9.Sınıf Best Kimya Soru Bankası

11  12  Download (0)

Tam metin

(1)1. BÖLÜM - SİMYADAN KİMYAYA. BEST PRATİK - 1. EŞLEŞTİRME – 1. EŞLEŞTİRME –2. Aşağıda verilen açıklamaları ilgili kutucuklar ile doğru bir şekilde eşleştirniz.. Deney yaparak hipotezimi ispatlamalıyım.. 1. a. Aşağıda verilen insanları, simyacı ve kimyacı kutucukları ile uygun şekilde eşleştiriniz.. Aristo. 1 Aristo. Ölümsüzlük iksirini bulmak için 2 gereklidir.. b. Felsefe taşı a. SİMYACI. b. KİMYACI. 2 Deneme – yanılma yoluyla çalışır.. 3. c. Simyacı. Dört element için özellikler oluşturdum.. 4. d. Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan. 3 A. Lavoisier. Kimyanın babası ünvanına sahiptir.. 5. e. Simya. f. Bilimsel çalışma. 4 Alşimi olarak da adlandırılır.. 6. Democritus. ÇIKIŞ KAPISI Şekildeki etkinlikte, girişten başlanarak, kutu içinde verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolu takip ediliyor. Her hatasız değerlendirme 10 puan, her hatalı değerlendirme –5 puan olduğuna göre; K, L, M, N çıkışlarına ulaşanların toplam puanlarını karşılarındaki kutucuklara yazınız.. SORU BANKASI. . Simyacýlar damýtma gibi birçok yöntem keþfetmiþlerdir.. Lavoisier simyadan kimyaya geçiþte önemli rol oynamýþtýr.. . . . . Kimya deneme – yanýlma yöntemi ile çalýþýr.. . . . . . . 3.

(2) 3. BÖLÜM - KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ. BEST PRATİK - 3. EŞLEŞTİRME. TAMAMLAMA. Aşağıda adları verilen bileşikleri formülleri ile doğru bir şekilde eşleştirniz.. Aşağıdaki tabloda adları verilen elementlerin sembolünü, sembolü verilen elementlerin adlarını yazarak tabloyu tamamlayınız.. Sirke asidi. Yemek tuzu. Zaçyağı. Sönmüş kireç. Kostik. Tuz ruhu. Kezzap. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a. b. c. d. e. f. g. CH3COOH. HCI. Ca(OH)2. H2SO4. NaCI. HNO3. NaOH. No. Element Adı. 1. Sodyum. 2. Bakır. 3. Helyum. 4. Azot. 5. Altın. 6. Demir. 7. Flor. 8. Alüminyum. Element Sembolü. 9. Ca. 10. Zn. 11. Mg. 12. Li. 13. Cl. 14. Pb. 15. S. 16. Ag. 17. Ni. ÇIKIŞ KAPISI Şekildeki etkinlikte, girişten başlanarak, kutu içinde verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolu takip ediliyor. Her hatasız değerlendirme 10 puan, her hatalı değerlendirme –5 puan olduğuna göre; K, L, M, N çıkışlarına ulaşanların toplam puanlarını karşılarındaki kutulara yazınız.. SORU BANKASI. .   

(3). .  

(4). . . . .  

(5). . . . . . 17.

(6) 1. BASAMAK. 3. BÖLÜM. BEST DEĞERLENDİRME - 6. 4BBF0ED3. 1.. I. Element adlarından türetilir.. 4.. II. Tüm dillerde aynıdır. III. En az iki harften oluşur.. Sembolleri Cu, Br ve B olan elementlerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?. Cu. Br. B. Yukarıdakilerden hangileri element sembolleri için doğrudur?. A) . B) Bakır Brom . Bor. A) Yalnız I . C) Brom Bakır . Bor. . B) Yalnız II D) II ve III . 2. . Bileşik. C) I ve II. D) . E) I, II ve III . . Bor Brom. 5.. CO2. II. . Yemek tuzu. NaHCO3. III. . Su. H2O. . A) Yalnız I . B) Yalnız II D) I ve II . . . Yukarıda bazı maddelerin tanecik modelleri verilmiştir.. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?. . Bor Brom Bakır. E) Bakır . Formül. I. Karbondioksit. Bor Bakır Brom. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. C) Yalnız III. A) III. madde elementtir.. E) II ve III . B) II. madde dört farklı türde elementten oluşmuştur. C) I ve II. maddeler bileşiktir. D) Üçü de molekül yapılıdır. E) I ve II bileşik III ise element molekülüdür.. 3.. Element adı. Sembolü. I. Helyum. H. II. Karbon. K. III. Potasyum. P. 6.. Saf bir X katısının bileşik olduğu bilinmektedir. Buna göre, bu madde için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?. Yukarıdaki tabloda adı verilen elementlerden hangilerinin sembolü hatalıdır?. A) Homojen bir yapıya sahiptir. B) Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılmaz. C) Elementlerinin kütlece birleşme oranı sabittir.. A) Yalnız I . 18. B) I ve II D) II ve III . C) I ve III E) I, II ve III . D) Erimesi sırasında sıcaklığı artar. E) En az iki cins atom içerir.. 9. SINIF KİMYA.

(7) 1. BÖLÜM - ATOM MODELLERİ 7.. BEST DEĞERLENDİRME - 1. Elementlerin elektron katman dizilimleri yapılırken her katmana yerleşebilecek en yüksek elektron sayısı “2.n2” kuralı ile bulunur.. 10. Modern Atom Teorisi ile ilgili, I. Elektronun çekirdeğin çevresindeki yeri ve hızı aynı anda bilinemez.. Buna göre,. II. Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde sabit uzaklıkta döner.. I. İlk iki katmanda en fazla toplam 10 elektron bulunur.. III. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeye orbital denir.. II. Her katmana en fazla 32 elektron yerleştirilebilir. III. Her katmanda en az 8 elektron bulunmalıdır.. yargılarından hangileri doğrudur?. yargılarından hangileri doğrudur? (n : katman sayısı) A) Yalnız I . A) Yalnız I B) Yalnız II . 8.. D) I ve III . . C) Yalnız III. I. Democritus. A) 2 ) 2 ). Yukarıdaki bilim adamlarından hangileri atomun parçalanabilirliği ile ilgili çalışma yapmıştır? A) Yalnız I . B) Yalnız II . B) 2 ) 8 ) 8 ) 2 ) C) 2 ) 5 ) D) 2 ) 7 ) 1 ). C) I ve II. E) 2 ) 6 ). . E) I, II ve III .

(8) .

(9)

(10). D) I ve III .

(11) . E) I, II ve III . 11. Elektron dağılımları aşağıda verilen atomlardan hangisi uyarılmış hâldedir?. III. Thomson. 9.. D) I ve III . C) Yalnız III. E) II ve III . II. Becquerel. . B) Yalnız II . . . 12.. .

(12) .

(13)

(14).

(15) .  . Yukarıda hidrojen atomunun ışıma ve soğurma spektrumları verilmiştir. Buna göre,. . . I. Her ikisi de kesikli spektrumdur.. Elektron katman dizilimleri yukarıda verilmiş olan nötr atomlarla ilgili,. II. Işıma spektrumundaki karanlık bölgeler, soğurma spektrumundaki aydınlık bölgeler ile aynıdır.. II. Karbonun proton sayısı daha fazladır.. III. Bohr Atom Modeli ile açıklanabilir.. III. Florun değerlik elektron sayısı daha fazladır.. yargılarından hangileri doğrudur?. yargılarından hangileri doğrudur?. A) Yalnız I . B) Yalnız III D) II ve III . SORU BANKASI. E) I, II ve III . C) I ve III. I. Katman sayıları eşittir.. A) Yalnız I . B) Yalnız III D) I ve III . C) I ve II. E) II ve III . 5.

(16) 5. BÖLÜM - ZAYIF ETKİLEŞİMLER. BEST PRATİK - 5. London kuvvetleri. Aşağıda verilen kimyasal türler arasında yoğun fazda oluşabilecek etkileşimleri yazınız.. Hidrojen bağı. Aşağıda verilen kimyasal türler arasında yoğun fazda oluşan etkileşimleri “” ile işaretleyerek belirtiniz.. İyon – dipol. ETKİNLİK. dipol – dipol. TAMAMLAMA. A). . . HF – HF. . . . . . . . . NH3 – H2O a. . CS2 – CS2 KNO3 – H2O. B) . Ar – Ar. b. . . . . HF – H2O. . F2 – H2O. . NH3 – NH3. . . . . . . . . a. . H2 – H2O. b. . H 2 – H2. c. . H 2 – N2 CH3OH – CH3OH HCl – C2H5OH. ÇIKIŞ KAPISI Şekildeki etkinlikte, girişten başlanarak, kutu içinde verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolu takip ediliyor. Her hatasız değerlendirme 10 puan, her hatalı değerlendirme –5 puan olduğuna göre; K, L, M, N çıkışlarına ulaşanların toplam puanlarını karşılarındaki kutulara yazınız.. 20. .   

(17) 

(18) . 

(19) . . . 

(20)   

(21) 

(22) . 

(23) 

(24)  

(25)     

(26)   . . . . . . . . . 9. SINIF KİMYA.

(27) 6. BÖLÜM - FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER 9.. I. Tahtanın testereyle kesilmesi. BEST DEĞERLENDİRME - 8 12. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi kimyasal değişime örnektir?. II. Bisiklet lastiğine çivi battığında patlaması III. İmitasyon altın kolyenin paslanması. . Yukarıdaki işlemlerde oluşan değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I . II . III. A) Kimyasal. Fiziksel. Kimyasal. B) Kimyasal. Kimyasal. Kimyasal. C) Kimyasal. Kimyasal. Fiziksel. D) Fiziksel. Kimyasal. Fiziksel. E) Fiziksel. Fiziksel. Kimyasal. . . . . 10. 1. X2Y(katı) → X2Y(sıvı) 2. X2Y(gaz) → X2Y(sıvı). . dönüşümleri ile ilgili, . I. 1. olayda enerji gereklidir. II. 2. olayda moleküller arası uzaklık azalır. III. İki olay da bir fiziksel değişmedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I . B) Yalnız II D) I ve II .

(28)  . C) Yalnız III . E) I, II ve III . . 11. (1.) H2(g) +. 1 O → H2O(g) 2 2(g). (2.) H2O(g) → H2O(s). –1. → Ar(g). 13. Ar(s) + 6,4 kJ.mol. Yukarıdaki olaylarla ilgili, I. (1.) olay kimyasal, (2.) olay fiziksel değişmedir.. değişimi ile ilgili,. II. Her iki olayda da ısı açığa çıkar.. I. Madde hâl değiştirmiştir.. III. (2.) olayda açığa çıkan ısı, (1.) tepkimede açığa çıkan ısıdan daha büyüktür.. II. Yeni bir kimyasal tür oluşmuştur. III. Ar kimliğini korumuştur.. yargılarından hangileri doğrudur?. yargılarından hangileri yanlıştır?. A) Yalnız I . B) Yalnız II D) II ve III . SORU BANKASI. E) I, II ve III . C) I ve II. A) Yalnız II . B) Yalnız III D) II ve III . C) I ve III. E) I, II ve III . 27.

(29) 2. BÖLÜM - KATILAR. BEST PRATİK - 2. ETKİNLİK. EŞLEŞTİRME. Aşağıda tanecik yapıları verilen maddelerin katı türlerini altlarındaki boşluklara yazınız.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aşağıda verilen maddeleri katı türleri ile uygun şekilde eşleştiriniz.. . . . . . . . . . 

(30) . . . ÇIKIŞ KAPISI Şekildeki etkinlikte, girişten başla­ narak, kutu içinde verilen bilgi doğ­ ru ise “D”, yanlış ise “Y” yolu takip ediliyor. Her hatasız değerlendirme 10 puan, her hatalı değerlendirme –5 puan olduğuna göre; K, L, M, N çıkışlarına ulaşanların toplam puanlarını karşılarındaki kutulara yazınız.. SORU BANKASI. .  . . .

(31)      .  .   . . . . . . . . . 7.

(32) 4. BASAMAK. 2. BÖLÜM. BEST DEĞERLENDİRME - 2. 01491643. 1.. I. Cu (Bakır). 4.. II. I2 (İyot). A) İyonik kristallerin tümünde birim hücre şekli aynıdır.. III. KBr (Potasyum bromür). B) Metalik kristallerin serbest elektronları elektrik akımının iletilmesini sağlar.. Yukarıdakilerden hangileri hem katı hâlde hem de sıvı hâlde elektriği iletir? A) Yalnız I . 2.. B) Yalnız II D) I ve III . . D) Kovalent kristallerin düzenli bir kristal yapısı vardır. E) Moleküler kristalli katılar moleküllerden oluşur.. E) I, II ve III . B) Demir D) Çinko . C) Amorf katıların belirli erime noktaları yoktur.. C) Yalnız III. Aşağıdaki katılardan hangisi birden fazla metal içeren metalik kristaldir? A) Kalay . Katılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. 5.. C) Çelik. Aşağıdaki maddelerden hangisi kovalent kristal katı örneğidir? A) Kuvars . E) Kurşun . . 3.. B) Buz D) Lehim . C) Mum E) Porselen . Aşağıda verilenlerden hangisi amorf katı değildir?. . .  . . 6..  . . 

(33) .

(34) . 

(35) .

(36) .  . . Yukarıda verilen katı örnekler ile kristal türlerini eşleştiren çizgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?.   . . . . . . . . 

(37) . 8. 9. SINIF KİMYA.

(38) 2. BÖLÜM - KATILAR. BEST DEĞERLENDİRME - 2 10. I. AgCl katısı. 7.. II. Cam III. C10H8 katısı Yukarıdaki katıların türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?. Yukarıda bir örneği verilen cam ile ilgili, I. Belirli bir erime noktası yoktur, camsı geçiş sıcaklığına sahiptir.. . II. Sert olma dışında sıvı özelliklerini taşır. III. Sıvısı hızla soğutulursa, atom veya molekülleri düzen­ li bir pozisyona geçecek zaman bulamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I . 8.. B) Yalnız II D) I ve II . C) Yalnız III E) I, II ve III . I. II. III. A) İyonik kristal. Kovalent kristal. Amorf katı. B) İyonik kristal. Kovalent kristal. İyonik kristal. C) Amorf katı . Amorf katı. Kovalent kristal. D) İyonik kristal. Amorf katı. Moleküler kristal. E) İyonik kristal. Moleküler kristal. Amorf katı. Bakır (Cu) metali ile ilgili, I. Atomları arasında metalik bağlar vardır.. 11.. II. Erime noktası düşüktür. III. Kırılgan ve mattır. IV. Kristal yapılı bir bileşiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I . B) Yalnız II D) II ve IV . . C) Yalnız IV E) I, II ve III . . Sert ve kırılgan olan katı bir bileşik olup erime ve kayna­ ma noktası yüksektir. Bu katı elektriği iletmezken sıvı hâlde elektriği iletir. Buna göre, yukarıda özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Moleküler katı. B) Metalik katı. C) Amorf katı. D) Kovalent katı. . SORU BANKASI. E) İyonik katı . . Yukarıda verilen maddelerden hangileri amorf katı örneğidir? A) Yalnız I . 9.. . B) Yalnız III D) I ve III . C) I ve II. E) I, II ve III . 12. I. Belirli erime noktaları vardır. II. Tanecikleri titreşim hareketi yapar. III. Belirli şekil ve hacimleri vardır. Yukarıdakilerden hangileri saf katıların tamamı için doğrudur? A) Yalnız I . B) Yalnız II D) II ve III . C) Yalnız III E) I, II ve III . 9.

(39) yazılı soruları - 1 10. Elementin tanımını yaparak aşağıda verilen özelliklerin elementler için doğru ya da yanlış olduklarını karşılarındaki boşluklara yazınız. Element : a. Saf maddelerdir.. . b. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. c. Kimyasal yollarla ayrışamaz d. Fiziksel yollarla ayrışabilir. e. Her birinin farklı formülü vardır.. 11. Labaratuvardaki çalışmalar sırasında alınacak güvenlik kurallarından üç tanesini yazınız. a. b. c.. 12. Aşağıda şekli verilen tehlike sembollerinin numaralarını belirttikleritehlike türlerinin harfleri ile eşleştiriniz.. 1 4. Yakıcı. a. Zehirli. d. 5 Patlayıcı. b. c. Aşındırıcı. g. Çevreye zararlı. 2 e. f. Yanıcı. Zararlı. 6. 7. 3. SORU BANKASI. 5.

(40) yazılı soruları - 2 7.. 8.. 9.. Atom modellerinin gelişiminde tarihsel süreç içinde modelleri ifade etmek için kullanılan aşağıdaki terimlerin hangi modeller için kullanıldığını karşılarındaki boşluklara yazınız. a. İçi dolu berk küre. :. b. Üzümlü kek. :. c. Çekirdekli model. :. d. Yörüngeli model. :. e. Elektron bulutu. :. Periyodik sistemin günümüze kadar gelmesinde ve elementlerin sınıflandırmasında rol alan bilim insanları ve çalışmalarını eşleştiriniz. 1. Döbereiner . a. Elementleri bir tablo üzerinde atom ağırlıklarına göre sınıflandırmıştır.. 2. Newlands . b. Günümüzde periyodik sistem adı verilen periyodik tabloyu ilk defa 63 element ile satırlar ve sütunlar hâlinde atom ağırlıklarına göre düzenlemiştir.. 3. Chancourtois . c. X – ışınları ile deney yaparak elementlerin atom numaraları kullanılarak da sınıflandırılabileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır.. 4. Meyer . d. Elementleri üçerli sınıflandırma fikrini örnekleri ile ortaya koymuştur. Bunu da Triadlar kuralı olarak adlandırmıştır.. 5. Mendeleyev . e. Oktavlar kuarlı adı verilen elementlerin sekizerli sınıflandırmasını yapmıştır.. 6. Henry Moseley . f. Yaptığı çalışması ile elementleri bir spiral üzerine yerleştirerek sınıflandırmıştır.. Aşağıda verilenlerden modern periyodik sistem için doğru olan ifadelerin önündeki kutucukları “” ve yanlış olan ifadelerin önündeki kutucukları “” ile işaretleyiniz. a. 7 periyot ve 18 gruptan oluşur. b. Aynı gruptaki element atomlarının katman sayıları eşittir. c. 7A grubu elementleri halojenler olarak adlandırılır. d. Lantanit ve aktinitlerin tamamı metaldir. e. 2. ve 3. periyotlarda bulunan element sayıları farklıdır.. SORU BANKASI. 11.

(41)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :