• Sonuç bulunamadı

10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "10.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (2)"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net

ADI-SOYADI: SINIF/NO: NOT:

1- Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi başkalaşım (metamorfik) kayaç grubu içerisindedir?

A) Elmas B) Bazalt C) Kireçtaşı D) Andezit E) Granit 2- Modern anlamda ilk periyodik nüfus sayımları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılmıştır,*

A) Fransa B) Danimarka C) Rusya D) Hindistan E) Çin 3- Aşağıda verilen iklim grafiğinin ait olduğu bölgede hangi bitki örtüsünün yaygın olması beklenir?

A) Maki B) Bozkır C) Savan D) Orman E) Çayır

4- Ekvatoral bölge ve nemli tropikal iklim kuşağında yaygın olarak görülen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laterit B) Podzol C) Tundra D) Alüvyal E) Çöl toprağı 5- İğne yapraklı ağaçlar (tayga) aşağıdaki bölgelerin

hangisinde görülür?

A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Muson D) Savan E) Kuzey Asya

6- Aşağıda verilen bölgelerden hangisi seyrek nüfuslu yerlerden değildir?

A) Kongo B) Antartika C) Amazon D) Himalaya E) Güneydoğu Asya 7- Göçe yol açan aşağıdaki faktörlerden hangisi doğal

faktörler içerisinde yer alır?

A) İşsizlik B) Eğitim C) Depremler D) Sağlık E) Yoksulluk 8- Aşağıda beş ülkeye ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu ülkelerden hangisinde doğum oranı hızla düşmektedir?

9- Bir akarsuyun bir kesitinden saniyede geçen su miktarına ne ad verilir?

(2)

10 ve 11. soruları şekildeki Dünya haritasına göre cevaplandırınız.

10- Dünya haritasında taralı olarak gösterilen alanların hangileri sık nüfuslanmıştır?

A)I-II B) I-III C) I-IV D) II-III E) IV-V

11-Verilen taralı alanlardan hangisinde tundra bitki örtüsü hakimdir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12- Aşağıdakilerden hangisi bir iç deniz değildir?

A) Ege Denizi B) Akdeniz C) Kızıldeniz D)Karadeniz E) Güney Çin Denizi

13- Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarından elde edilemez? A) Cinsiyet yapısı B) Eğitim durumu C) Konut yapısı

D) Nüfus artış oranı E) Kırsal nüfus

14- Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi Türkiye’de görülmez? A) Gayzer B) Artezyen C) Yamaç D) Fay E) Karstik

15- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur?

A) Mısır B) Nijer C) Somali D) Fransa E) Kenya 16- Aşağıda verilenlerden hangisi tarihte nüfus patlamasına yol açan olaylar içerisinde yer almaz?

A) Ateşin bulunması B) Alet yapımı C) Amerika’nın keşfi D) Yerleşik hayata geçiş E) Sanayi Devrimi

17- Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artış hızını azaltma politikası uygulamaktadır?

A) Çin B) Rusya C) Türkiye D) Hindistan E) Almanya

18- Bitki artıklarının toprakta birikmesiyle oluşan koyu renkli organik maddeye ne ad verilir?

A) Humus B) Horizon C) Katman D) Mineral E) Podzol

19-Yukarıda bir ülkeye ait 1975 ve 2000 yılına ait nüfus piramitleri verilmiştir.

Nüfus piramitleri incelendiğinde bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yaşlı nüfusun azaldığı

B) Tarımda çalışan nüfusun arttığı C) Kentli nüfusun azaldığı

D) Doğum oranının azaldığı E) Eğitim seviyesinin azaldığı

20- Kütle göçmesi sonucunda bir vadinin önünün kapanmasıyla oluşan göllere ne ad verilir?

A) Alüvyal set B) Heyelan set C) Volkanik D) Kıyı set E) Buzul set Sınav Süresi 40 dk. Her Soru 5 puandır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu anlamda Mead’in, benliğin ve zihnin gelişiminde insanın toplumsal varlık oluşuna “öncelik” vermesi veya insanın aslî bir toplumsallık içinde oluşunu duyurması,

Çocukların göç sürecinde aile ve sosyal ilişkilere dair değişen konumları ve rolleri, sosyal etkileşimler yoluyla ailenin yeni sosyal bağlantılar kurmasına olan

For example both are outcome driven; where in the health and social care patient safety is at the forefront, victims' and offenders' rights are some of the main concerns of

Kontrol grubuna göre deney gruplarının, özellikle zeytinyağı grubunun en az oranda meme başı çatlağı yaşaması ve bu sorunun anne sütü grubunda diğer

Kadının ve eşinin, yetiştikleri ailede, aile içi şiddet olması ile kendi ailelerinde cinsel şiddet olması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur

Öncelikle kültür kavramı ve farklı anlamları açıklanacak, her bir farklı kullanımın farklı bir kültür analizi yapmaya yol açtığı kısaca belirtilecek, daha sonra

By using the European Social Survey Round 2 (2004), this paper examines the relationship between different dimensions of trust (vertical and horizontal) and political

Santral kateter ile ilişkili kan dolaşımında enfeksiyon görülme oranları ve kateter giriş yeri enfeksiyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık