1870 Beyoğlu 2000:Bir efsanenin monografisi

Tam metin

(1)
(2)

Beyoğlu iki ayrı noktadan, tende iki yarık, iki hançer

yarası nasıl açılır ve içine geçesiye yürürse, öyle hareket

eder; Galatasaray'da kavuşur bu iki çizgi, bir anlamda

bütünleşir: İçinden kanlı dokular, yarılmış kaslar, açıkta

sinir uçları, plazma ve cerahat görünür.

Sokaklar, binalar, pasajlar, avlular konuşamazlar; gene

de bir geceyarısı yürüyüşünde, onca kaybolmuş hayatın

içyüzüne ilişkin fısıltılar derlenebilir her birinden. Üstüne

üstlük, bitm iş bitecek, bitesi bir hikâye d eğ ild ir bu:

Beyoğlu'nun görünmez Şehrazat'ı her geceden sabaha

artan kâbuslu bir masal toplar buradan, ertesi gece bıraktığı

yerden efsane zincirine yeni halkasını ekleyerek, başı sonu

b e lirsiz ta rih in e b ir yaprak daha k a ta r caddenin.

Bugün, uzun ve sabırlı bir yürüyüşün ortasında, birkaç

adımda bir durup bakacağımız silueti oluşturan köhne,

cepheleri eprimiş binalar, cumhuriyet tabelâlarının

handiyse peçe gibi yüzlerini örttüğü bitkin yapılar, kuytuya

çekilmiş pasajlar, maskeli baloya katılmışçasına kılık kıyafeti

değişmiş dükkânlar, sessizliklerine kulak kesilecek olsak,

noktasız virgülsüz bir monoloğun ya da acılı bir senfoninin

içinden bildikleri her şeyi söyleyeceklerdir.

Beyoğlu, yarın da tekinsiz, ayartıcı boyutunu koruyacak.

Bir düş definesi, 40 milyon nüfusuyla yeryüzünün en

büyük, en ele avuca sığmaz megamegapolisinin arka

bahçesi olacak.

" B e y o ğ l u M ü z e s i " İçin Ö n e r i l e r

(3)

D u v a r l a r ı n A r k a s ı n d a

Cadde- i Kebi r ' i n İ ç y ü z l e r i

Mu r a t Ger men F o t o ğ r a f Ser gi si

1870 Beyoğlu 2 0 0 0

Bi r Ef saneni n Monogr af i si

e t k i n l i k l e r i n i n açıl ış k o k t e y l i n e

o n u r v e r m e n i z d i l e ğ i y l e .

YAPI^KREDi

KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

K o k t e y l: 28 Eylül 2 0 0 0 , Perşembe, saat: 18.00 Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Salonu Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi Fuayesi

S e r g ile r : 29 Eylül 2 0 0 0 - 6 Ocak 2001

Yapı K re d i K ü ltü r M erkezi İstiklal Caddesi, No: 285 Beyoğlu 80050 İstanbul

29 Eylül 2 0 0 0 - 6 Ocak 2001

Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Salonu

Bu sergi Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. tarafından Yapı ve Kredi Bankası A.ş. için düzenlenmiştir.

(4)

Bi r Bey oğl u F o t o r o m a n ı

1870

2000

Saray

Sineması

" v Bubmanm yerinde büyük Deveaux Apartmanı vardı. Yanının bir bOtümO, lUKfm eourg Kahve?! adıyla

' T & ü j f * * - işletttlyorOu. rransır sineme sirkati Caumont 1913 yılında bu kahvenin altına Oomon Slneması'nı açtı, 19’d'd* sinemanın ,V JİL ijiatmeşini, Luxembourg Kahvasl'nln da sahibi olan Nlko Çangapulos

ffS fr üstlendi, imamenin adı Luxemoowg Sineması oldu. Fn kamalı sessiz

W »ılmlen gftsteren smem», 1930’da onarım geçirdi ye adı G lor ye Sineması olarak deştirildi. 1934'de Saray adını alan sineme, kapandı^' 1986 yuma kadar, QeyoQlı/nun en güzel sinema ve konser salonlarından biriydi. Loulse Armstrongdan Münir Nurettin'e kadar birçok ünlü sanatçı öorade konser verdi.

Bugünkü Program-Gelecek Program

B e y o ğ l u ’ nda S a n a t ç ı Ç ı k a r t m a l a r ı

Aydan Murtezaoğlu

Ayşe Erkmen

Füsun Onur

Gülsün Karamustafa

Nazlı Eda Noyan

Sarkis

Selda Asal

Serkan Özkaya

29 Eylül 2 0 0 0 - 6 Ocak 2001

İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı Tünel Meydanı, Tepebaşı Fuar Alanı önü

(5)

Salı T o p l a n t ı l a r ı

Bey oğ l u' nd a Beyo ğ l u' nu Konuşmak

Arturı Ünsal ile Beyoğlu Sohbetleri

Artun Ünsal, on beş günde bir Salı Toplantıları’nda, tanıdığımız, tanımadığımız Beyoğlu kişilikleri ile Beyoğlu’nu konuşacak,

ilk toplantı, 3 Ekim 2 0 0 0 Salı günü, saat 18.30’da, Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Salonu’nda.

Ya pı Kredi Y a y ı n l a r ı n d a n

Beyoğl u K i t a p l a r ı

Türk Edebiyatında Beyoğlu

Ahmed Midhat Efendi'den Küçük İskender'e, Tepebaşı'ndan Taksim’e, Felâtun Efendi'den Salâh Birsel’e, Türk edebiyatında Beyoğlu'nu konu alan,

Beyoğlu'nda geçen öykü, roman, şiir, deneme ve anılardan bir seçme. Tablolar ve fotoğraflar eşliğinde.

Bir Beyoğlu Fotoromanı

istiklal Caddesi'ni Taksim'den Tünel'e kateden açıkhava sergisinin fotoğraflı, açıklamalı, haritalı rehberi.

Türkçe-ingilizce.

"Beyoğlu Müzesi" için Öneriler

Otelleri, mağazaları, kahveleri, elçilikleri, okulları, konutlarıyla Beyoğlu'nun son iki yüz yılının Vedat Nedim Tör Müzesi'ndeki izdüşümleri.

Türkçe-ingilizce.

Duvarların Arkasında

Murat Germen'in fotoğraflarıyla, Beyoğlu'nun merak ettiğimiz içyüzü. Konutlar, pasajlar, hanlar, lokantaların mutfakları, dükkânların depoları,

kiliselerin hiç bilmediğimiz köşeleri.

Bugünkü Program-Gelecek Program

Güncel sanata ilişkin projeleriyle, '1870Beyoğlu2000' etkinliklerine katılan sanatçıları, yapıtları ve yapıtların oluşum süreciyle tanıtan katalog.

Türkçe-ingilizce.

’1870Beyoğlu2000’ etkinliklerine katkıları dolayısıyla Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ederiz.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :