B

Sosyal güvenlik kavramının ortaya çıkışında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Fransız İhtilali A)

Reform Hareketleri B)

Sanayi Devrimi C)

Rönesans Hareketleri D)

I. Dünya Savaşı E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin ilgili olduğu bilim dallarından biridir?

2.

Vergi Hukuku D)

Ticaret Hukuku E)

Çağdaş anlamda sosyal güvenlik sisteminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Kamu tarafından düzenlenerek uygulanan ve prim esasına göre milli ölçekte bütün çalışanları kapsayan sosyal güvenlik ağına ne ad verilir?

4.

Sosyal yardım A)

Sosyal sigorta B)

Sosyal güvenlik C)

Sosyal yardımlaşma D)

Sosyal dayanışma E)

Sosyal güvenliğin gelir garantisi sağlama amacı taşıyan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Kişiliği koruma fonksiyonu A)

Siyasi fonksiyonu B)

Önleme fonksiyonu C)

İktisadi güvenlik fonksiyonu D)

Toplumsal fonksiyonu E)

Kişinin bedeni ve ruhi durumunu bozan ve kişinin çalışma ve kazanma gücünü geçici ya da sürekli olarak kaybetmesine yol açan tehlikelere ne ad verilir?

6.

Sosyal tehlikeler A)

Ekonomik tehlikeler B)

Fizyolojik tehlikeler C)

Hukuki tehlikeler D)

Gelir etkileyici tehlikeler E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyo-ekonomik risklerden biri değildir?

7.

Hastalık A)

İşsizlik B)

Evlenme ve çocuk sahibi olma C)

Konut D)

Ölüm E)

Aşağıdakilerden hangisi insanın canlı olarak yaratılmasından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?

8.

Hastalık riskine karşı sosyal güvenliğin finansmanında uygulanan metod aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Yatırım metodu A)

Dağıtım metodu B)

Fon metodu C)

Katkı metodu D)

Paylaşım metodu E)

Sosyal güvenlik sistemlerinin ölüm riskine karşı sosyal güvenlik sağlama yolları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10.

Sosyal yardım ve sosyal hizmet A)

Sosyal yardım ve ölüm sigortası B)

Ölüm sigortası ve ölüm aylığı C)

Sosyal hizmet ve ölüm aylığı D)

Sosyal hizmet ve ölüm sigortası E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların temel ilkelerinden biridir?

11.

Ödenen prim ile sağlanan yardım arasında bir bağın olması

A)

Devletin garantisi dışında olması B)

İsteğe bağlı olması C)

Bazı sosyal riskleri kapsaması D)

Primli bir sistem olması E)

2016 GÜZ ARA 4714-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Vakıfla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Vakıf, yardım yapma güç ve isteğinde bulunan kimseler bakımından en kısa ömürlü sosyal yardım imkanı veren araçtır.

A)

Vakıf bir sosyal güvenlik kurumu olarak doğmamıştır.

B)

Vakıf kurmak sosyal yardım amacıyla yapılan büyük ve yüce bir fedakârlıktır.

C)

Vakıf, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın kurumlaşma ihtiyacını önemli ölçüde karşılamıştır.

D)

Vakıf, belli bir malın ya da paranın ayrı bir tüzel kişilik oluşturacak biçimde sosyal yardım için tahsis edilmesiyle ortaya çıkar.

E)

Sosyal güvenlik tekniği olarak doğmamış olmasına rağmen, zaman içinde sosyal güvenlik alanında da kullanılmaya başlanan bireysel sosyal güvenlik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Sosyal yardım tekniği A)

Sosyal sigorta tekniği B)

Özel sigorta tekniği C)

Tasarruf tekniği D)

Sosyal hizmet tekniği E)

Bireylerin başkalarından yardım ve destek almaksızın kendi sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla geliştirdikleri tekniklere ne ad verilir?

14.

Bölgesel sosyal güvenlik teknikleri A)

Özel sosyal güvenlik teknikleri B)

Toplu sosyal güvenlik teknikleri C)

Örgütsel sosyal güvenlik teknikleri D)

Bireysel sosyal güvenlik teknikleri E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma tekniğinin ayırt edici özelliklerinden biridir?

15.

Kişinin gelirine bağlı olması A)

Kurumlar arası yardımlaşma tekniği olması B)

Risk gerçekleşmeden önce devreye girmesi C)

İstenen yardımların yardım yapanın arzusuna bağlı olması

D)

Yapılacak yardımların miktarının önceden belirlenmiş olması

E)

Türkiye’de Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK sosyal sigorta kurumları hangi yıl çıkarılan kanunla tek çatı altında birleştirilmiştir?

16.

Türkiye’de, sosyal yardım ve hizmetlerin yönetimi aşağıdaki üst örgütlenmelerden hangisi tarafından yürütülmektedir?

17.

İçişleri Bakanlığı A)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B)

Sağlık Bakanlığı C)

Adalet Bakanlığı D)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik programlarının yönetim başarısını belirleyen kurumsal düzenlemelerle ilgilidir?

18.

İdari işlemlerin en düşük yönetim masrafıyla yapılması

A)

Sosyal güvenlik politikalarına uygun yasal mevzuatın oluşturulması

B)

Prim ödeyenler ve aylık alanların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması

C)

Primlerin etkin şekilde toplanması D)

Kurumların yönetim performansının izlenmesi

E)

Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerini karşılayacak ayrı ve yeterli gelir kaynaklarına sahip olması durumuna ne ad verilir?

19.

Siyasi özerklik A)

İdari özerklik B)

Mali özerklik C)

Denetimsel özerklik D)

Sosyal özerklik E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların merkez örgütü bünyesinde yer almaz?

20.

Danışma Kurulu A)

Denetim Birimleri B)

Genel Kurul C)

Disiplin Kurulu D)

Yönetim Kurulu E)

2016 GÜZ ARA 4714-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA

B

Türkiye’de kadın girişimci sayısı yaklaşık olarak kaçtır?

1.

80 bin A)

180 bin B)

280 bin C)

380 bin D)

480 bin E)

Yeni nesil girişimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Mevcut ürünleri üreten yeni işletmeler kurmaktır.

C)

Sadece gençlerin yaptığı girişimciliktir.

D)

Sadece kadınların yaptığı girişimciliktir.

E)

Girişimciliğe “yenilikçilik” özelliği kazandıran kimdir?

3.

Klaus Schwap A)

Bill Dragton B)

Jean Baptise Say C)

Richard Cantillon D)

Joseph A. Schumpeter E)

Yaşam kalitesi düşük insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla verilen mikro kredi uygulamaları aşağıdaki girişimcilik türlerinden hangisiyle ilgilidir?

4.

Genel girişimcilik A)

Sosyal girişimcilik B)

Genç girişimcilik C)

İç girişimcilik D)

Kadın girişimcilik E)

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir?

5.

Değişime istekli olması A)

Yenilikçi olması B)

Motivasyonunun yüksek olması C)

Fırsatları yakalaması D)

Risk almaması E)

Yirminci yüzyılın ortalarında girişimcinin hangi fonksiyonu ön plana çıkmıştır?

6.

Üretim artırıcı A)

İş geliştirici B)

İstihdam yaratıcı C)

Yenilikçi D)

Kaynak yaratıcı E)

Girişimciliğin ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyi üzerinde önemli etkisinin bulunma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Başka alternatiflerin olmaması A)

İşsizliği azaltamaması B)

Yönetimle anlaşılamaması C)

Risk alma, yaratıcılık ve yenilik süreçlerini birleştirerek ekonomik bir faaliyet yaratması D)

İşletmeye uyum sağlayamamak E)

On dokuzuncu yüzyıl ve öncesinde günümüz

“risk sermayesi”nin ilk örneği kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

8.

Adam Smith A)

Marco Polo E)

Girişimci olma düşüncesini kişinin ait olduğu toplumun kültürü, ailesi, çevresi ve eğitiminden gelen motivasyona bağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Sosyo kültürel yaklaşımlar A)

Coğrafi yaklaşımlar B)

Psikolojik ve davranışsal yaklaşımlar C)

Yönetsel yaklaşımlar D)

Ekonomik yaklaşımlar E)

Emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ilk olarak ayrı değerlendiren kimdir?

10.

2016 GÜZ ARA 4714-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Girişimcilik süreçleri içinde iş modelinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

11.

İş planıyla birlikte A)

İş fikrinden önce B)

İş planından önce C)

İş planından sonra D)

İş kurulduktan sonra E)

Girişimcinin alması gereken risk miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12.

Herkesten daha az risk A)

Herkesten daha fazla risk B)

Mümkün olduğu kadar az risk C)

Katlanabileceği kadar risk D)

Sonsuz derecede risk E)

Girişimciliğin ilk süreci aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İş fikrini uygulama A)

İş fikirleri arama, bulma B)

İş fikrini uygulamaya hazırlama C)

İş fikri seçme D)

İşletmeyi kurma E)

İş modelinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İş süreci modelidir.

A)

Üretilen ürünün prototipidir.

B)

İş yapış stratejisidir.

C)

Başarısı kanıtlanmış iş yapış şeklidir.

D)

Üretimin nasıl yapıldığının modelidir.

E)

İsveç firması IKEA’nın yaptığı parçalı montaj işi hangi inovasyona örnek olarak gösterilebilir?

15.

İş modeli inovasyonu A)

Örgütsel inovasyon B)

Süreç inovasyonu C)

Pazarlama inovasyonu D)

Deneyim inovasyonu E)

Aşağıdakilerden hangisi tasarımcıların işletme stratejisinin karar aşamasına katkılarından biri değildir?

16.

Fikirleri ortaya çıkarması A)

Yöneticilerin ufkunu açması B)

Karar verme sürecini karmaşıklaştırması C)

Karar verme sürecine farklılık getirmesi D)

Gelecek ile ilgili alternatifler sunması E)

İşletmelerin pazarı izleyip rakiplerinin yaptıkları ürünleri geliştirerek pazara sunmalarına ne ad verilir?

17.

Planlanan projenin genel amaçları ve isteklerini açıklarken tasarımdan istenenleri de açık şekilde ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Fizibilite A)

Tasarım kaynağı B)

Tasarım brifi C)

Promosyon D)

Pazar araştırması E)

Tasarımın kalite, fonksiyon, kullanılabilirlik ve görünümü etkilerken aynı zamanda müşteri açısından ürün özelliklerini geliştirmesi pazarlama karmasının 4P’sinden hangisinin kapsamında yer alır?

19.

Şekillendirme basamağı, ürün geliştirme sürecinin üç temel aşamasından hangisinde yer alır?

20.

Kavram geliştirilmesi A)

Kavramın uygulanması B)

Kavram mühendisliği C)

Pazar fırsat analizi D)

Fırsatın anlaşılması E)

2016 GÜZ ARA 4714-B

10 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 23-27)