5. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası

Tam metin

(1)

HÜCRELENMİŞ

ADIM TESTLERİ

Der K Y ter ürünümüzde konu anlatımı yapılan adımlar r

uyumlu, ADIM tes oluşturuldu.

DENEME

SINAVLARI

te sonlarına, gerçek sınav dene sarmal y denemeler yerleş

VİDEO

ÇÖZÜM

z çö uzman öğretmenlerce oluşturduğumuz ze yaptırıldı.

DERECELENDİRİLMİŞ

SORULAR

Öğrenme kavrama se y çen sorulardan v sentez se y

ölçen; “Y Konsept Sorular” dan oluşan farklı düzeylerde testler hazırlandı.

ZİHİNSEL BECERİ

SORULARI

te başlarında; zekâ ve ak yet katkıda bulunan, f açısı kazandıran TUZDER dest c sayfaları hazırlandı.

5. SINIF

|FEN BiliMLERi

S O R U B A N K A S I

ÖRNEKT

(2)

İÇİNDEKİLER

01

. Ünite

GÜNEŞ, DÜNYA ve AY 04 - 39

ADIM - 01:

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

ADIM - 02:

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

ADIM - 03:

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

ADIM - 04:

Güneş, Dünya ve Ay

02

. Ünite

CANLILAR DÜNYASI

40 - 69

ADIM - 05:

Mikroskobik Canlılar / Mantarlar

ADIM - 06:

Bitkiler

ADIM - 07:

Hayvanlar

ÖRNEKT

(3)

04

. Ünite

03

. Ünite

MADDE VE DEĞİŞİM

94 - 1 29

ADIM - 10:

Maddenin Hâl değişimi

ADIM - 11:

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

ADIM - 12:

Isı ve Sıcaklık

ADIM - 13:

Isı Maddeleri Etkiler

05

. Ünite

IŞIĞIN YAYILMASI

130 - 165

ADIM - 14:

Isığın Yayılması

ADIM - 15:

Işığın Yansıması

ADIM - 16:

Isığın Maddeyle Karşılaşması

ADIM - 17:

Tam Gölge

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 70 - 93

ADIM - 08:

Kuvvetin Ölçülmesi

ADIM - 09:

Sürtünme Kuvveti

06

. Ünite

İNSAN VE ÇEVRE 166 - 195

ADIM - 18:

Biyoçeşitlilik

ADIM - 19:

İnsan ve Çevre İlişkisi

ADIM - 20:

Yıkıcı Doğa Olayları

07

. Ünite

ELEKTRİK VE DEVRE ELEMANLARI 196 - 219

ADIM - 21:

Devre Elemanlarının

Sembollerle Gösterimi ve

Devre

Şemaları

ADIM - 22:

Basit Bir Elektrik

Devresinde

Lamba

Parlaklığını

Etkileyen

Değişkenler

Cevap

Anahtarı

220 - 223

ÖRNEKT

İR

(4)

ÜNİTE

01

ADIM - 01 :

Güneş’in Yapısı ve

Özellikleri

Syf 6 - 11

ADIM - 02 :

Ay’ın Yapısı ve

Özellikleri

Syf 12 - 17

ADIM - 03 :

Ay’ın Hareketleri ve

Evreleri

Syf 18 - 23

ADIM - 04 :

Güneş, Dünya ve Ay

Syf 24 - 29

DENEME 01

ÖRNEKT

Syf 30 - 39

(5)

Zihinsel Beceri

5

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI

1.

2.

Numarası verilen harfleri yaz ve kelimeleri düşünerek tabloyu tamamla. Daha sonra, aşağıdaki rakamlara bakarak şifreli cümleyi yaz.

KODLAR 3 14 2 7 14 3 3 11 8 16 2 5 2 8 8 3 2 4 3 11 3 6 12 7 4 23 8 17 15 15 10 16 15 9 3 2 12 7 4 3 12 15 12 8 12 8 4 16 2 15 4 18 15 4 8 8 1 4 3 22 12 19 1 17 3 20 3 15 8 23 14 1 15 14 3 21 15 2 12 15 4 L E A 10 9 11 12 8 7 6 5 4 3 2 1 İ S Z 22 21 23 20 19 18 17 16 15 14 13 V G 17 3 6 3 2 7 3 23 8 18 1 8 1 8 4 16 15 2 ŞİFRE:

Uzay İstasyonu’ndan acil çağrı geldi. Astronot, kelimelerin yolundan ilerleyerek en üstteki kapsüle binecek. Gelen şifreli mesajdaki ikonlara uygun hafleri yerleştir ve sağa sola kıvrılarak giden uzayla ilgili kelimeleri bul. Her kelimenin ilk

harfindeki kutular kalın çizgi ile işaretlendi.

L E G O Y S A T S İ N A L G M Z K İ I S Y D İ L G N Y I C C Ü İ Z G T Ş B V Ş O K T R O N Ü S Ö Z S İ A I L Y A Ç İ Z Ö R R T U İ L U F N

ÖRNEKT

İR

(6)

Fen Bilimleri Soru Bankası

6

01

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

1. Güneş’in yapısı ile ilgili;

I. Geometrik şekli küreye benzer.

II. Hidrojen gazı zamanla helyum gazına

dönü-şür.

III. Samanyolu galaksisi etrafında dolanma hareketi yapar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III

2.

?

Güneş'in yapısındaki maddeler

Yukarıdaki grafikte “?” ile gösterilen madde hangisidir?

A) Helyum B) Hidrojen

C) Oksijen D) Azot

3. I. Güneş katmanlı bir yapıda bulunmaktadır. II. Güneş kayaçların birleşmesi ile meydana

gelmiştir.

Bu ifadeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de doğrudur.

B) İkisi de yanlıştır.

C) Yalnız I doğrudur.

D) Yalnız II doğrudur.

4. Güneş’in yapısında bulunan ...I... gazı, yüksek sıcaklık altında birleşerek ....II.... gazına dönüşür.

Yukarıda verilen ifadeye göre I ve II boşlukla-rına hangi gazlar getirilmelidir?

I II

A) Hidrojen Oksijen

B) Oksijen Helyum

C) Hidrojen Helyum

D) Helyum Hidrojen

5. Güneş’in yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han-gisi yanlıştır?

A) Çevreye ısı ve ışık yayar.

B) Çok miktarda enerji açığa çıkarır.

C) Orta büyüklükte bir yıldızdır.

D) Gezegen ve kuyruklu yıldızların birleşmesi sonucu oluşur.

6. Güneş’in yaptığı hareketlerle ilgili aşağıda ve-rilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş, kendi ekseni etrafında döner.

B) Güneş, Samanyolu Galaksi’si etrafında

dola-nır.

C) Güneş, doğudan batıya doğru döner.

D) Güneş, Dünya etrafında dolanır.

7. Canlıların yaşamı için gerekli enerjiyi sağlar.

 Isı ve ışık kaynağıdır.

 Samanyolu galaksisinde bulunur.

Yukarıda verilen bilgileri söyleyen Selim, aşağı-da verilen hangi gökcismini anlatmak istemekte-dir?

A) Dünya B) Ay

C) Güneş D) Mars

ÖRNEKT

(7)

Fen Bilimleri Soru Bankası

7

Test

01

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

8. Seda: Canlıların yaşayabilmesi için Güneş’e

ih-tiyaç vardır.

Duru: Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Deniz: Güneş’ten yayılan ışığın çok az bir kısmı

Dünya’ya ulaşmaktadır.

Efe: Yapısında en çok helyum gazı bulunur. Yukarıda Güneş ile ilgili öğrencilerin hangisi yanlış bilgi vermektedir?

A) Seda B) Duru

C) Deniz D) Efe

9. Dünya’dan bakıldığında Güneş’in küçük

gözükmesinin nedeni çok uzakta olma-sıdır.

Güneş, Dünyaya en uzak olan yıldızdır. Güneş, uzaydaki ışığı yansıtır.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar “D” yanlış olanlar “Y” şeklinde yazılırsa aşağıda-kilerden hangisi elde edilir?

A) Y D D B) D Y Y C) Y D Y D) D D Y

10. I. Samanyolu Galaksisi’nde bulunur. II. Şekli küreye benzer.

III. Hem kendi ekseni etrafında hem de Dünya etrafında döner

IV. Saat yönünün tersi yönünde döner.

Yukarıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV

11. Aşağıdakilerden hangisi Güneş için doğru de-ğildir?

A) Güneş çeşitli gazlardan oluşmaktadır.

B) Güneş kendi ekseni etrafındaki dönüşünü

1 yılda tamamlar.

C) Güneş orta sıcaklıkta bir yıldızdır.

D) Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya

doğru döner.

12. Güneş içerisinde gerçekleşen yüksek

ener-jili patlamalar sonucunda çevresine ısı ve ışık yayar. Gaz halinde bulunan Güneş yüzeyinde sıcaklık farklılıkları oluşması durumunda Güneş patlamaları denen olay gerçekleşir. Bu patlama-ların etkisi çoğu zaman Dünya’dan hissedilmez. Bunun nedeni Dünya atmosferinin yeryüzünü korumasıdır. Ancak patlamanın şiddeti artar-sa Dünya üzerindeki tüm elektronik cihazların çalışması durabilir hatta tüm canlı yaşamının sonunu getirebilir.

Güneş patlamaları ile ilgili verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Güneş’in bulunduğu madde hali

B) Güneş patlamalarının oluşma sebebi

C) Güneş’in katmanlardan oluştuğu

D) Güneş patlamalarının Dünya’ya etkisi

ÖRNEKT

(8)

Fen Bilimleri Soru Bankası

8

Güneşin Yapısı ve Özellikleri

01

1. Burcu Öğretmen: Güneş’in Dünya için en

önem-li olan özelönem-liği nedir?

Burcu Öğretmen’in sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?

A) Pınar: Isı ve ışık kaynağı olması

B) Deniz: Kendi ekseni etrafında dönmesi

C) Seçil: Orta büyüklükte bir yıldız olması

D) Duru: Gazlardan oluşması

2. Güneş lekelerini gözlemleyen Galileo Galilei, bu lekelerin aynı yöne doğru zamanla kaydığını be-lirtmiştir.

Galilei’nin yaptığı bu gözlem Güneş’in hangi özelliğini belirtmektedir?

A) Güneş’in sabit durduğunun

B) Güneş’in kendi ekseni etrafında döndüğünün

C) Güneş lekelerinin arttığının

D) Güneş’in zamanla Dünya’ya yaklaştığının

3. Aşağıda verilen görsellerden hangisi Güneş’in şeklini temsil eder?

A) B)

C) D)

4. Asu: Güneş, Dünya’nın en büyük ısı ve ışık kay-nağıdır. Bu nedenle her tarafı sıcaktır.

Aslı: Güneş orta sıcaklıkta yıldız olmasına

rağ-men üzerinde daha soğuk olan bölgeleri de vardır.

Aslı ve Asu’nun Güneş ile ilgili söyledikleri için ne söylenebilir?

A) Aslı yanlış, Asu doğru ifadelerde

bulunmuş-tur.

B) Asu yanlış, Aslı doğru ifadelerde

bulunmuş-tur.

C) İkisinin ifadesi de doğrudur.

D) İkisinin ifadesi de yanlıştır.

5. Güneş Dünya’ya ısı ve ışığı hangi olay sonrası gönderir?

A) Hidrojen gazının helyuma dönüşmesi

B) Helyum gazının hidrojene dönüşmesi

C) Oksijen gazının hidrojene dönüşmesi

D) Hidrojen gazının oksijene dönüşmesi

6. Güneş, gazlardan oluştuğu için katman

yapıda değildir.

Güneş’in büyüklüğü Dünya ile aynıdır. Güneş’in şekli küreye benzer.

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar “D” yanlış olanlar “Y” şeklinde yazılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) D D D B) D Y Y C) Y Y D D) Y D Y

ÖRNEKT

İR

(9)

Fen Bilimleri Soru Bankası

9

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Test

02

7. Kendi yaptığı teleskop ile Güneş’in dönme hareketi yaptığını ve Güneş lekelerini gözlem-leyen bilim insanı kimdir?

A) B)

C) D)

Einstein Edison

Newton Galileo

8. “Güneş’e baktığımızda diğer yıldızlardan daha büyük görünmektedir. Bunun nedeni nedir?” so-rusunu soran Ayşe öğretmen aşağıdaki yanıtları almıştır.

Şeyma: Diğer yıldızlardan daha büyüktür. Taner: Dünya’ya en yakın yıldızdır.

Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplar ile il-gili söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Şeyma doğru, Taner yanlış cevap vermiştir

B) Taner doğru, Şeyma yanlış cevap vermiştir

C) İkisinin cevabı da yanlıştır

D) İkisinin cevabı da doğrudur

9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Güneş için yanlış bilgidir?

A) Güneş, enerjisinin büyük kısmını Dünya’ya gönderir

B) Güneş, katmanlardan oluşmaktadır.

C) Güneş, dönme hareketi yapar.

D) Güneş’in şekli küreye benzer.

10. Aşağıdaki resimde Güneş resmi görülmektedir.

Bu resimdeki siyah kısımlara ne isim verilir?

A) Güneş çukuru B) Güneş lekesi

C) Güneş kararması D) Güneş krateri

11. Aşağıda verilen araçlardan hangisi ile Gü-neş’in gözlemlenmesi daha uygundur?

A) B)

C) D)

Mikroskop Büyüteç

Dürbün Teleskop

12. Mert Öğretmen, öğrencilerinden Güneş ile

Dün-ya’nın büyüklüklerini kıyaslayacak bir cümle kurmalarını istiyor.

Buna göre hangi öğrencinin kurduğu cümle doğru bir kıyaslamadır?

A) Güneş bir tenis topu ise Dünya futbol

topu-dur.

B) Güneş bir akarsu ise Dünya okyanustur.

C) Güneş bir karpuz ise Dünya elmadır.

D) Güneş bir pirinç tanesi ise Dünya bir porta-kaldır.

ÖRNEKT

(10)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru bankası

10

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Test

03

1. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine Dünya ve Güneş arasındaki büyüklük ilişkisini kavratabilmek için farklı ebatlarda topları sınıfa getiriyor ve öğrencilerinden Güneş ve Dünya’yı temsil eden iki top seçip bu seçimin nedenini açıklamalarını istiyor.

1 2 3 4 5

Buna göre aşağıda verilen seçim ve açıklamalardan hangisi doğrudur?

1 2 3 2 5 5 4 5 A) B) C) D)

Dünya için ‘1’, Güneş için ‘5’i seçtim çünkü; Güneş, Dünya’dan çok daha büyüktür. Dünya için ‘5’, Güneş için ‘2’yi seçtim

çünkü; Dünya, Güneş’ten daha büyüktür.

Dünya için ‘2’, Güneş için 3’ü seçtim çünkü; her ikisinin de büyüklüğü

aynıdır. Dünya için ‘4’, Güneş için 5’i seçtim

çünkü; her ikisi de çok büyük ve büyüklükleri birbirine yakındır.

2. Ömer, Güneş’in katmanlarını temsil edecek bir model hazırlamak için 3 farklı renkte karton seçerek daire

şeklinde kesip üst üste yapıştırmak istiyor.

IŞIK KÜRE RENK KÜRE TAÇ KÜRE

Ömer katmanlar için yukarıdaki kartonları seçtiğine göre, oluşturacağı model aşağıdakilerden hangisidir?

A)

ÖRNEKT

B) C) D)

(11)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru Bankası

11

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Test

03

3. Aşağıda Güneş ve Dünya’ya ait özellikler gökcisimlerinde bulunma durumlarına göre kümesel şema

üze-rinde işaretlerle gösterilmiştir.

Şemada işaretlerle gösterilen özellikler yerine;

l → Katı halde bulunan yüzeye sahiptir.

n → Küresel yapıdadır.

H → Dönme hareketi yapar.

yukarıda verilenlerden hangilerinin yazılması uygundur?

A)l ve n B)n ve H C)H ve l D)l, n ve H

4. Güneş ve Dünya birbirinden farklı gök cisimleridir. Güneş bir yıldız iken Dünya bir gezegendir. Bu iki gök cisminin ortak özellikleri bulunabildiği gibi birçok özellikleri de birbirinden farklıdır. Güneş ve Dünya’nın özel-liklerine ait aşağıdaki grafik hazırlanmış ancak grafiğin üst kısmındaki özellik yanlışlıkla silinmiştir.

Gök Cismi Güneş

...

Dünya

Buna göre silinen özellik yerine;

I. Gök cisminin yüzey sıcaklığı II. Gök cisminin büyüklüğü

III. Gök cismi üzerinde yaşayan canlı sayısı

yukarıda verilenlerden hangilerinin yazılması uygundur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

ÖRNEKT

(12)

Fen Bilimleri Soru Bankası

12

02

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

1. Ay’ın yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geometrik şekli küreye benzer.

B) Yüzeyinde göller ve okyanuslar vardır.

C) Yok denecek kadar ince bir atmosferi vardır.

D) Dünya ve Güneş’ten daha küçüktür.

2. 1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış Y D Y D D Y Ay, ısı ve ışık kaynağıdır. Ay, Dünya’dan daha küçüktür. Güneş ve Dünya’dan küçüktür.

Yukarıda verilenleri doğru değerlendiren bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır?

A) 1. çıkış B) 2. çıkış

C) 3. çıkış D) 4. çıkış

3. Ay’ın yüzeyinde aşağıdakilerden hangisi bu-lunmaz?

A) Dağlar B) Kraterler

C) Çukurlar D) Buzullar

4. Bir astronot Dünya’da normal yürürken Ay’da zıplayarak yürümektedir.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangi-sinde verilmiştir?

A) Ay’da atmosfer olmaması

B) Ay’da su olmaması

C) Ay’da meterolojik olayların olmaması

D) Ay’daki yer çekiminin Dünya’dakinden az

ol-ması

5. Ay’ın geometrik şekli aşağıdakilerden hangisi-ne benzemektedir?

A) B)

C) D)

6. Ay’da gece sıcaklık –150°C, gündüz ise 110°C ci-varındadır.

Bu sıcaklık farkının nedeni aşağıdakilerden han-gisidir?

A) Güneş’e yakın olması

B) Atmosferinin yok denecek kadar ince olması

C) Küçük olması

D) Yavaş hareket etmesi

ÖRNEKT

(13)

Fen Bilimleri Soru Bankası

13

Test

01

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

7. Ay ile ilgili çalışmalar yapan bir bilim adamı bazı bilgiler vermiştir.

I. Aydaki ayak izlerinin kaybolmadığı tespit edilmiştir.

II. Ay’ın yok denecek kadar az atmosferinin olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre, bu bilgiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I II A) Doğru Doğru B) Yanlış Yanlış C) Doğru Yanlış D) Yanlış Doğru

8. I. Ay’ın atmosferi öyle incedir ki yok denecek kadar azdır.

II. Ay yüzeyinde gece - gündüz sıcaklık farkı çok fazladır.

Yukarıda verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yalnız I doğrudur. B) İkisi de doğrudur. C) İkisi de yanlıştır. D) Yalnız II doğrudur. 9. 1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış Y D Y D D Y

Dünya, Güneş ve Ay’ın küreye benzer bir şekli

vardır.

Dünya’nın çekim kuvveti Ay’ın, çekim kuvvetinin

6’da 1’i kadardır.

Ay’ın kütlesi Dünya’nın kütlesinin 81 katı

kadardır.

Yukarıda verilen bilgiler doğru takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

10. Ay’ın kendi etrafında bir tur dönüşü yaklaşık kaç gün sürer?

A) 15 gün B) 29 gün

C) 60 gün D) 365 gün

11. Dünya’nın ve Ay’ın dönüş yönleri aşağıdaki-lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Dünya A) B) C) D) Ay

ÖRNEKT

İR

(14)

Fen Bilimleri Soru Bankası

14

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

02

1.

Ay’ın yüzeyine çarpan meteorların oluşturdu-ğu çukurlara ne denir?

A) Krater B) Ay çukuru

C) Ay lekesi D) Gök taşı

2. Yandaki şekil Dünya’nın

büyüklü-ğünü temsil etmektedir.

Buna göre, Güneş’in ve Ay’ın büyüklükleri aşa-ğıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Güneş Ay

A)

B)

C)

D)

3. I. Dünya’nın tek doğal uydusudur. II. Üzeri ince bir toz tabakası ile kaplıdır. III. Büyüklüğü Dünya’nın 4 katıdır. IV. Atmosferi yok denecek kadar incedir.

Yukarıda Ay ile ilgili verilen ifadelerden han-gileri doğrudur?

A) I - II - III B) II - III - IV

C) I - II - IV D) I - II - III - IV

4.

Ay’a ilk ayak basan astronotun ayak izinin bo-zulmadan kalmasının nedeni nedir?

A) Ay’da canlı bulunmaması

B) Ay’da sıcaklıkların gündüz yüksek olması

C) Ay’da hava olaylarının olmaması

D) Ay’da geceleri sıcaklıkların çok düşük olması

5.

Dünya’dan Ay’a bakıldığında bazı kısımlar ka-ranlık bazı kısımlar aydınlık görülmektedir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi

B) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması

C) Ay’ın yüzeyinin girintili çıkıntılı olması

D) Ay’da atmosfer bulunmaması

ÖRNEKT

(15)

Fen Bilimleri Soru Bankası

15

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Test

02

6. I. Kar, rüzgar, yağmur gibi hava olayları göz- lenmez.

II. Gece - gündüz arası sıcaklık farklılığı çok fazladır

Yukarıda verilen açıklamaların nedeni aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Ay’da atmosferin çok ince olması

B) Ay’da su bulunmaması

C) Ay’da yerçekiminin az olması

D) Ay’ın şeklinin küre biçiminde olması

7.

Dünya’da olduğu gibi ay yüzeyinde de metorla-rın oluşturduğu kraterler görülebilir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay’ın küresel şekli olması

B) Ay’ın atmosferinin olmaması

C) Ay’da yaşam olmaması

D) Ay’da yerçekimi olması

8.  Ay’da gece gündüz sıcaklık farkı fazladır

 Yerçekimi Dünya’ya göre daha azdır

 Su bulunmaz

 Atmosferi yok denecek kadar azdır

 Besin bulunmaz

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Ay’da ya-şam olmamasının nedenlerindendir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

9. I. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın her zaman ay-nı yüzü görülür.

II. Ay üzerinde kraterler görülmez.

Yukarıda verilen ifadelerle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I doğrudur.

B) Yalnız II doğrudur.

C) I ve II doğrudur.

D) İkisi de yanlıştır.

10. Ay ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, hem Dünya hem de Güneş etrafında

do-lanmaktadır.

B) Dünya, Ay’ın çevresini yaklaşık olarak 29 günde dolanır.

C) Ay yüzeyinde kraterler, kayalıklar, susuz de-nizler, dağlar vardır.

D) Ay’ın çekim kuvveti Dünya’ya göre daha

az-dır.

11. Dünya, Ay ve Güneş’in şekli aşağıdaki meyve ve sebzelerden hangisine benzemektedir?

A) B) C) D) Armut Biber Portakal Salatalık

ÖRNEKT

İR

(16)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru bankası

16

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Test

03

1. Aşağıda Ay’a ait bazı özellikler ve bu özelliğin yol açtığı sonuçlar verilmiştir.

ÖZELLİK SONUÇ

Ay’ın atmosferi yok denilecek kadar incedir.

Rüzgar, yağmur gibi hava olayları gerçekleşmez. I

Ay’ın kütlesi Dünya’nın kütlesine göre daha küçüktür.

Yerçekimi Dünya’dakinden daha azdır. II

Buna göre yukarıda kurulan sebep sonuç ilişkileri ile ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I doğru B) Yalnız II doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

2. Aşağıda verilen etkinlikte sütunlar arasındaki bilgilerin arasına “>”, “<” veya “=” işaretlerinden uygun olanı seçilecektir.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme süresi

= < >

Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme süresi Dünya’nın yarıçapı

= < >

Ay’ın yarıçapı Dünya’nın Güneş etrafında

dolanma süresi

= < >

Ay’ın Güneş etrafında dolanma süresi

Buna göre, yukarıdan aşağıya doğru seçilmesi gereken doğru işaretler hangisinde verilmiştir?

= < > = > < > > > > < < A)

ÖRNEKT

B) C) D)

İR

(17)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru Bankası

17

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Test

03

3. Ay’a yolculuk insanlığın ilk yıllarından beri hayal edilmiş ve gerçekleşmesinin imkansız olduğu düşünülmüş-tür. Ancak rüya sanılan yolculuk teknolojinin çok ileri düzeye gelmesi sonucu gerçekleşmiştir. Aşağıda Ay’a yapılan ilk yolculuk ile ilgili bir yazı verilmiştir.

AY’A DOĞRU İLK YOLCULUK

İlk Ay görevi kapsamında Appollo 11 adlı uzay gemisi ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden kalkış uçuşu yaptı. Bu gemide bulunan astronot Neil Amstrong, 20 Temmuz 1969’da Ay’a ayak basan ilk insan oldu.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ay’a ilk yolculuk 1800’lü yıllarda yapılmıştır.

B) Ay’a lik ayak basanlardan biri de Neil Amstrong’dur.

C) Uzay aracı, Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştır.

D) Ay’a yolculukta kullanılan gemi, Appollo 11’dir.

4. Bir fen bilimleri öğretmeni tahtaya Ay’a ait görseller yapıştırmış ve aşağıdaki soruyu öğrencilerine sor-muştur.

Sizce Ay doğal bir ışık kaynağı mıdır?

Buna göre bu soruya verilen cevaplardan hangisi doğrudur?

A) Ömer: Işık kaynağı değildir. Çünkü; hiçbir zaman Ay’dan Dünya’ya ışık ulaşmaz.

B) Serhat: Işık kaynağıdır. Çünkü; geceleri gökyüzünde parlayarak bize ışık ulaştırır.

C) Tuba: Işık kaynağı değildir. Çünkü; bazı geceler Ay’ın sadece bir kısmını görebiliriz. Işık kaynağı olsaydı her zaman tamamını görürdük.

D) Enes: Işık kaynağıdır. Çünkü; Güneş olmadığı zamanlarda etrafın aydınlanmasını sağlar.

ÖRNEKT

(18)

Fen Bilimleri Soru Bankası

18

03

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

1. Ay’ın değişik biçimlerde görünmesine ...s... denir

Yukarıda s yerine aşağıdakilerden hangisi-nin gelmesi uygun olur?

A) Ay tutulması B) Ay’ın evreleri C) Ay’ın hareketleri D) Güneş tutulması 2. Güneş Ay Dünya

Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girdiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Ay B) İlk dördün

C) Dolunay D) Son dördün

3.

Türk bayrağındaki hilal şekli Ay’ın hangi evre-leri arasında meydana gelir?

A) Son dördün ile Yeni Ay

B) İlk dördün ile Yeni Ay

C) İlk dördün ile Dolunay

D) Dolunay ile Son dördün

4.

Yukarıdaki Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları-na göre Ay’ın hangi evresi meydakonumları-na gelir?

A) İlk dördün B) Dolunay

C) Son dördün D) Yeni Ay

5. Dünya’dan bakıldığında aydınlık bölümü “D”

harfi şeklinde görünür.

Yukarıda bahsedilen Ay’ın evresi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Yeni Ay B) İlk dördün

C) Dolunay D) Son dördün

6.

1 2 3

Yukarıdaki şekilde Ay’ın Yeni Ay evresinin oluşması için Dünya, Ay ve Güneş hangi sıra-lamada olmalıdır? 1 2 3 A) Dünya Ay Güneş B) Güneş Dünya Ay C) Dünya Güneş Ay D) Ay Dünya Güneş

ÖRNEKT

İR

(19)

Fen Bilimleri Soru Bankası

19

Test

01

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

7.

?

Ay’ın ilk dördün evresi ile son dördün evresi arasında geçen süre ne kadardır?

A) 1 hafta B) 2 hafta

C) 3 hafta D) 4 hafta

8. Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden han-gisi doğrudur?

A) Ay, sadece kendi etrafında döner.

B) Ay, kendi etrafında döner, Dünya etrafında dolanır.

C) Ay, sadece Dünya etrafında dolanır.

D) Ay, hem kendi etrafında döner hem de Dünya

ve Güneş etrafında dolanır.

9. Dünyadan bakıldığında Ay’ın iki evresinin görü-nümü aşağıdaki gibidir.

I II

Bu evrelerin isimleri nedir?

I II A) İlk dördün Son dördün B) Dolunay Hilal C) Son dördün İlk dördün D) Yeni Ay Dolunay 10. Güneş Dünya Ay

Dünya’nın, Güneş ile Ay arasında olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Son dördün B) Dolunay

C) İlk dördün D) Yeni Ay

11.

Şekildeki evrenden yaklaşık 2 hafta sonra hangi evre görülür?

A) B)

C) D)

12. Yeni Ay evresi gerçekleştikten 1 hafta sonra ... ... evresi görülür.

Yukarıda verilen ifade için boşluklu yere aşağı-dakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hilal B) İlk dördün

C) Son dördün D) Dolunay

ÖRNEKT

(20)

Fen Bilimleri Soru Bankası

20

03

1. Ay’ın evreleri şekildeki gibidir.

III II I IV Dünya Güneş

Buna göre, evrelerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III IV

A) Dolunay İlk dördün Yeni Ay Son dördün B) Yeni Ay İlk dördün Dolunay Son dördün C) Dolunay Son dördün Yeni Ay İlk dördün D) İlk dördün Yeni Ay Son dördün Dolunay

2. Yeni Ay evresinden ortalama kaç gün sonra dolunay evresi oluşur?

A) 5 gün B) 15 gün

C) 23 gün D) 60 gün

3. Ay’ın haritasını ilk çizen bilim insanı kimdir?

A) Neil Armstrong

B) Ali Kuşçu

C) Albert Einstein

D) Isaac Newton

4. Ay’ın hareketleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolan-ma hareketi yapar.

B) Ay, Dünya etrafında batıdan doğuya doğru dolanır.

C) Ay’ın Güneş etrafındaki dolanma süresine 1 ay denir.

D) Ay’ın ana evreleri arasındaki süre yaklaşık 7 gündür.

5.

Ay’ın evrelerinin oluşma nedeni nedir?

A) Ay’ın kendi etrafında dönmesi

B) Ay’ın Dünya etrafında dolanması

C) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

D) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması

6. Aşağıdaki dört öğrenci Ay’ın ana evreleri hak-kında bilgi vermiştir.

Kemal : Ay’ın tamamı aydınlık görülür. Elif : Ay, düz “D” şeklinde görülür. Mustafa : Ay’ın tamamı görülmez. Alara : Ay ters “D” şeklinde görülür.

Öğrencilerin vermiş olduğu evrelerin isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Kemal Elif Mustafa Alara

A) Yeni Ay Dolunay İlk dördün Son dördün B) Dolunay İlk dördün Yeni Ay Son dördün C) İlk dördün Yeni Ay Son dördün Dolunay D)Son dördün İlk dördün Dolunay Yeni Ay

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

ÖRNEKT

(21)

Fen Bilimleri Soru Bankası

21

Test

02

7.

Aydınlık bir gecede Ay hiç gözlenmiyorsa hangi evre yaşanıyor olabilir?

A) Dolunay B) İlk dördün C) Yeni Ay D) Son dördün 8. İlk dördün Dolunay Yeni ay Son dördün

Yukarıda verilen Ay evrelerinden kaç tanesi doğru verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Ay’ın tamamının parlak ve net görüldüğü evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilal B) Yeni Ay

C) Dolunay D) ilk dördün

10. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın sol yarısı aydınlık görünüyor.

Buna göre, görülen evre aşağıdakilerden han-gisidir?

A) Yeni Ay B) İlk dördün

C) Son dördün D) Dolunay

11. Ay’ın Dünya’ya göre konumu, Güneş’ten gelen ışığın yansımasını etkiler. Bunun sonucunda ... oluşur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Ay’ın şekli B) Ay’ın evreleri C) Ay’ın dönüşü D) Ay’ın atmosferi 12. 1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış Y D Y D D Y Yeni Ay evresinde Ay, Dünya’dan görülemez.

İlk dördün evresinde Dünya’dan bakıldığında Ay’ın yarısı aydınlık görülür. Ay, Dünya’dan bakıldığında tamamen aydınlık gözükür.

Yukarıda verilen bilgiler doğru takip edildiğin-de hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

ÖRNEKT

(22)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru bankası

22

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Test

03

1. Ay’ın ana evreleri ile ara evrelerini göstermek için aşağıdaki posterler hazırlanıyor..

Ana Evreler Ara Evreler

Buna göre posterlerle ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Posterler doğru şekilde oluşturulmuştur.

B) Ana evreler doğru, ara evreler eksik gösterilmiştir.

C) Ara evreler doğru, ana evreler eksik gösterilmiştir.

D) Her iki poster de yanlış oluşturulmuştur.

2. Ay’ın dolunay evresinin gözlemlenmesinden sonra Serhat ve

Ömer verilen sürelerde gözlemledikleri evreleri çizecektir. Ömer: 4 hafta sonraki evreyi çizecektir.

Serhat: 7 gün sonraki evreyi çizecektir.

Buna göre öğrencilerin çizmeleri gereken evreler hangisinde doğru verilmiştir?

A) B)

C) D)

Ömer Serhat Ömer Serhat

Ömer Serhat Ömer Serhat

ÖRNEKT

(23)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru Bankası

23

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Test

03

3. Zamanımızı belirleyen farklı ölçü birimleri vardır. Bu ölçü birimlerinin oluşmasında gök cisimlerinin hareket-leri temel alınmıştır.

Aşağıda gök cisimlerinin bazı hareketleri verilmiştir.

I II III IV

Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesi Dünya'nın Güneş etrafında dolanması Ay'ın Dünya etrafında dolanması Dünya'nın kendi etrafında dönmesi

Yukarıda verilen hareketlerden hangileri “Ay oluşumuna” ve “Yıl oluşumuna” sebep olan hareketlerdir?

A) Ay oluşumu: III Yıl oluşumu: IV

B) Ay oluşumu: III Yıl oluşumu: II

C) Ay oluşumu: IV Yıl oluşumu: I

D) Ay oluşumu: II Yıl oluşumu: III

4. Aşağıda verilen iki hareketin de aynı sürede gerçekleşmesi sonucunda; Dünya’dan bakıldığında her zaman

Ay’ın her zaman aynı yüzeyi görülür.

I II

Ay, Dünya etrafındaki bir tam dolanımını yaklaşık 29 günde tamamlar

Ay; kendi ekseni etrafında bir tam dönmesini yaklaşık 29 günde tamamlar

Buna göre, bu hareketlerde gerçekleşecek aşağıdaki değişimlerden sonra oluşacak durum doğru ve-rilmiştir?

A) I. hareket daha kısa sürede olursa gündüzler daha kısa olurdu

B) II. hareket daha kısa sürede olsaydı Ay’ın diğer yüzeyleri de gözlenirdi

C) I. hareket daha uzun sürede olsaydı bir değişiklik yaşanmazdı

D) II. hareket daha uzun sürede yaşansaydı bir ay daha uzun sürerdi

ÖRNEKT

(24)

Fen Bilimleri Soru Bankası

24

04

Güneş, Dünya ve Ay

1. • Dünya, Güneş etrafında dolanımını ...I... ta-mamlar.

• Ay, Dünya etrafındaki dolanımını ...II... lar.

Yukarıdaki I ve II numaralı boşluklara aşağıdaki-lerden hangileri gelmelidir?

I II A) 1 yılda 1 günde

B) 1 yılda 1 ayda

C) 1 günde 1 yılda

D) 1 ayda 1 günde

2. I. Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı sonu-cunda oluşur.

II. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonu-cunda oluşur.

Yukarıda verilen olaylar sonucunda neler meydana gelir?

I II

A) Mevsimler Gece – Gündüz

B) Ay’ın evreleri Gece – Gündüz

C) Gece – Gündüz Mevsimler

D) Mevsimler Ay’ın evreleri

3.

Ay, Dünya’nın etrafını yaklaşık olarak kaç gün-de dolanır?

A) 7 gün B) 15 gün

C) 29 gün D) 45 gün

4.

Dünya, Güneş etrafındaki hareketini ne kadar zamanda tamamlar?

A) 2 yıl B) 2 saat

C) 300 gün D) 365 gün 6 saat

5.

Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü sonucu ... oluşur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) gece – gündüz B) bir yıl C) mevsimler D) Ay’ın evreleri

ÖRNEKT

İR

(25)

Fen Bilimleri Soru Bankası

25

Test

01

Güneş, Dünya ve Ay

6.

Güneş’in kendi ekseni etrafındaki dönüş yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğudan – Batıya

B) Kuzeyden – Güneye

C) Batıdan – Doğuya

D) Güneyden – Kuzeye

7. I. Dünya etrafında dolanması II. Kendi etrafında dönmesi III. Güneş etrafında dolanması

Yukarıda verilen hareketlerden hangileri Ay’ın hareketleridir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

8. I. Dünya Güneş’in etrafındaki dolanma hareke-tini 1 yılda tamamlar.

II. Ay, Dünya’nın etrafındaki dolanma hareketini 1 ayda tamamlar.

III. Dünya ve Ay’ın dönüş hızları birbirine eşittir.

Dünya, Güneş ve Ay’ın hareketleri ile ilgili yu-karıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

9. Ay’ın hareketi ile ilgili;

I. Kendi etrafında dönme, Dünya etrafında dolanma hareketi yapar.

II. Dünya’nın etrafını yaklaşık 29 günde dolanır. III. Dünya’nın etrafını dolanma süresine 1 ay

denir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III

10. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucunda 72 saat geçmiştir.

Buna göre, Dünya kendi etrafında kaç tur dön-müştür?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. Güneş’in hareketi ile ilgili aşağıdakilerden han-gisi doğrudur?

A) Hareket etmez.

B) Sadece kendi etrafında döner.

C) Hem kendi etrafında döner hem de saman-yolu galaksi etrafında dolanır.

D) Dünyanın etrafında dolanır.

12. Dünya kendi ekseninde ...I...den/dan ...II... ya doğru döner.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangi-leri yazılmalıdır? I II A) batı doğu B) doğu batı C) kuzey doğu D) güney batı

ÖRNEKT

İR

(26)

Fen Bilimleri Soru Bankası

26

04

Güneş, Dünya ve Ay

1. Güneş, Dünya ve Ay’ın kendi eksenleri etrafın-daki dönme hareketleri ile ilgili aşağıetrafın-dakilerden hangisi doğrudur?

A) Hepsi aynı yönde döner

B) Dünya ile Ay aynı yönde Güneş farklı yönde

döner.

C) Dünya ile Güneş aynı, Ay onlardan farklı yön-de döner.

D) Güneş ile Ay farklı yönde döner.

2. Dünya’dan baktığımızda Ay’ın hep aynı yüzünü

görürüz.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın daha büyük olması

B) Ay’ın Güneş çevresinde dönmesi

C) Ay ve Dünya’nın farklı hızda dönmesi

D) Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi ile Dünya’nın etrafındaki dolanma sürelerinin eşit olması

3. I. Ay kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yakla-şık 29 günde tamamlar. (D/Y)

II. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını yaklaşık 29 günde tamamlar. (D/Y)

Yukarıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış durumu (D/Y) hangi seçenekte doğru verilmiş-tir? I II A) D D B) D Y C) Y D D) Y Y

4. Dünya, Güneş etrafında tam bir tur attığında, kendi etrafında kaç kez dönmüş olur?

A) 1 B) 30 C) 12 D) 365

5. Fen bilimleri öğretmeni Dünya, Güneş ve Ay ile

ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Öğrencisi Ke-rem’den doğru bilgi içeren ifadelere “D” yanlış bilgi içeren ifadelere “Y” yazmasını istiyor.

Dolunay evresinde Ay’ın ışık alan yüzü-nün tamamı Dünya’dan görülür.

Ay kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yaklaşık 29 günde tamamlar.

Ay’ın ışık alan yüzünün yarısının Dün-ya’dan “D” harfi şeklinde görüldüğü evre son dördündür.

Dünya, Güneş ve Ay’ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri farklıdır.

Tabloyu doğru bir şekilde tamamlayan Kerem hangi seçeneğe ulaşır?

A) D D D Y B) D D Y Y C) Y D Y Y D) Y D D Y

6. Dünya’dan Güneş’e bakıldığında gün içinde farklı yerlerde görünmesinin nedeni aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması

B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

C) Ay’ın Dünya çevresinde dönüşü

D) Güneş’in Dünya etrafındaki hareketi

ÖRNEKT

(27)

Fen Bilimleri Soru Bankası

27

Test

02

Güneş, Dünya ve Ay

7. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü so-nucunda aşağıda verilen ifadelerden hangisi oluşmaz?

A) 24 saat B) Mevsimler

C) Gece - gündüz D) Bir gün

8. Aşağıda Dünya, Güneş ve Ay’ın hareketleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

• Ay, kendi ekseni etrafında “x” günde döner.

• Dünya, kendi ekseni etrafında “y” günde

dö-ner.

• Ay, Dünya etrafında “z” günde dolanır.

Buna göre; x, y, z arasındaki ilişki nasıldır?

A) x > y > z B) x = y = z C) z > y > x D) x = z > y 9. ı Dünya II Güneş III Ay

Dünya, Güneş ve Ay kartları kullanılarak ko-numları gösterilecektir.

Buna göre kartların aşağıdaki dilimlerinden hangisi gibi olması beklenmez?

A) I - II - III B) II - I - III

C) III - I - II D) I - III - II

10.

D / Y

Dünya, Güneş’ten büyüktür.

Ay, Dünya’dan küçüktür.

Güneş, Ay’dan büyüktür.

Bir öğrenci yukarıdaki tabloyu doğru doldurdu-ğuna göre öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) Y Y D B) Y D D C) D Y D D) D Y Y

11. Hangi seçenekte Güneş, Dünya ve Ay’ın bü-yüklükleri doğru temsil edilmiştir?

Ay A) C) B) D) Güneş Dünya Ay Güneş Dünya Ay Güneş Dünya Ay Güneş Dünya 12. I. Dünya II. Ay III. Güneş

I, II ve III ile verilen ifadelerin büyüklük sıralama-sı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I > II > III B) I > III > II

C) III > I > II D) III > II > I

ÖRNEKT

(28)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru bankası

28

Test

03

Güneş, Dünya ve Ay

1. Üç öğrenci Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketlerini temsili olarak göstermek için aşağıdaki görev dağılımını yapıyorlar. Enes Güneş Serhat Dünya Ömer Ay

Buna göre çocukların gerçekleştirdiği hareketlerden hangisi doğrudur?

A) B)

C) D)

Serhat

Enes Ömer Enes

Ömer

Serhat Enes Serhat

2. Güneş, Dünya ve Ay modelleri için kartondan daireler kesilecektir.

Güneş Dünya Ay

Dünya modeli için şekilde verilen büyüklükte bir karton kesildiğine göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ay için kesilecek karton en küçük olacaktır

B) Dünya modeli Güneş modelinden küçük olur

C) Güneş modeli Dünya modelinin oluşturduğu boşluktan kolayca geçebilir

D) Dünya modeli Ay modelinden büyük olur

ÖRNEKT

(29)

Y

eni K

onsep

t S

orular

Fen Bilimleri Soru Bankası

29

Test

03

Güneş, Dünya ve Ay

3. Dünya, Güneş ve Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparlar.

Bu gökcisimlerinin dönme hareketlerinin yönleri hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C) D)

Güneş Dünya Ay

4. Aşağıdaki grafikte gök cisimlerinin hareket süreleri gösterilmiştir.

ı Süre (Gün)

ıı ııı ıv

Buna göre grafikte numaralarla gösterilen hareketlerle ilgili aşağıda yapılan eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A) I >>> Ay’ın Dünya etrafındaki dolanım hareketi

B) II >>> Güneş’in kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi

C) III >>> Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi

D) IV >>> Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi

ÖRNEKT

(30)

30

DENEME - 01

1. Serhat, bir pinpon topunu bir kürdana sabitleyip üzerine siyah kalemle işaretler koyduktan sonra aşağıda

görüldüğü gibi yavaş yavaş döndürüyor.

Buna göre,

I. Pinpon topu kullanılması Güneş’in küresel yapısını temsil etmek için uygun olmuştur. II. Beyaz pinpon topu kullanılsaydı Güneş’in ışık kaynağı olma özelliği de temsil edilebilirdi. III. Top üzerindeki işaretler Güneş lekelerini temsil etmektedir.

yukarıda yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2. Bir öğretmen sınıfta “Güneş’e yolculuk neden mümkün değildir?“ sorusunu öğrencilerine yöneltmiştir.

Bu soru sonrasında öğrencilerin düşünceleri aşağıdaki gibi listelenmiştir;

• Güneş’in çok yüksek sıcaklıkta olması

• Güneş’in dönme hareketi yapması

• Güneş’in Dünya’dan çok uzakta olması

• Güneş’in küresel yapıda olması

Buna göre bu düşüncelerden kaç tanesi verilen soru için doğru cevap olabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÖRNEKT

(31)

DENEME - 01

31

3. Güneş de diğer yıldızlar gibi doğar büyür ve enerjisi tükendiğinde ölür. Güneş’in yapısındaki hidrojen helyu-ma dönüştükçe sahip olduğu enerjisi azalır. Hidrojen tükendiğinde ise Güneş’in ömrü bitecek ve yok olacak. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi şu anda Güneş’in yapısında %71 oranında hidrojen, %26,5 oranında Hel-yum, %2,5 oranında da diğer gazlar bulunmaktadır.

: Helyum : Diğer gazlar : Hidrojen

Buna göre bundan 1000 yıl sonra yapılacak bir hesaplamadaki gaz oranları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Hidrojen Helyum A) Artar Azalır B) Azalır Değişmez C) Değişmez Değişmez D) Azalır Artar

4. Bir öğretmen, öğrencilerinden Güneş’in yapısını temsil etmesi için öğrencilerinden birer nesne getirmelerini istiyor.

Verilen ödeve göre öğrencilerin getirdikleri nesneler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Bilal:

Güneş bu pinpon topu gibi içi boş küresel yapıdadır. Aynı zamanda sıvıdır.

Songül:

Güneş bu misket gibi katı halde bulunan bütünsel bir yapıdadır.

Ahmet:

Güneş bu soğan gibi küresel ve katmanlı yapıdadır. Yapısı gaz haldedir.

Ekrem:

Güneş bu zar gibi küp şeklindedir. Aynı zamanda gaz halde bulunur.

Buna göre hangi öğrencinin getirdiği nesne verilen ödev için uygundur?

A) Bilal B) Songül C) Ahmet D) Ekrem

ÖRNEKT

(32)

32

DENEME - 01

5. Güneşin katmanları aşağıdaki şekil üzerinde numaralandırılmıştır.

2 1 3

Güneş’in ısı kaynağı olduğu düşünüldüğünde katmanlar arasındaki sıcaklık farkını gösteren grafiklerden hangisi doğru çizilmiştir?

B) Sıcaklık Katman 3 1 A) Sıcaklık Katman 1 2 D) Sıcaklık Katman 1 2 C) Sıcaklık Katman 3 2

6. Dünya ve Ay’ı modellemek için aşağıdaki toplar gösterilmiştir.

1 2 3

Ay ve Dünya arasındaki büyüklük ilişkisini gösterebilmek için yukarıdaki toplar arasında yapılacak se-çimlerden hangisi yanlıştır?

Dünya Ay A) 1 2 B) 3 2 C) 3 1 D) 1 3

ÖRNEKT

İR

(33)

33

DENEME - 01

7. Fen Bilimleri öğretmeni Ay’ın özellikleri ile ilgili bir kazanımı kavratabilmek için aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. Havlu kâğıt 1 2 Stafor köpük Un Havuzu Un Havuzu

Un havuzlarından birinin üzerine ince havlu kağıt, diğerinin üzerine ise kalın strafor köpük geriyor ve özdeş taşları eşit yükseklikten bırakıyor.

Havlu kâğıt Stafor köpük

Un Havuzu Un Havuzu

1

2

Deney sonucunda 2 numaralı taş strafor köpükten geçemiyor. 1 numaralı taş kağıt havluyu yırtarak un havuzunda bir çukur oluşturuyor.

Buna göre öğretmen bu deney ile aşağıdaki kazanımlardan hangisini kavratmak istemektedir?

A) Ay’ın büyüklüğü belirtilir. B) Ay’ın geometrik şekline değinilir

C) Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir D) Ay’ın atmosferinin ince olduğundan bahsedilir

8. Canlıların Dünya üzerinde yaşayabilmesi için bazı temel maddelere ihtiyaçları vardır. Bunlardan bazıları

aşağıda gösterilmiştir.

Su Güneş Işığı Besin Hava

Buna göre yukarıda verilenlerden kaç tanesinin olmaması Ay yüzeyinde yaşam olmamasının sebep-lerindendir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÖRNEKT

(34)

34

DENEME - 01

9. PROJE ÖDEVİ: Ay’da yaşam üssü

Aşağıdaki proje ödevi için öğrenciler kartonlara hayallerindeki yaşam üssü projelerini çiziyorlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ay’da yaşam için uygun bir projedir?

A)

Hava sızdırmaz ve kırılmaz cam fanus içine havalandırma,

barınak ve besin koyuyor.

B)

Hava sızdırmaz ve kırılmaz cam fanus içine havalandırma, barınak, su ve besin koyuyor. C)

Barınak, su deposu ve besin kaynaklarının üzerine çelik

koruyucu duvar koyuyor.

D)

Delikli cam fanus içerisine barınak, su deposu

ve besin koyuyor.

10. Ay yüzeyinde meteor çarpmaları sonucunda çok fazla sayıda krater oluşmuştur.

Aşağıda verilen iki durum sonucunda Ay yüzeyindeki krater sayısındaki değişim-ler modellenecektir.

1. Ay’ın atmosferi daha kalın olsaydı nasıl olurdu? 2. Ay’da yerçekimi olmasaydı nasıl olurdu?

Buna göre bu iki durum sonucunda çizilecek modeller aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 1. Durum 2. Durum B)

C) 1. Durum 2. Durum D) 1. Durum 2. Durum

1. Durum 2. Durum

ÖRNEKT

(35)

35

DENEME - 01

11. Aşağıda verilen etkinlikte Güneş, Dünya ve Ay’ın konumlarına göre gerçekleşen Ay evresi bulunarak ilgili

resim yönünde ilerlenecektir.

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış

Buna göre doğru yollardan ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. Enes, 3 farklı zamandaki Ay gözlemleri sonucunda aşağıdaki sonuçları elde ediyor.

1. gözlemimdeki Ay’ın parlak kısmı, 2. gözlemimdekinden daha küçüktü. 3. gözlemimdeki Ay’ın parlak kısmı diğerlerinden daha fazlaydı. Ay’ın parlak gözlenen kısımları arasındaki ilişki

3. gözlem > 2. Gözlem > 1. gözlem

Buna göre bu üç gözlemdeki Ay evreleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 1. GÖZLEM 2. GÖZLEM 3. GÖZLEM

A) Dolunay Hilal Yeni Ay

B) Hilal İlk dördün Dolunay

C) İlk dördün Dolunay Son dördün

D) Yeni Ay Son dördün İlk dördün

ÖRNEKT

(36)

36

DENEME - 01

13. Tahtaya asılan Dünya, Güneş ve Ay kartları kullanılarak DOLUNAY evresinin gerçekleşme konumu

göste-rilecektir. Bunun için kartlar aşağıdaki gibi tahtaya asılmıştır.

Buna göre;

I. Dünya ve Ay kartları yer değiştirirse doğru dizilim olur II. Dünya ve Güneş kartları yer değiştirirse doğru dizilim olur

yukarıda verilenler için söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Sadece I doğru B) Sadece II doğru

C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

14. Bir öğrenci Nisan ayının 6. 13. ve 20. Günlerinde Ay’ın fotoğrafını çekiyor.

NİSAN

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

?

?

Buna göre “?” ile gösterilen bölgelere;

I. II. III.

Yukarıdaki resimlerden hangileri yapıştırılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız III

ÖRNEKT

(37)

37

DENEME - 01

15. Aşağıda üç farklı harekete ait görseller verilmiştir.

I II III

Semazenin kendi ekseni etrafında dönmesi

Saat sarkacının sağa sola salınım yapması

Sineğin lamba etrafında dolanması

Bu hareketlerin gök cisimlerinde görülme durumu hangisinde doğru verilmiştir?

A) Güneş - I B) Güneş - I ve II

Dünya - II Dünya - III

Ay - III Ay - I ve III

C) Güneş - I ve III D) Güneş - I

Dünya - I ve III Dünya - I ve III

Ay - I Ay - I ve III

16. Ay’ın ana evreleri arasında gözlenen evrelere “ara evreler” adı verilir. Aşağıda Ay’ın iki ana evresi arasında gözlenen ara evre sayısı verilmiştir.

AY’IN EVRELERİ

Ana Evreler

Gözlenen Ara Evre Sayısı

I.

I.

III.

2

1

3

Buna göre verilen ara evre sayılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız I

ÖRNEKT

(38)

38

DENEME - 01

17. Aşağıdaki çetele tablosunda verilen özelliğe sahip olan gök cisminin karşısına “+” işareti konulacaktır..

Gök cismi Küresel yapıdadır Dönme hareketi yapar Katı bir yüzeye sahiptir

Tablo doğru bir şekilde doldurultuktan sonra kaç tane “+” işareti konulumuş olur?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

18. X, Y ve Z kendileri hakkında aşağıdaki bilgileri veriyorlar.

X’in arka yüzeyimi görmemesi için yavaş

yavaş dönerim Z’den daha büyüğüm ve

dönme hareketi yaparım.

X ve Z benim etrafımda dolanıp dururlar.

Buna göre X,Y ve Z aşağıdakilerden hangisinde doğru isimlendirilmiştir? X Y Z A) Güneş Ay Dünya B) Dünya Ay Güneş C) Dünya Güneş Ay D) Ay Dünya Güneş

ÖRNEKT

İR

(39)

39

DENEME - 01

19. Öğretmen sınıfa aşağıdaki meyveleri getirerek; “Çocuklar bu meyveleri Dünya, Güneş ve Ay’ı temsil

etme-leri için sınıfa getirdim. Şimdi bu meyveetme-leri büyüklüketme-lerine göre isimlendirdikten sonra birbiretme-leri etrafındaki hareketleri için bildiklerimizi söyleyelim.

Öğrencilerden bazılarının fikirleri aşağıdaki gibidir. Elanur: Portakalı karpuzun etrafında dolaştıralım Emre: Eriği portakalın etrafında dolaştıralım Enes: Karpuzu eriğin etrafında dolaştıralım Tuba: Portakal’ı eriğin etrafında dolaştıralım Buna göre bu hareketlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

20. Aşağıda verilen görselde Güneş, Dünya ve Ay’ın tüm hareketleri gösterilmiştir.

Dünya Ay Güneş 1 Güneşin dönme hareketi 2 Dünyanın dönme hareketi 3 Ayın dönme hareketi 4 Dünyanın dolanma hareketi 5 Ayın dolanma hareketi

Buna göre aşağıda verilen zaman ölçümleri ile gökcisimlerinin hareketlerinin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yıl oluşumu ………. 4. Hareket

B) Gün oluşumu ……… 2. Hareket

C) Hafta oluşumu ………... 3. Hareket

D) Ay oluşumu ……… 5. Hareket

ÖRNEKT

Şekil

Tablo doğru bir şekilde doldurultuktan sonra kaç tane “+” işareti konulumuş olur?

Tablo doğru

bir şekilde doldurultuktan sonra kaç tane “+” işareti konulumuş olur? p.38

Referanslar

Updating...

Benzer konular :