[Taha Toros'un Beyoğlu 8. Notere onaylattığı belge]

Tam metin

(1)

rr-k S'W f

Taha Toros P a r is : 23/5/196A

1A, Rue d© la Cure P aris 16

T ica re t B ak an lığın ı ilg ile n d ire n mevzular üzerinde etü tlerd e bu­ lunmak ve T ica re t Bakanlığının Dış T eşkilatından madut olan Pa-F U A T BİL GİN

H a lâ skâ rg a zi C a d . No 1 9 2 / B O sm anbey - Ş j Ş L ¡

Tele fon 4 7 6 6 5 3 4 8 0 4 3 6

r i s T ic a re t M üşavirliğinin t e f t i ş i n i yapmak görevi ile-yevm iye 24-0 l i r a t a h s is a t la ve b ir sene müddetle-i-arise gönderilmiş bu­ lunuyorum.

Malı durumum i t i b a r i l e , h a r is * te k i ia şe ve ib a te , vesa&r rnas-ra fl& rı ta rfıa d a n karşılanacak olan:

Istanbulda O

st

anbey,Halaskorgazi Caddesi 269/1 No.lu Ömür

A-I o m ..ifikU lU Â no. c;i U J . ı ı : : > 'i ı . ; i , x:-ı t : . v ■ t- < b; j i m T O ıtO S ü « , a y n ı y«U “

de mukim, 13 yaşı.-* k i orlnm Kamil TOROS*un nezdiae gelm eleri i ş i n , a la k a lı m erciler tarafın d an ,p asap o rtların ın v e rilm e sin i, s a y g ıla rın la dilerim *

NOT: Eğimle oğlumun-yekdiğerinden ay rı ta rih le rd e gelm eleri ih ­ tim a li gozönünde bulundurularak P a sa p o rtla rın ın ,a y rı jrvrı tan­ zimi r ic a olunur. T ic a re t Bakanlığı B aşm ü fettişi İmza Taha Toros

İşbu belge a lt ın a mevzu imzanın D ış iş le r i Bakanlığından muta

11 1art 1964. t a r i h l i ve 56/64 s a y ı l ı Hususi Pasaport h am ili, T i

(2)

muva-B E Y O Ğ L U S E K t Z Í N C í N oteri F U A T BİL GİN H a lâ skâ rg a zl C ad. N o 1 9 2 / B O sm anbeÿ - Ş j Ş L ¡ T e le fo n 4 7 6 6 5 3 ' 4 8 0 4 3 6 T ü r k i y e C u m h u

İP i ¿ i

S ah ife/2 oehernizde v&z * e d ild iğ i ta sd ik k ılın d ı, P a r is , 23 Mayıs 1964 Say ı j 438-2057 T a rifa i 3 /2 0 Haroı t T .L . 6 FRS. 3,60 Başkonsolos y Resmi mühür ve imza Consulat General De Turquie^ P aris h T.C. Maliye B akanlığı Sayman Mutemedi Makbuzu

Receipt Por Consular ie e s eşu Pour Les Taxes Consulaires

S e r i: A

No. 193189 23/5/1964

Ödeyen

Received From Taha Toros layé Par

Alman Harç T a rife No.

Amount Received A rt.du. iİO-n ta jıt MqİL____ T a rif Türk P arası Mon. Turque — -U fü .. „K r.-. M ahalli Para M0n.du.Pay8 - J Z . _________ 3/2Ü

3 60

D ış iş le r i Bakanlığı Saymanlığı Namına a l t ı T .L .k a r ş ılığ ı İI§ FF altm ış a lın m ış tır .

Not! İmza ta s d ik i Mutemet Resmi mühür

imza

İŞbu su retin ibraıj e d ilip b ir nt’sh ası daire dosyasında alıkonul­ duktan sonra g etiren e gesri v e rile n aslana uygun olduğunu tasd ik eu er 1:1.

i «U.

r 1 Haziran 1965

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :