Varlıklarda değer düşüklüğü:

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 33-36)

Şirket, ilgili bilanço tarihinde bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.

Eğer söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı, o varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değerinden yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmemiştir.

Astelit:

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Astelit’in maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü testi; Astelit’in nakit üreten birim olduğu varsayımıyla yapılmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, kullanım yoluyla geri kazanılabilir tutarlar, Astelit’e ait nakit üreten birimlerin kayıtlı değerlerinden yüksek olduğu için, bu varlıklar için değer düşüklüğü meydana gelmemiştir. Kullanım değeri hesaplanırken aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:

Astelit’in iş planına dayanarak önümüzdeki 5 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıştır. Vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı 2012 yılı için %13,6, 2013 yılı için %13,7, 2013 yılı sonrası için ise %13,9 ve nihai büyüme oranı olarak da %2,5 kullanılmıştır. Astelit’in geri kazanılabilir değeri bağımsız değerleme kuruluşu tarafından hesaplanmıştır. Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı %15,5’dir.

A-Tel:

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, kullanım yoluyla geri kazanılabilir tutarlar, A-Tel’e ait nakit üreten birimlerin kayıtlı değerlerinden düşük olduğundan, A-Tel için 29.572 TL tutarında bir değer düşüklüğü tespit edilmiş ve söz konusu değer düşüklüğü 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunda diğer giderlere yansıtılmıştır.

A-Tel’in iş planına dayanarak önümüzdeki 5 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıştır. Vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı %14,2 ve nihai büyüme oranı olarak da %5,0 kullanılmıştır. A-Tel’in geri kazanılabilir değeri bağımsız değerleme kuruluşu tarafından hesaplanmıştır. Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı %14,2’dir.

31 Ocak 2012 tarihli Şirket’in A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin 1 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme hükümlerine uygun biçimde feshine ilişkin tebligatı çerçevesinde, görüşmeler halen devam etmekle birlikte, A-Tel’in ara dönem özet konsolide finansal tablolarda taşınan değeri A-Tel’in 30 Eylül 2012 tarihindeki net varlık tutarının Şirket’e ait kısmına indirilmiş ve bu kapsamda 72.282 TL değer düşüklüğü 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunda diğer giderlere yansıtılmıştır.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

32

11 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde, maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2011 Girişler Çıkışlar Transfer

Değer Düşüklüğü

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen

Yabancı para çevrim farkları ve hiperenflasyon

etkisi 31 Aralık 2011

Maliyet

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları 2.147.648 10.489 - - - 2.301 42.577 2.203.015

Bilgisayar yazılımları 3.048.043 99.041 (811) 156.248 - 2.946 52.599 3.358.066

Feshedilemeyen haklar 34.833 - - - - - - 34.833

Transmisyon hatları 48.101 223 - - - - - 48.324

Marka değeri 7.040 - - - - - - 7.040

Müşteri tabanı 9.635 - - - - 4.554 - 14.189

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları 77.280 - - - - - 11.020 88.300

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı 8.628 644 - - - - - 9.272

Yapılmakta olan yatırımlar 4.060 264.752 - (270.462) - - 1.650 -

5.385.268 375.149 (811) (114.214) - 9.801 107.846 5.763.039

Birikmiş itfa payları

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları (696.113) (109.066) - - (100.446) (25) (14.263) (919.913)

Bilgisayar yazılımları (2.197.972) (242.060) 539 53.412 - (2.612) (15.261) (2.403.954)

Feshedilemeyen haklar (2.322) (2.322) - - - - - (4.644)

Transmisyon hatları (40.020) (2.033) - - - - - (42.053)

Marka değeri (1.584) (704) - - - - - (2.288)

Müşteri tabanı (3.990) (1.034) - - - - - (5.024)

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları (37.992) (18.786) - - (16.376) - (5.844) (78.998)

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı (6.123) (365) - - - - - (6.488)

(2.986.116) (376.370) 539 53.412 (116.822) (2.637) (35.368) (3.463.362)

Maddi olmayan duran varlıklar, net 2.399.152 (1.221) (272) (60.802) (116.822) 7.164 72.478 2.299.677

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap döneminde, maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2012 Girişler Çıkışlar Transfer

Değer düşüklüğü

Yabancı para çevrim farkları ve hiperenflasyon

etkisi 30 Eylül 2012

Maliyet

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları 2.203.015 1.521 - 37 - 4.492 2.209.065

Bilgisayar yazılımları 3.358.066 50.410 (192) 138.217 - (5.217) 3.541.284

Feshedilemeyen haklar 34.833 - - - - - 34.833

Transmisyon hatları 48.324 77 - - - - 48.401

Marka değeri 7.040 - - - - - 7.040

Müşteri tabanı 14.189 - - - - - 14.189

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları 88.300 - - - - 6.453 94.753

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı 9.272 1.112 - - - - 10.384

Yapılmakta olan yatırımlar - 165.320 - (158.239) - - 7.081

5.763.039 218.440 (192) (19.985) - 5.728 5.967.030

Birikmiş itfa payları

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları (919.913) (77.714) - 6 - (5.480) (1.003.101)

Bilgisayar yazılımları (2.403.954) (201.691) 188 11.645 (2.427) 1.964 (2.594.275)

Feshedilemeyen haklar (4.644) (1.789) - - - - (6.433)

Transmisyon hatları (42.053) (1.337) - - - - (43.390)

Marka değeri (2.288) (528) - - - - (2.816)

Müşteri tabanı (5.024) (839) - - - - (5.863)

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları (78.998) (2.777) - - - (6.167) (87.942)

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı (6.488) (378) - - - - (6.866)

(3.463.362) (287.053) 188 11.651 (2.427) (9.683) (3.750.686)

Maddi olmayan duran varlıklar, net 2.299.677 (68.613) (4) (8.334) (2.427) (3.955) 2.216.344

30 Eylül 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde, değer düşüklüğünü de içeren itfa payları sırasıyla 289.480 TL, 97.250 TL 298.781 TL ve 91.541 TL olup satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Dokuz Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 33-36)