YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI

Belgede Trakya Kalkınma Ajansı. Enerji Yatırımları (sayfa 18-22)

3. ENERJİ SEKTÖRÜNDE SAĞLANAN FİNANSAL DESTEKLER

3.12. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI

EPDK‟ nın asli görevi; elektriğin, doğal gazın, petrolün ve LPG' nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. Gerçek ve tüzel kişiler desteklerden yararlanabilmektedir.

Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan tesisler, aşağıda belirtilen mekanizmalarla desteklenmektedir:

 Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere, lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden, lisans alma bedelinin yüzde biri dışında kalan tutarı tahsil edilmemektedir,

 Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmamaktadır,

 Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından, sisteme bağlantı yapılmasında öncelik tanınmaktadır,

 Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, serbest olmayan tüketicilere satış amacıyla yapılan elektrik enerjisi alımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisi satış fiyatı, TETAŞ‟ ın satış fiyatından düşük veya eşit olduğu ve daha ucuz başka bir tedarik kaynağı bulunmadığı takdirde, öncelikli olarak söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisini satın almakla yükümlü kılınmıştır,

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan, öngörülen ortalama yıllık üretim miktarını geçmemek kaydıyla, özel sektör toptan satış şirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler,

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Dengeleme Birimleri ve Kayıt Kuralları” başlıklı 18 inci maddesi kapsamında olanlar, dengeleme birimi olma yükümlülüğünden muaftır,

 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik üretim tesisi ve şebeke destekli elektrik üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden, kesin proje, planlama, master plan, ön inceleme veya ilk etüdü DSİ ya da EİE tarafından yapılan projeler için hizmet bedeli alınmamaktadır.

sorumluluğunu üstüne alması da mümkündür. Satıcı kredisi altında kredi verilmeden önce proje uzman ekibinden aşağıdaki koşulların sağlandığının onayı alınır.

Satıcı, nihai yararlanıcılar olarak KOBİ'lere uzun vadeli garantiler ve daha uzun bir süreye yayılmış taksit ödemeleri gibi normal durumlarda piyasaya sunulmayan avantajlı koşullar sunmalıdır,

Satıcı, arz tarafında gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları ile nihai kullanıcıların olduğu talep cephesindeki enerji verimliliği önlemleri arasındaki entegrasyonun önemi hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalığı arttırmak üzere (gerekirse proje uzman ekibinden destek alarak) tanıtım materyalleri (örneğin broşürler) hazırlamalıdır.

3.11. VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER (VAP)

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır. Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak adlandırılmaktadır.

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır. Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

3.12.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANILMASINA İLİŞKİN DESTEK

EPDK‟ nın asli görevi; elektriğin, doğal gazın, petrolün ve LPG' nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. Gerçek ve tüzel kişiler desteklerden yararlanabilmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı

19

KAYNAKÇA

2010/2014 Stratejik Planı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2012/3305 Sayılı Karara İlişkin Mevzuat ( Yeni Teşvik Mevzuatı) 2012 Faaliyet Raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Raporu 2012, Trakya Kalkınma Ajansı

GEF Küçük Destek Programı Türkiye İnternet Sayfası,

http://www.gefsgp.net/NasilBasvurabilirim/Index/5/nasil-basvurulur- KOSGEB İnternet Sitesi,

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7&refContent=70 TSKB İnternet Sitesi,

http://www.tskb.com.tr/kredilendirme_proje_finansman/detail.aspx?SectionID=%2bb3A2LW aQfiaftVKfNqCEw%3d%3d&ContentId=i7Tw5hz1PE3loUcixo%2fA9A%3d%3d

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) İnternet Sitesi, http://www.ttgv.org.tr/tr/enerji-verimliligi

TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) İnternet Sitesi, http://www.turseff.org/tr/sayfa/uygunluk

Türkiye Kalkınma Bankası İnternet Sitesi,

http://www.kalkinma.com.tr/dunya-bankasi-yenilenebilir-enerji-kredi.aspx Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi,

http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/h_enar.aspx http://www.eie.gov.tr/verimlilik/destekler.aspx

İletişim Bilgileri Edirne Yatırım Destek Ofisi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 1.Murat Mh., Talatpaşa Cd., No:80, Kat:3

Tel / Fax: 284 225 10 03 Web sitesi: www.trakyaka.org.tr Web sitesi: http://www.investinedirne.org.tr

KAYNAKÇA

2010/2014 Stratejik Planı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2012/3305 Sayılı Karara İlişkin Mevzuat ( Yeni Teşvik Mevzuatı) 2012 Faaliyet Raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Raporu 2012, Trakya Kalkınma Ajansı

GEF Küçük Destek Programı Türkiye İnternet Sayfası,

http://www.gefsgp.net/NasilBasvurabilirim/Index/5/nasil-basvurulur- KOSGEB İnternet Sitesi,

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7&refContent=70 TSKB İnternet Sitesi,

http://www.tskb.com.tr/kredilendirme_proje_finansman/detail.aspx?SectionID=%2bb3A2LW aQfiaftVKfNqCEw%3d%3d&ContentId=i7Tw5hz1PE3loUcixo%2fA9A%3d%3d

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) İnternet Sitesi, http://www.ttgv.org.tr/tr/enerji-verimliligi

TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı) İnternet Sitesi, http://www.turseff.org/tr/sayfa/uygunluk

Türkiye Kalkınma Bankası İnternet Sitesi,

http://www.kalkinma.com.tr/dunya-bankasi-yenilenebilir-enerji-kredi.aspx Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi,

http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/h_enar.aspx http://www.eie.gov.tr/verimlilik/destekler.aspx

Trakya Kalkınma Ajansı

Belgede Trakya Kalkınma Ajansı. Enerji Yatırımları (sayfa 18-22)