10) OSMANLI DAĞILMA (en uzun yüzyıl 1792

Tam metin

(1)

OSMANLI DEVLETĠ

DAĞILMA DÖNEMĠ

En Uzun Yüzyıl

1792 – 1908

PADİŞAHLAR

IV. MUSTAFA

1807 – 1808

II. MAHMUT

1808 – 1839

ABDÜLMECĠT

1839 – 1861

ABDÜLAZĠZ

1861 – 1876

V.MURAT

1876

II. ABDÜLHAMĠT

1876 – 1909

V.MEHMET REġAT

1909 – 1918

VI. MEHMET VAHĠDETTĠN

1918 – 1922 XIX. yüzyıl devlet politikası

MUVAZENE (Denge)

Bil bakalım… 

Osmanlı Denge Politikasını ilk kez hangi gelişme sırasında uyguladı?

1798 FRANSA’NIN MISIR’I ĠġGALĠ

SIRASINDA

Ġngiltere ve Rusya ile birlikte hareket etti.

SIRP ĠSYANI 1804

Sebepler

 Sırpların milliyetçilik ve Panslavizm politikalarından etkilenmeleri  Rusya ve Avusturya’nın kışkırtması  Yeniçerilerin Sırplara baskı yapması

 Sırp topraklarının sürekli savaş alanı olması

KARA YORGĠ önderliğinde Sırp isyanı başladı. Bu sırada Osmanlı – Rus Savaşı patlak verdi.

Unutma…!

Sırp Ġsyanı, Osmanlıda Fransız İhtilalinin Osmanlıdaki ilk olumsuz etkisidir.

OSMANLI – RUS SAVAġI

1806 – 1812

Nedenler

1805’te Fransa’da Napolyon’un imparator

olması üzerine İngiltere ve Rusya’nın Fransa’ya karşı ittifak kurması

 Fransa’nın bu devletlere karşı Osmanlı ile ittifak yapması

 Osmanlı, Boğazları kapattı

GeliĢme: Rusya, Eflak’ı işgal etti. Osmanlı savaşa

giderken 1807’de Kabakçı Mustafa PaĢa isyanı çıktı.

III. Selim, öldürüldü. Yerine IV. Mustafa daha sonra II. Mahmut geçti.

Osmanlıda iç olaylar devam ederken Rusya ile Fransa 1807 TĠLSĠT ANTLAġMASI’nı imzaladı Osmanlıyı, paylaştılar.

Daha sonra 1808 ERFURT ANTLAġMASI yaptılar. Fransa, Eflak ve Boğdan’ın Rusya’ya

katılmasına razı oldu.

İngiltere, bu gelişmeler üzerine Osmanlı ile yakınlaşarak 1809 KALE-Ġ SULTANĠYE antlaşması imzaladı.

“Bu antlaşma ile Fransa, Osmanlıya

saldırırsa İngiltere, Osmanlıya yardım

edecekti. İngiltere, Rusya’nın sıcak

denizlere inmesini engelledi.”

1812 BükreĢ AntlaĢması

Beserebya, Rusya’ya verildi. Sırbistan’a ayrıcalık verildi. (Ġlk) Prut Nehri, sınır kabul edildi.

 Eflak ve Boğdan, Osmanlıya geri verildi.

Sırplar, Osmanlıdan ayrıcalık elde eden

(2)

YUNAN ĠSYANI 1820 – 1821

Nedenler

Yunan ve Mora halkının milliyetçilik akımından etkilenmeleri

Avrupa devletleri ve Rusya’nın Yunanistan’ı kışkırtması

Filik-i Eterya’nın çalışmaları

Yunanistan’ın Megola İdeası

Filhelenizm (Avrupa’nın Yunan hayranlığı)

1821’e kadar Mora Valisi Tepedelenli Ali Paşa bastırıyordu.

Öğretmen Bilgisi: 1821’den sonra Tepedelenli ile II. Mahmut’un arasının açıldı. Hacet Efendi arabozucu. Tepedelenli’nin üzerine ordu bile gönderdi. Bunu fırsat bilen Rumlar ayaklandı.

Kimdir bu…?

- Rum isyanına destek vermek için Yunanistan’a gelen İngiliz şairdir.

- Fransa, Rusya ve Osmanlıdaki asilzadeleri anlatan DON-JUAN adlı eseri vardır.

- Ateşli hastalık sonucu erken öldü

LORD BYRON

1788 – 1824

Bil bakalım… 

- İLK Yunan isyanı (1820) nerede çıktı ve kim etkili rol oynadı?

EFLAK / ALEKSANDIR ĠPSĠLANTĠ

Bil bakalım… 

- İKİNCİ Yunan isyanı (1821) nerede çıktı?

MORA

Osmanlı isyanı bastıramadı, bir başka valisinden yardım istedi.

“KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA”

Kavalalı, karşılık olarak Mora ve Girit Valiliklerini istedi. Kabul olunca kısa sürede isyanı bastırdı. İngiltere ve Rusya bunun üzerine bağımsız bir

Yunanistan’ın kurulmasına karar verdi.

1827 Navarin Baskını

- Bağımsız Yunanistan’ı Avusturya reddettiği halde Fransa destek verdi.

- Ġngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluĢan

BAĞLAġIKLAR Osmanlı Devleti’ne ültimatom

verdi.

- II.Mahmut reddetti.

- BağlaĢıklar, Navarin’deki Osmanlı donanmasını ateşe verdi.

Restorasyon Dönemi sona erdi. (1815–1827)

Navarin Baskınında milliyetçilik etkilidir.

Osmanlı, Batı ile ilişkilerini kesti.

Bunu fırsat bilen Rusya, Osmanlıya saldırdı.

OSMANLI – RUS SAVAġI

1828 – 1829

Nedenler

Osmanlı’nın yanan donanması için İngiltere, Fransa ve Rusya’dan tazminat istemesi ve isteğinin reddedilmesi

Kesilen ilişki sonrası durumu fırsat bilen Rusya’nın Osmanlıya saldırması

1826’da Yeniçeriocağının yeni kaldırılmış olması

 Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin daha tam hazır olmaması

Öğretmen Bilgisi: Ruslar, Doğu’dan Erzurum’a Batı’dan Edirne’ye kadar ilerlediler. Osmanlı barış istemek zorunda kaldı.

Öğretmen Bilgisi: Cezayir Dayısı Hasan Paşa’nın Fransa’dan alacağının ödenmemesi üzerine elindeki yelpazeyi elçinin suratına vurdu. İki ülke arasında ilişkiler kesildi. Fransa, Rum isyanını fırsat bilip Cezayir’i topa tuttu.1830

(3)

1829 Edirne AntlaĢması

Osmanlı, Yunanistan’ın bağımsızlığını kabul

edecek

Sırbistan’a özerklik verildi

Eflak ve Boğdan (Romanya) özerk olma koşulu ile Osmanlıda kalacak

 Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek

Osmanlı, Rusya’ya 8.5 Milyon düka altın savaş

tazminatı ödeyecek

Mora kesin olarak elden çıktı.

Yunanistan

ilk bağımsızlığını elde eden

azınlıktır.

Sırbistan ve Romanya 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız olacaktır.

Fransa, Akdeniz’de dengelerin değiştiğini iddia ederek 1830’da Cezayir’e saldırdı.

Bu antlaĢma Mısır Sorununun çıkmasına

neden oldu.

MISIR SORUNU

Denize düĢen yılana sarılır

1831 – 1840

Mora’nın elden çıkması üzerine Kavalalı’nın Suriye ve Girit valiliklerini istemesi

II.Mahmut, Batı’dan yardım istedi. Batı durumu iç sorun olarak gördü

“DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR”

Osmanlı, Rusya’dan yardım istedi. Rusya, Hünkâr İskelesine geldi.

Avrupalı devletler bunun üzerine hemen duruma müdahale edip, Kütahya’da tarafları bir araya getirdi

14 Mayıs 1833 Kütahya AntlaĢması

Kavalalı’ya Mısır’a ek olarak Suriye (Şam) ve Girit Valilikleri

İbrahim Paşa’ya da Cidde ve Adana Muhasıllıkları verilecekti.

Ġç sorun dıĢ sorun oldu

II. Mahmut, İngilizlere güvenemedi. Ruslarla

8 Temmuz 1833 Hünkâr Ġskelesi AntlaĢması

Osmanlı saldırıya uğrarsa, bedelini Osmanlı karşılamak üzere Rusya asker ve mühimmat yardımı yapacak

Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Rusya’ya yardım yapmayacak sadece Boğazları

kapatacak.

Antlaşma sekiz yıl sürecek

Osmanlı’nın boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma

Rusya, Osmanlı üzerinde büyük baskı kurdu.

Osmanlı bu baskıdan kurutulmak için denge siyaseti gereği İngiltere ile Balta Limanı Ticari Sözleşmesini imzaladı

1838 Balta Limanı Ticari SözleĢmesi

Osmanlı – İngiltere arasında imzalandı.

İngilizlere uygulanan iç gümrük vergileri kaldırıldı.

İngiliz malları Osmanlıyı istila etti.

Yerli üretim çöktü

Lonca sistemi çöktü.

Bil bakalım… 

- 1809 Kale-i Sultaniye - 1812 Bükreş Antlaşması - 1829 Edirne Antlaşması - 1833 Kütahya Antlaşması - 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması - 1838 Balta Limanı Ticari Sözleşmesi Hangi padiĢah döneminde imzalandı?

(4)

NĠZĠP SAVAġI

24 Haziran 1839

Nedenler

 Balta Limanı Antlaşması’nın Mısır’da uygulanacak olması

 Fransa’nın Kavalalı’yı kışkırtması  Kavalalı’nın ödemesi gereken vergiyi

ödememesi

II. Mahmut, Kavalalı’ya savaş açtı. Kavalalı’nın oğlu İbrahim’e yenildi. Batılı devletler Rusya’nın

müdahalesinden çekindi. Londra Antlaşması yapıldı.

1840 Londra AntlaĢması

Katılan Devletler

AVUSTURYA – RUSYA – PRUSYA –

ĠNGĠLTERE – OSMANLI

Katıl-MAYAN Devlet:

FRANSA

Öğretmen Bilgisi: Akdeniz’de Kavalalı yanlısı politika takip ettiği için

Maddeler

Mısır, hukuki olarak Osmanlıya bağlı kalacak, yönetimi Mehmet Ali Paşa’ya bırakılacak

Adana, Suriye ve Girit Muhasıllıkları Osmanlıya bırakılacal

1841 Mısır Fermanı

Londra Antlaşmasını kabul etmeyen Kavalalı’ya karşı Avrupalı devletler savaş açtı.

Mısır, Özerk yapıya kavuştu.

Bil bakalım… 

- 1840 Londra Antlaşması

- 1841 Mısır Fermanı

- 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi - 1853 – 1856 Kırım Harbi

- 1856 Paris Barış Konferansı

Hangi padiĢah döneminde imzalandı?

SULTAN ABDÜLMECĠT

1840 Londra Boğazlar SözleĢmesi

Katılan Devletler

AVUSTURYA – RUSYA – PRUSYA –

ĠNGĠLTERE – FRANSA – OSMANLI

Öğretmen Bilgisi: Hünkâr İskelesi’nin süresi dolunca Avrupalı Devletler duruma müdahale ettiler. Boğazların statüsünü değiştirdiler.

Maddeler

Osmanlı, barış zamanında devletlerin savaş gemilerine boğazları kapatabilecek, savaş zamanında istediği ülkenin savaş gemisini boğazlardan geçirebilecek

Öğretmen Bilgisi: Kırım Harbinde İngiliz ve Fransız gemilerinin Karadeniz’e geçmesine izin verdi. Ticaret gemilerinin geçişine izin verilecek Boğaz egemenliği Osmanlı’da kalacak

1936 Montrö Boğazlar SözleĢmesine kadar

Boğazlar, uluslararası bir statüde yönetildi.

1848 Macar Mültecileri Sorunu

 Sanayi İnkılâbı sonrası Katolik Avusturya’nın

Ortodoks Macar halkına sanayisinde baskı yapıyor ve güvence vermiyordu.

 Fransa’daki 1848 İhtilalleri sonrası Macar halkı ayaklandı. Avusturya baskı sonrası Osmanlıya sığındılar.

 Osmanlı Macar mültecilerini geri vermedi.  Aynı olayların kendi ülkesinde görülmesinden

çekinen Ġngiltere, Fransa ve Piyomente Osmanlıya destek oldular. Hatta kırım

Harbi’nde Osmanlıyı desteklediler.

(5)

KIRIM HARBĠ

4 Ekim 1853 – 30 Mart 1856

Bil bakalım… 

- 9 Ocak 1853’te bir konser çıkışında sohbet

etmekte olduğu İngiltere’nin Rusya elçisi HAMILTON SEYMOUR’a Osmanlı için ilk defa “HASTA ADAM” tabirini kullanan Rus Çarı kimdir?

ÇAR I.NĠKOLA

Nedenler

 Rusya’nın Osmanlı üzerindeki emelleri  Kutsal yerler sorunu

Öğretmen Bilgisi: Osmanlı, Kudüs’te Katolik Hıristiyanlar için Fransa’ya ayrıcalıklar tanımıştı. İhtilal sonrası üstünlük Ortodokslara geçti. Zaten 1774’te Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmişti

 Prens Mençikof’un Kutsal Yerler Sorunu ile ilgili isteklerini ültimatom şeklinde sunması

RUSYA, OSMANLIYA SAVAġ AÇTI…

 Eflak – Boğdan Ruslar tarafından işgal edildi.

Balkan topraklarındaki Rus ilerleyişinden rahatsız olan Avusturya Osmanlı Devletinden yana savaşa girdi

İngiliz ve Fransız donanmaları Boğazları geçip İstanbul’a demirledi.

SĠNOP BASKINI 1853

Rusya, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesinin ihlal edildiğini bahane ederek SİNOP’ta bulunan 10 parçalık Osmanlı filosunu baskın yaparak yaktı.

BATILI DEVLETLER DESTEĞĠ…

İNGİLTERE – FRANSA – PİYOMENTE – SARDİNYA ve AVUSTURYA Osmanlı’nın yanında yer aldı

İngiliz ve Fransız gemileri Kırım’ın önemli kalesi olan SİVASTOPOL’u ele geçirdi.

ÇAR I.NİKOLA kuşatma sırasında öldü

Yerine geçen II.ALEXANDIR barış istedi

PARİS’te barış konferansı yapıldı.

Bil bakalım… 

- Paris Barış Konferansına katılan devletler

kimlerdir?

ĠNGĠLTERE / FRANSA / RUSYA /

AVUSTURYA / SARDĠNYA (PĠYOMENTE) /

OSMANLI

Bil bakalım… 

- Osmanlı konferans öncesi Batılı devletlerin

desteğini almak için hangi demokratik gelişmeyi gerçekleştirdi.

18 ġubat 1856

ISLAHAT FERMANI

Kimdir bu…?

- Konferansta Osmanlıyı temsil eden baş

müzakerecidir. (Sadrazam)

- Islahat Fermanı onun tarafından hazırlanmıştır.

ALĠ PAġA

Kimdir bu…?

- Abdülaziz döneminde iki defa sadrazamlık yaptı

- Kırım Harbinde Hariciye Nâzırlığı yaptı - 1860 Suriye Ayaklanması çözümü için Şam’a atandı. Orada eski Şam Valisi Ahmet Paşa’yı idam ettirdi.

KEÇECĠZADE FUAT PAġA

Bil bakalım… 

- Kırım Harbi sırasında Osmanlı hangi ülkeden ilk

dış borcunu aldı?

ĠNGĠLTERE /

200.000 Sterlin

Kimdir bu…?

- Kırım Harbinde Selimiye Kışlasında yaralı Osmanlı askerlerini tedavi eden yaralı İngiliz Hemşiresidir?

(6)

1856 Paris BarıĢ Konferansı

Osmanlı bir Avrupalı devlet sayılacak  1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanı ilan

edilmiş olması bunda etkendir.

Toprak bütünlüğü Avrupalı devletler tarafından sağlanacak

Osmanlı kendi topraklarını koruyamayacak durumdadır.

Osmanlı ve Rusya Karadeniz’de donanma bulunduramayacak, tershane kuramayacak Savaştan yenik çıktığımızın bir göstergesidir.

Boğazlardaki statü 1841 Londra Boğazlar sözleşmesine göre olacak

Eflak ve Boğdan’a Muhtariyet verilecek

Osmanlının ilan ettiği Islahat Fermanı kabul edilecek uygulanmasına hiçbir Avrupa Devleti

müdahale etmeyecek

Ali Paşa konferansta kapitülasyonların

kaldırılmasını teklif etmiĢ sonuç

alınamamıştır.

1859 Kuleli Vakası

FEDAĠLER CEMĠYETĠ’nin ABDÜLMECĠT’i devirip ABÜLAZİZ’i tahta çıkarma girişimidir.

Kılıç Paşa Camisinde toplantı halindeyken baskın düzenlendi. Cemiyetin önde gelenleri yakalandı.

Yargılamalar Kuleli Kışlasında olduğu için tarihe

KULELĠ VAKASI

olarak geçti.

Örnek Soru: I. Cidde Olayları II. Suriye Ayaklanması III. Lübnan Nizamnamesi

Osmanlıda XIX.Yüzyılda meydana gelen olayların hangisinde Islahat fermanına tepki yoktur?

A) Yalnız I dc B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I,II ve III

1858 Cidde Olayları

Islahat Fermanı sonrası bölgedeki MARUNĠLER (Hıristiyan Halk) teşkilatlandı. DÜRZĠLER ((Şii Meşrepli Halk) tepki gösterdi.

İngiliz ve Fransız konsoloslukları kışkırtıcı rol oynadı. Öldürülmeleri olayların büyümesine sebep oldu.

1860 Suriye Ayaklanması

Cidde Olaylarının Şam’a sıçradığı olaylardır. Şam Valisi Ahmet Paşa isyanı bastıramadı. Bölgeye Keçecizade Fuat Paşa gönderildi.

İsyan bastırıldı.

1860 Lübnan Problemi

Fransızlar, Fuat Paşa’nın Şam’daki olayları batırmasına rağmen Lübnan’a asker çıkardı. Fransızların, Marunilerin intikamını alacağını düşünen Fuat Paşa Dürzilere karşı harekete geçmedi.

Dürzi reislerinin teslim olması Fuat Paşa’yı zor durumdan kurtardı.

1861 Lübnan Nizamnamesi

Lübnan Olayları üzerine İngiltere, Fransa,

Avusturya, Rusya, Prusya ve Osmanlı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruldu.

Komisyonda hazırlanan nizamnameye göre Lübnan’ın Hıristiyan kaymakam tarafından yönetilmesine karar verildi.

(7)

23 Aralık 1876

TERSHANE KONFERANSI

Ġstanbul Konferansı

“Kararların kâğıt üzerinde kaldığı konferanstır”

Bil bakalım… 

- Tershane Konferansına katılan devletler hangileridir?

OSMANLI / ĠNGĠLTERE / FRANSA / RUSYA /

PRUSYA

1876’da PANAGÜRİŞ’te çıkan BULGAR İSYANINI Osmanlı’nın bastırma şekli Avrupalı devletlerin müdahalesine sebep oldu.

Kararlar

Sırbistan ve Karadağ için bağımsızlık kararı alındı

 Bulgaristan ve Bosna – Hersek’e özerklik verilmesi kararlaştırıldı.

“Kararları kabul etmeyen Osmanlıya,

Rusya savaş açtı”

Konferansta tartışılan konular

BERLĠN ANTLAġMASI ile kesinliğe kavuştu.

Kimdir bu…?

- Muhbir ve Ulum Gazetelerinin baş yazarlığını yaptı.

- Kanuni Esasi’nin ilanı için çalışan Yeni Osmanlılar örgütünün üyeleri arasındadır. - Osmanlıda Laikliği savunan ilk kiĢidir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını savunur.

- Çırağan Vakasında hayatını kaybetmiştir. - Sarıklı Ġhtilalci lâkabıyla tanınır.

ALĠ SUAVĠ

1839 – 1878

Bil bakalım… 

- 20 Mayıs 1878’de gerçekleşmiştir.

- II.Abdülhamit’i tahttan indirip V.Murat’ı tahta geçirme girişimidir.

- İhtilali gerçekleştiren Ali Suavi (Sarıklı İhtilalci) ve 150 kadar kişidir.

- Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa, sopayla Ali Suavi’nin başına vurup öldürdü.

- İhtilal girişimi başarısız oldu.

- Olay Çırağan sarayında meydana geldi.

ÇIRAĞAN VAKASI

OSMANLI –

RUS

SAVAġI

1877 – 1878

93 Harbi / Rumi 1293

II. ABDÜLHAMĠT

/ II. ALEXANDER

Kimdir bu…?

- 93 Harbinde BALKANLARDA Plevne

Muharebelerinde üstün savunmalar yaptı. - II. Abdülhamit tarafından GAZİ unvanına layık görüldü.

GAZĠ OSMAN PAġA

Kimdir bu…?

- 93 Harbinde KAFKAS CEPHESĠNDE üstün savunmalar yaptı.

- Asker, gökbilimci, yazar ve devlet adamıdır. - Darüşşafaka’nın kurucularındandır.

- Girit’te asilerle Osmanlı adına Halepa Fermanı’nı imzaladı.

GAZĠ AHMET MUHTAR PAġA

Kimdir bu…?

- 93 Harbinde Erzurum’da Aziziye Savunmasına

katılan, Rus işgaline karşı direnen, halk direnişinin simgesi haline gelmiş kahraman Türk kadınıdır..

NENE HATUN

1857 – 1955

Sürekli Rus saldırıları karşısında yardım

alamayan Osmanlı kuvvetleri eridi.

(8)

3 Mart 1878

AYASTEFANOS ANTLAġMASI

Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak, Doğu

Rumeli ve Makedonya Bulgaristan’a bağlanacak

Bosna Hersek’e özerklik verilecek

Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt

Ruslara bırakılacak

Osmanlı, 30 Milyon Ruble SavaĢ tazminatı ödeyecek

Teselya Yunanistan’a bırakılacak

Sırbistan – Karadağ – Romanya bağımsız olacak

Girit ve Ermenilerin bulunduğu yerde ıslahat yapılacak

Ermeni Meselesi uluslar arası boyut kazandı.

13 Temmuz 1878

BERLĠN ANTLAġMASI

Ayastefanos Antlaşmasıyla kurulan Bulgar Krallığı üçe ayrıldı.

Makedonya :

Osmanlı’da kalacak, Osmanlı bu bölgelerde ıslahat yapacak

Doğu Rumeli:

Osmanlı’da kalacak ancak Hıristiyan vali yönetecek

Asıl Bulgaristan.

Özerk Prenslik olacak, Osmanlıya vergi verecek

Bosna Hersek, Osmanlı toprağı sayılacak

yönetimi Avusturya’ya bırakılacak

Kars, Ardahan, Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlıya bırakıldı.

Osmanlı, 60 Milyon Ruble savaĢ tazminatı ödeyecek

Teselya Yunanistan’a bırakılacak

Sırbistan – Karadağ – Romanya bağımsız olacak

Girit ve Ermenilerin bulunduğu yerde ıslahat yapılacak

XIX. YÜZYIL GĠRĠT ĠSYANI

Girit halkı, Yunan isyanı sonrası Yunanistan’a bağlanmaya çalıştıysa da önce Kavalalı daha sonra Nail Paşa tarafından bastırıldı.

1866’dan 93 Harbine kadar Girit ciddi haklar elde etti.

12 Ekim 1878 Halepa Fermanı

 93 Harbini fırsat bilen Girit halkının ayaklanmasını önlemek için yapılmıştır.  Fermana göre Girit Valisinin Hıristiyan olması

ve beş yıl için büyük devletlerin onayı ile atanması kararlaştırıldı.

Bil bakalım… 

- Fermanı Osmanlı devleti adına asilerle imzalayan

“Olağanüstü Komser” statüsüyle Girit’e giden paşadır.

- Aynı zaman 93 Harbinde Kafkaslarda üstün başarılar elde etmişti.

GAZĠ AHMET MUHTAR PAġA

Bil bakalım… 

- Halepa Fermanı ile Girit’e atanan ilk Hıristiyan vali

kimdir?

FOTĠYADĠ PAġA

1882 Arabî PaĢa Ayaklanması

1869’da Sultan Abdülaziz döneminde

Süveyş Kanalı açıldı.

Ġngiliz ve Fransızlar, kurdukları KANAL ġĠRKETĠ sayesinde işgale gerek olmadan sömürmeye başladılar.

Modernleşme yanlısı Mısır Hidivi Ġsmail

PaĢa’nın görevden alınıp yerine Ġngiliz ve Fransız yanlısı Tevfik Paşa atandı.

Bunun üzerine Arap Milliyetçileri

Arabî Paşa’nın etrafında birleşerek ayaklandılar.

Ġngilizler, bu durumu bahane edip Mısır’ı işgal

(9)

1897 DÖMEKE MEYDAN

SAVAġI

 Etnik-i Eterya ve Adadaki Çete faaliyetleri sonucu Yunan saldırıları başladı.

 Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı Orduları Yunanlıları yenilgiye uğrattı.

Ancak Batılı devletlerin müdahalesi ve

Rusya’nın Erzurum’u işgal etmesi üzerine

Osmanlı geri adım attı.

1897 Ġstanbul AntlaĢması

Yunanistan, 4 milyon savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.

 Osmanlı,

GĠRĠT’E ÖZERKLĠK VERDĠ

GĠRĠT ELDEN GĠDĠYOR… 

- 1908 Avusturya’nın Bosna-Hersek’i Ġlhakını fırsat bilip Yunanistan’a bağlandıklarını açıkladılar. - 1913 Atina AntlaĢması ile Osmanlı, Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu kabul etti.

Örnek Soru:

“Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istedim”

Mustafa Kemal’in Dömeke Meydan SavaĢı için yukarıda sözü söylediği sırada hangi askeri okulda okumaktaydı?

A) Selanik Askeri Rüştiyesi 1893

B) Manastır Askeri İdadisi 1896 dc

C) İstanbul Harp Okulu 1899

D) İstanbul Harp Akademisi 1905

E) Selanik Mülkiye Rüştiyesi 1892

Örnek Soru:

1878 sonrası Rus yayılmasına karşı II.Abdülhamit ordunun modernize edilmesi için Almanya ile işbirliğine yöneldi. Won der Goltz müşir olarak atandı. Krupp ve Mauser Alman silah sanayi şirketlerine kapsamlı siparişler verdi.

II.Abdülhamit’in 93 Harbi sonrası Alman askeri iĢbirliğinin ilk olumlu sonucu olarak yansıması aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Dömeke Meydan Muharebesi B) 31 Mart Olayı

C) I.Balkan Savaşı D) II.Balkan Savaşı

Kimdir bu…?

- Abdülmecit döneminde sadrazamlık yaptı.

- İngiliz yanlısı politika takip etti.

- 1838 Balta Limanı Ticari Sözleşmesinin imzalanmasında etkilidir.

- 1839 Tanzimat Fermanının hazırlayıcısıdır. - 1851’de Avrupa Bilim Akademileri örnek alınarak ENCÜMEN-İ DANİŞ’İ kurdu

- Bilim ve Kültür Kurulu -

MUSTAFA REġĠT PAġA 1800 – 1858

Kimdir bu…?

- İlk Türk Kadın Romancıdır.

- 50 TL’nin arkasındaki resim ona aittir. - Kadınlara Mahsus (Gazete) kurucusudur. - Terakk-i Muhadderat (Kadınların Yükselişi) Ġlk Kadın Dergisi

- Nisvan-ı İslam Avrupalı kadınlara Ġslâmı anlattı

ESERLERİNİN YAZARIDIR.

FATMA ALĠYE TOPUZ

Kimdir bu…?

- Fatma Aliye Hanımın babasıdır.

- Tarihi Cevdet (16 Ciltlik) Encümen-i DaniĢ için

hazırladı, Sultan Abdülmecit’e sundu - Kavaid-i Osmaniye

Türkçe Yazılan ilk dilbilgisi kitabı - Mecelle / Medeni Kanun

- Kısas-ı Enbiya - Tarih-i Hülefa

Peygamberler, Halifeler ve II.Murat’a kadar Osmanlı PadiĢahlarından bahseder

- Ceride-i Mehakim / Ġlk hukuk gazetesi - Düstur / Bugünün Resmi Gazetesi

ESERLERİNİN YAZARIDIR.

(10)

Kimdir bu…?

- II.Abdülhamit’in tahta çıkmasında belirleyici rol oynadı

- Kanuni Esasi’nin mimarlarındandır.

- Menafi Sandıkları, Memleket sandıkları ve Ziraat Bankası’nın kurulmasını sağladı. - 1868’de ġuray-ı Devlet’in başkanlığını yaptı. - 93 Harbinde İngiltere’nin yardım edeceğini düşündü. Osmanlıyı savaşa sürükledi. - Harp sonrası II.Abdülhamit tarafından Taif’e sürgüne yollandı. Muhafızlar tarafından öldürüldü.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :