XARAB EYLR

Belgede TÜRKM N E R ANTOLOG YASI (sayfa 107-116)

Mömin olan münkir olmaz sözüm, Cabbar bu cahan, gör, xarab eylr, Çox nrslr glr-keçr gözüm, Bu dünyan bd-bd kar xarab eylr.

i rvaç tapar bd i tutann, Dilyi tu glmz haq deb yatann, Yer üzünd olar güc-güc yetnin, Cahan zülüml zor xarab eylr.

Alimlr irfana, elm yad olar, Yox ilr yol olar, var i bd olar,

rit nist olar, bd i sd olar, Ölkni bir neç tövr xarab eylr.

Blxi zülüm drdi, Niapuru da,

mman hrin drya, Bsrni at, Mdinni aclq, Mkkni hb, Herat, Qndahar mar xarab eylr.

Rum hrin eylyr ildrm xarab, Ymni hülac yxar, Mosulu qrb, Kufni türk pozar, Badad hrin ab, Reyi d dlinib, yer xarab eylr.

Sözüm qulaq ver, aqil, hmi, Termiz taun dür, rnç hri-Ki, Övladi-Süfyanda ad Gümi, sfahan sahibkar xarab eylr.

Smrqndi qbti alar, by basar, Buxaran nan qtl, türk basar,

Sraxs mrg pozar, Mrvi qum basar,

iraz türk, çayan, mur xarab eylr.

Kaar, Xotni kafir hind yr, Çin asimandan qrblr yaar, Hr qrb dv tk bir-birn dyr, Hindistan vba, zar xarab eylr.

dn ah etck Lahora zmi,

Dönüb yurdun tapmaz, dam, ya düzmü, Abi-Ceyhun xarab eylr Xarzmi,

Dnda hr mülk ki var, xarab eylr.

Darqana hrin göydn ss glr, Ol bir yavuz ssdir, eidn ölr, Bularn hrini ol urus alar, Urusu Dccalla nar xarab eylr.

Mxdumqulu, hr kim dinls candan, Bu ilr ön glr axr zamandan, Mehdi yerdn çxar, sa asmandan, Dccal ol iki r xarab eylr.

OTURMU

Qövs r brabr bir kims yoxdur, Trki-dünya olub, çxb oturmu.

Atab bir mnzildir, mnzri haqdr, Ol fri-laya çöküb oturmu.

Sa-solda iki r, imameyn derlr, Sandak — göy eylr tdbirlr.

Solundak — yer srncam verr, Yer ncam il baxb oturmu.

Anladm ii eylyim izhar,

Babi-hqdn kf olmudr bu srar, Orda Övtad derlr daha dördü var, Dünyann dörd küncün çkib oturmu.

Bunca ar, bunca pakdr zatlar, Cahan içr onlar yaxar odlar.

Yeddi r var, Budaladr adlar, Olacaq r i baxb oturmu.

Hqiqt yolundan xbrli rlr, Bu sözüm eitck, qulaq verrlr, On iki r vardr, Rüqab derlr, Hr ii boynuna taxb oturmu.

Bunlar cahana can, cahan sanki tn, Söylyim byann, qulaq vergil sn, Adlar Nücba, özlri çiltn,

rbind müdam oxub oturmu.

Yeddinci güruhu Nüqba, bilin, Üç yüz rdir, söz bir qulaq verin,

Üç yüz altm alt rn hr ilin Hr günün biri çxb oturmu.

Bunlar kim baxsa, o glr coa, Salar dünya mstin hqiqt eq,

fradi-mnna var bunlardan baga, Xlqi mlamt yaxb oturmu.

Mxdumqulu deyr, dostlar, mn gümrah, Heyran qaldm, bir mnzild tapmam rah, Üç yüz glib etdi özün hmrah,

Yanq barm yan töküb oturmu.

YAIL ZÜMÜRRÜD

lk asiman tutmu xtrdn zint, Ad Rfa, sli yal zümürrüd, Fritsi vardr sr surtli, Böyüklri vardr smayl adl.

kinci qat göyü desm bu badan, Ad zlaundur, sli gümüdn, Fritsi vardr qartal surtli, Böyüklri vardr Qbayl adl.

Üçüncü göy rngi seçilmz oddan, Ad Kaydum, sli qzl yaqutdan, Fritsi vardr börü siftli, Böyüklri vardr Göybayl adl.

Dördüncü qat göyü sorsan ndndir, Ad Mun, sli a incidndir,

Fritsi vardr a at siftli, Böyüklri vardr Nunyayl adl.

Deyim göyün qoy beinci qatndan, Ad Rtq, sli qzl-altndan, Fritsi vardr hüri siftli, Böyüklri vardr Sftayl adl.

Altnc qat asman çxmasn yaddan, Ad Dfn, sli sar yaqutdan, Fritsi vardr vildan1 surtli, Böyüklri vardr bayl adl.

1 Vildan – behitdki olanlar.

Soran yeddinci qat göydki sirdn, Ad cibdir, asman nurdan, Fritsi vardr adam surtli, Böyüklri vardr Nurbayl adl.

Yerd, asimanda olan srit, Nizam vernlri bu dörd frit:

Mikayl, srafil, zrayl adl, Dördüncüsü vardr Cbrayl adl.

Mxdumqulu, fa eylsn sirrin hm, Yiysi var dryann hm, yerin hm, Yerin byi olsun Srsayl adl, Dryalar böyüyü Qrqayl adl.

ONDA VAR

Birinci qat yerin ad Rmkadr, Akm adl yavuz yellr onda var, Yetmi min frit onda saxlanr, Min qaim zli balar onda var.

kinci qat yerin ad Hüldadr, Quyruu niz tk xrçng ondadr, Asi adam üçün gözü yoldadr, Nr-bura bilkli bövlr onda var.

Alt yüz altmdr onura da, Hr birin alt yüz altmdr ba, Hr bada alt yüz altmdr dii, Dalar dözmz bd alar onda var.

Üçüncü yer ad Arxayi-Afaq, Odunu dmirdn, dözmyir torpaq, Duzx nquru var dadan uluraq, Gerçkdn imansz qullar onda var.

Dördüncü qat yerin addr Hürpa, lanlarnn dii drxti-xurma, stis yandrar, öldürr srma,

Tn, can dözmz, dinmz vaylar onda var.

Beinci yer ad Slman zmindir, Almaz da vurarlar hr kim bidindir, Altnc qat yerin ad Siccindir, Tamuluq olacaq canlar onda var.

Yeddinci yer ad Qrib dild, Duzxdn qorxub gz, xudan bil d,

eytan ordan enib-çxar hr ild, Fraqi der, yaman günlr onda var.

VARDIR

Qonar, burdan baqa yer köçrlr, Kirisiz qurulan yaylar vardr.

Yaxasz, tksiz bir don biçrlr, Qapsz, bacasz öylri vardr.

Axirt öyün rahat qoyarlar,

«Haq rhmt eylsin» - dua qlarlar,

«Mn rbbük?» söylyn qullar glrlr, Kim cavab verms, vaylar vardr.

mlin pis olsa, yer sni sxar, Sümüyün aqqldar, qlbin tncxar, Sandan-solundan od-alov çxar, Binamazn bel köylri vardr.

«sfls-sfilin» ona drkardr,

eytan onun üçün çox mddkardr, Chnnm deyiln bir duzx vardr, Qeybtkein onda caylar vardr.

Haramidir, neç gündür izlyir, Tapa bils, pünhan yerd gizlyir, Oru gldi, mal yiysi sözlyir, Siccin, Veyl adl caylar vardr.

Gör bilmz qardan, elini, Kec bilmz onda sirat yolunu, Tamsna-tamsna çeynr dilini, Burda neç-neç aylar vardr.

Bismillah de, oxu Qurani-yasin, Könlündn çxarma haqqn snasn, Mxdumqulu, haq keçirsin günasn, Cnntül-mva tk caylar vardr.

VAR

Sofular, sfilr, hazr olunuz,

cl vardr, hyat vardr, vfat var.

Yaman idn hmm nazir olunuz, Soraq vardr, sual vardr, heyhat var.

Münkr-Nikir dar mzara glrlr,

«Tanrn, rsulun kim?» deyib sorarlar, Bilmz isn çox zablar verrlr, Gürzü vardr, qhr vardr, heybt var.

Ol qaranlq gor içind yatarsan, Biçarsn, haq buyruun tutarsan, srafil surunda yerdn çxarsan, Mhr vardr, mizan vardr, sirat var.

Onda mizan trzsin qurarlar,

mllrin hmin yerd sorarlar, Asilri duzx sar sürrlr,

Mlik vardr, duzx vardr, hm od var.

Mxdumqulu, yan eylgil giryan, Ol gün heybtindn qlsn haqq asan, Öls axr dmd hmrah iman,

Cnnt vardr, möhnt vardr, nicat var.

Belgede TÜRKM N E R ANTOLOG YASI (sayfa 107-116)