2015/616 ULAŞIM VE TRAFİK-İMAR VE BAYINDIRLIK

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 33-36)

TALEP:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile; Kadıköy İlçesi Koşuyolu Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak arasında mevcut yaya üstgeçidi yerine araçlar için taşıt üst geçit projesi talebi sebebiyle 08.01.2015 tarih ve UTK2015/1-29 sayılı UTK Kararı alındığı belirtilerek ilgi yazı eki “Kadıköy İlçesi Koşuyolu Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak Arası D-100 Karayolu Üstü Taşıt Üst Mahalleleri Nazım İmar Planı kapsamında kaldığı; 01.08.1997 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy-Acıbadem-Koşuyolu Mahalleleri D-100 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 14.04.1999 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy İlçesi D-100 Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olduğu görülmektedir.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi yazı eki plan değişiklik teklifine ilişkin 10.02.2015 tarih ve 274 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, 13.02.2015 tarih ve 264 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, 28.02.2015 tarih ve 99886 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşleri ile 08.01.2015 tarih ve UTK2015/1-29 sayılı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı tarafımıza iletilmiştir.

10.02.2015 tarih ve 274 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; “…Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında, “UA” lejantlı alanda (Yerleşime Uygun Alanlar) kalmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmalarında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmüştür.”denilmektedir.

13.02.2015 tarih ve 264 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı eki 12.02.2015 tarihli Komisyon Raporunda; “…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.”

28.02.2015 tarih ve 99886 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; “…Söz konusu plan değişikliği ile mevcut altyapı tesislerimizi etkileyen herhangi bir durum olmadığı için İdaremiz açısından sakınca görülmemektedir. Ancak yapılan uygulama ve inşaat çalışmalarında yazımız ekinde gönderilen D-100 karayolundan geçen 2200Ç ana isale hattımız ile işsonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.”

denilmektedir.

08.01.2015 tarih ve UTK2015/1-29 sayılı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararında;

“Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün 07.01.2015 tarihli Raporunda;

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nin 1278394 sayılı dilekçesinde, Kadıköy İlçesi, Koşıyolu Mahallesi, İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak arasında mevcut yaya üstgeçidi yerine araçlar için yapılması planlanan taşıt üst geçit projesinin dilekçe ekinde olduğu belirtilmekte ve projenin tarafımızca incelenerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nin 1279921 ve 1329101 sayılı dilekçelerinde ise, planlanan söz konusu üstgeçidin tüm masraflarının (plan, proje ve imalatı dahil) Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Yeditepe Üniversitesi tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu “Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak Arası D-100 Karayolu Üstü Taşıt Üst Geçit Projesi” ekte olup, UTK’da görüşülmesi istenmektedir.

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nca yapılan incelemede; 07.01.2015 tarihli Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü raporu ve eki projeye göre uygulama yapılması ulaşım ve trafik açısından uygun görülmüştür.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile; Kadıköy İlçesi Koşuyolu Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak arasında mevcut yaya üstgeçidi yerine araçlar için taşıt üst geçit projesi talebi sebebiyle 08.01.2015 tarih ve UTK2015/1-29 sayılı UTK Kararı alındığı belirtilerek ilgi yazı eki “Kadıköy İlçesi Koşuyolu Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak Arası D-100 Karayolu Üstü Taşıt Üst Geçit Projesi”ne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi istenmiştir.

“Kadıköy İlçesi Koşuyolu Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak Arası D-100 Karayolu Üstü Taşıt Üst Geçit Projesine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi 01.08.1997 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa Mahalleleri Nazım İmar Planı ile 01.08.1997 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy-Acıbadem-Koşuyolu Mahalleleri D-100 Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 14.04.1999 onanlı 1/1000 ölçekli Kadıköy İlçesi D-100 Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan paftaları üzerine hazırlanmış olup, “D-100 Taşıt Üst Geçidi” lejantı oluşturularak

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin,

1-Plan tasdik sınırı içerisindeki alan D-100 Karayolu Taşıt Üst Geçidi alanıdır.

2- Taşıt üst geçidi 12mt. genişlikte olacaktır.

3- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak uygulama yapılacaktır.

4- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

5- Açıklanmayan hususlarda meri imar plan hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin,

1-Plan tasdik sınırı içerisindeki alan D-100 Karayolu Taşıt Üst Geçidi alanıdır.

2- Taşıt üst geçidi 12mt. genişlikte olacaktır.

3- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak uygulama yapılacaktır.

4- Açıklanmayan hususlarda meri imar plan hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notları düzenlendiği tespit edilmiştir.

Bahse konu plan değişikliği teklifi kurum görüşleri kapsamında değerlendirildiğinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nce yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmalarında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü; Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün yazı eki 12.02.2015 tarihli Komisyon Raporunda kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile uygun görüldüğü; İSKİ Genel Müdürlüğü’nce plan değişikliği ile mevcut altyapı tesislerimizi etkileyen herhangi bir durum olmadığı için sakınca görülmediğinin belirtildiği; 08.01.2015 tarih ve UTK2015/1-29 sayılı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararında ulaşım ve trafik açısından uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

Teklif plan değişikliği 14.06.2014 tarih 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğinde plan değişiklik teklifine ilişkin detaylı plan açıklama raporunun bulunmadığı tespit edilmiş olup, plan değişikliği talebinin Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nin başvurusu üzerine konunun Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı uyarınca düzenlendiği, mevcut yaya üst geçidinin 12 metre genişlikte taşıt üst geçidine dönüştürülmesine yönelik olduğu ve D-100 Karayolunun kuzeyi ile güneyi arasındaki mevcut ulaşım sistemine katkı sağlayıcı nitelik taşıdığı görülmekle birlikte 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliğinde D-100 güneyinde taşıt üst geçidinin devamlılığının kesilerek konut bölgesi içerisinde tanımsız bırakıldığı görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif paftaları yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Lambacı Sokak Arası D-100 Karayolu Üstü Taşıt Üst Geçit Projesine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, komisyonumuzca kamu yararı kapsamında uygun görülmüştür. .

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Mahmut YETER Hüseyin KARAKAYA Hicran Hamza ÇELİKYAY Ulaşım ve Trafik Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

Abdülnaser ŞİMŞEK Yüksel AKYOL Önder POLATOĞLU Üye Üye Üye

Yunus CAN Zafer POLAT Şafak KIR Üye Üye Üye

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

M. Sedat ÖZKAN Cemal ŞERİFOĞLU Nezih KÜÇÜKERDEN Üye Üye Üye

T.C

" İlgi:Ulaşım Planlama Müdürlüğü' nün 31.03.2015 tarih ve 355266-1150 sayılı yazısı ve eki 1/5000-1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi.

TALEP:

İlgi yazı ile; “Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi- Kıraç Esenyurt Yolu- Balıklı Yolu Caddesi Kesişim (Doğan Araslı Cumhuriyet Meydanı) Revize 6 Yol Kavşak Uygulama Projesi” ne ilişkin Revize UTK kararı doğrultusunda hazırlanan NİP-3951,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-1263,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftalarının dosyasında mevcut olan kurum görüşleri ile değerlendirilerek 5216 sayılı yasanın 7-c maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

İlgi yazı eki, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikli teklifi;

13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi Nazım İmar Planı, 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı ve 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 3. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır.

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nca yapılan incelemede; 14.06.2011 tarihli Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü raporu ve eki projeye göre uygulama yapılması, ulaşım ve trafik açısından uygun görülmüştür…” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2012 gün ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02 -310.01.04-49926 sayılı yazısında altyapıya ilişkin;

“1- Söz konusu alan yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmaktadır. Söz konusu alan ve civarına ilişkin mevcut atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu tesislerimizi gösterir cd'ler yazımız ekinde gönderilmektedir.

2- Yazımız ekinde gönderilen cd'ler de görüldüğü gibi bahse konu alanda mevcut tesislerimiz bulunmakta olup, bu güzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarında imar yolu olarak korunması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu parsel önünden mevcut 6OODF, 12OODF, 015ODF, 01OODF içmesuyu isale ve şebeke hatlarımız geçmekte olup, bugüzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarında imar yolu olarak korunması gerekmektedir.

3- Yapılacak uygulamalarda ve İnşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ' de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.

4- Ana İsale hatlarımız ve kollektörlerimiz dışındaki yeri değişecek mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 33-36)