Arabinoksilanlar da β-glukanlar gibi arpa ve yulafta bulunan diğer bir majör, glukomannan ve arabinogalaktanlar da minör nişasta dışı polisakkaritlerdir. Tez çalışmasının ilk aşamasında farklı öğütme-zenginleştirme sistemleri kullanımı ile arpa tam tanesinden 1.5-2.7 kat daha yüksek arabinoksilan içeriğine sahip LZF ve Z-LZF elde edilmiştir. İki farklı öğütme sistemi ile elde edilen fraksiyonların arabinoksilan içeriklerinin Yalın (-) ve Yalın (+) için birbirine yakın olmasının yanı sıra, valsli öğütme daha yüksek arabinoksilan geri kazanım oranı ile sonuçlanmıştır. Tez çalışmasının yulaf araştırmaları üzerine olan ikinci kısmında ise farklı öğütme akışları kullanılarak yulaf tam tanesinden 1.4-1.9 kat daha yüksek arabinoksilan içeriğine sahip kepek fraksiyonları elde edilmiştir. Valsli değirmende uzun öğütme akışı ile elde edilen ince kepeklerin arabinoksilan içeriğinin ve geri kazanım oranının kısa öğütme akışı ile elde edilen kaba kepeklerin arabinoksilan içeriği ve geri kazanım oranına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Çalışmada minör nişasta dışı polisakkaritler bakımından zenginleştirme değerlendirildiğinde; kavuzsuz arpa örneklerinden elde edilen LZF ve Z-LZF’lerinin arpa tam tanelerine göre 1.5-2.3 kat daha fazla glukomannan ve 1.2-1.6 kat daha fazla arabinogalaktan içerdiği belirlenmiştir. Kavuzsuz yulaf örneklerinden elde edilen kaba kepek ve ince kepeklerinin ise yulaf tam tanesine göre 1.2-1.8 kat daha fazla glukomannan ve 1.1-1.2 kat daha arabinogalaktan içerdiği tespit edilmiştir.

Çalışma, sağlık üzerine olumlu etkileri olduğu bilinen toplam besinsel lifler bakımından değerlendirildiğinde; kavuzsuz yulaf örneklerinden elde edilen son ürünlerin (Z-LZF) toplam besinsel lif içeriklerinin %32-36 arasında değişim gösterdiği ve toplam besinsel lif içeriğinin arpa örneklerinin tam taneleri ile karşılaştırıldığında ise 2.4-2.7 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde kavuzsuz yulaf örneklerinden elde edilen kepek örneklerinin toplam besinsel lif içeriklerinin %18.4-20.6 arasında değişim gösterdiği ve toplam besinsel lif içeriğinin yulaf örneklerinin tam tanesi ile karşılaştırıldığında, 1.6-1.7 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmada ayrıca kavuzsuz arpa ve yulaf örneklerinden elde edilen lifçe zengin fraksiyonlarda protein ve kül bakımından önemli oranda artış (p<0.05) olduğu, aynı

örneklerin nişasta içeriklerinde ise önemli oranda (p<0.05) azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.

Çalışmada elde edilen besinsel lifçe zengin fraksiyonlar bazı fiziksel ve fizikokimyasal özellikler bakımından değerlendirildiğinde; çalışmanın birinci aşamasında Yalın (-) ve Yalın (+)’dan elde edilen LZF örnekleri arasında yığın yoğunluğu ve porozite açısından istatistiksel olarak önemli bir fark olmamasına rağmen, pinli değirmende yapılan zenginleştirmenin Z-LZF’lerin porozitesini arttırdığı ve yığın yoğunluğunu azalttığı tespit edilmiştir. Kavuzsuz yulaf örneklerinde yapılan çalışmada ise Haskara (+) ve Haskara (-) 'den elde edilen kaba kepek örnekleri arasında yığın yoğunluğu ve porozite açısından farkların önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Diğer yandan, uzun akışlı öğütmenin, ince kepek örneklerinin porozitesini arttırdığı ve yığın yoğunluğunu azalttığı tespit edilmiştir.

Biyofortifikasyon ve farklı öğütme yöntemlerinin elde edilen lifçe zengin fraksiyonlar üzerinde etkisi incelendiğinde; Yalın (-) ve Yalın (+) kavuzsuz arpa örnekleri kullanılarak elde edilen LZF ve Z-LZF’lerin Zn, I ve Se içerikleri aynı örneklerin tam taneleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek olarak belirlenmiştir. Ayrıca LZF’ler ile Z-LZF’ler arasında Zn, I ve Se bakımından farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Öğütme fraksiyonları üzerinde biyofortifikasyonun etkisi incelendiğinde, Yalın (+)’dan hem valsli hem de çekiçli değirmen kullanılarak elde edilen LZF ve Z-LZF’lerin Zn, I ve Se içerikleri Yalın (-)’den aynı değirmenler kullanılarak elde edilen LZF ve Z-LZF’lerin Zn, I ve Se içeriklerine göre istatistiksel olarak daha yüksektir. Yalın (-) kavuzsuz arpasının tam tanesi ile Yalın (+) kavuzsuz arpası kullanılarak elde edilen öğütme fraksiyonlarında mineral içeriği bakımından kayda değer farklılıkların olması, biyofortifikasyon ve farklı öğütme yöntemleri ile fraksiyon elde edilmesinin birlikte kullanımının mineral içeriği yüksek ürün elde etmede oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Genel olarak valsli değirmen ile öğütme sonucu elde edilen mineral bakımından zenginleştirme oranının çekiçli değirmen ile öğütme sonucu elde edilen zenginleştirme oranına göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmanın kavuzsuz yulaf üzerine olan ikinci aşamasındaki biyofortifikasyon ve farklı öğütme akışlarının kepek fraksiyonları üzerine etkisi incelendiğinde, Haskara (+) ve Haskara (-) kavuzsuz yulafı kullanılarak elde edilen kepek fraksiyonlarının Zn, I ve Se içerikleri aynı örneklerin tam taneleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek olarak belirlenmiştir. Ayrıca Kaba Kepek ve İnce Kepek’lerde mineral içeriği bakımından farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Biyofortifikasyonun öğütme fraksiyonları üzerinde etkisi incelendiğinde, Haskara (+)’dan her iki öğütme akışı ile elde edilen öğütme fraksiyonlarının Zn, I ve Se içerikleri Haskara (-)’den aynı öğütme akışları kullanılarak elde edilen öğütme fraksiyonlarının Zn, I ve Se içeriklerine göre istatistiksel olarak daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Genel olarak valsli değirmende uzun öğütme akışı ile elde edilen mineral bakımından zenginleştirme oranı kısa öğütme sonucu elde edilene göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir.

Genel bir değerlendirme yapıldığında; yulaf ve arpa tam tanesinden elde edilen lifçe zengin fraksiyonlar, kimyasal yolla elde edilen β-glukan ekstraktları ile karşılaştırıldığında daha doğal ve sağlıklı olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca bu fraksiyonların diğer bir avantajı, mineraller, proteinler, lifler ve biyoaktif bileşikler içeren işlem görmemiş dokulardan oluşmasıdır. Besinsel lif fraksiyonlarının bileşimlerin yanı sıra, partikül büyüklüğü, porozite ve partikül yoğunluğu gibi fonksiyonel özellikleri gastrointestinal sistemdeki fizyolojik fonksiyonları etkilediği ve bu lifçe zengin fraksiyonlarla zenginleştirilmiş gıda ürünlerinin kalitesini de etkileyebileceği beklenmektedir. Bu çalışmada elde edilen nispeten yüksek β-glukan içeriğine sahip fraksiyonların, günlük olarak tüketimi önerilen β-glukan miktarını (3 g/gün) karşılamak için gıda ürünlerine ilave edilmesi gereken arpa ve yulaf unu seviyesini azaltması beklenmektedir.

Sonuç olarak bu tez çalışması, biyofortifikasyon uygulaması ve farklı öğütme-zenginleştirme yöntemlerinin, farklı tahıllardan sağlık üzerine olumlu etkileri olan besinsel liflerce zengin öğütme fraksiyonları eldesinde kullanılabileceği belirlenmiştir.

Ayrıca gizli açlık olarak bilinen mikro besin eksikliği problemi ile mücadelede önemli bir alternatif olabileceği ortaya konulmuştur.

KAYNAKLAR

AACC, Approved Methods of American Association of Cereal Chemists., 10th Ed, The Association: St. Paul, MN. 2000.

AbuMweis, S.S., Jew, S. and Ames, N.P., β-glucan from barley and its lipid- lowering capacity: a meta-analysis of randomized, controlled trials, European Journal of Clinical Nutrition, 64: 1472-1480, 2010.

Adil Gani, A., Wani, S.M., Masoodi, F.A. and Hameed, G., Whole-Grain Cereal Bioactive Compounds and Their Health Benefits: A Review. Journal of Food Processing & Technology, 03(03): 146, 2012.

Ajithkumar, A., Andersson, R., Christerson, R. and Åman, P., Amylose and β-glucan content of new waxy barleys, Starch, 57: 235–239, 2005.

American Association of Cereal Chemists, (AACC), The Definition of Dietary Fiber, Report of the Dietary Fiber Definition Committee to the Board of Directors of the American Association of Cereal Chemists, Cereal Foods World, 46: 112-126, 2001.

Ames, N., Storsley, J. and Tosh, S., Effects of Processing on Physicochemical Properties and Efficacy of β-Glucan from Oat and Barley, Cereal Food World, 60: 1, 2015.

Andersson, A.A.M., Andersson, R. and Aman, P., Air classification of barley flours.

Cereal Chemistry, 77, 463–467, 2000.

Andersson, A.A.M., Armo, E., Grangeon, E., Fredriksson, H., Andersson, R. and Aman, P., Milling performance of North European hull-less barleys and characterization of resultant mill- streams, Cereal Chemistry, 80, 667–673, 2003.

AOAC, Total, soluble, and insoluble dietary fiber in foods. First action 1991, final action 1994. AOAC International, 2007.

Aravind, N., Sissons, M. and Fellows, C.M., Effect of soluble fibre (guar gum and carboxymethylcellulose) addition on technological, sensory and structural properties of durum wheat spaghetti, Food Chemistry, Elsevier, 131: 893–900, 2012.

Ayala-Soto, F.E., Serna-Saldívar, S.O. and Welti-Chanes, J., Effect of arabinoxylans and laccase on batter rheology and quality of yeast-leavened gluten-free breads, Journal of Cereal Science, 73: 10–17, 2017.

Bacic, A., Harris, P. J., and Stone, B. A., Structure and function of plant cell walls. Pages 297-371 in: The Biochemistry of Plants, J. Preiss, ed. Academic Press, San Diego, 1988.

Baik, B.Y. and Ullrich, S.E., Barley for food: Characteristics, improvement, and renewed interest. Journal of Cereal Science. 48: 233-242, 2008.

Barbosa-Cánovas, G.V. and Yan, H. Powder characteristics of preprocessed cereal flours.

Page 173 in: Characterization of Cereals and Flours: Properties, Analysis, and Applications. G. Kaletunç and K. J. Breslauer, eds. Marcel Dekker, Inc., New York, NY, 2003.

Baum, M.K., Shor-Posner, G. and Lai, S., High risk of HIV- related mortality is associated with selenium deficiency, Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 15: 370–374, 1997.

Beck, M.A., Shi, Q., Morris, V.C. and Levander, O.A., Rapid genomic evolution of a non-virulent Coxsackievirus B3 in selenium-deficient mice results in selection of identical virulent isolates. Nature Medicine, 1: 433–436, 1995.

Behall, K.M., Scholfield, D.J., Hallfrisch, J.G. and Liljeberg-Elmståhl, H.G., Consumption of both resistant starch and beta-glucan improves postprandial plasma glucose and insulin in women. Diabetes Care, 29: 976-981, 2006.

Bell, S., Goldman, V.M., Bistrian, B.R., Arnold, A.H., Ostroff, G. et al., Effect of beta-glucan from oats and yeast on serum lipids, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 39: 189-202, 1999.

Bhatty, R.S., Physicochemical properties of roller-milled barley bran and flour, Cereal Chemistry, 70: 397–402, 1993.

Bhatty, R.S., β-Glucan content and viscosities of barleys and their roller milled flour and bran products, Cereal Chemistry, 69: 469–471, 1992.

Bhullar, N.K. and Gruissem, W., Nutritional enhancement of rice for human health: The con- tribution of biotechnology. Biotechnology Advances, 31: 50–57, 2013.

Biliaderis, C.G., Izydorczyk, M.S. and Rattan, O., Effect of arabinoxylans on bread- making quality of wheat flours, Food Chemistry, 53: 165-171, 1995.

Borneo, R. and León, A.E., Whole grain cereals: functional components and health benefits, Food & Nutrition, The Royal Society of Chemistry, 2011.

Bouis, H.E. and Welch, R.M., Biofortification—a sustainable agricultural strategy for reducing micronutrient malnutrition in the global South, Crop Science, 50: 20-32, 2010.

Braaten, J.T., Wood, P.J., Scott, F.W., Wolynetz, M.S., Lowe, M.K. et al., Oat beta-glucan reduces blood cholesterol concentration in hypercholesterolemic subjects, European Journal of Clinical Nutrition, 48: 465-474, 1994.

Brennan, C.S. and Cleary, L.J., The Potential Use of Cereal (1→3,1→4)-β-d-Glucans as Functional Food Ingredients. Journal of Cereal Science, 42: 1–13, 2005.

British Nutrition Foundation (BNF), Starchy Foods in the Diet, BNF, London, 1994.

Burdurlu, S. ve Karadeniz, F., Gıdalarda Diyet Lifinin Önemi, Gıda Mühendisliği Dergisi, 7 :18-25, 2003.

Burton, R.A., Gidley, M.J. and Fincher, G.B., Heterogeneity in the chemistry, structure and function of plant cell walls, Nature Chemical Biology, 6: 724–32, 2010.

Byung-Kee, B. and Ullrich, E. S., Barley for food: Characteristics, improvement and renewed interest, Journal of Cereal Science, 48: 233–242, 2008.

Cakmak, I., Enrichment of cerela grains with zinc: Agornomic or genetic biofortification?

Plant Soil, 302: 1–17, 2008.

Cakmak, I., Kalayci, M., Kaya, Y., Torun, A. A., Aydin, N., Wang, Y., Arisoy, Z., Erdem, H., Yazici, A., Gokmen, O., Ozturk, L. and Horst, W.J., Biofortification and localization of zinc in wheat grain, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58:

9092–9102, 2010.

Cakmak, I., Pfeiffer, W.H. and Mcclafferty, B., Special Section: Durum Wheat Pasta Symposium, Biofortification of Durum Wheat with Zinc and Iron, 2010.

Cakmak, I., Prom-u-thai, C., Guilherme, L. R.G., Rashid, A., Hora, K.H., Yazici, A., Savasli, E., Kalayci, M., Tutus, Y., Phuphong, P., Rizwan, M. Martins, F. A. D., Dinali, G., Ozturk, L., Iodine Biofortification of Wheat, Rice and Maize through Fertilizer Strategy, Plant and Soil, 418: 319–335, 2017.

Cavallero, A., Empilli, S., Brighenti, F. and Stanca, A.M., High (1-3,1-4)-beta-glucan barley fractions in bread making and their effects on human glycemic response, Journal of Cereal Science, 36: 59–66, 2002.

Champ, M., Langkilde, A.M., Brouns, F., Kettlitz, B., Collet, Y.L.B., Advances in dietary fibre characterisation. 1. Definition of dietary fibre, physiological relevance, health benefits and analytical aspects, Nutrition Research Reviews, 16: pp. 71–82, 2003.

Chasapis, C.T., Loutsidou, A.C., Spiliopoulou, C.A. and Stefanidou M., Zinc and human health: An update, Arch Toxicol, 86: 521–534, 2011.

Clark L.C., Combs, G.F., Turnbull, B.W., Slate, E.H., Chalker, D.K., Chow, J., Davis, L.S., Glover, R.A., Graham, G.F., Gross, E.G., Krongrad, A, Lesher, J.L., Park, H.K., Sanders, B.B., Smith, C.L., and Taylor, J.R., Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin, Journal of the American Medical Association, 276: 1957–1963, 1996.

Clayton, W.D. and Renvoize, S.A., Genera graminum. London, England: Her Majesty’s Stationary Office, 1986.

Codex Alimentarius Commission (CAC), Report of the 27th Session of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses, Bonn, Germany, 21–

25 November 2005. ALINORM 06/29/26, 2006.

Combs, G.F., Selenium in global food systems, British Journal of Nutrition, 85: 517–547, 2001.

Courtin, C.M. and Delcour, J.A., Arabinoxylans and endoxylanases in wheat flour bread-making, Journal of Cereal Science, 35: 225-243, 2002.

Courtin, C.M. and Delcour, J.A., Physicochemical and bread-making properties of low molecular weight wheat-derived arabinoxylans, Journal of the Agriculture and Food Chemistry, ACS Publications, 46: 4066-4073, 1998.

Davidson, M.H., Dugan, L.D., Burns, J.H., Bova, J., Story, K. et al., The hypocholesterolemic effects of beta-glucan in oatmeal and oat bran. A dose- controlled study, Jama, 265: 1833-1839, 1991.

Doblin, M.S., Pettolino F. and Bacic, A., Plant cell walls: the skeleton of the plant World, Functional Plant Biology, Csiro Publishing, 37: 357–81, 2010.

Doehlert, D.C. and Moore, W.R., Com position of oat bran and flour prepared by three different mechanisms of dry milling, Cereal Chemistry, 74:403, 1997.

Drzikova B., Dongowski G., Gebhardt E. and Habel A., The composition of dietary fibre-rich extrudates from oat affects bile asit binding and fermentation in vitro, Food Chemistry, 90: 181–192, 2005.

Ducsay, L. and Ložek, O., Effect of selenium foliar application on its content in winter wheat grain, Plant Soil and Environment, 52: 78–82, 2006.

Ducsay, L., Lozek, O., Varga, L. and Losak, T., Effects of Winter Wheat Supplementation with Selenium, Ecological Chemistry and Engineering, 14: 289-293, 2007.

Ebringerová, A., Hromádková, Z. and Heinze, T., Polysaccharides I, T. Heinze (Ed.), Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2005.

Englyst, H.N. and Cumming, J.H., Simplified method for the measurement of total non-starch polysaccharides by gas liquid chromatography of constituent sugars as alditol acetates, Analyst 109: 937-942, 1984.

European Union (EU), Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, Official Journal of the European Union, 304: 18–63, 2011.

FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC, 2020, (Erişim Tarihi: 20.01.2020)

Fedak G., Inter-generic hybrids with Hordeum. Pages 45-70: Barley: Genetics, Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology. P.R Shewry ed. CAB International, Wallingford, England, 1992.

Ferguson, L.R., Chavan, R.R. and Harris, P.J., Changing concepts of dietary fiber:

implications for carcinogenesis, Nutrition and Cancer, Taylor & Francis, 30: 155–

169, 2001.

Fincher, G.B., Sawyer, W.H. and Stone, B.A., Chemical and physical properties of an arabinogalactan-peptide from wheat endosperm, iochemical Journal, 139: 535-545, 1974.

Frossard, E., Bucher, M., Mächler, F., Mozafar, A. and Hurrell, R., Potential for increasing the content and bioavailability of Fe, Zn and Ca in plants for human nutrition, Journal of the Science of Food and Agriculture, 80: 861–879, 2000.

Geçit, H.H., Serin İklim Tahılları (Buğday, arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale), Ankara Üniversitesi Yayınları, No:536, 2016.

Gibson, G.R. and Roberfroid, B., Dietary modulation of the human colonic microbiota:

introducing the concept of prebiotics, The Journal of Nutrition, Oxford Academic, 125: 1401–1412, 1995.

Goldberg, G, Plants: Diet and Health, The Report of the British Nutrition Foundation, BNF, London, 2003.

Goñi, I and Martin-Carrón, N., In vitro fermentation and hydration properties of commercial dietary fiber-rich supplements, Nutrition Research,18: 1077-1089, 1998.

Graham, R.D., Welch, R.M., Saunders, D.A., Ortiz-Monasterio, I., Bouis, H.E., Bonierbale, M., de Haan, S., Burgos, G., Thiele, G., Liria, R. et al., Nutritious subsistence food systems, Advances in Agronomy, 92: 1–74, 2007.

Grando, S. and Macpherson, H.G., (eds), Food Barley: Importance, Uses and Local Knowledge, Proceedings of the International Workshop on Food Barley Improvement, 14-17 January 2002, Hammamet, Tunisia, ICARDA, Aleppo, Syria, 156 pp., 2005.

Grant, C.A, Buckley, W.T. and Wu, R.G., Effect of selenium fertilizer source and rate on grain yield and selenium and cadmium concentration of durum wheat, Canadian Journal of Plant Science, 87: 703-708, 2007.

Gray, D.A., Auerbach, R.H., Hill, S., Wang, R., Campbell, G.M. and Webb, C., Enrichment of oat antioxidant activity by dry milling and sieving, Journal of Cereal Science, 32: 89–98, 2000.

Grusak, M.A. and Cakmak, I., Methods to improve the crop-delivery of minerals to humans and livestock, In: Broadley MR, White PJ, eds. Plant nutritional genomics, Oxford, UK: Blackwell, 265–286, 2005.

Guillon, F. and Champ, M., Structural and physical properties of dietary fibres, and consequences of processing on human physiology, Food Research International, 33: 233–245, 2000.

Habib, M., Effect of foliar application of Zn and Fe on wheat yield and quality, 8: 6795–

6798, 2009.

Harlan, J.R. and Zohary, D., Distribution of wild wheats and barley, Science, 153:1074, 1966.

Harlan, J.R., On the origin of barley. Pages 10-36 in: Barley: Origin, Botany, Culture, Winter Hardiness, Genetics, Utilization, Pests. USDA Agric. Handb. No: 338, 1979.

Hemalatha, M.S., Manohar, R.S. and Salimath, P.V., Effect of added arabinoxylans isolated from good and poor chapatti making wheat varieties on rheological properties of dough and chapatti making quality, Food and Nutrition Sciences, 4:

884-892. 2013.

Hispley, E.H., Dietary “Fibre” and Pregnancy Toxaemia, British Medical Journal, 420–

422, 1953.

Hussain, S., Maqsood, M.A., Rengel, Z., Aziz, T. and Abid, M., Estimated Zinc Bioavailability in Milling Fractions of Biofortified Wheat Grains and in Flours of Different Extraction Rates, International Journal of Agriculture & Biology, 15:

921–926, 2013.

Izydorczyk, M.S., Dexter, J.E., Desjardins, R.G., Rossnagel, B.G., Lagassee, S.L. and Hatcher, D.W., Roller milling of Canadian hull-less barley: Optimization of roller milling conditions and composition of mill streams, Cereal Chemistry, 80: 637–

644, 2003.

Izydorczyk, M.S. and Dexter, J.E., Barley β-glucans and arabinoxylans: Molecular structure, physicochemical properties, and uses in food products-a Review, Food Research International, 41: 850–868, 2008.

Izydorczyk, M.S., Variations in content and molecular structure of barley nonstarch polysaccharides associated with genotypic and cellular origin, Cereal Chemistry, 87: 376–384, 2010.

Izydorczyk, M.S., McMillan, T.L., Kletke, J.B. and Dexter, J.E., Effects of pearling, grinding conditions, and roller mill flow on the yield and composition of milled products from hull-less barley, Cereal Chemistry, 88: 375–384, 2011.

Izydorczyk, M.S., McMillan, T., Bazin, S., Kletke, J., Dushnicky, L., Dexter, J., Chepurna, A. and Rossnagel, B., Milling of Canadian oats and barley for functional food ingredients: oat bran and barley fibre-rich fractions, Canadian Journal of Plant Science, 94: 573–86, 2014a.

Izydorczyk, M.S., Cenkowski, S. and Dexter, J., Optimizing the bioactive potential of oat bran by processing, Cereal Foods World, 59:.127–136, 2014b.

Izydorczyk, M.S. and McMillan, T.L., Barley β-Glucans and β-Glucan-Enriched Fractions as Functional Ingredients in Flat and Pan Breads, Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention (Second Edition), Academic Press, 347-363, 2019.

Jacobsen, J., Venables, I., Wang, M.B., Matthews, P., Ayliffe, M. and Gubler, F., Barley (Hordeum vulgare L.). Methods in Molecular Biology, 343, 171–184, 2006.

Jadhav, S.J., Lutz, S.E., Ghorpade, V.M. and Salunkhe, D.K., Barley: Chemistry and value-added processing, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2: 123-171, 1998.

Johns, T and Eyzaguirre, P.B., Biofortification, biodiversity and diet: a search for complementary applications against poverty and malnutrition, Food Policy, 32: 1–

24, 2007.

Jood, S. and Kalra, S., Chemical composition and nutritional characteristics of some hull less and hulled barley cultivars grown in India, Food / Nahrung, 45: 35–39, 2001.

Kellogg, E.A., Brachypodium distachyon as a Genetic Model System. Annual Review ofGenetics, 49, 2015

Kellogg, E.A., Relationships of cereal crops and other grasses, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95: 2005–2010, 1998.

Kim, L.S., Waters, R.F. and Burkholder, P. M., Immunological activity of larch arabinogalactan and echinacea: A preliminary, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alternative Medicine Review, 7: 138-149, 2002.

Knuckles, B.E., Chiu, M.M. and Betschart, A.A., β-glucan enriched fractions form laboratory-scale dry milling and sieving of barley and oats, Cereal Chemistry, 69:

198-202, 1992.

Koh, L., Jiang, B. Kasapis, S. and Foo, C.W., Structure, sensory and nutritional aspects of soluble-fibre inclusion in processed food products, Food Hydrocolloid, Elsevier, 25: 159–164, 2011.

Kuijt, I. and Finlayson, B., Evidence for food storage and predomestication granaries 11,000 years ago in the Jordan Valley, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106: 10966–10970, 2009.

Lazaridou, A., Chornick, T., Biliaderis, C. G. and Izydorczyk, M.S., Composition and molecular structure of polysaccharides released from barley endosperm cell walls by sequential extraction with water, malt enzymes, and alkali, Journal Cereal Science, 48: 304-318. 2008.

Lazarus, J.H., The importance of iodine in public health, Environmental Geochemistry and Health, 37:605–618, 2015.

Lee, Y., Scog, H. and Cho, M., β-Glucan enrichment from pearled barley and milled barley fractions, Korean Journal of Food Science and Technology, 29: 888–894, 1997.

Lippi, M.M., Foggi, B., Aranguren, B., Ronchitelli, A. and Revedin, A., Multistep food plant processing at grotta paglicci (Southern Italy) around 32,600 cal B.P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015.

Liu, K., Fractionation of oats into products enriched with protein, beta-glucan, starch, or other carbohydrates, Journal of Cereal Science, 60: 317–322, 2014.

Liu, R.H., Whole grain phytochemicals and health. Journal of Cereal Science, 46: 207–

219, 2007.

Loosveld, A.-M.A., Maes, C., van Casteren, W.H.M., Schols, H.A., Grobet, P.J. and Delcour, J.A., Structural variation of level of waterextractable arabinogalactan-peptide in European wheat flours, Cereal Chemistry, 75: 815–819, 1998.

Lyons, G., James S. and Robin G., High-Selenium Wheat: Biofortification for Better Health, 45–60, 2003.

Lyons, G., James S. and Robin G., High-Selenium Wheat: Biofortification for Better Health, 45–60, 2003.

MacGregor, A.W. and Fincher G.B., Carbohydrates of the barley grain. In Barley Chemistry and Technology; MacGregor, A. W., Bathy, R. S., Eds.; American Association of Cereal Chemists: St Paul, MN, p 73-130, 1993.

Madhujith, T., Izydorczyk, M. and Shahidi, F., Antioxidant properties of pearled barley fractions, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 3283–3289, 2006.

Malkki, Y., Myllymaki, O., Teinila, K., and Koponen, S., Method for preparing an oat product and a foodstuff enriched in the content of beta-glucan, US patent 6,797,307, 2004.

Marconi, E., Graziano, M. and Cubadda, R., Composition and utilization of barley pearling by-products for making functional pastas rich in dietary fiber and b-glucans, Cereal Chemistry, 77: 133–139, 2000.

Marlett, J.A. and Navis, D., Comparison of gravimetric and chemical analyses of total dietary fiber in human foods, Journal of Agricultural and Food Chemistry, ACS Publications, 36: 311–315, 1988.

Mello, P.A., Barin, J.S., Duarte, F.A., Bizzi, C.A., Diehl, L.O., Muller, E.I. and Flores, E.M., Analytical methods for the determination ofhalogens in bioanalytical sciences: a review, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405: 7615–7642, 2013.

Mendis, M. and Simsek, S., Arabinoxylans and human health, Food Hydrocolloids, 42:

239–243, 2014.

Mudgil, D., Barak, S. and Khatkar, B.S., Process optimization of partially hydrolyzed guar gum using response surface methodology, Agro Food Industry Hi Tech, 23:

13–15, 2012a.

Mudgil, D., Barak, S. and Khatkar, B.S., Soluble fibre and cookie quality, Agro Food Industry Hi Tech, 23: 15–17, 2012b.

Naumann, E, Van Rees, A.B., Onning, G, Oste, R., Wydra, M., et al., Beta- glucan incorporated into a fruit drink effectively lowers serum LDL-cholesterol concentrations, The American Journal of Clinical Nutrition, 83: 601-605, 2006.

Nevo, E., Origin, evolution, population genetics and resources for breeding of wild barley, Hordeum spontaneum, in the Fertile Crescent. Pages 19-43 in: Barley:

Genetics, Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology. P. R. Shewry, ed.

CAB International, Wallingford, England, 1992.

Newman, C.W. and Newman, R.K., A Brief History of Barley Foods, Cereal Foods World, 51: 4-7, 2006.

Newman, R.K. and Newman, C.W., Barley for food and health: Science, Technology, and Products, John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-10249-7, 2008.

Ogawa, K., Takeuchi, M. and Nakamura, N., Immunological effects of partially hydrolyzed arabinoxylan from corn husk in mice, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 1 69: 19-25, 2005.

Önning, G., Carbohydrates and the risk of cardiovascular disease. In C. G. Biliaderis &

M. S. Izydorczyk (Eds.), Functional food carbohydrates Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group., 291–319. 2007.

Paton, D., Reaney, M.J.T. and Tyler, N.J., Methods for processing oat groats and products thereof. US patent 6,113,908, 2000.

Pearce, E.N., Andersson, M. and Zimmermann, M.B., Global iodine nutrition: where do we stand in 2013? Thyroid 23: 523–528, 2013.

Peterson, D. M., Composition and nutritional characteristics of oat grain and products. In H. G. Marshall and M.E. Sorrells Eds., Oat science and technology (pp. 265–292).

Madison, WI: American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, 1992.

Peterson, D.M., Emmons, C.L. and Hibbs, A. H., Phenolic antioxidants and antioxidant activity in pearling fractions of oat groats, Journal of Cereal Science, 33: 97–103, 2001.

Peterson, D.M., Oat – a multifunctional grain, Proceedings, pp. 21-26, Pirjo Peltonen-Sainio and Mari Topi-Hulmi eds., 7th International oats Conference, MTT, Agrifood Research, Helsinki, Finland, 2004.

Pfeiffer, W.H., Trethowan, R.M., Ammar, K., and Sayre, K.D., Increasing yield potential and yield stability in durum wheat. Pages 531-544 in: Durum Wheat Breeding Current Approaches and Future Strategies, C. Royo, M.M., Nachit, N., DiFonzo, J.L., Araus, W.H., Pfeiffer, and G. A. Slafer, eds. Food Products Press: New York, 2005.

Poutanen, K., Laaksonen, D., Autio, K., Mykkänene, H. and Niskanen, L., The role of carbohydrates in the prevention of and management of type 2 diabetes. In C. G.

Biliaderis & M. S. Izydorczyk (Eds.), Functional food carbohydrates Boca Raton:

CRC Press, Taylor & Francis Group, 387–411, 2007.

Robinson, R.R., Feirtag, J. and Slavin, J.L., Effects of dietary arabinogalactan on gastrointestinal and blood parameters in healthy human subjects, Journal of the American College of Nutrition, 20: 279-285, 2001.

Rose, D.J., Patterson, J.A. and Hamaker, B.R., Structural differences among alkali- soluble arabinoxylans from maize (Zea mays), rice (Oryza sativa), and wheat

In document BİYOFORTİFİKASYONUN ARPA, YULAF VE ÖĞÜTME FRAKSİYONLARINDA BAZI MİNERALLER VE FONKSİYONEL BİLEŞENLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Page 158-174)

Related documents