• Sonuç bulunamadı

PKK BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 3 KÜRTÇÜLÜK FAALİYETLERİ VE PKK BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ

3.10. PKK Terör Örgütünün Stratejis

Silahlı mücadele stratejisini benimseyen PKK, bu strateji doğrultusunda bölgede pek çok katliam yaparak sivil insanları katletmiş, askeri birliklere baskınlar yaparak bir çok askeri şehit etmiştir. Ancak, Öcalan bunun tam aksine PKK’yı bir parti olarak tanımlamakta, bölge halkının bir mücadelesi şeklinde ifade etmektedir.223

Örgüte eleman kazandırmak adına, bölgedeki cahil insanlara iş verileceği ve ailesine maaş bağlanacağı, kimine dağdaki örgüt üyelerinin tamamının Müslüman olduğu anlatılmak suretiyle dini istismar yapılarak bu mücadelenin bir vatani vazife olduğu, kimine devlet kurulunca subaylık, kaymakamlık vb. görevler verileceği, kimine ise örgütün kobraları, savaş uçakları vs. bulunduğu söylenerek, insanlar

218 DEMİREL, Emin; a.g.e., s.125 219 BALLI, Rafet; a.g.e., s.207 220 BALLI, Rafet; a.g.e., s.233 221 BALLI, Rafet; a.g.e., s.254

222 KAYNAK, Mahir; Sil Baştan, Devletler Oyununda Çıkarları Korumak, Timaş Yay., İstanbul, 2004, s.116 223 ÖCALAN, Abdullah-KÜÇÜK, Yalçın; Dirilişin Öyküsü, Zagros Yay., İstanbul, 1993, s.100-101

50

kandırılmaktadır.224 Öte yandan, Öcalan’ın yazıları ve talimatlarında belirttiği gibi “50 tane keçiyi güdemeyen” insanlara, örgüt içinde komutanlık, komite üyesi vb. görevler verilerek örgüte bağlanmaları sağlanmıştır.225

Diğer Kürtçü örgütler, PKK’nın faaliyetlerini ve stratejisini tasvip etmezken, terör eylemleri yaptırdığını kabul eden Öcalan da226 diğer Kürtçü örgütleri reformist, küçük burjuva milliyetçileri, hain ve ajan olarak değerlendirmiştir.227

Diğer Kürtçü örgütler, bu mücadelenin toplu olarak bir örgüt altında yapılması gerektiğini savunurken, PKK’nın bu hakkı kendisinde gördüğünü, diğer örgütlerin böyle bir haklarının olmadığını ifade ettiğini, hatta diğer örgütlere fiili saldırılarda bulunduğunu belirtmektedirler.228

Türkiye’de siyasi arenada PKK’nın stratejisinin ve politikasının bir parçasını oluşturan bazı siyasi partiler de, PKK adına sözcülük görevini üstlenmektedirler. DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk bir televizyon kanalında PKK ile aynı tabanda olduklarını itiraf ederek, bir anlamda bu görevlerinin teyidini yapmıştır.229 Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DEHAP’lı Osman Baydemir ise, Şenyayla’da öldürülen 14 PKK’lı terörist için, “14 kaybımız var” diyerek teröristleri sahiplenmiş, PKK’nın terörist faaliyetlerini desteklediğini bu şekilde ifade etmiştir.230

PKK’nın stratejisini üç ana aşamaya ayırmak mümkündür. PKK, Stratejik Savunma, Stratejik Denge ve Stratejik Saldırı olan bu üç aşamayı sırasıyla uygulama yöntemine gitmiştir.231

Stratejik savunma aşamasında, Kürt halkının ulusal ve ekonomik isteklerinin dile getirileceği, silahlı eylemler için örgüte eleman toplanacağı ve başarıya ulaşıldığı takdirde silahlı birliklerinin sayısını arttırarak yüksek gerilla aşamasına geçileceği gibi amaçlar belirlenmiştir.232

Stratejik denge aşamasında, yürütülen yaygın eylemlerle kitleler siyasal mücadeleye çekilerek faaliyetin daha üst boyutlara ulaştırılması öngörülmüştür. Silahlı faaliyetlerin ve eylemlerin yanında genel grev, boykot, işgal ve çeşitli düzeylerde

224 DEMİRKIRAN, Sami; a.g.e., s.222

225 ERSEVER, Ahmet Cem; Kürtler, PKK ve Abdullah ÖCALAN, Ocak Yay., Ankara, 1998, s.111-112 226 BALLI,Rafet; a.g.e., s.231

227 DEMİREL, Emin; a.g.e., s.76 228 BALLI, Rafet; a.g.e., s.132 229 Bugün Gazetesi, 22 Nisan 2006 230 Bugün Gazetesi, 01 Nisan 2006 231 DENKER, M.Sami; a.g.e., s.57 232 DENKER, M.Sami; a.g.e., s.57

51

toplumsal olaylara başvurulacaktır. Hareketli savaş yöntemlerine geçilerek ulusal kurtuluş mücadelesi verildiği propagandası ile başta sosyalist ülkeler olmak üzere tüm işçi, devrimci güçlerin desteği sağlanacaktır. Bu dönemin uzunluğu ve kısalığı, bölge ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak değişim gösterebilecektir.233

Devlet güçleri ile denge durumuna gelindikten sonra stratejik saldırı aşamasına geçilecektir. Kır ve şehirlerde başlatılan genel saldırı ile devlet güçlerinin tümden imha edilmeye çalışıldığı dönemdir. Ayaklanma ve saldırılarla devlet güçleri dağlardan ovalara kovulduktan sonra, ovada devlet güçlerine büyük darbeler indirilecektir. Yer yer şehirlerde genel grev, genel boykot ve eylemler geliştirilecektir. Bazı küçük kasabalar işgal edilecektir. Ovalarda sıkışan devlet güçleri şehirlere çekilerek tümden hareketsizleşecek ve savunmaya çekilecektir. Daha sonra kırlardan şehirlere saldırılacak, aynı anda şehir merkezlerinde ayaklanmalar geliştirilecek, böylece düşman iç ve dıştan kuşatma altına alınarak imha edilmeye çalışılacaktır.234

Öcalan’ın yakalanmasından sonra PKK stratejisini değiştirerek, Marksist- Leninist ilkeler doğrultusunda bağımsız bir Kürdistan Devleti kurma hayalinden vazgeçilmiş, sözde Kürt halkının kimliğinin tanınması, idamın kaldırılması ve Öcalan’ın serbest bırakılması gibi kararlar alınmıştır. Ayrıca terörist başının yakalanmasından sonra örgütün dağılmaması için örgütün stratejisini geniş bir kitleye yaymak amacıyla “Serhildan-Sivil İtaatsizlik”235 adı altındaki eylemlerin arttırılması kararı alınmıştır.236

Öcalan da avukatları aracılığı ile İmralı’dan gönderdiği mesajlarla, silahlı eylemlerle amaçlarına ulaşamayacaklarını belirterek ve sorunun siyasi platformda demokrasiyle çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, strateji değişikliğini ifade etmiştir.237

PKK Terör Örgütü günümüzde halen bu stratejisini sürdürmeye devam etmektedir. Sorun siyasi ortama çekilerek PKK tabanlı siyasi partiler tarafından da desteklenmektedir. 04 Nisan 2004 tarihinde PKK’nın Birleşmiş Milletlerin uluslar arası

233 www.teror.gen.tr., a.g.m., s.2 234 www.teror.gen.tr., a.g.m., s.2-3

235 PKK literatüründe “Serhildan” başlangıçta Filistin tarafından kullanılan “İntifada” kavramının karşılığı olarak

“Halk Ayaklanması” anlamında kullanılmıştır. Zaman içerisinde yüklenen anlamı ise, silahlı militanların korunmasında gerçekleştirilecek sokak gösterileri ve çatışma ile kamu düzenini işlemez hale getirmek olarak belirlenmiştir. Sonraki dönem gelişmeleri “Silahlı ve Siyasal Serhildan” kavramlarını yaratmıştır.

236 DEMİREL, Emin; a.g.e., s.233 237 DEMİREL, Emin; a.g.e., s.239

52

terör örgütleri listesine alınması238, sorunun siyasi platforma çekilmesinde büyük etken olmuştur.