• Sonuç bulunamadı

9. Sınıf Biyoloji 8'li Çöz Bitir - Getir Testleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "9. Sınıf Biyoloji 8'li Çöz Bitir - Getir Testleri"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1

Ad / Soyad :

Sınıf / No :

9. Sınıf Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri - I

1. Emrah canlıları bir özelliğine göre aşağıdaki gibi sınıf-landırmıştır. • Amip • Bira mayası • Bakteri • Ahududu • Kertenkele • Eğrelti otları

?

Buna göre, gruplandırma yapılırken canlıların aşağı-daki özelliklerinden hangisi dikkate alınmıştır?

A) Hücresel yapı B) Üreme şekli C) Solunum şekli D) Hücre sayısı E) Beslenme şekli

2. Çölde yaşayan bir bitkinin bazı özellikleri şu şekildedir. • Kökler kazık şeklinde olduğu için toprağın

derinlikle-rindeki sudan faydalanabilir.

• Yapraklar diken şeklini alarak küçülmüştür. • Gövde, su depolayabilme özelliğine sahiptir.

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Adaptasyon B) Beslenme C) Boşaltım D) Üreme E) Hareket

3. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir?

A) Karbondioksit özümlemesi

B) Böbreklerle atık maddeleri uzaklaştırma C) Heterotrof beslenme

D) Su ve inorganik maddeleri dış ortamdan alma E) Enerji üretimi sırasında oksijen tüketme

4. Canlıların ortak özelliklerinden bazıları aşağıdaki tablo-da sıralanmış ve biri boş bırakılmıştır.

Ortak Özellikler • Beslenme ve boşaltım • Protein sentezleme • ...

• Hücresel yapı gösterme • Etkiye tepkiyle karşılık verme

Bu tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-gisi yazılamaz?

A) Adaptasyona sahip olma B) Büyüme ve gelişme C) Solunumla enerji üretme D) İnorganik besinleri üretme E) Neslin devamını sağlama

5. Tek hücreli bir canlının organizasyon düzeyleri ara-sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Atom B) Hücre C) Organel D) Molekül E) Organ

6. Bir canlı, canlılığını sürdürebilmek için;

I. beslenme, II. boşaltım, III. üreme, IV. solunum

olaylarından hangilerini gerçekleştirmek zorundadır?

A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II

D) III ve IV E) I, II ve IV

(2)

2

1. Ünite: Yaşam Bilimi Biyoloji

9. Sınıf Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri - I

7. Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) Gelişme Gelişme X X Y Y ZZ

Üç farklı canlı türünün sıcaklığa bağlı olarak gelişme du-rumları grafikte gösterilmiştir.

Grafiğe göre,

I. X canlısında düşük sıcaklıkta gerçekleşen metabolik olaylar daha azdır.

II. Yüksek sıcaklıkta Z canlısında meydana gelen meta-bolik aktivite X ve Y canlılarınınkinden daha fazladır. III. X ve Y tek hücreli; Z çok hücreli canlılardır.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

8. Kurbağaların yaşam döngüsü aşağıda gösterilmiştir.

Larva Larva İri baş İri baş Genç kurbağa Genç kurbağa Ergin kurbağa Ergin kurbağa

Bu döngüde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Eşeysiz üreme ile çoğalma

B) Artık maddelerin su ortamına boşaltılması C) Sudaki oksijeni kullanarak solunum yapma D) Organik besinlerin dış ortamdan alınması E) Büyüme ve gelişme

9. Böcekçil bitkilerde kapan yapraklarının içine böcek gir-diğinde yapraklarını hızla kapatır.

Bu bitkilerde gözlenen olay, canlıların ortak özellikle-rinden hangisine örnektir?

A) Büyüme ve gelişme B) Hücresel yapı gösterme C) Çevresel uyarılara tepki verme D) Metabolik atıkları uzaklaştırma E) Oksijenli solunum yapma

10. Bir canlının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, tek hücreli olduğunu gösterir?

A) İkiye bölünerek üreme

B) Metabolik atıkları organize olmuş sistemle vücuttan uzaklaştırma

C) Amino asitlerden protein sentezleme D) Solunum sırasında ATP üretme E) Besinlerini dış ortamdan hazır alma

11. I. Glikozun CO2 ve H2O’ya dönüşmesi II. Amino asitlerin birleşerek protein oluşturması III. Nişastanın ağızda glikoz moleküllerine parçalanması IV. Yeşil bitkilerin fotosentez yapması

Canlılarda meydana gelen yukarıdaki olayların me-tabolizma çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde veril-miştir? Anabolizma Katabolizma A) I ve II III ve IV B) I ve III I ve IV C) II ve IV I ve III D) I II, III ve IV E) IV I, II ve III

(3)

44

2. Ünite: Hücre

9. Sınıf Biyoloji

Hücrenin Genel Özellikleri

6. Aşağıdaki şekilde prokaryot bir hücre gösterilmiştir. Hücre duvarı Hücre duvarı Plazmit Plazmit Hücre zarı Hücre zarı KamçıKamçı

Kalıtsal molekülKalıtsal molekül Mezozom Mezozom Rizobom Rizobom Pilus Pilus Bu hücrede; I. çekirdek zarı, II. zarlı organel, III. DNA

yapılarından hangileri bulunmaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

7. Aşağıdaki tabloda hücre zarının görevleri sıralanmıştır. Hücre Zarının Görevleri

• Hücrenin dağılmasını önler.

• Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.

• Dokuyu oluşturan hücreler arasında haberleş-meyi sağlar.

• ... • Hücreyi dış ortamdan ayırır.

Buna göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-gisi yazılabilir?

A) Hücrenin besin üretmesini sağlar. B) Hücrenin madde giriş çıkışını düzenler.

C) Farklı dokuya ait hücrelerin bir arada durmasını sağlar.

D) Hücrenin yönetimini sağlar.

E) Enerji üretim reaksiyonlarını gerçekleştirir.

8. Prokaryot hücrelerde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Hücre içine alınacak maddelerin zarda seçime uğ-raması

B) Ribozom organelinde protein sentezi C) Sitoplazmada DNA eşlemesi D) ATP üretimi ve tüketimi

E) Kloroplast organelinde glikoz üretimi

9. Hayvan hücrelerinin zarında, bitki hücrelerinden farklı olarak;

I. protein, II. kolesterol, III. glikolipit, IV. fosfolipit

moleküllerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

D) I ve IV E) II ve III

10. Bir hücrede,

I. hücre zarı, II. zarlı organeller, III. hücre çeperi, IV. sitoplazma

yapılarından hangilerinin bulunması, hücrenin ökar-yot olduğunu gösterir?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

D) II ve III E) III ve IV

11.

1. Hücre duvarı ... özelliktedir.

2. Tüm canlılarda hücre zarının dış yüzeyinde ... ve ... adı verilen mole-küller bulunur.

3. Hücre zarının en önemli özelliği ... olmasıdır.

4. ..., hücre ile ilgili bilinen bilgilerin or-ganize edilmiş halidir.

Bal peteğinde verilen kavramlarla yukarıdaki

"boş-luk doldurma" etkinliği tamamlandığında hangi

kav-ram açıkta kalır?

A) hücre zarı B) hücre teorisi C) seçici geçirgen D) tam geçirgen

(4)

47

Ad / Soyad :

Sınıf / No :

9. Sınıf Biyoloji

Hücre Zarından Madde Geçişleri - II

1. Bir öğrenci U şeklinde boruyu yarı geçirgen bir zar ile iki kola ayırıyor.

A koluna %20’lik nişasta ve iyot çözeltisi; B koluna ise fehling çözeltisi ekliyor. Bir süre sonra A koluna nişasta sindiren enzim ekliyor.

%20’lik nişasta çözeltisi + İyot çözeltisi %20’lik nişasta çözeltisi + İyot çözeltisi Fehling çözeltisiFehling çözeltisi Yarı geçirgen zar Yarı geçirgen zar Nişasta sindiren enzim Nişasta sindiren enzim A A BB

Bu deney düzeneğinde aşağıdakilerden hangisi ger-çekleşmez?

(İyot nişasta ile mavi - mor renk, fehling glikoz ile kırmı-zı renk oluşturur.)

A) A kolunda mavi - mor renk oluşumu B) B kolunda kırmızı renk oluşumu C) B kolunda glikoz miktarının artması D) A kolunda kırmızı renk oluşması E) B kolunda mavi - mor renk oluşması

2. Ağzı açık olan balın içerisine düşen bir bakterinin, osmotik basıncındaki değişimi gösteren grafik aşa-ğıdakilerden hangisidir? Osmotik basınç Osmotik basınç Osmotik basınç Osmotik

basınç Osmotikbasınç Osmotik basınç Zaman Zaman Osmotik basınç Osmotik basınç A) A) B)B) Zaman Zaman C) C) Zaman Zaman Osmotik basınç Osmotik basınç D) D) Zaman Zaman E) E) Zaman Zaman

3. I. Hormonların hücreye alınması

II. Yağda eriyen vitaminler hücre zarından geçmesi III. Katı besinlerin hücreye alınması

IV. Su moleküllerinin hücre dışına verilmesi

Yukarıdaki olaylardan hangileri pinositoz ile gerçek-leştirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV

D) II ve III E) III ve IV

4. Bir hücre, yoğunluğun bilinmeyen bir ortama konuldu-ğunda basınç ve emme kuvvetindeki değişimler grafik-teki gibi oluyor.

Zaman Zaman Basınç Basınç Emme kuvveti Emme kuvveti Osmotik basınç Osmotik basınç Turgor basıncı Turgor basıncı

Grafiğe göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Hücrenin emme kuvveti zamanla artmıştır. B) Hücre içindeki su miktarı zamanla azalmıştır. C) Hücrede madde alış verişi tamamen durur. D) Hücrenin konulduğu ortam hipertoniktir. E) Hücre içi madde yoğunluğu azalmıştır.

5. Koful Koful Akyuvar hücresi Akyuvar hücresi Yalancı ayak Yalancı ayak Bakteri Bakteri

Yukarıdaki şekilde anlatılan madde taşınması aşağı-dakilerden hangisidir? A) Aktif taşıma B) Ekzositoz C) Fagositoz D) Osmoz E) Difüzyon

Test 23

(5)

51

Ad / Soyad :

Sınıf / No :

9. Sınıf Biyoloji

Sitoplazma ve Organeller - I

1. Pelin organelleri aşağıdaki gibi gruplandırmıştır. Organeller

• Mitokondri • Kloroplast

• Golgi cisimciği • Lizozom

Bu gruplandırmada organellerin hangi özelliği dikka-te alınmış olabilir?

A) Zar yapısı

B) Zar bulunup bulunmaması

C) Sitoplazmada bulunup bulunmaması D) Prokaryot hücrede bulunma durumu E) Ökaryot hücrede bulunma durumu

2. Ökaryot bir hücrenin sitoplazmasında aşağıdakiler-den hangisi bulunmaz?

A) Ribozom B) NH3 C) DNA

D) ATP E) Su

3. Aşağıda bir organelin yapısı gösterilmiştir. Dış zar

Dış zar İç zar İç zar

Stroma

Stroma TilakoidTilakoid

Granum Granum

Bu organelle ilgili olarak verilen ifadelerden hangi-si doğrudur?

A) Tek birim zarla çevrilidir.

B) Sadece bitki hücrelerinde bulunur. C) Lizozom ve koful organellerini oluşturur. D) Çekirdek kontrolünde bölünerek çoğalabilir. E) Bakterilerde sitoplazmada bulunabilir.

4. Çeşitli organeller ve görevleriyle ilgili aşağıdaki eş-leştirmelerden hangisi hatalıdır?

Organel Görevi

A) Koful Besin depolama

B) Peroksizom Fotosentez yapma

C) Mitokondri ATP sentezleme

D) Golgi aygıtı Hormon üretme

E) Lizozom Polimerleri parçalama

5.

Yukarıda gösterilen organelle ilgili,

I. Hücre zarının yapısında bulunan glikolipit ve glikop-rotein moleküllerini üretir.

II. Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan selüloz lif-lerini düzenler.

III. Tükürük bezi, pankreas gibi yapıların hücrelerinde diğer hücrelere göre daha fazla bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

6. Gelişmiş yapılı bir bitkinin hücrelerinde aşağıdaki kofullardan hangisi bulunmaz?

A) Merkezi koful B) Salgı kofulu C) Boşaltım kofulu D) Kontraktil koful E) Depo koful

Test 25

(6)

54

2. Ünite: Hücre

9. Sınıf Biyoloji

Sitoplazma ve Organeller - II

6. Besinlerini büyük moleküller halinde dışardan alan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisinin daha fazla aktivite göstermesi beklenir?

A) Golgi aygıtı B) Lizozom C) Sentrozom

D) Endoplazmik retikulum E) Depo koful

7. • Boşaltım maddelerini depolama

• Hücre zarında bulunan reseptörleri üretme • Hücre içinde bulunan çeşitli maddeleri taşıma • Glikoz sentezleme

Görevleri yukarıda verilen organeller arasında aşağı-dakilerden hangisi yoktur?

A) B) C) D) E) Mitokondri Golgi Kloroplast Koful Endoplazmik retikulum

8. • Bitkilerde renk oluşumunu sağlar.

• Bazı çeşitleri fotosentez yapmayı sağlarken bazıları da besin depolar.

• Çift katlı zar ile çevrilidirler.

Yukarıda bazı özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hücre iskeleti B) Çekirdekçik C) Hücre çeperi D) Mitokondri E) Plastitler

9. Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılar, az yoğun ortam-dan çok yoğun olan hücre içine doğru geçen suyu, vur-gan kofullarıyla aktif taşıma yaparak hücre dışına atar.

Buna göre, aşağıdaki organellerden hangisinin ça-lışma hızı yavaşlarsa, vurgan koful aktivitesi düşer?

A) Golgi aygıtı B) Lizozom C) Mitokondri D) Koful E) Ribozom

10. Bitkiler, bakteriler ve mantarlarda hücreye dayanıklılık sağlayan ve cansız yapıda olan hücre duvarı bulunur. Farklı organik moleküllerden oluşan hücre duvarı, zarın dış kısmında bulunur.

Buna göre, canlı ve hücre duvarını oluşturan mad-de ile ilgili,

I. bitki hücresi → selüloz, II. mantar hücresi → kitin, III. bakteri → peptidoglikan

eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

11. Bir hücrede bulunan bazı yapılar aşağıda gösterilmiştir.

Merkezi koful Çekirdek

Golgi

Ribozom

Mitokondri

Şekilde aşağıdaki görevlerden hangisini yerine geti-ren yapı gösterilmemiştir?

A) Çiçekte renk oluşumunu sağlayan B) Hücrenin yönetimini sağlayan C) Hücre için gerekli enerjiyi üreten D) Hücreye gerekli organik besini üreten E) Proteinden oluşan salgıyı üreten

Referanslar

Benzer Belgeler

Kola’nın (2013) araştırmasında, lise öğrencilerinin aile gelir düzeylerine göre arkadaşlık bağlılığı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık

Results for connections between subdimensions of self respect and loneliness are as follows: as level of confidence increases, level of social dissatisfaction decreases and level

For these reasons, teachers’ relati- vely more learner-centered conceptions could be attributed to several factors, such as their undergraduate education, English language

The aim of this study was to determine prospective classroom teachers’ attitudes toward music in the classroom teacher education program in Turkey in terms of demographics, (a)

Tablo 4 ‘teki verilere göre, dersler işlendikten sonra uygulanan son-test analiz sonuçlarına bakıldığında işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu

According to the results of the study conducted to assess the discharge levels of principals’ supervision duties, teachers stated that principals generally performed the-

Mobil öğrenme yönetim sistemi platformunu kullanan deney grubu öğrencilerinin mobil öğrenmede özgürlüğü sorgulayan maddelere ait ön test ve son test aritmetik

Okul öncesi öğretmen adaylarının kültürel zeka düzeyleri ve çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri üniversite türüne ve farklı