• Sonuç bulunamadı

Zekai Dede

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zekai Dede"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

|

[ Giinün Ansiklopedisi

j

!

Zekâi Dede

Hamamizade İsmail Dede’ninkin- den sonra Zekâi Dede’nin de konse­ ri verilecek. Belediye konservatuarı, bunun için teşrinisaninin 4 üncü salı gününe hazırlanıyor.

1824 le 1897 yılları arasında ya­ şayan Zekâi Dede, şarkın en büyük musiki üstadlarmdandır. Eyüpte doğdu. Babası imamdır ve adı Hafız Süleyman Hikmeti efendidir. Zekâi Dede de, ilk tahsilini müteakip ha­ fız oldu, hüsnühat dersi aldı ve dev­ rin tanınmış musiki üstadlarından Eyüplü Mehmed beye talebelik etti. Hamamizade İsmail Dede de kendi­ sine bir sene müddetle ders vermiş­ tir.

Mısırlı Mustafa Fazıl Paşanın da­ iresinde musiki muallimi ve idare müdürü oldu. Onunla birlikte bir kaç sene Mısırda bulundu. Sonra Istanbula dönerek Darüşşafakada musiki muallimliği yaptı ve hususî dersler verdi. Eyüpte vefat ederek Kâşgarî dergâhı civarına gömüldü.

Oğlu, tanınmış musiki üstadlarm- dan hafız Ahmed efendi ayni za­ manda talebesidir. Merhum Rauf Yekta ile doktor Suphi Zühtü de talebesi meyanmdadır.

Zekâî Dedenin bir çok âyinleri, nakışları, murabbaları, semaîleri, şarkıları ve mekteplere mahsus bes­ teleri vardır.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bizi Hatırla filminde erkekliğin aktif üreticisi Kaan, hegemonik erkeklik biçimleri altında ezilirken, Kelebekler filminde Suzan tarafından işletime sokulan erkeklik bir

Menkibeye göre bunlar Çoban Dede; Ali Dede, Cabbar Dede, Muhittin Dede, Bulut Dede, Zilli Dede, Ates Dede ve Sultan Kiz olmak üzere sekiz kardestir.. Çoban Dede ve kardesleri

Mevlânâ’nın soyundan gelen ve Manisa Mevlevîhânesi şeyhi Nakşî Ali Dede’nin oğlu olan Lütfî Mehmed Dede; babasının vefatından sonra aynı Mevlevîhânede şeyhlik

Sonuç olarak, ganglionöromalar baş boyun bölge- sinde çok nadir olarak görülse de, yapılan preoperatif tetkiklerde servikal adenit, brankiyal yarık kisti, nörob- lastom,

Bunu, daha sonraki yıllarda Görsel Sanatçılar Derneği, DYO, ENKA, TALENS, VİKİNG gibi kuruluşların yarışmalarında ödül ve mansiyonlar izledi. Sanatçı, halen Türkiye

Şeyh Bedreddn Siroza getirilerek mahkemeye verilmiş ve muhakemesi ııi İrandan yeni gelmiş olan ülemadan Haydar efendi yapmıştır.. Mahkeme de bütün ulema

2016 yılında Peru’da üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada da öğrencilerin %65.4’ünün son bir yıl içinde kendi kendilerine antibiyotik

Tzu-Hua WANG National Hsinchu University of Education Taiwan Assoc.. Wellington Didibhuku THWALA University of Johannesburg South Africa