Yapılan çalışmada lojistik sektörü için uygulanabilecek ağırlıklandırılmış olgunluk düzeyi ölçüm modeli geliştirilmiş ve seçilen 3 otomotiv yedek parça deposunda uygulanmıştır. Analizler neticesinde ilk olarak ağırlıklı bir ölçüm sisteminin ağırlıklandırılmamış bir sistemden farklı ve alt faktörlerde daha doğru sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, tesislerin mevcut durumları belirlenip gelişimleri adına bir kılavuz oluşturulmuştur. Ancak bu çalışma sadece otomativ sektöründe uygulanmıştır. Üzerine yapılacak çalışmalarda farklı sektörlerdeki sonuçların analiz edilmesi ile doğruluğu daha güvenilir bir düzeyde olacaktır.

Yalın üretim sistemlerinin çok önemli gösterilen konuları olan değer akış haritalandırma ve çekme sistemleri lojistik faaliyetlerinde uygulama açısından hem zor hem de katma değer yaratmayan araçlar olduğundan etki dereceleri diğer faktörlere göre geri de kalmıştır. Önceki çalışmalar incelendiğinde sadece üretim sistemleri için oluşturulmuş yalın olgunluk düzeyi belirleme çalışmaları ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmalarda çekme sistemi ve değer akış haritalandırma araçları büyük önem arzetmektedir.

Lojistik sistemlerinde yalın performans araçları içinde sırasıyla performans yönetimi, yerleşim ve rota analizi ve yerleşik kalite sistemleri diğer faktörlere göre etki düzeyi daha yüksek seçilmiştir. Özellikle yerleşim ve rota analizlerinin etkin yönetimi, taşıma ve hareket israflarını ortadan kaldırmak için önemlidir. Yalın yönetim sistemlerinde ise işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetimi faktörü ile eğitim faktörünün öne çıktığı görülmektedir. Önceki yapılan çalışmalarda karşılaşılmayan iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre yönetimi faktörünün büyük etkisi özellikle depo faaliyetlerinde yadsınamaz bir önemdedir. Hem çalışan sağlığının korunması ve hem de lojistiğin doğası gereği en büyük kaynağı olan insan gücünün verimli kullanılması için bu faktör oldukça önemlidir. Ayrıca yalın düşünce bilinçlenme ve taahhütle başladığından eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sürekli eğitim her sistemin değişmez faktörlerindendir.

Beşinci bölümde çalışmanın bir de metodolojisi çıkarılmıştır. Farklı sektörlerde yapılacak ağırlıklandırılmış düzey ölçüm modelleri için bir yol haritası oluşturulmuştur. Bu yol haritası kullanılarak farklı sektörler için ihtiyaç duyulan faktörlerle ağırlıklandırılmış bir düzey ölçüm modeli kurulabilir. Model için mevcut durum analizi yapıldıktan sonra gelecek durum için aksiyomatik tasarım veya diğer yöntemlerle de standart bir gelişim yol haritası ortaya çıkarılabilir.

KAYNAKLAR

[1] Tanyaş, M., 2002: Stok Yönetimi Notları, Đstanbul Teknik Üniversitesi Đşletme Fakültesi, Maçka, Đstanbul.

[2] Christopher, M., 1998: Logistics and Supply Chain Management , U.S.A. [3] Lambert, D. M., Stock, J. R., Ellram, L. M., 1998: Fundamentals of Logistics

Management, U.S.A.

[4] Ballou, R. H. , 1999: Bussiness Logistics Management, U.S.A. [5] Baker, C. B., 1905: Transportation and Material, U.S.A.

[6] Neely, A., Gregory, M., Platts, K., 1995: Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda. International Journal of Operations& Production Management, Vol:15, No:4, p. 62.

[7] Bourne, M., Milssi, W., Neely, A., Platts, K., 2000: Designing, Implementing and Updating Performance Measurement Systems. International Journal of Operations & Production Management, Vol:20, No:7, p. 38-42.

[8] Lebas, M.J., 1995: Performance Measurement and Performance Management. International Journal of Production Economics, Vol:41, No: 5, p. 54. [9] Ghalayani, A., Noble, J.S., Crowet, J., 1997: An Integrated Performance.

International Journal of Operations & Production Management, Vol: 7, No:3, p. 28.

[10] Bıtıtcı, U.S., Suwıngjo, P., Carrie, A.S., 2001: Strategy Management Through Quantitative Modeling of Performance Measurement Systems. International Journal of Production Economics, Vol:69, p. 67.

[11] Kennerley, M., Neely, A., 2002: A Framework of the Factors Affecting the Evolution of Performance Measurement Systems. International Journal of Operations and Production Management, Vol:22, No: 11, p. 34.

[12] Beamon B.M., 1999: Measuring Supply Chain Performance. International Journal of Operations & Production Management, Vol:19, No: 3, p. 29.

[13] Chan, F.T.S., 2003: Performance Measurement in A Supply Chain. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol: 22, No: 8, p. 16.

[14] Handfield R.B., Nıchols, E.L., 1999: Introduction To Supply Chain Management. Prentice Hail, p. 73.

[15] Baudin, M., 2004: Lean logistics : the nuts and bolts of delivering materials and goods. New York, NY : Productivity Press, p.13.

[16] Womack, J.P., Jones D.T., 2007: Yalın Düşünce, Optimist Yayınevi, Đstanbul [17] Durmuşoğlu, M.B., 2009: Yalın Üretim ve Yönetimi Ders Notları, Đstanbul

Teknik Üniversitesi Đşletme Fakültesi, Maçka, Đstanbul.

[18] CEVA Logistics, 2010: Work Standardization and Procurements Training Presentation, Amsterdam, Holland.

[19] Onbaşlı, Ş.I., 2002: Yalın Üretim Olgunluk Düzeyinin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Saha Analizi, Đstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

[20] Arnold, T., Chapman, S. N., 2004: Introduction to Materials Management, 5th Ed. Pearson Prentice Hall.

[21] Ozdemir, A., Ozveri, O., 2004: Çok Kriterli Envanter Sınıflandırmasında, Analitik Hiyerarşi Süreci Analizinin Uygulanması. D.E.Ü.Đ.Đ.B.F. Dergisi, Vol:19, No:2, p:137-154.

[22] Partovi, F.Y., Burton, J., 1993: Using The Analytic Hierarchy Process for ABC Analysis. International Journal of Operations & Production Management, Vol:13, No.9.

[23] Durmuşoğlu, M.B., 2007: Grup Teknolojisi ve Esnek Üretim Sistemleri Ders Notları, Đstanbul Teknik Üniversitesi Đşletme Fakültesi, Maçka, Đstanbul.

[24] Toyota Otomotiv A.Ş., 2006: Toyota Üretim Sistemi Eğitmen El Kitabı, Sakarya.

[25] Monden, Y., 1983: Toyota Production System, p.72-74

[26] CEVA Logistics, 2010, Lean Application Training Presentation, Amsterdam, Holland

[27] Efil, Đ., 1995: Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç: ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, s.29.

[28] Url-1 < http://www.bursakalder.org/bulten1/icerik.php?bulten=haber2&id=69 >, alındığı tarih 03.04.2011.

[29] Url-2 < http://www.akregrup.com/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=60&Itemid=27 >, alındığı tarih 03.04.2011.

[30] Ovalı, E., 2003: Müşteri Đlişkileri Yönetimi Ve Otomotiv Bayiinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Hatay.

[31] Birgül S., 2007: Çalışan Memnuniyeti Ve Akaryakıt Đstasyonları Çalışanlarının Memnuniyet Boyutları Ve Öncelikleri Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul.

[32] Yüzbaşıoğlu, N., 2003: Đşletmelerde Stratejik Yönetim Ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi Ve Enstrümanları, Selçuk Üniversitesi, Konya.

[33] Sezer, Ü., 2009: BT Projelerinde Gemba Gembutsu, Đstanbul. [34] Tokmak, A., 2008: Satınalma Tanımları ve Trendleri, Đstanbul.

[35] Akao, Y, 1999: Hoshin Kanri Yönetim Pusulası, BZD Yayıncılık, Đstanbul. [36] Schmitz, J. and Platts, K.W., 2003: Roles of supplier performance

measurement - indications from the automotive industry, Management Decision, 41 Vol:8, p. 711-721.

[37] Lohman C., 2003: Designing a performance measurement system ,European Journal of Operational Research , p.267 – 286.

[38] Huang, S., H., Sheoran, S., Wang, G., 2005: A review and analyses of supply chain operations reference (SCOR) model, Supply Chain Management: An International Journal, Vol:1, 23-29

[39] Huang, S., H., Sheoran, S., Keskar, H., 2005: Computer-assisted supply chain configuration based on supply chain operations reference (SCOR) model, Computers & Industrial Engineering, Vol:48, 377-394.

[40] Kircmer, M., 2004: E-business process networks – successful value chains through standarts, Journal of Enterprise Information Management, Vol: 17, 20-30.

[41] Crosby, P.B., 1979: Quality is Free: the Art of Making Quality Certain. Penguin Books, U.S.A.

[42] Dominique E., Samir L., Jean L, Sakina B.D., 2010: A Framework For Analysing Supply Chain Performance Evaluation Models, Int. J. Production Economics.

[43] Cohen,S., Roussel,J., 2004: Strategic Supply Chain Management: the Five Disciplines for Top Performance first ed. McGraw-Hill.

[44] Neely, A., Gregory, M., Platts, K., 1995: Performance measurement system design. International Journal of Operations&Production Management Vol:15, p.80–116.

[45] Kaplan, R., Norton, D., 1996: Linking the balanced scorecard to strategy. California Management Review. Vol:39, p. 53–79.

[46] Beamon, B.M., 1998: Supply chain design and analysis: models and methods. International Journal of Production Economics. Vol:55, p.281–294. [47] Niven, P., 2002, Step by Step Balanced Scorecard, U.S.A.

[48] Kaplan R., Norton D., 1992, Putting the Balanced Scorecard to work, Harward Bussiness Review, U.S.A.

[49] Url-3: <http://www.supply-chain.org>,alındığı tarih10.02.2011

[50] Wondergem, J., 2004: Supply Chain Reference – model Includes all Elements of Demand Satisfaction”, Supply Chain Management: Global Briefing: Global Purchaising and Supply Chain Strategies, London, p.27- 30

[51] Tamgüney, F., 2002. Tedarik zinciri yönetiminde değer ağları modeli”, Istanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, p. 81-157.

[52] Cooper, M., Lambert, D., Pagh, J., 1997: Supply chain management: more than a new name for logistics. The International Journal of Logistics Management. Vol:8, p.1–14.

[53] Ahmad M.M., Dhafr N., 2002: Establishing and improving manufacturing performance measures. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Vol:18, p. 171–176

[54] Url-4: <http://lean.mit.edu/docman/supplier-networks-transformationtoolset /view -category.html>, alındığı tarih 11.02.2011

[55] Satoğlu, Ş. I., Durmuşoğlu M. B., A Field Study On Measuring The Lean Maturity Level In Manufacturing Firms In Turkey. Endüstri Mühendisliği Dergisi, Vol: 14, p.4-14.

[56] Liu, C.L., Lyons, A.C., 2011: An analysis of third-party logistics performance and service provision. Transportation Research Part E 47, p. 547–570 [57] Kayakutlu, G., Buyukozkan, G., 2011: Assessing performance factors for a3

PL in avalue chain. Int. J.Production Economics, Vol:131, p. 441–452 [58] Zeydan, M., Colpan, C., Cobanoglu, C., 2011: A combined methodology for

supplier selection and performance evaluation. Expert Systems with Applications. Vol: 38, p. 2741–2751

[59] Yang, C.C., Marlow, P.B., Lu, C.S., 2009: Assessing resources, logistics service capabilities, innovation capabilities and the performance of container shipping services in Taiwan. Int. J. Production Economics Vol: 122, p. 4–20.

[60] Dulmin, R., Mininno, V., 2003: Supplier selection using a multi-criteria decision aid method. Journal of Purchasing & Supply Management Vol:9, p. 177–187.

[61] Triantaphyllou, E., 2000: Multi-criteria decision making methods: a comparative study. Kluwer Academic Publishers. p.4.

[62] Baş, Türker, 2005: Anket: Nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir? Seçkin Yayıncılık, Ankara.

[63] Montgomery, D.C., 2001: Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons Inc., New York.

[64] Gasimov, R. N., 2004: Karar Analizi, Eskişehir, Türkiye.

[65] Arçelik-LG Klimatize A.Ş., 2010: Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitim Notları, Gebze, Kocaeli.

EKLER

EK A: Olgunluk Düzeyi Ölçüm Faktör Etkileri Belirleme Anketi EK B: Yalın Performans Yönetimi Alt Faktörleri Anket Sonucu

EK C: Yalın Yönetim ve Stratejik Yayılım Alt Faktörleri Đçin Anket Sonucu EK D: Super Decision Programı Ekran Görüntüleri

EK A: Olgunluk Düzeyi Ölçüm Faktör Etkileri Belirleme Anketi

OLGUNLUK DÜZEY ÖLÇÜM FAKTÖR BELĐRLEME ANKETĐ

Đsim-Soyisim: Operasyon Yeri: Operasyon Şekli: Pozisyonu: Adresi: Telefonu: Kalite Belgeleri:

Çalışan Sayısı(Mavi Yaka):

Çalışan Sayısı(Beyaz Yaka):

Kapalı ve Açık Alan(m2):

Anketi Yanıtlayan Kişi:

Aşağıdaki her alan için (tesisiniz için) belirlenen konu veya göstergelerin üst başlığına etki düzeyini belirleyiniz. Seçtiğiniz düzeyin ilgili alanına "x" koymanız gerekmektedir.

Etki Düzeyi Etki Đfadesi

1 Hiçbir etkisinin yoktur Örnek:

2

Düşük etkilidir, bu madde olmasa da konu

yürütülebilir 1 2 3 4 5

3 Orta seviyede bir etkisi vardır. (Üst başlığın konularından birisidir, ancak bu madde

olmadan daseviye ölçülebilir)

x

4

Etkilidir, bu madde olmadan ilgili konunun

seviyesi ölçülemez. x

5

Doğrudan etkilidir ve başlığın en temel

konularından birisidir

1. DEĞER AKIŞ HARĐTALANDIRMA

Aşağıdaki konuların Değer Akış Haritalandırmaya etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 DAH'da temel iş süreçlerinin mevcut olması

2 Envanter gruplarının iş akışına, depolama yerine veya hacme bağlı olarak

oluşturulması

3 Çevrim sürelerinin güncel olarak DAH'da istasyon veya iş tanımı bazında

belirlenmesi

4 Đş hacmi ve operatör sayılarına ulaşılabilir olması

5 Darboğaz iş istasyonlarının (çevrim süresinin yüksek olduğu süreçler)

belirlenmiş olması

6 Bilgi Akışının belirgin olarak görülmesi

7 Mevcut ve gelecek durum DA haritalarının mevcut olması

8 DAH güncellemeleri için periyodik olarak denetim planlarının oluşturulmuş

olması

9 Ürün gruplarının rafta kalma süreleri ölçülebilmesi, hedeflerin belirli ve

rafta kalma sürelerinin hedefin altında olması

10 Müşteri çevrim süresinin(takt süresi) belirlenmiş ve müşteri-tedarikçilerin

DAH'a dahil edilmiş olması

2. ĐŞ TALĐMATLARI

Aşağıdaki konuların Đş Talimatları Yönetimine etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1

Temel süreçler ve buna bağlı alt süreçler için iş talimatları mevcut olması

2 Đş talimatları ilgili iş için merkezi lokasyonda ve tüm çalışanlar tarafından

görülecek şekilde asılmış olması

3

Gözlemler sonucu çalışanlar iş talimatına uygun olarak çalışıyor olması

4 Đş talimatlarında çevrim süreleri, revizyon tarihleri, imzalar, süreç adımları

ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı tanımlanmıştır.

5

Đş talimatlarının güncellenmesi ve çalışanların iş talimatlarına uygun olarak çalışması için periyodik denetimler tanımlanmış ve uygulanmaktadır

6 Đş talimatlarındaki süreç adımlarını izleyerek hiç bilgisi olmayan bir kişi

çalışabilir

7 Çalışanların iş talimatı dışında çalışması veya talimatların revize edilmesi

konularında neler yapması gerektiği belirlenmiştir.

8

3. 5S - GÖRSEL KONTROL

Aşağıdaki konuların 5S ve Görsel Yönetime etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 5s Panosu oluşturulmuş ve güncel olması 2 Tüm alanlar için(ofis,tesis ve tesis dışı) 5S sorumluları eksiksiz olarak

belirlenmiş olması

3 Periyodik olarak 5S denetimleri yapılmış ve denetim sonuçlarının gerçekçi olması

4 Gerekli tüm lokasyonlarda temizlik malzemelerinin eksiksiz bulunması ve

bir gölge panosunun oluşturulmuş olması

5 5S/temizlik çizelgeleri gerekli tüm alanlarda mevcut olması

6 Red Tag(Kırmızı Etiket) Sisteminin kurulmuş olması

7 Çalışanların ortak kıyafetlerle çalışıyor olması

4. PERFORMANS GÖSTERGELERĐ ve YÖNETĐMĐ

Aşağıdaki göstergelerin Performans Yönetimine etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Đş kazalarından doğan kayıp zaman

2 Kazasız Đş Günü Sayısı

3 Đşgücü Devir Oranı

4 Devamsızlık Oranı

5 Teslim Edilen Kaizen Sayısı

6 Kalite Hataları (Milyonda Hata)

7 Verimlilik

8 Üretkenlik

9 Teslimat Performansı

10 Araç Çıkış Performansı

11 Ara Transfer Performansı

12 Yerde Kalan Kargo

13 Eksik Koli Performansı

14 Yanlış Şube/Ürün Gönderim Performansı

15 Saatlik Đş Yükü

16 Stok Doğruluğu

17 Hasarlı Ürün Oranı

18 Enerji Tüketimi

19 Toplam Adam*Saat Kullanımı

20 Müşteri Şikayet Oranı

Aşağıdaki konuların performans yönetimine etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Ölçülen metriklerin hedefleri tanımlanmıştır

2 Performans metrikleri panolarda gösterilmektedir

3 Tüm performans göstergeleri güncellenmiştir

4 Performans gösterleri üzerine günlük çalışanlarla toplantılar yapılıyor ve problem-karşı tedbirler hakkında görüş bildiriyorlar 5

Performans göstergeleri üzerine yönetim(beyaz yaka) periyodik

değerlendirme toplantıları yapıyor

6

Performans göstergeleri kayıtları tutuluyor ve üst yönetime/operasyonel gelişim bölümüne periyodik olarak raporlanıyor

5. YERLEŞĐM VE ROTA ANALĐZĐ

Aşağıdaki konuların Yerleşim ve Rota Analizi etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Ürünler için aşağıdaki konularda yapılan analizlerin etkileri

1. Giriş-Çıkış Hacim analizi

2. Ağırlık ve boyut analizi

3. Hasarlanma risk analizi

4. Tehlikeli madde analizi(Kimyasal risk taşıyan maddeler varsa)

2 Ürün aileleri oluşturulmuş olması

3 Ürün aileleri yerleşim alanında adreslere atanmış olması

4 Yerleşim alanında ABC haritası çıkarılmış olması

5 ABC Analizi için periyodik olarak güncellemelerin yapılması

6 ABC Analizinin sahada etkin bir şekilde uygulanması

7 Ürün gruplarının, paletlerin hacimleri ölçülmüş olması

8 Ürün gruplarına belirli lokasyonlar belirlenmiş olması

9 Lokasyonların boyut ve hacimlerinin belirlenmiş olması

10 Lokasyonlardaki hacimsel etkin kullanım oranı seviyesinin ölçümü

11

Ürün ailelerinin, ekipmanların, birimlerin ve ofis içi çalışma alanlarının aralarındaki iş akış yoğunluğu oluşturulmuş ve yerleşim buna göre belirlenmiş olması

12 Rotaların periyodik olarak analiz edilmesi (spagetti diyagramı vb. ile)

13 Rota planlaması uygulanması (milkrun sistemi vb.)

6. PLANLAMA ARACI ve ĐŞYÜKÜ SEVĐYELEME

Aşağıdaki konuların Planlama ve Đş Yükü Seviyelemeye etki düzeyini

belirleyiniz. 1 2 3 4 5

1 Çevrim süreleri güncel ve gerçeklere uygun hazırlanmış olması

2 Hacim verileri günlük toplanması

3 Hacim verileri yardımıyla tahmin yapılması

4 Tahmin ile gerçekleşen durum arasındaki ilişki

5 Planlama aracı vardiya amirleri, operasyon yöneticileri tarafından

kullanılması

6

Tahmin aracından gelen verilerle adam*saatlik iş yükü analiz edilmesi

7 Đş yükü doğru seviyelendirilmesi

8 Çalışanlar gün içinde yapacakları işleri bilmesi ve eşit bir iş yükü dağılımı

olduğununun düşünülmesi

9 Planlama ve Đş yükü analiziyle ilgili sorunlar tanımlanmış, aksiyon planı

hazırlanmış ve uygulanmakta olması

7. ÇEKME VE TEK PARÇA AKIŞ

Aşağıdaki konuların Çekme ve Tek Parça Akışa etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Ana süreçler arasında iş birikmesi(Paletler, Kutular, Dosyalar, Bilgi) düzeyi

2 Çekme ve kanban sistemi hakkında vardiya amirleri ve operasyon

yöneticilerinin bilgi seviyesi

3 Çalışanların çekme ve kanban sisteminin önemini özümsemesi

4 Hücresel yerleşim ve tek parça akış olması

8. SÜREKLĐ GELĐŞĐM

Aşağıdaki konuların Sürekli Gelişime etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Tüm vardiya amirlerinin ve operasyon yöneticilerinin Kaizen eğitimi alması

2 Vardiya öncesi toplantılarda, yönetim gözden geçirme toplantılarında

problemlerin belirlenmesi

3 Var olan problemlerin analiz edilmesi ve çözümü için Kaizen planı

oluşturulması

4 Problemlerin kalıcı olarak çözülebiliyor olması (Tekrar ortaya çıkması

önleniyor)

5 Tüm çalışanlar yılda en az 1 Kaizene katılıyor olması

6 Yapılan Kaizenlerin kaydının tutulması ve herkesin ulaşabilir olması

7 Başarılı Kaizen takımlarının ödüllendirilmesi

8 Tesis Kaizenlerinin başarısı

9 Kaizen sayısal hedeflerinin tutturulmuş olması

10 Metriklerdeki Sürekli Gelişim düzeyi

9. YERLEŞĐK KALĐTE VE SIFIR HATA SĐSTEMĐ

Aşağıdaki konuların Yerleşik Kalite Yönetimine etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Karşılaşılan hata türleri belirlenmiş ve etkileri analiz edilmesi.(FMEA var)

2 Hataların süreç içinde yakalanma seviyesi ve farkedilme süresi

3 Hataların tekrar etmesini önlemek için araçlar geliştirilmesi (Poka-Yoke)

4 ISO 9001, 18001, ISO 14001 ve ISO 10002 sertifikalarının varlığı

5 Stok doğruluğu oranı

6 Đstatistiksel Proses Kontrol uygulaması

Aşağıdaki başlıkları Yalın Performansa etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 DEĞER AKIŞ HARĐTALANDIRMA

2 ĐŞ TALĐMATLARI

3 5S - GÖRSEL KONTROL

4 PERFORMANS GÖSTERGELERĐ ve YÖNETĐMĐ

5 YERLEŞĐM VE ROTA ANALĐZĐ

6 PLANLAMA ARACI ve ĐŞYÜKÜ SEVĐYELEME

7 ÇEKME VE TEK PARÇA AKIŞ

8 SÜREKLĐ GELĐŞĐM

YALIN YÖNETĐM SĐSTEMĐ VE STRATEJĐK YAYILIM

1. DIŞ MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ

Aşağıdaki konuların Dış Müşteri Đlişkileri Yönetimine etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Müşteri kalite hedeflerinin bilinmesi ve mevcut kalite performansının

hedefin üzerinde olması

2 Senede en az 1 defa müşteri memnuniyet anketi yapılması ve anket

performans düzeyi

3 Müşterilerle istisnasız periyodik olarak kayıtlı toplantılar yapılması

4 Kalite KPI hedeflerinin farkındalığı ve hedefler

5 Her bir kalite/servis olayı için standart bir düzenleyici/önleyici faaliyetinin

olması ve sürekli ölçüm yapılması

6 Müşteri KPI'ları yönetime raporlanması

7 Müşteri KPI'ları çalışanların ulaşabileceği şekilde paylaşılması ve

çalışanların müşteri beklentilerinin farkında olması

8 Müşteri istekleri ve kalite gelişimi için aksiyon planı olması

9 Tesisin müşterilerle ilgili stratejik ve aksiyon planlamasının varlığı (3-yıllık

plan, gelişim fırsatları, benchmarking vb.)

2. ĐÇ MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ

Aşağıdaki konuların Đç Müşteri Đlişkileri Yönetimine etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Devamsızlık kayıtları tutulması ve devamsızlık performansı

2 Devamsızlık kök nedenleri tespit edilmesi ve devamsızlığı düşürmek için bir aksiyon planının varlığı

3 Performans hedefleri tanımlanması ve değerlendirme sürecinin varlığı

4 Çalışan devir oranı ölçülüyor ve devir oranı performansı

5 Çalışan memnuniyet anketi yılda en az 1 kez yapılıyor olması ve memnuniyet performansı

6

Çalışan memnuniyetsizliğine yol açan noktalar tanımlanmış ve bunlara dair aksiyon planı oluşturulmuş olması. Memnuniyet düzeyinin sürekli gelişimi.

7 Her çalışan için güncel iş tanımlarının varlığı

8

Đş yeri davranış kuralları hakkında bilinç düzeyi ve kuralların herkesle

paylaşımı

9 Şikayetlerle ilgilenen, düzenli toplantılar yapan bir komitenin varlığı

10 Organizasyon şemasının varlığı

11

Đş tanımlarında yetki sınırları ve sorumlulukların net olarak belirlenmesi

ve sorumlu tarafından işler yerine getirilmesi

3. EĞĐTĐM

Aşağıdaki konuların Eğitime etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Đşe girişte çalışanlar genel bir oryantasyon ve tesiste çalışacakları

operasyon için gerekli eğitimleri işe başladıktan en geç 2 ay içinde alması

2 Çalışanların yetkinliklerini değerlendirmek için bir beceri matrisi

oluşturulması ve periyodik olarak değerlendirilmesi

3 Beceri matrisine göre eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çapraz

eğitimlerin düzenlenemesi

4 Çalışanların beceri matrisi ve eğitim planlarına ulaşabilmesi

5 Çalışanların çoğunun birçok süreç arasında esnek olarak çalışabilmesi

6 Çalışanlar için bir kariyer planlamasının varlığı ve hedeflere yönelik eğitim

4. ĐÇ ĐLETĐŞĐM

Aşağıdaki konuların Đç Đletişime etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Đletişim panosu, afişler, kitapçıklar vb. vasıtasıyla firma ve sektörle ilgili

gerekli bilgilerden çalışanların haberdar olması

2 Yönetimin yaptığı tüm toplantıların(iç değerlendirme, müşteri ve tedarikçi

toplantıları) gerekli bölümleri çalışanlarla paylaşılıyor olması

3 Şirketin iç internet portalına tüm çalışanların tesis içinde bir Kioskla

erişebilmesi

4 Çalışanların aktif olarak kullandığı bir öneri sistemi. Đstekleri ile ilgili

yapılan çalışmaları panolar vasıtasıyla takip edebilirliği

5. ĐŞ SAĞLIĞI, ĐŞ GÜVENLĐĞĐ VE ÇEVRE

Aşağıdaki konuların Bilinçlenmeye etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1

Đş güvenliği ve çevre duyarlılığı kuralları, beklentileri ve ihtiyaçlarını içerecek şekilde operasyona yönelik bir oryantasyonu çalışanların işe

başlamadan alması

2 Çalışanların, tekrar sertifikalandırma gereken konularda eğitim alması

3 Tedarikçiler, taşeron ve ortakların gerekli durumlarda iş güvenliği eğitimi alması

4 Ziyaretçilerin tesise girişte, resmi bir oryantasyonu alması

5 Oryantasyon ve eğitim kayıtlarının düzenlenmiş, ulaşılabilir ve aktif olarak yönetilebilir olması

6 Tesis içinde (ofis, dinlenme ve operasyon alanlarında ayrı ayrı) kaç kişinin olduğu her an için bilinen bir sistemin mevcut olması

Aşağıdaki konuların Acil Durum Yönetimine etki düzeyini belirleyiniz 1 2 3 4 5

1 Acil durumlar için risklerin belirlenmesi ve tatbikatların periyodik olarak yapılması

2 Tesiste acil durum ekiplerinin oluşturulması ve dışarıdan eğitim aldırarak gerekli konularda sertifikalandırılmış olmaları 3

Acil durum ekibi ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili kontak numaraları ve aksiyon planlarının oluşturulması ve herkesin görebileceği

şekilde tesiste asılmış olması

4 ĐSĐG ve Çevre konusundaki politika ve prosedürlerin tesiste herkesin ulaşabileceği şekilde duyurulması

Belgede Lojistik Söktöründe Ağırlıklandırılmış Yalın Olgunluk Düzeyi Ölçüm Modeli Ve Uygulanması (sayfa 131-179)