Türkiye Kalkınma Bankası, 2016 yılında, aktif büyüklüğünü %40 artışla 6,6 milyar TL’ye, kredi

Belgede 2015 Faaliyet Raporu (sayfa 29-33)

büyüklüğünü ise %43’lük artışla 5,6 milyar TL’ye

yükseltmeyi hedeflemektedir.

Türkiye’nin 2023 vizyonu ışığında, bugün olduğu gibi gelecekte de deneyimimiz, güçlü kaynak yapımız, yetkin insan kaynağımız ve kurumsal yönetişim yaklaşımımız ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

GÜVENİLİR

Türkiye Kalkınma Bankası’nın iştirak yaklaşımı sürdürülebilir büyümeyi desteklemektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası, kalkınma bankacılığının amacı doğrultusunda kalkınmayı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme misyonunu, yatırımları bölgesel, sektörel ve teknolojik olarak destekleyerek ve Kalkınma Planları ile 2016 Yılı Programında öngörülen hedef ve politikaları dikkate alarak yürütecektir. Banka, bu kapsamda;

- girişim gücünü harekete geçirici, istihdama katkı sağlayacak ve

“sosyal fayda-sosyal maliyet” yaklaşımı ile bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik yeni teşebbüslerin sermayelerine iştirak edebilecek,

- zor durumda bulunan kuruluşlara iştirak yoluyla destek sağlayabilecek,

- öncü, örnek ortaklıklar kurabilecek ve iştirak edebilecektir.

İştirak amacının gerçekleşmesini takiben, sahip olduğu iştirak paylarını sermaye piyasalarının gelişimine ve sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla geniş kitlelere sunmaya gayret edecek olan Banka, bu mümkün olmadığı takdirde, paylarını blok olarak girişimcilere satabilecektir.

Türkiye Kalkınma Bankası’nın doğrudan kontrolüne sahip olduğu ortaklıkları

- Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (KYMD A.Ş.) - Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş.’dir.

2015 yıl sonu itibarıyla, Arıcak A.Ş.’nin kanuni takipteki alacak olarak izlenen kredi hesap bakiyesi 1.429.213,28 TL olup, temerrüt faiziyle birlikte şirketin Banka nezdindeki toplam riski 24.876.863,58 TL olarak kaydedilmiştir.

İstanbul Risk Sermayesi Girişimi- iVCi

Avrupa Yatırım Bankası’nın ve Avrupa Komisyonu’nun ortağı olduğu Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund-EIF) öncülüğünde Lüksemburg’da kurulan ve Lüksemburg mevzuatına

tabi olan İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (İstanbul Venture Capital Initiative-iVCi) 160 milyon Avro toplam sermayeye sahiptir.

Türkiye Kalkınma Bankası’nın, 2007 yılında yatırım taahhüdünde bulunduğu iVCi’nin pay sahipleri Avrupa Yatırım Fonu (50 milyon Avro), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (40 milyon Avro), KOSGEB (50 milyon Avro), Türkiye Kalkınma Bankası (10 milyon Avro), Garanti Bankası (5 milyon Avro) ve National Bank of Greece Grubu (5 milyon Avro)’dur.

Nihai yararlanıcıları Türkiye’deki şirketler olmak üzere, seçilmiş Türkiye girişim sermayesi fonlarına destek sağlayacak bir üst fon statüsünde olan iVCi’nin yönetim kurulunda temsil için Türkiye Kalkınma Bankası’nın aday gösterme ve yatırım komitesinde gözlemci üye bulundurma hakkı vardır.

iVCi’nin yatırım yaptığı fonların büyüklüğü 1,7 milyar Avro’yu aşmıştır.

iVCi’nin, yatırım dönemi sona ermiş olup, Eylül 2015 itibarıyla bir adet eş-yatırıma ilave olarak, 9 adet alt fona toplam 163.155.301 Avro tutarında yatırım taahhüdü bulunmaktadır. Yatırım yapılan fonlar arasında Anadolu’ya yönelik olarak Avrupa Birliği kaynaklarından (IPA-Katılım Öncesi Mali Yardımı) Avrupa Yatırım Fonu kanalıyla fon aktarılarak oluşturulan G43 Anadolu Risk Sermayesi Fonu da yer almaktadır.

iVCi’nin farklı oranlarda yatırım yaptığı fonların toplam büyüklüğü 1,7 milyar Avro’yu aşmıştır. Bu fonlar aracılığıyla halen 39 adedi Türkiye’de olmak üzere farklı sektörlerdeki toplam 52 adet şirkete yatırım gerçekleştirilmiştir. Söz konusu fonların yatırım faaliyetleri, tasfiye aşamasına gelen bir tanesi dışında devam etmektedir.

İŞTİRAKLER

Türkiye Kalkınma Bankası’nın Yurt İçi Ortaklıkları

Şirketin Adı Şirket Sermayesi (TL) Banka’nın Toplam İştirak Payı (TL) İştirak Oranı (%)

Arıcak A.Ş. 1.250.000 1.246.400 99,71

T. H. Kalkınma Menkul Değerler A.Ş.* 5.000.000 4.999.930 100,00

Maksan 1.525.200 474.956 31,14

Takasbank 600.000.000 2.179.154 0,36

Türk Suudi Holding 5.800.000 1.431.875 24,69

Yozgat Otelcilik 96.000 3.600 3,75

Toplam 613.671.200 10.335.915 1,68

* Banka’nın bağlı ortaklığı olan Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tasfiye sürecine girmesi sebebiyle, TMS ve TFRS’nin ilgili hükümleri uyarınca Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ilişkin net yatırım tutarı, Banka’nın finansal tablolarında satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanmıştır.

Türkiye Kalkınma Bankası’nın Yurt Dışı Ortaklığı

Ortaklığın Adı Kuruluş Yeri Ödenmiş Sermaye (Avro) Banka Payı (%) Banka Payı (Avro)

İstanbul Venture Capital Initiative-iVCi Lüksemburg 106.480.000,00 6,25 6.655.000,00

Türkiye Kalkınma Bankası’nın temel hedefi, işgücü performansını, bütün iş süreçlerinde verimliliği ve rekabet gücünü artırmaktır.

Türkiye Kalkınma Bankası BT altyapısı ile bankacılık

operasyonlarının sürekliliğini sağlamaya yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına 2015 yılında devam etmiştir.

2015 yılının en önemli gelişmeleri arasında veri merkezlerinin kapasitelerinin artırılması ve hizmet sürekliliğini sağlayacak BT altyapısının kurulması yer almıştır. BT Süreklilik, Felaket Kurtarma, Sızma ve Yük Testleri gerçekleştirilmiş ve sistemlerin süreklilik gücünün test edildiği bu çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edilmiştir. BT riskleri değerlendirilmiş ve aksiyon planları ile takip edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.

Banka, BT süreçlerinin güncellenmesi, performans ölçülerinin ve kalite hedeflerinin belirlenerek yönetilebilir bir platforma taşınması ile ilgili çalışma başlatmıştır. 2015 yılı bağımsız denetim ve güvenlik testlerinin sonuçları değerlendirilmiş, tespit edilen eksiklikler giderilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalar BDDK mevzuatı, COBIT ve ITIL ile ilgili düzenlemeler esas alınarak yeni dönemde de sürdürülecektir.

Türkiye Kalkınma Bankası bünyesinde SOME ekibi oluşturulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Banka personelinin bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler düzenlenmiştir. BT personeli ileri düzey güvenlik eğitimlerine katılmıştır.

Bankacılık yazılımının modüler olarak yenilenerek veri dönüşümünün sağlanması amacıyla kredi süreci yazılımı yenileme projesine başlanmıştır. Projenin 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedeflemektedir. Masaüstü bilgisayarların ve hizmet binaları kullanıcı ağının mobil çalışma imkânı sağlayacak şekilde yenilenmesiyle ilgili projelere başlanmıştır.

Uygun ve son teknolojileri kullanarak sektörün en iyileri arasında yer almayı öngören Türkiye Kalkınma Bankası, aynı zamanda yasal uyum, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve altyapı geliştirme konularına verdiği önemle, iş gücü performansını, süreç verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Çevre yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanmış ilk ve tek kamu bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası, bütün personeli ile birlikte, faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirgemek için çalışmaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olarak gördüğü çevre duyarlılığını faaliyetlerinde a’dan z’ye gözetmektedir. Bu doğrultuda Banka’da hayata geçirilmiş bulunan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin 5. yılı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini ve kaynak kullanımını azaltmayı, olumlu çevresel faaliyetleri ise artırmayı ilke edinen Türkiye Kalkınma Bankası’nın çevre yönetimi konusunda 5 yılda gerçekleştirdiği kazanımlar aşağıdaki gibidir:

- Banka bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanan elektrik, su, doğalgaz gibi doğal kaynaklar ile kâğıt tüketiminde büyük oranlarda tasarruf sağlanmıştır.

- 4734 sayılı kanunun 19. maddesine uygun olarak, temiz ve ucuz enerji kaynaklı elektrik sağlanması amacıyla yenilenebilir elektrik enerjisi kullanımına başlanmıştır.

- Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, 4.000 ağaçlık Kalkınma Hatıra Ormanı kurulmuştur.

- Banka personelinin, çevre, enerji, enerji verimliliği, atık

teknolojileri ile ilgili eğitim, fuar ve kongrelere katılımı sağlanmıştır.

- TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı’na ve Etiyopya Kalkınma Bankası’na Çevre Yönetim Sistemi kurularak, danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

- TS EN ISO 14001 standardı sosyal sorumluluk gereğince, kalkınma ajanslarına sunulan fizibilite eğitimlerinde ve paydaşlarla olan görüşmelerde, çevre bilinci ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda bilgiler paylaşılmıştır.

2015 yılında Banka çatısı altında faaliyet gösteren Çevre Yönetim Komitesi, gerçekleştirdiği gözden geçirme ve komite toplantılarının yanı sıra diğer günlük çalışmalarla da Çevre Yönetim Sistemi’nin devamlılığını sağlamıştır.

2015 yılında TSE’nin gerçekleştirip onayladığı Gözetim Tetkikinde olumlu rapor alınmış ve söz konusu belgenin devamı kararına varılmıştır. Buna ek olarak Banka bünyesinde, sistem performansının değerlendirilmesi amacıyla İç Tetkik çalışması gerçekleştirilmiştir.

Belgede 2015 Faaliyet Raporu (sayfa 29-33)