırı ince öğütme geleneksel öğütme ekipmanlarının daha iri öğütücü ortam kullanımından dolayı gerçekleşemezken son yıllarda geliştirilen

Bu çalışma ile iç odaklı örgüt kültür türleri olan grup kültürü ve hiyerarşik kültürün çalışanların yenilikçi davranışına etkisi ve bu etkide personel

Söz konusu politikalar; bir taraftan yaşlıların yaşam kalitesini artırırken, diğer taraftan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki artışına paralel olarak devlet

Şekil 5, 6 ve 7 incelendiğinde; genel olarak her üç kömür numunesi ile hazırlanmış karışımların atomizasyonunda; atomize edici hava basıncı arttıkça atomizasyon

It is important to study engagement because it is linked to positive individual and work related outcomes Schaufeli & Salanova, 2007, 2008.. The present study examines

ZK koklaşan taşkömürüne, TK kömürü, TK550 ve TK900 kok tozları ilave edilerek elde edilen kokların ve yine aynı komponentlerin zift ilavesi ile biriketlenmesi ve

Bu önemlidir, çünkü daha önce vurgulandığı gibi, beyaz yakalıların kimler olduğu konu- sundaki belirsizliğin temel nedeni, beyaz ya- kalıların kendilerine ve

Çizelge 4’de görüldüğü gibi, populasyon ve çeşitlerde birinci yıl bitki boyu, 1000 tane ağırlığı, tohum verimi ikinci yıl tüm incelenen özellikler

Çelik, Âbidin Paşa’nın Mesnevi Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri, 131; Âbidin Paşa, Şerh-i Mesnevî, I,