Tel ile sözleşmeler

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 119-130)

Kyivstar'dan giderler*

A- Tel ile sözleşmeler

A-Tel, Turkcell’in ön ödemeli hatlarının pazarlanması, satışı ve dağıtımı konularında faaliyet göstermektedir. A-Tel, Turkcell ve TMSF’nin %50-%50 hisse payları ile ortak teşebbüsleridir. A-Tel, Turkcell’in tek Muhabbet Kart distribütörü olarak çalışmaktadır ve kazı konuş kart satışları üzerinden prim almaktadır. Simkart ve Muhabbet Kart satışlarının yanı sıra Turkcell ve A-Tel arasında satış kampanyaları ve abone aktivasyonları ile ilgili muhtelif sözleşmeler de vardır.

31 Ocak 2012 tarihli Şirket’in A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin 1 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme hükümlerine uygun biçimde feshedilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi Not 16 ve Not 22’de yer almaktadır.

Megafon ile sözleşmeler

Megafon’un hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell’in hissedarlarından olan Sonera Holding’dir.

Megafon’dan karşılıklı çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taşıma hizmeti alınmaktadır.

Millenicom ile sözleşmeler

Millenicom’un çoğunluk hissesine sahip olan European Telecommunications Holding AG, Turkcell’in de hissedarlarından olan Çukurova Grubu’nun bağlı ortaklığıdır. Turkcell ile Millenicom birbirlerinden çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taşıma hizmeti almaktadırlar.

Hobim ile sözleşmeler

Data işlem ve uygulama hizmetleri sağlayıcı kuruluşlarından biri olan Hobim’in ana ortağı, Turkcell’in de ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu’dur. Turkcell ile Hobim arasında, aylık fatura basım hizmetlerini, kazı-konuş kartları basım hizmetleri, faturaların kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini kapsayan süresiz sözleşmeler mevcuttur. 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren dönemde Hobim’den yapılan kazı-konuş kartları alımları toplamı 590 TL’dir (31 Aralık 2011: 3.172 TL)

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin yasal kısıtlamalar

Çukurova Holding A.Ş. aleyhine TMSF tarafından başlatılan ihtiyati haciz

13 Mayıs 2011 tarihinde Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Şirket’e tebliğ edilen bir yazı ile Çukurova Holding A.Ş.’nin vergi dairesine olan borçları nedeniyle ihtiyati haciz kararı verilmiş olduğu, bu nedenle Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine 1.249.926 TL tutarında ihtiyati haciz uygulanmasının istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden, Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket’teki hisseleri ile alacakları üzerinde ihtiyati haciz kaydı işlenmiştir. Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde Şirket’e tebliğ edilen yazı ile haczin kaldırıldığı bildirilmiş olup, Şirket tarafından alacakları üzerine konulan ilgili haciz kaydı kaldırılmıştır.

16 Mayıs 2011 tarihinde Şirket’e Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından tebliğ edilen bir yazı ile Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine 450.000 TL tutarında ihtiyati haciz uygulanması istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden Çukurova Holding A.Ş.'nin Şirket’teki hisseleri ile alacakları üzerinde ihtiyati haciz kaydı işlenmiştir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde Şirket’e tebliğ edilen yazı ile söz konusu borcun ödendiği bildirilmiş olup, Şirket tarafından alacakları üzerine konulan ilgili haciz kaydı kaldırılmıştır.

Çukurova Holding A.Ş. aleyhine Sonera Holding BV tarafından Hollanda’da başlatılan ihtiyati haciz Sonera Holding B.V. tarafından, Çukurova Holding A.Ş.’den ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından verilen karar nedeniyle alacaklı olduğunu belirttiği 1.030.400 USD tutarındaki (31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 1.836.791 TL) tahsilatını teminat altına alabilmek amacıyla, Çukurova Holding A.Ş.’nin Hollanda’da yerleşik Turkcell iştirak ve bağlı ortaklıklarından mevcut olan veya mevcut bir hukuki ilişki nedeniyle gelecekte doğabilecek olan alacakları ile diğer hak ve malları üzerine ihtiyati haciz uygulanmış olup sözkonusu malvarlığı veya alacağın bulunmaması sebebiyle haciz bildirimine itiraz edilmiştir ve herhangi bir haciz işlenmeden dosya kaldırılmıştır.

Çukurova Holding aleyhine Erol Aksoy ve Avrupa ve Amerika Holding A.Ş. tarafından başlatılan ihtiyati haciz kararı

30 Nisan 2012 tarihinde Kadıköy 8’inci İcra Müdürlüğü tarafından Şirket’e tebliğ edilen bir yazı ile, Çukurova Holding A.Ş. ve Mehmet Emin Karamehmet’in Erol Aksoy ve Avrupa ve Amerika Holding A.Ş. adlı şirkete olan borçları nedeniyle Çukurova Holding A.Ş. ile Mehmet Emin Karamehmet’in Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları ile hisseleri üzerine haciz kararı verilmiş olduğu, bu nedenle Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine toplam 68.065 TL tutarında haciz uygulanmasının istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden Çukurova Holding A.Ş. ve Mehmet Emin Karamehmet’in Şirket Turkcell’deki hisseleri ile alacakları üzerinde haciz kaydı işlenmiştir.

Çukurova Holding aleyhine Murat Ticaret Kablo A.Ş. tarafından alınan haciz kararı

7 Şubat 2013 tarihinde İstanbul 18’inci İcra Müdürlüğü tarafından Şirket’e tebliğ edilen bir yazı ile, Çukurova Holding A.Ş.’nin Murat Kabul Ticaret A.Ş. adlı şirkete olan borçları nedeniyle Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları ile hisseleri üzerine haciz kararı verilmiş olduğu, bu nedenle Çukurova Holding A.Ş.’nin Şirket nezdinde kayıtlı mal, hak ve alacakları (huzur hakkı, kar payı dahil) üzerine toplam 6.683 TL tutarında haciz uygulanmasının istendiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden Çukurova Holding A.Ş.’nin Turkcell’deki hisseleri ile alacakları üzerinde haciz kaydı işlenmiştir.

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012

Alacaklar

Bankalardaki Mevduat

Türev

Araçlar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili

Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) 13.217 1.016.652 - 139.523 6.998.607 - 1.572.602

- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - 136.313 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter

değeri 9.179 645.024 - 139.523 6.998.607 - 1.572.602

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer

düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri 3.922 249.007 - - - - -

- Teminat. vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri 116 122.621 - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 7.438 815.597 - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) (7.322) (692.976) - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - - -

31 Aralık 2012

Alacaklar

Bankalardaki

mevduat Türev Araçlar Diğer

Ticari

Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 147.617 - - - -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 105.312 - - - -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 218.130 - - - -

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 594.827 - - - -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 10.078 - - - -

31 Aralık 2011

Bankalardaki Mevduat

Türev

Araçlar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili

Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski ( A+B+C+D+E) 81.709 817.551 - 3.708 6.334.213 - 1.066.667

- Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - 185.274 - - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter

değeri 64.928 497.424 - 490 6.334.213 - 1.066.667

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan. aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer

düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri 16.632 217.636 - 3.218 - - -

- Teminat. vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri 149 102.491 - - - - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 8.641 712.493 - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) (8.492) (610.002) - - - - -

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi içeren unsurlar - - - - - - -

31 Aralık 2011

Alacaklar

Bankalardaki

mevduat Türev Araçlar Diğer

Ticari

Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 131.985 1.244 - - -

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 102.283 1.750 - - -

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 167.281 179 - - -

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 520.116 45 - - -

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş 33.517 - - - -

31 Aralık 2012

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar

toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 3.003.202 (3.131.803) (1.237.722) (701.160) (1.165.363) (27.558)

Faizsiz spot krediler - - - - - -

Finansal kiralama yükümlülükleri 36.429 (44.006) (4.979) (1.448) (14.750) (22.829)

İlişkili taraflara borçlar 99.138 (99.209) (99.209) - - -

Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük - - - - - -

Ertelenmiş ödemeler 136.214 (178.260) - - - (178.260)

Ticari borçlar 952.682 (959.529) (933.407) - (26.122) -

Türev Finansal Yükümlülükler

Çapraz faiz oranı takas sözleşmeleri 2.634 (2.634) (1.452) (1.182) - -

31 Aralık 2012

Beklenen vadeler Defter değeri

Beklenen nakit çıkışlar toplamı

(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 3.003.202 (3.131.803) (1.237.722) (701.160) (1.165.363) (27.558)

Faizsiz spot krediler - - - - - - -

Finansal kiralama yükümlülükleri 36.429 (44.006) (4.979) (1.448) (14.750) (22.829)

İlişkili taraflara borçlar 99.138 (99.209) (99.209) - - -

Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük - - - - - -

Ertelenmiş ödemeler 136.214 (178.260) - - - (178.260)

Ticari borçlar 952.682 (959.529) (933.407) - (26.122) -

Türev Finansal Yükümlülükler

Çapraz faiz oranı takas sözleşmeleri 2.634 (2.634) (1.452) (1.182) - -

Sözleşme uyarınca vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar

toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 3.491.053 (3.762.209) (572.969) (1.066.207) (2.102.615) (20.418)

Faizsiz spot krediler 2.048 (2.048) (2.048) - - -

Finansal kiralama yükümlülükleri 37.571 (46.508) (718) (4.543) (15.616) (25.631)

İlişkili taraflara borçlar 27.544 (27.664) (27.664) - - -

Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük 19.066 (22.384) - - (22.384) -

Ertelenmiş ödemeler 113.674 (188.890) - - - (188.890)

Ticari borçlar 984.466 (994.324) (994.324) - - -

Diğer kısa vadeli borçlar 32.215 (33.661) (33.661) - - -

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 222.920 (225.771) (225.771) - -

Türev Finansal Yükümlülükler - - - - - -

Çapraz faiz oranı takas sözleşmeleri 2.358 (2.358) - (2.358) - -

31 Aralık 2011

Beklenen vadeler Defter değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı

(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 3.491.053 (3.762.209) (572.969) (1.066.207) (2.102.615) (20.418)

Faizsiz spot krediler 2.048 (2.048) (2.048) - - -

Finansal kiralama yükümlülükleri 37.571 (46.508) (718) (4.543) (15.616) (25.631)

İlişkili taraflara borçlar 27.544 (27.664) (27.664) - - -

Satış opsiyonuyla ilişkili finansal yükümlülük 19.066 (22.384) - - (22.384) -

Ertelenmiş ödemeler 113.674 (188.890) - - - (188.890)

Ticari borçlar 984.466 (994.324) (994.324) - - -

Diğer kısa vadeli borçlar 32.215 (33.661) (33.661) - - -

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 222.920 (225.771) (225.771) - - -

Türev Finansal Yükümlülükler - - - - - -

Çapraz faiz oranı takas sözleşmeleri 2.358 (2.358) - (2.358) - -

temel yabancı para birimleri ABD Doları ve Avro’dur. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

TL Karşılığı ABD Doları Avro TL Karşılığı ABD Doları Avro

1. Ticari alacaklar 125.341 21.972 36.643 194.673 52.422 39.141

2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil) 1.855.670 1.039.442 1.174 1.988.859 1.047.977 3.820

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - -

3. Diğer 25.229 11.629 1.913 41.351 15.441 4.986

4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 2.006.240 1.073.043 39.730 2.224.883 1.115.840 47.947

5. Ticari Alacaklar - - - - - -

6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - -

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 279.285 156.673 - 545.875 288.991 -

7. Diğer - - - 48 26 -

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 279.285 156.673 - 545.923 289.017 -

9. Toplam Varlıklar (4+8) 2.285.525 1.229.716 39.730 2.770.806 1.404.857 47.947

10. Ticari Borçlar 307.216 153.025 14.642 379.535 149.424 39.810

11. Finansal Yükümlülükler 1.329.527 727.659 13.778 1.250.181 660.290 1.211

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 16.091 1.746 5.519 34.026 6.582 8.836

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - -

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 1.652.834 882.430 33.939 1.663.742 816.296 49.857

14. Ticari Borçlar - - - - - -

15. Finansal Yükümlülükler 967.137 522.323 15.327 2.070.998 1.060.159 28.015

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 162.192 90.986 - 261.607 138.497 -

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - -

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 1.129.329 613.309 15.327 2.332.605 1.198.656 28.015

18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 2.782.163 1.495.739 49.266 3.996.347 2.014.952 77.872

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - -

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - -

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - - -

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) (496.638) (266.023) (9.536) (1.225.541) (610.095) (29.925) 21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (775.923) (422.696) (9.536) (1.771.416) (899.086) (29.925)

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - -

23. İhracat 303.039 117.802 39.803 309.926 144.550 29.371

24. İthalat 621.010 288.492 45.086 607.806 262.403 72.623

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Ortalama Döviz karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda gelir tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir.

Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı ABD Doları'nın TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

1- ABD Doları net

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır. ABD Doları'nın TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

1- ABD Doları net

varlık/yükümlülüğü (169.828) 169.828 54.587 (54.587)

2- ABD Doları riskinden korunan

kısım (-) - - - -

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (169.828) 169.828 54.587 (54.587)

Avro'nun TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

4- Avro net varlık/yükümlülüğü (7.313) 7.313 - -

5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - -

6- Avro Net Etki (4+5) (7.313) 7.313 - -

Diğer döviz kurlarının TL Karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde

7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü - - - -

Sabit faizli enstrümanlar için makul değer duyarlılık analizi:

Şirket’in alım satım amaçlı olarak elinde tuttuğu herhangi bir sabit faizli finansal varlık ya da yükümlülük bulunmamaktadır. Bu nedenle, raporlama tarihinden sonra faiz oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler Şirket’in gelir tablosunu etkilemeyecektir (31 Aralık 2011: Yoktur ).

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihinde elinde tuttuğu vadesi 3 ayı geçen mevduatı bulunmamaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihinde elinde tuttuğu vadesi 3 ayı geçen mevduat faiz oranlarının 1 puan artması veya azalması durumunda gelir tablosunda 4.180 TL artış/(azalış) yaratması beklenmiştir.

Değişken faizli enstrümanlar için nakit akış duyarlılık analizi:

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla faiz oranlarının 1 puan artması veya azalması durumunda özkaynak ve gelir tablosu aşağıdaki şekilde etkilenecektir. Analiz yapılırken, başta döviz kurları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.

31 Aralık 2012 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 8.593 TL (31 Aralık 2011: 19.888 TL) daha düşük/yüksek olacaktı. Söz konusu faiz oranı değişiminin kar/zararı etkilemeksizin doğrudan özkaynaklara olan etkisi yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).

Faiz Pozisyonu Tablosu

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

Makul Değer:

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Kayıtlı Makul Kayıtlı Makul

Not Değer Değer Değer Değer

İndirgenmiş Maliyet ile Taşınan Varlıklar

İlişkili Taraflardan Alacaklar-Uzun Vadeli 37 - - 81 81

Diğer Alacaklar-Uzun Vadeli 11 6.587 6.587 39.498 39.498

Diğer Duran Varlıklar 26 385.307 385.307 218.171 218.171

İlişkili Taraflardan Alacaklar-Kısa Vadeli 37 13.217 13.217 81.628 81.628

Ticari alacaklar-Kısa Vadeli 10 1.016.652 1.016.652 817.551 817.551

Diğer Alacaklar-Kısa Vadeli 11 132.936 132.936 116.176 116.176

Diğer Dönen Varlıklar 26 1.138.523 1.138.523 848.496 848.496

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 6.998.870 6.998.870 4.738.360 4.738.360

Üç Aydan Uzun Vadeli Mevduatlar 7 - - 1.596.087 1.596.087

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 48.772 48.772 - -

9.740.864 9.740.864 8.456.048 8.456.048

Makul Değerden Taşınan Yükümlülükler Satış Opsiyonuna İlişkin Finansal

Yükümlülükler 26 - - (19.066) (19.066)

Opsiyon Sözleşmeleri 8 (2.634) (2.634) (2.358) (2.358)

(2.634) (2.634) (21.424) (21.424)

İndirgenmiş Maliyet ile Taşınan Yükümlülükler

Finansal Borçlar- Uzun Vadeli 8 (1.103.779) (1.103.779) (1.997.284) (1.997.284) Finansal Borçlar- Kısa Vadeli 8 (1.935.852) (1.935.852) (1.533.388) (1.533.388)

Ticari Borçlar-Kısa Vadeli 10 (926.560) (926.560) (982.296) (982.296)

Ticari Borçlar-Uzun Vadeli 10 (26.122) (26.122) (2.170) (2.170)

Diğer Borçlar-Kısa Vadeli 11 - - (32.215) (32.215)

Diğer Yükümlülükler-Kısa Vadeli 26 - - (222.920) (222.920)

İlişkili Taraflara Borçlar-Kısa Vadeli 37 (99.138) (99.138) (27.544) (27.544)

Belarus Telekom İktisabına İlişkin Ertelenmiş

Ödemeler-Uzun Vadeli 26 (136.214) (136.214) (113.674) (113.674)

(4.227.665) (4.227.665) (4.911.491) (4.911.491)

Makul Değer Hiyerarşisi:

Aşağıdaki tabloda değerleme yöntemi kullanılarak. makul değer ile taşınan finansal yatırımlar analiz edilmektedir:

Seviyeler şu şekilde belirlenmiştir:

Seviye 1: Benzer varlık ve yükümlülükler için piyasada teklif edilen fiyat (düzeltilmemiş).

Seviye 2: Varlıklar ve yükümlülükler için Seviye 1’de belirtilen, direk ya da endirekt olarak gözlemlenebilen teklif fiyatları dışındaki girdiler.

Seviye 3: Piyasada gözlemlenemeyen varlık ve yükümlülükler için girdiler.

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

31 Aralık 2012

Finansal Yükümlülükler

Riskten koruma amacıyla kullanılan opsiyon

sözleşmeleri - 2.634 - 2.634

- 2.634 - 2.634

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

31 Aralık 2011

Finansal Yükümlülükler

Satış opsiyonuna ilişkin finansal yükümlülükler - - 19.066 19.066

Riskten koruma amacıyla kullanılan opsiyon

sözleşmeleri - 1.639 - 1.639

Riskten korunma amacıyla kullanılmayan opsiyon

sözleşmeleri - 719 - 719

- 2.358 19.066 21.424

Aşağıdaki tabloda Seviye 3 hiyerarşisindeki makul değer ile taşınan finansal yatırımların açılış ve kapanış bakiyeleri arasındaki hareket detayı gösterilmektedir:

Satılmaya hazır finansal yatırımlar

Satış opsiyonuna ilişkin finansal

yükümlülükler Toplam

1 Ocak 2012 açılış bakiyesi - (19.066) (19.066)

Toplam kazanç ve kayıplar:

Gelir tablosu - (74) (74)

Özkaynaklar - 19.140 19.140

31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi - - -

Dönemin gelir tablosundaki toplam kazanç ve kayıplar kapsamlı gelir tablosunda aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

Satılmaya hazır finansal yatırımlar

Satış opsiyonuna ilişkin finansal

yükümlülükler Toplam Dönemin gelir tablosunda gösterilen toplam

kazanç ve kayıplar:

Finansal giderler, net -

(74) (74)

Raporlama dönemi sonu itibarıyla varlık ve yükümlülükler için gelir tablosunda gösterilen toplam kazanç ve kayıplar:

Finansal giderler, net - (74) (74)

ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

39 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

a) Şirketin kurucu ortaklarından MV Holding, 28 Ocak 2013 tarihinde 26.022 TL nominal değerli hissesini satışa konu etmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (“MKK”) başvurmuştur. Sözkonusu hisseler Şirket'in yüzde 1,18'ini oluşturmaktadır.

b) Şirket, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 17 Ocak 2013’te gerçekleştirilen ve mobil iletişim altyapısı bulunmayan nüfusu 500’ün altında olan 1.799 yerleşim yerinde kapsama sağlanması ve 3 yıl işletilmesine ilişkin ihalede en düşük teklifi (KDV hariç 312,77 milyon TL) vermiştir. Yapılacak yatırım ve işletim giderleri, ihale bedeli kapsamında Bakanlık nezdindeki evrensel hizmet fonundan karşılanacaktır. İhale kapsamında belirlenen yerleşim bölgelerinde, sadece bu yerler için geçerli olmak üzere, diğer işletmecilerin de bölgedeki müşterilerinin kullanabileceği bir altyapı tesis edilecektir.

Şirket 13 Şubat 2013 tarihinde evrensel hizmet yükümlüsü görevini üstlenmeye hak kazanmıştır ve ilgili ihaleye ilişkin sözleşme 20 Şubat 2013 tarihinde imzalanmıştır.

40 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 119-130)