• Sonuç bulunamadı

Bildiriyi görmek için tıklayınız.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bildiriyi görmek için tıklayınız."

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İlkokul öğretmenlerinin sağlık ve sosyal gereksinimlerini karșılamak ve yardımlașma amacı ile kurulmuș olan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) siyasal vesayetiyle yönetilmektedir. Yedi kișilik yönetim kurulunun dördü, üç kișilik denetleme kurulunun ikisinin MEB tarafından belirlenmesi, siyasi iradenin İLKSAN’ın yönetiminde mutlak anlamda çoğunluk olması doğru değildir.

İLKSAN’da yönetim kurulu üyeleri brüt asgari ücretin beș katı ile yedi katına varan maaș, bunlara ek olarak huzur hakkı ve harcırah almaktadırlar.

İLKSAN’da yıllardır hep aynı zihniyet yönetimde olduğundan, zaman zaman yöneticiler değișse de, bürokratik yönetim zihniyeti değișmemektedir. Bunun için öncelikle İLKSAN’ın kuruluș amacına yönelik olarak demokratik, katılımcı ve șeffaf bir yönetim anlayıșına ihtiyaç vardır.

İLKSAN’da en büyük sorun zorunlu üyelik ve MEB vesayetidir. Zorunlu üyelik, vesayet ve demokrasinin taban tabana zıt kavramlar olduğu göz önüne alındığında, ortada büyük bir çelișkinin olduğu açıktır.

Bugün 285 bin 830 İLKSAN üyesinin, 153 bin 450’si (yüzde 54) kadın; 132 bin 380’i (yüzde 46) erkektir. Üyelerinin yarısından fazlası kadın olmasına rağmen, İLKSAN yönetiminde bir tane bile kadının bulunmaması önemli bir sorundur.

1943 yılından bu yana, ilkokul öğretmenlerinin değerleriyle ve aidatlarıyla olușan İLKSAN’daki olumsuzlukları ancak üyelerin müdahalesi durdurabilir.

İLKSAN’da demokratik, temsilde adaletin sağlandığı bir ana statü olușturulmalı; tüm anti demokratik ve vesayetçi hükümler kaldırılmalıdır. İLKSAN’ın geleceğine sadece İLKSAN üyeleri karar vermelidir.

İLKSAN kuruluș amacı doğrultusunda üyelerine hizmet vermeli, siyasetten bağımsız olmalıdır.

Bakanlığın İLKSAN üzerindeki vesayeti tamamen kalkmalı, İLKSAN’a yönelik siyasal müdahalelere izin verilme-melidir.

İLKSAN’ın tüm faaliyetleri açık ve șeffaf olmalı, bütün harcamalar üyeler ve kamuoyu ile paylașılmalıdır.

İLKSAN’da zorunlu üyeliğe son verilmeli, üyelikten ayrılmak isteyenler herhangi bir hak kaybına uğramamalı, kesin-tileri yasal faiziyle birlikte tek seferde ödenmelidir.

İLKSAN’ın sosyal yardımlarından bütün üyeler ayrımsız yararlanmalıdır.

İLKSAN ana statüsü demokratik, katılımcı ve șeffaf bir yapıya kavușturulmalıdır.

İLKSAN’da 10 üyenin de, 499 üyenin de 1 temsilci seçmesi temsilde adaletin sağlanmasının önündeki en büyük engeldir.

İLKSAN’da yönetim ve denetim kurulları sadece üyelerden olușmalı, dıșarıdan her türlü siyasi müdahaleye kapalı olmalıdır.

Üyelerinin yarısından fazlasını olușturan kadınların yönetimde eșit temsilinin sağlanması için gerekli adımlar derhal atılmalıdır.

İLKSAN kendi üyeleri öncelikli olmak üzere, her türlü denetime açık hale getirilmelidir.

Alınan kararlarda üyelerin iradesi hâkim olmalı, karar alma süreçleri demokratikleștirilmelidir. İLKSAN’da yönetimin yüksek maaș saltanatına son verilmelidir.

İLKSAN Temsilciliği İçin Adayımız; 3 Nisan 2021 Cumartesi

…………...……….. Okulunda sandığa giderek oyumuzu kullanalım.

Sandığımıza hep birlikte sahip çıkalım!

BAKANLIK VESAYETİNİN OLMADIĞI,

DEMOKRATİK, KATILIMCI VE ȘEFFAF BİR

(2)

Referanslar

Benzer Belgeler

ortalaması ( ̅=13.91), erkek öğrencilerin ortalama puanlarından ( ̅=13.09) istatistiksel olarak daha yüksektir. Ancak istatistiksel farkın yanı sıra pratik

Yazar yaptığı araştırmalar ışığında Bruner’e (1987) paralel olarak çocuklardaki ilk dil edinim sürecinde anne-çocuk etkileşiminin kurucu bir rol

Tablo 6’ da görüldüğü gibi, sınıf öğretmeni adaylarına ikinci tema doğrultusunda ilkokul düzeyinde müzik eğitimi verebilmek için kendilerini ne kadar yeterli

Results Pertaining to the Differences between the Musical Attitudes of Students in Central Konya High Schools According to Future Career Plans Other than Music:.. Table 7A, 7B,

Trakeostomi işleminden sonra hastaların bakımı; hastaların yeterli ve dengeli beslenmesini, trakeostomi aspirasyonunu, iç kanül temizliğini, eğer kanül kaf

Deney grubundaki çocukların ön-test ve son-test sıra ortalaması puanlarına göre; sosyal uyum ve davranış ölçeği alt faktörlerinden; işbirliği yapabilme,

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından yabancı dil bilenlerin yabancı dil bilmeyenlere göre uluslararası gündemi daha fazla takip ettikleri , internet

Burada, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, yapılan boykotlarda resmi olarak sorumluluğu almaması ve 1913-1914’te yapılan boykotun, öncekiler gibi bir ülkeye karşı