Yenikapı Sağlık Ocağı bölgesinde 0-18 yaşındaki çocuklarda özürlülük sıklığı ve etkileyen faktörler=

Tam metin

(1)

A r ş. G ö r. G Ü L B E Y A Z B A R A N D ĐC L E Ü N ĐV E R S ĐT E S Đ S A Ğ L IK B ĐL ĐM L E R Đ E N S T ĐT Ü S Ü Ü K S E K L ĐS A N S T E Z Đ D ĐY A R B A K IR 2 0 0 7 T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

YENĐKAPI SAĞLIK OCAĞI BÖLGESĐNDE 0–18 YAŞINDAKĐ ÇOCUKLARDA ÖZÜRLÜLÜK SIKLIĞI VE

ETKĐLEYEN FAKTÖRLER

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

Arş. Gör. GÜLBEYAZ BARAN

DANIŞMAN

DOÇ.DR. GÜNAY SAKA

HALK SAĞLIĞI ANABĐLĐM DALI

(2)

ĐÇĐNDEKĐLER

Sayfa

ONAY SAYFASI………... i

TEŞEKKÜR………... ii

TABLO ve ŞEKĐL LĐSTESĐ……… . iii

KISALTMALAR……… iv

ÖZET……… v

ABSTRACT………. vii

1. GĐRĐŞ ve AMAÇ………... 1

2. GENEL BĐLGĐLER……….. 4

2.1.Sağlık, Hastalık, Yetersizlik, Özürlülük, Engellilik Kavramlarının Tanımı.. 4

2.2.Özürlülüğün Sınıflandırılması……… 6

2.3.Özürlülerin Dünyadaki Durumu………. 9

2.4.Özürlülerin Türkiye’deki Durumu……….. 11

2.5.Özürlülüğü Etkileyen Faktörler……….. 13 2.6.Özürlü Bireylerin Sorunları……… 21 2.7.Özürlülükten Korunma………... 22 3. GEREÇ ve YÖNTEM………. 25 4. BULGULAR………... .… 28 4.1. Tanımlayıcı Bulgular………... 28 4.2. Özürlülük Sıklığı ve Etkileyen Faktörler………... 32 4.3. Özürlülük Türleri ……… 39

4.4.Özürlülerin Çocukların Sorunları Đle Đlgili Bilgiler………. 42

5. TARTIŞMA……… 45

(3)

7. ÖNERĐLER………... 51

8. KAYNAKLAR………. 52

EKLER………... 56

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :