AYT Best Tarih Soru Bankası

14  Download (0)

Tam metin

(1)

SORU BANKASI

“Başarıya, basamakları birer birer çıkarak ulaşacaksınız”

TARİH

ÜNİVERSİTEYE

HAZIRLIK

(2)

TEST - 1

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

2

.

B A S A M A K

1. BÖLÜM

TARİH

2

6.

I. Orta Asya’da egemenlik sağlama II. İslamiyeti yayma III. İpek Yolu üzerinde denetim kurma

İlk Türk devletleri ile Çinliler arasında yukarıdakilerin hangilerinde mücadeleler yaşanmıştır?

DDD_*best lys sb_Sayfa_9_No_6*

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

2.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurtlarından göç etmelerinde siyasi faktörlerin etkili olduğunu gösterir? CCC_*best lys sb_Sayfa_9_No_2* A) Otlak ve meraların azalması B) İklim koşullarının değişmesi C) Boylar arasında mücadeleler yaşanması D) Mevcut toprakların yetersiz hâle gelmesi E) Nüfusun artması

1.

Türklerin ana yurdu Orta Asya’da kışları oldukça soğuk, yazları ise sıcak ve kurak geçen karasal bir iklim hâkimdir. Etrafı dağlar ve geniş bozkırlarla kaplı Orta Asya’da sadece Tanrı Dağları’nın güneyinde tarım havzaları yer almaktadır. Bu durumun, I. ekonomi, II. askerlik, III. sosyal, IV. dinî

alanların hangilerinde Türkleri etkilediği savunulabilir? DDD__*best lys sb_Sayfa_9_No_1*

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

5.

Doğu Roma üzerine yürüyerek I. ve II. Balkan Seferlerinde başarılı oldu. Batı Roma üzerine Galya ve İtalya Seferlerini düzenledi. Avrupalılar tarafından “Tanrının Kırbacı” olarak nitelendirildi.

Bu bilgilerde aşağıdaki Türk hükümdarlardan hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

AAA_*best lys sb_Sayfa_9_No_5*

A) Attila B) Balamir C) Mete Han D) Kapgan Kağan E) Cengiz Han

3.

Aşağıdakilerden hangisinin Kök Türklerle ilişkili olduğu söylenemez? DDD_*best lys sb_Sayfa_9_No_3* A) Ergenekon Destanı’nın B) Tonyukuk Anıtı’nın C) İpek Yolu için yapılan mücadelelerin D) Göç Destanı’nın E) Kürşad Ayaklanması’nın

4.

Kök Türk hakanı Bumin Kağan’ın, devletin doğu kanadını kendisi yönetirken batı kanadının yönetimini kardeşi İstemi Yabgu’ya vermesi aşağıdaki uygulamalardan hangisini devam ettirdiğini gösterir?

EEE_*best lys sb_Sayfa_9_No_4* A) Mani inancını B) Onlu sistemi C) Hilal taktiğini D) Boy yapılanmasını E) İkili devlet anlayışını 1B2237E9

(3)

TEST - 1 1. BÖLÜM - İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

9.

Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez onlu sisteme dayalı bir ordu kurması, Orta Asya’da Türk birliğini sağlanmasını kolaylaştırmıştır? AAA_*best lys sb_Sayfa_10_No_9* A) Asya Hunlarının B) Kök Türklerin C) Uygurların D) Hazarların E) Avarların

7.

Aşağıdakilerden hangisinin IV ve V. yüzyıllarda siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda Avrupa’yı etkilediği söyle-nebilir? EEE_*best lys sb_Sayfa_10_No_7* A) Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının B) Talas Savaşı’nın C) Malazgirt Savaşı’nın D) Haçlı Seferlerinin E) Kavimler Göçü’nün

8.

Avrupa Hun Devleti’nin aşağıdakilerden hangisiyle si-yasi ve askerî alanlarda mücadele ettiği söylenebilir? BBB_*best lys sb_Sayfa_10_No_8* A) Çin İmparatorluğu’yla B) Bizans İmparatorluğu’yla C) Moğol İmparatorluğu’yla D) Emevi Devleti’yle E) Uygur Devleti’yle

11.

Kök Türkler önce Sasanilerle birlikte Akhunları yenilgiye uğratmışlar daha sonra da Bizans ile birlikte hareket edip Sasanileri etkisiz hâle getirerek İpek Yolu ticaretinde etkinliklerini artırmışlardır.

Bu faaliyetlerin Kök Türklere sağladığı kazanımlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

BBB_*best lys sb_Sayfa_10_No_11* A) Siyasi istikrarı sağlama B) Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma C) Bilimsel çalışmaları artırma D) Yerleşik yaşama geçme E) Gök Tanrı inancını yayma

10.

Uygurların Mani inancını benimsemesinde aşağıdaki-lerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

EEE_*best lys sb_Sayfa_10_No_10* A) Yerleşik yaşama geçilmesinin B) Kırgızlarla mücadele edilmesinin C) Yazının kullanılmasının D) Minyatür sanatının gelişmesinin E) Çin ile iyi ilişkiler kurulmasının

12.

• Müslüman Araplarla siyasi ve ticari ilişkilerde bulundu-lar. • Kafkaslardan Orta Avrupa’ya kadar hâkimiyet sahala-rını genişlettiler. • Bizans-Sasani mücadelesinde Bizans’ın yanında yer alarak Sasani Devleti’nin zayıflamasında etkili oldular.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

AAA_*best lys sb_Sayfa_10_No_12*

A) Hazarlar B) Hunlar C) Peçenekler D) Bulgarlar E) Karluklar

13.

İpek Yolu’nun Orta Asya bölümü, Hunlardan itibaren bazı dönemler dışında bin yıl süreyle Türk devlet ve toplulukla-rının hakimiyetinde kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? CCC_*best lys sb_Sayfa_12_No_10* A) Devlet gelirlerinin artması B) Farklı kültürlerin tanınması C) Konargöçer yaşamın önem kazanması D) Halkın yaşam seviyesinin yükselmesi E) Orta Asya siyasetinde etkin rol oynanması

(4)

TEST - 1

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

3

.

B A S A M A K

1. BÖLÜM

TARİH

2

6.

Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına yol açan neden-ler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Taht kavgalarının çıkması B) Moğolların Anadolu’ya girmesi C) Oğuzların isyan etmesi D) Katvan Savaşı’nın kaybedilmesi E) Batınilerin zararlı çalışmaları

2.

Aşağıdakilerden hangisi, Karahanlıların özelliklerinden biri değildir? A) Tamamına yakını Türklerden oluşan bir toplum yapısı-na sahip olmaları B) İkili yönetim anlayışını uygulamaları C) Türk İslam kültürünün temellerini atmaları D) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olma-ları E) Bizans’a karşı Abbasi halifelerini korumaları

3.

I. Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasının hızlanması II. Orta Asya’nın Çin egemenliğine girmesinin engellen-mesi III. Türklerle Müslüman Araplar arasında çatışmaların art-ması Yukarıdakilerden hangileri Talas Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

1.

I. Türklerde İslam öncesi dönemde de tek tanrı inancı-nın yaygın olması II. Abbasiler Dönemi’nde Türklere hoşgörülü davranılma-sı ve orduda görevler verilmesi III. Ticari amaçlarla Türk ülkelerine giden Müslüman Arap-ların ve İranlıların çalışmaları Yukarıdakilerden hangileri, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili olan nedenlerdendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5.

Büyük Selçuklularda hanedan üyesi meliklerin hepsinin tah- ta geçme hakkı vardı. Eyaletlere tayin edilen melikler bu- lundukları bölgelerde kendi adlarına para bastırmak, hut-be okutmak, ordu kurmak gibi haklara sahiptiler. Bu durumun, I. merkezî otoritenin zayıflaması, II. sık sık taht kavgaları yaşanması, III. merkezî bütçe giderlerinin artması sorunlarından hangilerine doğrudan yol açtığı söyle-nebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

4.

Aşağıda bazı Türk devletleri, İslamiyet’in yayılmasını sağ-ladıkları bölgelerle eşleştirilmiştir: I. Karahanlılar – Orta Asya II. Gazneliler – Hindistan III. Büyük Selçuklular – Mısır Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(5)

TEST - 1 1. BÖLÜM - TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

12.

Aşağıdaki Türk İslam devletlerinin hangisinde halkın farklı ırk ve milletlerden meydana geldiği söylenemez?

A) İhşidiler B) Tolunoğulları C) Büyük Selçuklular D) Gazneliler

E) Karahanlılar

13.

Abbasi halifesi, temsil ettiği siyasi otoriteyi 1058 yılın- da aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarına dev-retmiştir?

A) Karahanlı B) Büyük Selçuklu C) Akkoyunlu D) Gazneli

E) Tolunoğlu

7.

Malazgirt Savaşı sonrasında Türk boyları kitleler hâlin- de aşağıdaki bölgelerin hangisine yerleşmeye başla-mışlardır?

A) Anadolu B) Balkanlar C) Mısır D) Suriye E) Kırım

8.

I. Gazneliler II. Büyük Selçuklular III. Uygurlar Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri, Abbasi hali-felerini dış baskılara karşı korumuşlardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

11.

Gazneliler Devleti’nin yıkılmasında aşağıdakilerden han-gisi etkili olmamıştır? A) Taht kavgalarının yaşanması B) Dandanakan Savaşı’nın kaybedilmesi C) Hindistan’a seferler yapılması D) Devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması E) Selçuklular ve Karahanlılarla uzun süren savaşlara gi-rilmesi

14.

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslami dönemdeki edebi ürünlerinden biri değildir? A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Lügati’t Türk C) Atabet-ül Hakayık D) Orhun Yazıtları E) Siyasetname

10.

• Yusuf Has Hacip tarafından Uygur alfabesi ile yazýlmýþtır. • Türklerin Ýslami dönemdeki ilk edebi ürünüdür. • Hükümdarlara öðüt veren “siyasetname” özelliği taþýr. Yukarıda bazı özellikleri verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir? A) Divan-ı Hikmet B) Kutadgu Bilig C) Divan-ı Lügati’t Türk D) Atabetül Hakayık E) Muhakemetü’l Lügateyn

9.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk İslam devletleri arasında yapılmıştır?

A) Dandanakan B) Kösedağ C) Miryokefalon D) Malazgirt

(6)

BASAMAK KONTROL TESTİ - 2

BASAMAK KONTROL TESTİ - 2

TARİH

14

2.

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne katılması,

I. Güney Marmara kıyılarının Osmanlılara katılması, II. Osmanlıların Rumeli’ye geçişinin kolaylaşması, III.

Karesioğulları komutanlarının Osmanlı hizmetine gir-mesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

3.

Osmanlı Devleti’nde başkenti Bilecik’ten Bursa’ya taşıyan padişah, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Murat B) I. Mehmet C) Osman Bey D) Orhan Bey E) Yıldırım Bayezit

1.

Osmanlı Devleti’nde Şeyh Bedreddin İsyanı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde çıkmıştır?

A) I. Murat B) I. Mehmet C) Orhan Bey D) Yıldırım Bayezid E) II. Murat

7.

Osmanlı Devleti’nin, I. iskan politikası, II. sancağa çıkma, III. tımar sistemi

uygulamalarından hangileri doğrudan fethedilen yer-lerde kalıcı egemenlik kurmaya yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6.

Aşağıdakilerden hangisi II. Murat döneminde Osmanlı egemenliğini Balkanlarda güçlendiren gelişmelerden biridir? A) Koyunhisar Savaşı B) Varna Savaşı C) I. Kosova Savaşı D) Sırpsındığı Savaşı E) Maltepe Savaşı

9.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Osmanlı - Haçlı mücade-lelerine örnek gösterilemez?

A) Sazlıdere B) Niğbolu C) Sırpsındığı D) I. Kosova E) Varna

4.

Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nin başlamasında aşağıdaki savaşlardan hangisi etkili olmuştur?

A) Koyunhisar B) Sazlıdere C) Ankara D) Otlukbeli E) I. Kosova

5.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kurulduğu sı-rada siyasi varlığını sürdüren devletlerden biri değildir?

A) Memlükler B) Büyük Selçuklular C) Macar Krallığı D) İlhanlılar

E) Bizans İmparatorluğu

8.

Osmanlı Yükselme Devrinde,

I. Cem Sultan’ın papaya sığınması,

II. Endülüs Emevilerine yardım gönderilmesi, III. Şahkulu isyanının çıkması

gelişmelerinin hangilerinde Safevi Devleti’nin çalışmaları etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(7)

BASAMAK KONTROL TESTİ - 2 BASAMAK KONTROL TESTİ - 2

16.

Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koyunhisar B) Sazlıdere C) Niğbolu D) Pasinler E) Sırpsındığı

11.

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Bey B) I. Murat C) Yıldırım Bayezid D) Mehmet Çelebi E) II. Murat

12.

Aşağıdakilerden hangisi, Yıldırım Bayezid’e Sultan-ı İk-lim-i Rum unvanını vermiştir?

A) Timur B) Orhan Bey C) Abbasi halifesi D) Bizans imparatoru E) Akkoyunlu hükümdarı

13.

I. Karesioğulları II. Hamitoğulları III. Menteşeoğulları

Yukarıdaki beyliklerden hangileri Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulmamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

10.

I. Macarlar II. Memlükler III. Karamanoğulları

Osmanlı padişahları, yukarıdakilerden hangilerine kar-şı düzenleyecekleri seferlerde devrin alimlerinden fet-va alma gereğini duymuşlardır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

15.

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin Bizans İmparatorluğu ile mücadele ettiği söylenemez?

A) Orhan Bey B) I. Murat C) Osman Bey D) Fatih Sultan Mehmet E) Yavuz Sultan Selim

14.

A B

I. Rumeli Hisarı’nın ya-pılması İstanbul’un fethinin ko-laylaşması II. Hint Deniz Seferlerinin düzenlenmesi Akdeniz ticaretinin can-lanması III. Preveze Deniz Sava-şı’nın yapılması Karadeniz’in Türk gölü hâline gelmesi

Yukarıdakilerin hangilerinde “A” ile “B” arasında neden - sonuç ilişkisi kurulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

17.

Mohaç Savaşı sonunda aşağıdaki bölgelerden hangisi Osmanlı egemenliğine girmiştir?

A) Belgrad B) Viyana C) Boğdan D) Sırbistan E) Macaristan

(8)

4. basamak cevap anahtarı

Test

1

1-E 2-D 3-B 4-E 5-A 6-A 7-D 8-B 9-C 10-C 11-E 12-E 13-B 14-D 15-C

Test

3

1-C 2-B 3-C 4-D 5-B 6-E 7-A 8-B 9-E 10-A 11-E 12-D 13-D 14-C

Test

5

1-C 2-B 3-E 4-D 5-A 6-B 7-C 8-E 9-D 10-B 11-A 12-D 13-E 14-C 15-E

Test

2

1-A 2-A 3-E 4-B 5-C 6-B 7-C 8-B 9-D 10-C 11-A 12-E 13-D 14-B 15-E 16-D

Test

4

1-D 2-B 3-A 4-D 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-E 11-B 12-A 13-E 14-D 15-B 16-E

BKT

1

1-B 2-E 3-B 4-B 5-E 6-D 7-D 8-A 9-C 10-A 11-B 12-C 13-A 14-C 15-D

BKT

2

1-B 2-E 3-D 4-C 5-B 6-B 7-A 8-C 9-A 10-E 11-C 12-C 13-A 14-D 15-E 16-A 17-E

4. Basamak Kontrol Testi Optiği-1

TEST NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4. Basamak Kontrol Testi Optiği-2

TEST NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(9)

TEST -

SERMAYE VE EMEK

7

.

B A S A M A K

2. BÖLÜM

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN

DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

7

.

B A S A M A K

1. BÖLÜM

TEST - 1

4.

Fransız İhtilali ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler-den hangisi yanlıştır? A) Aydınlanmacı düşünürler ihtilalin fikrî altyapısını oluş-turmuşlardır. B) İngiltere ve ABD’deki demokratik gelişmeler ihtilalin başlamasında etkili olmuştur. C) Osmanlı Devleti için hem olumlu hem de olumsuz ge-lişmelere ortam hazırlamıştır. D) Millet egemenliği fikrinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. E) Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasına yol açmıştır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali’nin nedenleri arasında gösterilemez? A) Kralın baskıcı yönetim anlayışını benimsemesi B) Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması C) Savaşlardan dolayı halka ağır vergiler yüklenmesi D) İngiltere ve Amerika’daki demokratik gelişmelerin Fran-sızları etkilemesi E) Fransa’nın eşitsizliğe dayanan toplumsal yapısı ve hal-kın kendi hakları konusunda bilinçlenmesi

1.

Fransız İhtilali’nden sonra Kurucu Meclisin soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırarak yayımladığı İn-san ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin, I. Hiçbir kişi ve kuruluş, milletçe verilmeyen bir egemen-liği kullanamaz. II. Düşüncelerin ve inançların serbestçe ifadesi insanın en değerli haklarındandır. III. Her insan suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır. ilkelerinden hangileri demokratikleşme sürecine kat-kı yapmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

3.

Mutlakiyetle yönetilen Avrupa devletlerinin, Fransız İh- tilali’nin getirdiği fikirleri ülkeleri için tehlikeli görme-leri ve Fransa’ya karşı cephe almaları aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) İhtilal Savaşlarına B) 1830 İhtilallerine C) 1848 İhtilallerine D) Yedi Yıl Savaşlarına E) ABD’nin bağımsızlık savaşlarına

2.

Viyana Kongresi’yle kurulan Avrupa statüsü ve güçler den-gesi değişmiştir. Belçika Hollanda’dan, Norveç ise İsveç’ten ayrılmıştır. Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen olaylardan han-gisinin sonuçlarıdır?

A) 1830 İhtilallerinin B) Fransız İhtilali’nin C) Sanayi İnkılabı’nın D) I. Dünya Savaşı’nın E) 1848 İhtilallerinin

6.

Lale Devri’nden itibaren Avrupa’ya giden Osmanlı elçileri Avrupa ordularının teknik, strateji ve teçhizat bakımından üstünlüklerini görmüşler ve bu durumu rapor etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur? A) Yeniçeri Ocağının kaldırılması B) Tımar sistemine son verilmesi C) Ordunun ıslahı için Avrupa’dan uzmanlar getirilmesi D) Ayanlarla Sened-i İttifak Anlaşması’nın yapılması E) Askerliğin vatan görevi hâline getirilmesi 6181EB66

(10)

TEST - 1 1. BÖLÜM - DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

10.

I. Avrupa’da bulunan liberal kesimin Viyana Kongresi ka-rarlarına tepki göstermesi II. Fransa Kralı X. Şarl’ın parlamentoyu dağıtması III. Avusturya’nın baskısı altındaki Leh ve Macar milliyet-çilerinin mülteci olarak Osmanlı Devleti’ne sığınmaları Yukarıdakilerden hangileri 1830 İhtilallerine neden ol-muştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

9.

I. Hendesehane II. Mühendishaneiberrihümayun III. Mühendishaneibahrihümayun Yukarıdakilerden hangileri XVIII. yüzyılda askerî amaç-larla kurulan okullardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

12.

Avrupa’da zorunlu askerlik uygulaması ilk olarak aşa-ğıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A) Fransa B) Prusya C) Rusya D) İngiltere E) Avusturya

14.

II. Mahmut döneminde Redif birlikleri adıyla yedek bir ordu oluşturulmuştur. Bu birlikler barış zamanında çift ve çubuk- larıyla uğraşacak, yılda iki kez orduyla birlikte talim yapa-cak ve az da olsa maaş alacaklardı. Redif ordusunun esas görevlerinden biri de kırsal kesimde asayiş ve kanun hâki-miyetini tesis etmekti. Bu bilgilere göre Redif birliklerinin klasik dönem Os-manlı ordusunda yer alan aşağıdaki askerî sınıflardan hangisinin yerini doldurduğu söylenebilir?

A) Yeniçerilerin B) Akıncıların C) Yaya ve Müsellemlerin D) Tımarlı sipahilerin E) Cebecilerin

13.

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda açılan aşağıdaki okul-lardan hangisinin askerî bir niteliği yoktur?

A) Mekteb-i Harbiye B) Darülfünun C) Mızıka-i Hümayun D) Tıbhane-i Amire E) Cerrahhane-i Mamure

11.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi ile “as- kerlik hizmetinin tüm halkın vatan borcu olduğu ve her şe- hirden talep edilen asker miktarının uygun bir usulle ve sı-rayla alınması” esası getirilmiştir? A) Vakayıhayriye B) Sened-i İttifak C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı E) Kanunuesasi

8.

III. Selim döneminde kurulan Nizamıcedit ordusu ilk as-kerî başarısını aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazanmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) Avusturya D) Rusya E) Venedik

7.

Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilallerinin sonuçları arasında yer almamıştır? A) Sosyalist ve komünist akımlar güçlenmiştir. B) İngiltere’de Magna Carta ilan edilmiştir. C) Alman ve İtalyan birliklerinin temelleri atılmıştır. D) Avrupa ülkelerinde liberal yönetimler ağırlık kazanmış-tır. E) Fransa’da bütün vatandaşlara seçme ve seçilme hak-kı verilmiş, ölüm cezası ve köle ticareti kaldırılmıştır. SORU BANKASI

3

(11)

SERMAYE VE EMEK

7

.

B A S A M A K

2. BÖLÜM

TEST - 5

4.

İngiltere 1838’de yapılan Balta Limanı Antlaşması ile Os-manlı ülkesinde büyük ayrıcalıklar elde etmişti. İngiltere, Osmanlı toprakları ile ilgili bir paylaşım olursa Rusya’nın güçlenip Akdeniz’e ineceğini, hem Osmanlı ülkesindeki çı- karlarının zarar göreceğini hem de sömürge yollarının Rus-ya’nın tehdidi altına gireceğini düşünüyordu. Bu yüzden Rusya’yı engelleyici politikalar izledi. Buna göre İngiltere’nin, I. 1841’de imzalanan Londra Sözleşmesi ile Boğazların savaş gemilerine kapatılması, II. Kırım Savaşı’nda, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması, III. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık mü-cadelelerine destek vermesi tutumlarından hangilerinin, Rusya’yı engelleme politi-kasının sonucu olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

1.

Osmanlı padişahlarından III. Selim döneminde yurt dışın-dan mal alımına sınırlama getirilmiş, yerli ürün kullanımını özendiren önlemler alınmıştır. Bu önlemlerle, I. yurt dışına para çıkışını azaltma, II. iç piyasayı yabancıların etkisinden kurtarma, III. dış borçlanmaya son verme amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

3.

1914’te İttihat ve Terakki İktidarı tarafından “Teşvik-i Sana- yi Kanunu” çıkarılarak fabrika kurmak isteyenlere arsa ve-rilmesi ve vergiden muaf tutulmaları kararlaştırılmış ancak uygulanamamıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanmasını engelleyen en önemli gelişme, aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Kapitülasyonların sürmesi B) Dış borçların ödenememesi C) I. Dünya Savaşı’nın başlaması D) Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması E) Almanya ile yakınlaşılması

5.

XIX. yüzyılda, Osmanlı ülkesinde ticaret büyük ölçüde azın-lıkların ve yabancıların eline geçmiştir. Avrupa ülkelerine ağırlığı tarım ürünlerinden oluşan ham madde satılmakta, dışardan bol miktarda ucuz sanayi ürünleri gelmektedir. Yalnız bu bilgilere bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili, I. Sanayileşmede Avrupa’nın gerisinde kalmıştır. II. Üretimde dışa bağımlı hâle gelmiştir. III. Tarım ülkesi görünümündedir. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı’nın ortaya çı-kardığı sonuçlardan biri değildir? A) Ham maddeye duyulan ihtiyacın artması B) Uluslararası ticaretin gelişmesi C) İşçi sınıfının ortaya çıkması D) Mutlakiyetçi yönetimlerin güçlenmesi E) Kara ve deniz ulaşımının gelişmesi 9485D251

(12)

TEST - 5 2. BÖLÜM - SERMAYE VE EMEK

13.

Osmanlı Devleti 1854’de Kırım Savaşı sırasında almaya başladığı dış borçları bir süre sonra ödeyemez olmuş ve 1881’de Osmanlı maliyesi iflas etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonunda orta-ya çıkmıştır? A) Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması B) Kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesi C) Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kurulması D) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi E) Balta Limanı Antlaşması’nın imzalanması

9.

I. Avrupa’nın ucuz mallarıyla rekabet edemeyen el tez-gahlarının kapanması II. Devletin ham madde satan, dışarıdan mamül madde alan bir ülke hâline gelmesi III. Sömürge faaliyetlerinin başlaması Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı ülkesindeki etkilerine örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6.

Sanayi İnkılâbı’nın ilk olarak İngiltere’de başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) ABD ile ilişkilerinin gelişmiş olması B) Araştırma ve özgür düşünce ortamının olması C) Sömürgelerinde ham madde ve pazar imkanlarının ge-niş olması D) Sanayileşmenin temel ham maddeleri olan demir ve kömür gibi madenlerin ülkede bol miktarda bulunması E) Bilim ve teknik alanlarındaki gelişmelerin devletçe des-teklenmesi

10.

Liberalizm, sosyalizm ve kapitalizm gibi fikir akımları ile sendikacılığın ortaya çıkmasında daha çok aşağıda-kilerden hangisi etkili olmuştur? A) Merkantilist ekonomi anlayışı B) Coğrafi Keşifler C) Sanayi İnkılabı D) Fransız İhtilali E) Toplumsal sınıfların oluşması

11.

Sanayi İnkılabı ile ekonomisi gelişen ülkelerde refah dü- zeyi yükselmiş, yaşam koşulları iyileşmiş ve sağlık sektö-rü gelişmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan etkili olmuştur? A) Nüfus artışının hızlanması B) Feodalitenin sona ermesi C) Dinin toplum üzerindeki etkisinin azalması D) Fransız İhtilali’nin ortaya çıkması E) Krallık yönetimlerinin güçlenmesi

12.

Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki alanların hangisin-de başlamıştır?

A) Madencilik B) Dokumacılık C) Tarım D) Otomobil E) Enerji

7.

Sanayi İnkılabı ile ham madde ve pazar ihtiyacının art- ması Avrupa devletleri arasında öncelikle hangi alan-da rekabetin artmasına neden olmuştur?

A) Sömürgecilik B) Teknoloji C) Denizcilik D) Tarım E) Silahlanma

8.

Sanayi İnkılabı fabrikalarda çalışmak üzere köylerden şe-hirlere yoğun göçlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum şehirlerde, I. barınma, II. altyapı, III. işsizlik sorunlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

(13)

TEST - 1

ATATÜRK İLKELERİ

11

B A S A M A K

.

1. BÖLÜM

1.

Atatürk’ün devlet ve toplum hayatına ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelerden oluşan Atatürkçü düşünce sistemi, Türk mil-letinin ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır.

Bu durum Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdakiler-den hangisi üzerine temellendirildiğini gösterir? BBB_0611050103_1_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_29_No_1*

A) Barışçılık B) Ulusallık C) Laiklik D) Evrensellik E) Batıcılık

2.

I. Devlet - millet bütünleşmesinin sağlanması II. Millî egemenlik esasına dayanan demokratik bir yöne-tim sisteminin benimsenmesi III. Mevcut yasaların toplumun sosyal ve kültürel yapısına uygun, yeterli ve tam anlamıyla uygulanıyor olması

Yukarıdakilerden hangileri siyasi gücün artmasına kat-kıda bulunur?

EEE_0611050128_2_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_29_No_2*

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

4.

“Bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi andır- maktadır. Yirminci asır, birçok baskıcı hükûmetin bu deniz-de boğulduğunu görmüştür.”

Atatürk’ün bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden han-gisi ile ilişkilendirilebilir?

AAA_0611050109_2_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_29_No_4*

A) Cumhuriyetçilik B) Devletçilik C) İnkılapçılık D) Milliyetçilik E) Laiklik

3.

Tanrım şahit, duracağım sözümde; Milletimin sevgileri özümde; Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yâr yatağın düşman almaz, giderim. Mustafa Kemal’in etkilendiği Mehmet Emin Yurdakul’un “Cenge Giderken” şiirinden bir dörtlük okudunuz.

Buna göre Mehmet Emin Yurdakul’un, Atatürk’ün aşa-ğıdaki ilkelerinden hangisinin oluşumuna katkı sağla-dığı söylenebilir?

CCC_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_29_No_3*

A) Devletçilik B) İnkılapçılık C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik E) Laiklik

5.

Laik bir yönetimde bütün yurttaşlar din, vicdan ve ibadet özgürlüğüne sahiptir. Ülkemizde din ve vicdan özgürlü-ğü, Anayasamızda yer alan “Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.’’ maddesi ile güvence altına alınmıştır.

Buna göre laiklik ilkesinin uygulanmasının ülkemizde,

I. toplumsal barışın güçlenmesi,

II. hiçbir bireyin inanmaya veya inkâra zorlanmaması, III. hoşgörü ortamının oluşması

durumlarının hangilerinde kazanım sağladığı ileri sü-rülebilir?

EEE_0611050122_1_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_29_No_5*

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

6.

Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açan --- ilkesi, çağdaşlaşmayı sürekli hâle getirerek Türk Devleti’nin dinamik bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ilke-lerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur? CCC_0611050114_2_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_29_No_6*

A) Laiklik B) Halkçılık C) İnkılapçılık D) Devletçilik E) Milliyetçilik

(14)

TEST - 1 1. BÖLÜM - ATATÜRK İLKELERİ

SORU BANKASI

3

9.

“Bugünkü hükûmetimiz, devlet örgütümüz, doğrudan doğ- ruya milletin kendi kendine ve kendiliğinden yaptığı bir dev-let örgütü ve hükûmettir...”

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerinden hangisinin bir açıklamasıdır?

CCC_0611050109_1_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_30_No_9*

A) Laiklik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik E) İnkılapçılık

13.

Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslardan bazıları şunlardır: • Hiçbir aileye, sınıfa, zümreye veya kişiye ayrıcalık tanı-mamak • Yoksul kesimlerin korunmasına ve güçlendirilmesine önem vermek • Ulusu oluşturan tüm bireylere seçme ve seçilebilme hakları tanımak

Buna göre halkçılık ilkesinin uygulamaya konulmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? DDD_0611050118_2_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_30_No_13* A) Sınıf mücadelelerinin önlenmesinin B) Siyasal eşitliğin gerçekleştirilmesinin C) Sosyal adaletin sağlanmasının D) Tek parti iktidarının sürdürülmesinin E) Sınıfsız ve imtiyazsız bir toplum yapısı oluşturulması-nın

8.

Cumhuriyetin ilk on yılında özel sektörün devletten beklen-ti içinde olması, yeterli sermaye, nitelikli iş gücü ve teknik elemana sahip olunmaması vb. nedenlerden dolayı eko-nomik gelişmede istenilen sonuç elde edilememiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hâle ge-tirmiştir? DDD_0611050120_2_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_30_No_8* A) Liberal ekonomi modelinin uygulanmasını B) Yabancı sermayenin engellenmesini C) Yabancı işletmelerin millileştirilmesini D) Devletçilik ilkesinin uygulanmasını E) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanmasını

12.

Cumhuriyet yönetiminde halk, seçtiği milletvekilleri aracılı- ğıyla ülke yönetimine katılabilmekte, yerel yöneticilerini be- lirleyebilmekte, gerektiğinde onların yerine yenilerini seçe-bilmektedir.

Bu bilgiye dayanarak cumhuriyet yönetiminde aşağıda-ki unsurlardan hangisinin ön plana çıktığı savulabilir? AAA_0611050109_1_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_30_No_12* A) Millî egemenlik B) Bağımsızlık C) Kültür birliği D) İnanç özgürlüğü E) Millî birlik ve beraberlik

10.

Türkiye’de 1934 yılında kabul edilen bir kanun ile ağa, hacı, hafız, hoca, molla, paşa, efendi, bey, beyefendi, ha-nım, hanımefendi ve hazretleri gibi ayrıcalık ifade eden lâkap ve unvanların kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilke-lerinden hangisi doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır? AAA_0611050118_2_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_30_No_10*

A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik E) Laiklik

7.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri arasında gösterilemez?

BBB_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_30_No_7* A) Laik olmak B) Yayılmacı olmak C) Yeniliklere açık olmak D) İç ve dış sömürüye karşı olmak E) Millî kültürü yüceltmeyi hedeflemek

11.

Aşağıda Anayasamızın maddeleri Atatürk ilkeleri ile ilişkisi gözetilerek eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BBB_*Best_LYS_SB_07.Bas_Sayfa_30_No_11* A) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. — Cumhuriyet-çilik B) Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. — İnkılap-çılık C) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü-tündür. Dili Türkçedir. — Milliyetçilik D) Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip-tir. — Laiklik E) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım göze-tilmeksizin kanun önünde eşittir. — Halkçılık

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :