• Sonuç bulunamadı

Tyt Best Tarih Soru Bankası

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tyt Best Tarih Soru Bankası"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TEST - 1

TARİH VE ZAMAN

1

.

B A S A M A K

1. BÖLÜM

4.

Ord. Prof. Zeki Velidi Togan tarih bilimini, “İnsanlığın ey- lem ve fikirlerinin gelişimini takip eden, fertler ve topluluk-lar tarafından gerçekleşen eylemlerle ortaya atılan fikirleri ve bunların sonucunda gerçekleşen olayları inceleyen bi-limdir.” şeklinde tanımlamıştır.

Ord. Prof. Zeki Velidi Togan’ın tarih tanımından yarar-lanarak aşağıdakilerden hangisi tarihin konuları ara-sında gösterilemez? CCC_YGSSB_1.Bas_1.Böl_1.Test_3.soru A) Savaşlar B) Toplumların bilim alanındaki faaliyetleri C) İklim değişmelerinin yaban hayatına etkisi D) Milletlerin kültürel gelişimi E) Toplumların dünya ortak mirasına katkıları

3.

Mustafa Kemal, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mü- himdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen haki-kat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” demiştir. Mustafa Kemal’in bu ifadesi, tarih araştırmalarında aşa-ğıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

BBB_YGSSB_1.Bas_1.Böl_1.Test_2.soru A) Olayların yer ve zamanının belirtilmesinin B) Tarih yazımında tarafsız olmanın C) Araştırmacıların iyi bir eğitim almış olmasının D) Tarihî olaylara ait yalnızca yabancı kaynakların incelen-mesinin E) Olayların yazımında genellemeler yapılmasının

1.

I. Olayların zamanlarını belirlemek II. Malî işleri düzenlemek III. Dinî inançları yaymak

Yukarıdakilerden hangileri, toplumların takvim yapma-larının amaçları arasında gösterilebilir?

DDD_YGSSB_1.Bas_1.Böl_1.Test_6.soru

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5.

Paraları inceleyerek tarih araştırmacılarına yardımcı olan nümizmatik biliminin,

I. devletin rejiminin ne olduğu, II. kimin adına basıldığı, III. hangi dönemde kullanıldığı

konularının hangileri hakkında bilgi verdiği söylenebilir?

EEE_YGSSB_1.Bas_1.Böl_1.Test_4.soru

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

2.

• Olaylar arasında sebep - sonuç ilişkisi kurar, tarihî ko- nuların belli bir bütünlük içerisinde incelenmesini ko-laylaştırır. • Toplumların yaşayış, gelenek, örf ve âdetlerini inceler. • Dünya üzerinde var olmuş dilleri inceler. • Eski paraları inceleyen bilim dalıdır.

Yukarıda tarihe yardımcı bilim dallarından hangisiyle il-gili bilgi verilmemiştir?

AAA_YGSSB_1.Bas_1.Böl_2.Test_12.soru

A) Arkeoloji B) Kronoloji C) Nümizmatik

D) Etnografya E) Filoloji

(2)

TEST - 1

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

3

.

B A S A M A K

1. BÖLÜM

4.

I. Şer’i ve örfi hukukun birlikte uygulanması II. Devlet işlerinin Divanda görüşülmesi III. “Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışının uy-gulanması

Yukarıdakilerden hangileri Türk İslam devletlerinin or-tak özellikleri arasında gösterilebilir?

EEE__*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_29_No_7*

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

3.

Türk İslam devletlerinde tahta çıkan kişiler, hükümdarlıkla-rını Abbasi halifelerine onaylatmaya önem vermişlerdir. Türk İslam hükümdarlarının bu yolla ulaşmak istedik-leri amaç aşağıdakilerden hangisidir?

BBB__*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_29_No_10* A) Türkler arasında İslamiyet’i yaymak B) Otoritelerini güçlendirmek C) Taht mücadelelerini önlemek D) Anadolu’nun fethini hızlandırmak E) İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmek

2.

Türklerin, İslamiyet’e hizmetlerinden başlıcaları şunlardır: • Bizans ve Haçlı saldırılarına karşı İslam dünyasını ba-şarıyla savundular. • İslamiyet’in Hindistan, Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’ya kadar ulaşmasına öncülük ettiler. • Şifahane, kervansaray, hamam, medrese gibi yapıları İslam dünyasına kazandırdılar. Bu bilgilere dayanarak Türklerin, I. İslamiyet’in korunması ve yayılması, II. İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesi, III. Çinlilerin Orta Asya’da ilerleyişinin durdurulması durumlarından hangilerine katkı sağladıkları ileri sü-rülebilir?

DDD__*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_28_No_3*

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

1.

Büyük Selçuklu Devleti’nin son dönemlerinde Suriye, Tür- kiye, Kirman, Irak ve Horasan’da merkeze bağlı olarak hü-küm süren hanedan üyeleri bağımsızlıklarını ilan etmiş, atabeyler bulundukları bölgelerde kendi devletlerini kur-muşlardır. Bu duruma, I. merkezî otoritenin zayıflaması, II. atabeylere geniş yetkilerin yanında, büyük toprakların ikta olarak verilmesi, III. “Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışının benimsenmesi

olgularından hangilerinin zemin hazırladığı savunu-labilir?

EEE_*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_28_No_1*

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

5.

Büyük Selçuklu Devleti’nde önemli şehirlere yönetici ola- rak gönderilen meliklerin yanında, atabey unvanı ile dene-yimli devlet adamları görevlendirilirdi.

Selçukluların bu yolla ulaşmak istedikleri amaç aşağı-dakilerden hangisidir? AAA A) Meliklere devlet yönetiminde tecrübe kazandırmak B) Taht mücadelelerini önlemek C) Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek D) Sınır güvenliğini sağlamak E) Yöneticileri denetlemek 6F670767

(3)

TEST - 1 1. BÖLÜM - TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

10.

Büyük Selçuklu Devleti’nde,

I. meliklerin, devlet idaresi konusunda yetiştirilmesi için eyaletlere yönetici olarak gönderilmesi, II. vakıf arazi gelirlerinin, dinî ve sosyal kurumların inşaa-sı ve masraflarının karşılanması için ayrılması, III. fethedilen toprakların, fethi gerçekleştiren komutana ikta olarak verilmesi

uygulamalarından hangilerinin, fetih hareketlerini hız-landırma amacı taşıdığı ileri sürülebilir?

CCC__*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_29_No_9*

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

6.

Karahanlı Devleti, • Askerî ve idari alanlarda Türk geleneklerini sürdürmüş-tür. • Resmî dil olarak Türkçeyi kullanmıştır. • Ordu ve halkın büyük bir bölümünün Türk olması yö-nüyle diğer Türk İslam devletlerinden ayrılmıştır. Karahanlıların bu özelliklerinin aşağıdakilerden hangi-sini kolaylaştırdığı söylenebilir?

BBB_ _*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_29_No_5* A) Medreseler inşa etmelerini B) Ulusal kimliklerini korumalarını C) İslamiyet’i kabul etmelerini D) Vergi gelirlerini artırmalarını E) Bilimsel çalışmaları desteklemelerini

9.

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olan Ka-rahanlılar, ülkeyi Türk töresine göre yönetmişlerdir. Bu durum Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi-ne kanıt gösterilebilir? AAA_ _*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_29_No_8* A) Türk kültürünün varlığını sürdürdüğüne B) Halkın farklı etnik gruplardan oluştuğuna C) Türklerin İslam kültürüne katkı yaptığına D) Hukuk kurallarının yazılı hâle getirildiğine E) Egemenlik anlayışının değiştiğine

11.

Gazneliler Devleti’nin yönetim anlayışı, bir grup ayaklandı-ğında diğer toplulukları ayaklananların üzerine göndererek düzeni sağlamak şeklindeydi.

Bu durum Gaznelilerin, devlet düzenini korumak için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurduklarını gös-terir? CCC__*best ygs sb_1.basamak_Sayfa_28_No_2* A) Halkın ödediği vergileri artırma B) Orduyu Türklerden oluşturma C) Farklı etnik grupları birbirlerine karşı denge unsuru ola-rak kullanma D) Komşu devletlerle diplomatik ilişkileri geliştirme E) Kültürel birliği sağlama

8.

Selçuklu sultanları ülkenin değişik yerlerinde sulama ka- nalları açmış, çiftçilere tohum ve çift hayvanı vermiş, yol-ların güvenliğini sağlayıp kervansaraylar yaptırmışlardır. Selçuklu sultanlarının bu yolla,

I. toplumun refahını artırma, II. ticareti geliştirme,

III. taht mücadelelerini önleme

amaçlarından hangilerini güttükleri savunulabilir?

DDD

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

7.

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan Malaz- girt Savaşı’nın ardından Türkler, birkaç yıl içinde Ege De- nizi’ne kadar uzanan toprakları ele geçirmeyi başarmışlar-dır.

Buna göre Malazgirt Savaşı’nın aşağıdakilerden han-gisine yol açtığı söylenebilir?

DDD_YGSKA_2.Bas_BKT_11.soru A) Haçlılarla Bizans arasındaki ilişkilerin bozulmasına B) Anadolu’daki Moğol istilasının sona ermesine C) Bizans’ın, Anadolu Selçuklu egemenliğini kabul etme-sine D) Anadolu’da Bizans direnişinin kırılmasına E) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kurulmasına

(4)

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ

(1595-1774)

5

.

B A S A M A K

BÖLÜM

TEST - 1

1.

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda eski gücünü kaybederek za- yıflamış, siyasi, askerî, ekonomik ve sosyal alanlarda du-raklama içine girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu gösteren bir ka-nıt olamaz? CCC_YGS_SB_2. BASAMAK_15.TEST_1.SORU A) Savaşların uzun sürmesi ve yenilgilerin artması B) Zaman zaman yeniçeri maaşlarının ödenememesi C) Şehzadelerden bazılarının çocuk yaşta tahta geçmesi D) İstanbul, Anadolu ve eyaletlerde isyanların çıkması E) Fetihlerin durması ve bazen toprak kaybı yaşanması

2.

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda gümrüklerden elde etti-ği gelir XV ve XVI. yüzyıllara göre sürekli azalmıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

EEE_YGS_SB_2. BASAMAK_15.TEST_2.SORU A) Lüks ve israfın artması B) Tımar sisteminin bozulması C) Celali İsyanlarının çıkması D) Köylerden şehirlere göçün artması E) İpek ve Baharat Yollarının canlılığını kaybetmesi

3.

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde; yöneticilerin kanunla- ra aykırı davranışları artmış, rüşvet ve adam kayırma yay- gınlaşmış, İstanbul, Anadolu ve eyaletlerde isyanlar çık-mış, orduda düzen ve disiplin bozulmuştur. Bu durumun, I. devlet otoritesinin sarsılması, II. savaşlarda başarıların azalması, III. halkın devlete güvenini kaybetmesi

sorunlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?

EEE_

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

4.

1582’de Osmanlı tarihinde emsali görülmemiş şehzade sün-net düğünleri yapılmış ve toplanan canbaz, hokkabaz gibi şahıslara ödül olarak ne istedikleri sorulduğunda, hepsi Ye- niçeri Ocağına alınmak istediklerini ifade etmişlerdir. Padi- şah da bunu kabul ederek ocağa alınmaları için emir ver-miştir. Bunun yanı sıra çok sayıda esnaf, ağa çırağı adıyla yeniçeri yazdırılmıştır. Bu durumun, I. Kapıkulu Ordusunda düzen ve disiplinin bozulması, II. tımar sisteminin işlemez hâle gelmesi, III. vergi gelirlerinin azalması

sorunlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?

AAA_YGS_SB_2. BASAMAK_15.TEST_11.SORU

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

5.

1533 İstanbul Antlaşması hükmü: Avusturya, Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödeyecek, Avusturya kralı protokol-de Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak.

1606 Zitvatorok Antlaşması hükmü: Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak, Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi vermeyecek.

Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile imzaladığı yukarıda-ki antlaşmaların hükümlerine bakarak aşağıdayukarıda-kilerden hangisine ulaşılamaz? BBB_ A) İstanbul Antlaşması’nın, Osmanlı Devleti’ne siyasi ve ekonomik kazanç sağladığına B) Osmanlı Devleti’nin, Zitvatorok Antlaşması ile Batı’da ilk kez toprak kaybına uğradığına C) Osmanlı Devleti’nin, Avusturya üzerindeki üstünlüğü-nü zaman içinde kaybettiğine D) Zitvatorok Antlaşması’nda devletlerin eşitliği kuralının geçerli olduğuna E) Avusturya’nın, Zitvatorok Antlaşması ile önemli bir eko-nomik yükten kurtulduğuna 48F7E937

(5)

TEST - 1 BÖLÜM - DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

7.

Osmanlı Devleti’nin İran ile imzaladığı antlaşmalardan ba-zıları şunlardır:

Ferhat Paşa Antlaşması (1590): Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Osmanlı Dev-leti doğuda en geniş sınırlarına ulaştı.

Nasuh Paşa Antlaşması (1612): Ferhat Paşa Antlaşması ile İran’dan alınan yerler geri verildi. İran Osmanlı Devle-ti’ne yılda 200 deve yükü ipek vermeyi kabul etti. Serav Antlaşması (1618): Nasuh Paşa Antlaşması koşul- ları geçerli olacak, ancak İran’ın ödemesi gereken 200 de-ve yükü ipek yarıya düşürülecekti.

Bu üç antlaşma birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

EEE_YGS_SB_2. BASAMAK_15.TEST_5.SORU A) Savaşlar İpek Yolu yüzünden çıkmıştır. B) İran her üç antlaşmadan da kazançlı çıkmıştır. C) Doğu Anadolu’da Osmanlı egemenliği sona ermiştir. D) Osmanlı Devleti, mali sorunlar yüzünden başarısız ol-muştur. E) Osmanlı Devleti, İran üzerindeki üstünlüğünü koruya-mamıştır.

10.

XVII. yüzyılda Osmanlı’da idari, askerî ve ekonomik alanlar- da devletin aksayan, bozulan kurumlarını düzeltmek ama- cıyla bazı devlet adamlarının yaptığı yenilikler “ıslahat ha-reketleri” olarak adlandırılır.

Buna göre ıslahat hareketlerine ihtiyaç duyulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

DDD_YGS_SB_2. BASAMAK_15.TEST_4.SORU A) İstanbul, Anadolu ve eyaletlerde isyanların çıkması B) Hazine giderlerin artmasına karşılık gelirlerin azalması C) Savaşlardaki başarıların azalması D) Egemenlik hakkının padişaha ait olması E) Halkın devlete olan güven ve bağlılığının azalması

8.

Osmanlı Devleti, 1593 - 1606 Savaşlarında Avusturya kar-şısında Haçova ve Kanije gibi iki büyük zafer kazanmıştır. Buna rağmen Anadolu’da Celali isyanlarının çıkması, do-ğuda İran savaşlarının başlaması ve uzun süren savaşın masraflarının karşılanamaz hâle gelmesi üzerine Avustur- ya’ya bazı tavizler vererek Zitvatorok Antlaşması’nı imza-lamıştır.

Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya tavizler vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

DDD_YGS_SB_2. BASAMAK_15.TEST_6.SORU A) Mali sorunların artması B) İç güvenlik sorunları yaşaması C) Uzun süren savaşın sıkıntıları artırması D) Yeni bir Haçlı ittifakının kurulması E) İki cepheli savaşı sürdürmenin zorlaşması

9.

Kanuni Sultan Süleyman; Avusturya, İspanya, Almanya ve İtalyan şehir devletlerinin pek çoğunda yönetime egemen olan Habsburg hanedanlığına karşı Fransa kralını destek- lemiş, Fransa’ya askerî ve ekonomik yardımda bulunmuş-tur.

Buna göre Kanuni’nin, Fransa’yı desteklemekle aşağı-dakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

AAA_ A) Habsburglara karşı denge oluşturmayı B) Milliyetçilik akımının yayılmasını önlemeyi C) Karadeniz’i Osmanlı gölü hâline getirmeyi D) Katoliklerle Ortodoksların birleşmesini önlemeyi E) Coğrafi Keşiflerin yol açtığı olumsuzlukları azaltmayı

6.

XVII. yüzyılda yaşanan Osmanlı - İran Savaşlarının neden-lerinden bazıları şunlardır: • Osmanlı Devleti’nin, İran’daki taht kavgalarından fay-dalanarak sınırlarını genişletmek istemesi • İran’ın, Osmanlı - Avusturya savaşları ve Celali İsyan- larının oluşturduğu karışıklıktan yararlanarak kaybetti-ği toprakları geri almak istemesi Buna göre, I. Celali İsyanları İran ve Avusturya’nın kışkırtması ile çık-mıştır. II. Savaşların tümü Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle so-nuçlanmıştır. III. Osmanlı Devleti ve İran birbirlerinin iç sorunlarından yararlanmaya çalışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

CCC_

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

(6)

BASAMAK KONTROL TESTİ - 2

1.

Fransız İhtilali sırasında yayınlanan İnsan ve Vatandaş Hak- ları Bildirisi’nde; “Her insan doğuştan hürdür ve diğerleriy-le eşittir, vazgeçilmez haklara sahiptir. Devlet gücü millete ait olmalıdır. Sadece milletin seçtiği temsilcilerin yönetme hakkı vardır. Millet de bu temsilcileri denetleyebilir.” denil-miştir. Bildiride yer alan bu kararın aşağıdakilerden hangisi-ne yönelik olduğu söylenemez? CCC_ A) Mutlakiyet yönetimini yıkmaya B) Sınıf ayrılıklarını sona erdirmeye C) Sömürgeciliği sona erdirmeye D) Eşit vatandaşlık anlayışını getirmeye E) Yönetimi millet egemenliğine dayandırmaya

3.

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kadıların idaresinde şe- riye mahkemeleri, azınlıkların denetiminde cemaat mah- kemeleri, yabancıların denetiminde konsolosluk mahke-meleri ile yerli ve yabancı hakimlerin bir arada bulunduğu ticaret ve nizamiye mahkemeleri görev yapmaktaydı. Yalnızca bu bilgiye bakarak Osmanlı adalet sistemi hakkında, I. Hukuk birliği yoktur. II. Dış etkilere açıktır. III. Demokratik usullere göre işlemektedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? CCC_YGS_SB_3. BASAMAK_2.TEST_6.SORU

A) B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

5.

Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi İnkılabı ile bir ilgi-si yoktur? AAA_ A) Tarım ürünlerine ihtiyacın azalması B) Uluslararası ticaretin gelişmesi C) Köylerden şehirlere göçün artması D) Ham madde ve pazar rekabetinin artması E) İşçi sınıfı, işsizlik, gecekondulaşma gibi kavramların or-taya çıkması

6.

1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’na göre; • Müslüman ve Hristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktı. • Mahkemeler açık olarak yapılacak, hiç kimse yargılan-madan cezalandırılmayacaktı. • Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktı. Buna göre Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden han-gisinin amaçlandığı söylenemez? DDD_0610050109_1 A) Yasalar önünde eşitliğin sağlanmasının B) Vergi adaletinin sağlanmasının C) Kanun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasının D) Egemenliğin millete geçmesinin E) Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının

4.

XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde; İstanbul Feshane, İzmit Çuha Fabrikası, Veliefendi Basma Fabrikası, Hereke Ku- maş Fabrikası, Bursa İpek Fabrikası gibi sanayi kuruluşla- rı açılmıştır. Ayrıca sanayide yetişmiş eleman ihtiyacını kar-şılamak amacıyla Avrupa’dan ustalar getirilerek yerli usta ve işçilere modern teknolojik bilgiler verilmeye çalışılmış- tır. Yerli sanayiyi desteklemek amacıyla Islah-ı Sanayi Ko-misyonu kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu faaliyetlerin bir sonucu olduğu söylenemez? CCC_YGS_SB_3. BASAMAK_1.TEST_1.SORU A) Sanayileşme sürecinin hızlanmasının B) İşsizlik sorununun azalmasının C) Liberal ekonomiden devletçi ekonomiye geçilmesinin D) Sanayi ürünü ithalatının azalmasının E) Üretimde teknik eleman ihtiyacının karşılanmasının

2.

Lale Devri’nde Avrupa başkentlerine gönderilen elçile-rin raporları ve izlenimleri Osmanlı başkentinde büyük ilgi görmüştür. Bundan sonra özellikle saray ve yüksek taba- ka mensupları arasında Batı ürünleri, süs eşyaları ve sa- nat eserlerine talep artmıştır. Devlet adamları Avrupa’da-ki bilimsel ve teknik gelişmelere uygun olarak yenilikler ve ıslahatlar yapma çabası içine girmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’nde öncelikle, aşağı-daki süreçlerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir? BBB_YGS_SB_2. BASAMAK_20.TEST_19.SORU

A) Demokratikleşme B) Batılılaşma C) Kurumsallaşma D) Yükselme

E) Sanayileşme

(7)

BASAMAK KONTROL TESTİ - 2

7.

III. Selim döneminde Yeniçeriler için eğitim mecburiyeti konmuş, erlerin evlenmeleri yasaklanmış, er ve subayla-rın terfilerinin bilgilerine göre yapılması esası getirilmiştir. Hendese, ateş sanatı bilgisi, savaş eğitimi ve öğretimi zo-runlu tutulmuştur. Bu düzenlemelerle, I. orduda disiplini sağlama, II. ordunun savaş gücünü artırma, III. askerî harcamaları azaltma amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söyle-nebilir? DDD_

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

10.

XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde köy ve kasaba sayısı art- mış, pek çok yerde ormanlık ve bataklık alanlar ıslah edile- rek tarım arazisine dönüştürülmüştür. Köylerle birlikte şe-hirler de büyümüş, göç hareketleri artmıştır. Osmanlı ülkesinde görülen bu durumun, I. nüfusun artması, II. Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması, III. kaybedilen topraklardaki Müslüman halkın İstanbul ve Anadolu’ya göç etmesi gelişmelerinden hangilerinin sonucu olduğu söyle-nebilir? CCC_

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

11.

XIX. yüzyılda Batı’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de nüfus sayımları yapılmış, sayı ve nitelik açısından nüfusu artırmaya yönelik önlemler alınmış, göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu faaliyetlerin daha çok aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? AAA_ A) Vergi ve asker toplamayı kolaylaştırmaya B) Avrupa ile sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeye C) Toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeye D) Toplumda sosyal eşitliği sağlamaya E) Milliyetçiliğin yol açtığı olumsuzlukları azaltmaya

12.

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı hazinesinin tarım üreti-minden aldığı vergi gelirlerinde azalmalar olmuştur. XIX. yüzyılda ise tarım ürünlerinden elde edilen vergi gelirle-rinde büyük artışlar olmuştur. Bu duruma, I. küçük el tezgahlarının kapanması, II. Sanayi İnkılabı’ndan sonra Avrupa’ya yapılan tarım ih-racatının artması, III. yabancılara uygulanan iç gümrük vergilerinin azaltıl-ması gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunu-labilir? B

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

9.

23 Aralık 1876’da ilan edilen Osmanlı Devleti’nin ilk anaya-sası olan Kanun- u Esasi’de Osmanlıcılık düşüncesi esas alınmıştır. Kanun-u Esasi’de yer alan aşağıdaki hükümlerden han-gisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? EEE_0610050112_3 A) Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları so-yunun en büyük üyesine aittir. B) Yasama görevi, Âyan Meclisi ve Mebusan Meclisine aittir. C) Yürütme yetkisi, başında padişahın bulunduğu Bakan-lar Kuruluna aittir. D) Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. E) Mebusan Meclisinin üyeleri dört yılda bir yapılan se- çimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletve-killerinden oluşacaktır.

8.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yönetimde etkili olan Genç Osmanlıların savunduğu Osmanlıcılık fikri, Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada tutup Osmanlılık duygusu ile kay-naşmış bir “Osmanlı toplumu” oluşturmayı öngörmüştür. Buna göre Osmanlıcılık fikrinin aşağıdaki sorunlardan hangisine çözüm bulmayı amaçladığı savunulabilir? BBB_0610050116_1 A) Âyanların keyfi yönetimine B) Milliyetçilik isyanlarına C) Askerî sistemdeki bozukluğa D) Eğitimdeki ikiliğe E) Sınır ihlallerine

(8)

8. BASAMAK BÖLÜM

TEST - 4

4.

Osmanlı padişahları ve devlet adamları tarafından pek çok şehirde medreseler açılmış, yabancı ülkelerden bilim insan-ları ülkeye davet edilmiş, başarılı bilim insanlarına yüksek gelirler bağlanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

DDD__*best ygs sb_2.basamak_Sayfa_22_No_16* A) Şehzadelerin medreselerde eğitim gördüğünün B) Osmanlıların bilimsel alanda Avrupa’nın gerisinde kal-dığının C) Eğitim kurumları üzerinde devlet denetiminin sağlan-dığının D) Bilimsel çalışmaların desteklendiğinin E) Yönetici olmak için medreselerden mezun olmak ge-rektiğinin

2.

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı hukuk düzeni ile ilgisi yoktur? AAA__*best ygs sb_2.basamak_Sayfa_22_No_14* A) Ulufe B) Ferman C) Berat D) Adaletname E) Kanunname

3.

Osmanlı Devleti’nde savaş ve kuraklık gibi nedenlerin et- kisiyle üretim azalırdı. Az sayıda üretilen ürünlerin fiyatla-rı yükselir, alım gücünü zorlardı. Kadıların başkanlığında oluşturulan Narh Komisyonu yükselen fiyatları ayarlamaya çalışırdı. Öyle ki toptancı ve perakendeci için bu ayarlama ayrı ayrı yapılır; toptancıların perakende satış yapması ya-saklanırdı. Tespit edilen ürün fiyatı narh defterine işlenirdi. Buna göre narh sistemi ile,

I. tekelleşmeyi önleme, II. karaborsayı engelleme, III. tüketiciyi koruma

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söyle-nebilir?

EEE__*best ygs sb_2.basamak_Sayfa_22_No_15*

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

5.

Aşağıda Osmanlı Dönemi Türk sanatları ile ilgili bazı bilgi-ler verilmiştir: I El yazması kitapları süsleme sanatıdır. II Özel karışımlı suyun içine boya serpiştirmesiyle ya-pılan bir süsleme sanatıdır. III Güzel yazma sanatıdır. V Özel olarak hazırlanmış toprağın sırlanarak çeşitli nakışlarla süslenip pişirilmesiyle ortaya çıkan süs-leme sanatıdır. IV Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatıdır.

Bu bilgilerin ait olduğu sanatlarla ilgili, aşağıdaki eş-leştirmelerin hangisi yanlıştır?

CCC__*best ygs sb_2.basamak_Sayfa_22_No_17*

A)

I Tezhip B) II Ebru

C)

III Nakkaş D) IV Minyatür E) V Çini

1.

Osmanlı Devleti’nde yöneticiler topraksız çiftçiye toprak verir, ihtiyacı olan kişilere, tohum ve çiftlik hayvanı temin ederdi. Ayrıca bataklıkları kurutmak, sulama kanalları aç-tırmak gibi işleri yaparlardı.

Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisi ola-bilir? BBB A) İşsizliği azaltmak B) Üretimi artırmak C) Memur sayısını çoğaltmak D) Sınırları genişletmek E) Fetihleri hızlandırmak 95390663

(9)

TEST - 4 BÖLÜM - osmanlı kültür ve medeniyetİ

8.

Osmanlı Devleti’nde padişahın oğullarının her biri gelece- ğin padişahı olmaya aday olduğu için lala denilen tecrü-beli devlet adamlarının yanında sancaklara yönetici olarak gönderilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiği-ni gösterir? AAA_*best ygs sb_2.basamak_Sayfa_44_No_2* A) Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmasına B) Lalaların devlet merkezinden uzak tutulmasına C) Sancaklardan asker toplanmasının kolaylaştırılmasına D) Sancakların devlet merkezine bağlılığının sağlanmasına E) Şehzadeler arasında taht kavgaları çıkmasının önlen-mesine

7.

Osmanlı Devleti’nde padişahlar, hanedan üyeleri, üst dü- zey yöneticiler ve varlıklı kişiler tarafından kurulan vakıflar-dan, • yolların, han ve kervansaray gibi binaların yapım ve iş-letiminde, • halkın sağlık, eğitim ve öğretim alanlarındaki ihtiyaçla-rının karşılanmasında, • Osmanlı sınırları içinde uygulanan iskan faaliyetlerinde yararlanılmıştır.

Buna göre, Osmanlı ülkesinde vakıfların aşağıdakilerin hangisinde görev üstlendiği söylenemez?

BBB A) Ülkenin bayındır hâle getirilmesinde B) Yönetim ve yargı işlerinin birbirinden ayrılmasında C) Ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesinde D) Fethedilen toprakların Türkleştirilmesinde E) Halkın sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında

6.

Osmanlı Devleti’nde, • Osman ve Orhan Bey dönemlerinde, “Ülke, haneda-nın ortak malıdır.” anlayışı uygulanmıştır. • I. Murat döneminde hakimiyet anlayışı yeniden düzen-lenerek, “Ülke, padişah ve oğullarınındır.” ilkesi kabul edilmiştir. • Fatih Sultan Mehmet, bir kanunname hazırlayarak pa-dişaha kardeşlerini öldürtme hak ve yetkisi vermiştir. Buna göre, Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırla-nan kanunnameye aşağıdakilerden hangisinin gerek-çe oluşturduğu savunulabilir?

CCC A) Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmasının B) Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanamamasının C) Taht mücadelelerinin önlenememesinin D) Osmanlı hanedanını devirmeye yönelik isyanların çık-masının E) Yargı bağımsızlığının sağlanamamasının

10.

II. Murat döneminde bastırılan paralara, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damga konulmuştur. Bu bilgilere göre II. Murat ile ilgili,

I. Osmanlı’nın kökenine bağlıdır.

II. Türklük özelliklerini ön plana çıkarmıştır. III. Halife unvanını kullanmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

DDD

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

9.

Osmanlı kentleri genellikle camiler etrafında inşa edilen medrese, imaret, darüşşifa, han, hamam, tekke, zaviye, mektep gibi kültürel ve sosyal amaçlı yapılardan oluşur-du. Kent halkı bu yapılar topluluğunun etrafında kurulan mahallelerde otururlardı.

Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Os-manlı kent yaşamı için söylenemez?

EEE A) Kentlerin merkezinde dinî yapıların yer aldığı B) Eğitimin toplum için önemli görüldüğü C) Osmanlı kentlerinin toplumun şekillenmesinde önem-li yeri olduğu D) Kültürel ve sosyal yapıların kent hayatını yönlendirdiği E) Farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı

(10)

BASAMAK KONTROL TESTİ - 2

1.

Türkiye’de II. Dünya Savaşı’ndan sonra,

• Başta caz olmak üzere Rock and Roll ve diğer müzik türleri etkili olmuştur.

• 1949 - 1959 yılları arasında çoğu edebiyat Hollywood filmlerinden uyarlama 533 film çekilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

AAA

A) Tek parti yönetiminin sona erdiğine B) Sinema sektörünün geliştiğine

C) Türkiye’nin Batılı ülkeler ile ilişkilerinin geliştiğine D) Yeni müzik akımlarının takip edildiğine

E) Türkiye’nin, Batı kültürünün etkisi altına girdiğine

6.

“7 Eylül 1947 Kararları” ile Türk lirasının değeri % 50 (1 ABD doları = 280 kuruş) düşürülerek ithalat kolaylaştırıl-mış, bankaların altın satmalarına izin verilmiştir.

Bu durum Türkiye’de aşağıdakilerden hangisine geçi-şin ilk adımları olmuştur?

CCC__*best lys sb_8.basamak_Sayfa_24_No_4*

A) Avrupa ile gümrük birliğine B) Millî ekonomi anlayışına

C) Devletçilikten serbest pazar ekonomisine D) Tek parti yönetiminden çok partili hayata E) Türk lirasından ABD dolarına

2.

Sovyetler Birliği’ne karşı etkili tedbirler almak isteyen Ame-rika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin NATO’ya alınmasını ge-rekli görmüştür.

ABD’nin bu tutumunda,

I. SSCB’ye karşı kurulacak üsler için en uygun yerin Tür-kiye olması,

II. Türkiye’nin, Kore Savaşı’nda başarılı olması, III. Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemli olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

EEE

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

3.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de, Batı’nın de-mokratik fikirlerinden etkilenmiş bir kuşağın yetişme-si ve halkın demokrayetişme-si taleplerinin artması aşağıdaki-lerden hangisinin gerçekleşmesini sağlamıştır?

CCC__*best lys sb_8.basamak_Sayfa_29_No_12*

A) Anayasal düzenin kurulmasının B) NATO’ya üye olunmasının C) Çok partili hayata geçilmesinin D) Devletçilik ilkesinin benimsenmesinin E) TBMM seçimlerinin yenilenmesinin

5.

1950’de iktidara gelen Demokrat Parti Dönemi’nde yurt dı-şından çok sayıda traktör ithal edilmiş, liberal ekonomi uy-gulamaya konularak ihracat ve ithalatın önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmıştır.

Demokrat Parti Dönemi’ndeki bu politikanın, I. tarım üretiminin artması,

II. nüfusun azalması, III. iç ve dış ticaretin artması

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir?

DDD

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

4.

Demokrat Parti iktidarı döneminde kara yolu yapımına önem verilmiştir. 1950’de 1600 kilometre olan asfalt yol on yıl içe-risinde 5400 kilometreye çıkarılmıştır.

Bu durumun Türkiye’de,

I. kırsal kesimin şehirlere bağlanması, II. tarımsal üretimin azalması,

III. motorlu taşıt sayısının artması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söyle-nebilir?

DDD

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

(11)

BASAMAK KONTROL TESTİ - 2

7.

I. Komşu ülkelerle gümrük birliği sağlamak

II. Türkiye’ye komşu ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak

III. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak Yukarıdakilerden hangileri, TİKA’nın amaçları arasın-da gösterilebilir?

EEE_Çözümü yapılacak yeni soru

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12.

Türkiye’de,

I. Özelleştirme Yüksek Kurulunun kurulması,

II. Merkez Bankasının bağımsız bir yapıya kavuşturulma-sı,

III. kamu bankalarının sayılarının artırılması

uygulamalarından hangileriyle devletin ekonomiye et-kisini en aza indirmek hedeflenmiştir?

DDD_Çözümü yapılacak yeni soru

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye’nin Orta Asya’daki etkinliğinin artmasına ortam hazırladığı sa-vunulabilir?

AAA_Çözümü yapılacak yeni soru

A) SSCB’nin dağılmasının

B) Arap Baharı’nın ortaya çıkmasının C) Yugoslavya’nın parçalanmasının D) NATO’nun genişlemesinin E) Körfez Savaşı’nın çıkmasının

9.

Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle başlayan Körfez Krizi kısa sürede bir dünya sorunu haline gelmiştir.

Bu durumun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

BBB_Çözümü yapılacak yeni soru

A) Irak’ın Türkiye ile sınır komşusu olması

B) Orta Doğu’nun zengin petrol yataklarına sahip olması C) Saddam Hüseyin’in Irak’ta baskıcı bir yönetim

kurma-sı

D) Araplar ile İsrail arasındaki sorunların çözülememiş ol-ması

E) Suudi Arabistan’ın, Irak’ın yayılma politikasından rahat-sız olması

11.

Türkiye ekonomisi 1970’lerde ve özellikle bu dönemin ikin-ci yarısında enflasyon ve dış ödeme güçlükleri dolayısıyla zor günler geçirmiştir.

Bu duruma,

I. ülke dışına işçi göçlerinin yaşanması, II. istikrarsız koalisyon hükûmetleri kurulması, III. Uluslararası Para Fonunun (IMF) kurulması

gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savu-nulabilir?

BBB_Çözümü yapılacak yeni soru

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

8.

I. Basra Körfezi’nde etkili olmak

II. Bolşevik İhtilali’ne dış destek sağlamak III. Afganistan’ın işgalinde serbest hareket etmek SSCB’nin, yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştir-mek için İran - Irak Savaşı’nda İran’ın yanında yer al-dığı savunulabilir?

CCC_Çözümü yapılacak yeni soru

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

(12)

12. basamak cevap anahtarı

12. Basamak Kontrol Testi Optiği - 2 12. Basamak Kontrol Testi Optiği - 1

TEST NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TEST NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Test

1

1-C 2-E 3-C 4-A 5-D 6-B 7-D 8-C 9-A 10-D 11-E

Test

3

1-A 2-B 3-D 4-D 5-A 6-C 7-B 8-E 9-B 10-E 11-A

Test

5

1-E 2-A 3-E 4-D 5-B 6-C 7-E 8-D 9-D 10-B 11-C 12-A

Test

7

1-A 2-B 3-C 4-A 5-E 6-E 7-C 8-B 9-C 10-E 11-A

Test

6

1-A 2-B 3-E 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-A 10-D

Test

8

1-E 2-A 3-C 4-A 5-D 6-D 7-B 8-C 9-E 10-D 11-A 12-E 13-B 14-B 15-D

Test

9

1-C 2-E 3-D 4-E 5-D 6-A 7-C 8-C 9-B

Test

10

1-B 2-E 3-E 4-D 5-D 6-C 7-B 8-E 9-E 10-E 11-A 12-C 13-A 14-A 15-D 16-C 17-B

Test

2

1-A 2-E 3-D 4-C 5-D 6-B 7-A 8-C 9-E 10-E 11-B 12-D 13-D 14-B 15-B 16-D 17-E 18-A

Test

4

1-A 2-C 3-D 4-E 5-D 6-A 7-C 8-D 9-D 10-A 11-B 12-B 13-A 14-E 15-C 16-E 17-E 18-C

BKT

1

1-B 2-B 3-D 4-D 5-C 6-C 7-A 8-B 9-C 10-E 11-E 12-E 13-A

BKT

2

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu durum çalışmasının amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözmeye dair pedagojik alan bilgilerini görüşme ve sınıf içi uygulama gözlemleriyle

Bu araştırma sanat ve tasarım alanlarında eğitim gören lisansüstü öğrencilerin tez araştırması gerçekleştirme ve tez yazım sürecinde temel olarak

2007–6 yılına ait kitapta ünite başında 1 tane bilgi düzeyinde, ayrıca ünite için- deki konulara, hikâyelere yer alan resimlere yönelik 2 tanesi bilgi, 6 tanesi kavrama,

Ancak ölçekten elde edilen puanlar öğrencilere göre ayrı, ayrı incelendiğinde öğrencilerin %79.72’si Facebook bağımlısı değil iken; %4.15 kadarlık kısmı

➜ Eski Türk devletlerinde var olan Kut anlayışı, İslam’dan sonra Tanrı adına halifeden menşur alma anlayışıyla etkinleştirilerek hükümdarlar monarşik

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması