Teklif plana ‘Sağlık Tesisi Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.’ Plan notunun eklenmesi,

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 48-54)

KOMİSYON RAPORLARI

MÜLKİYET DURUMU

A.23. maddesinde ise ‘‘1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı onama tarihinden önce inşaat ruhsatı almış ancak iskân aşamasına gelmemiş parsel/parsellerdeki sosyal ve teknik donatı alanlarının yerleri;

6. Teklif plana ‘Sağlık Tesisi Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.’ Plan notunun eklenmesi,

7. 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren 8.00, 9.00 ve 10.00 m enkesitindeki imar yollarından 3.00 m çekilerek köşe kırıklarının oluşturulması,

8. Sağlık Tesisi Alanının araç giriş-çıkışları ile poliklinik giriş-çıkışlarının ayrı noktalardan yapılması, 9. Sağlık Tesisi Alanının araç giriş-çıkışlarına ilişkin uygulama (ruhsat) aşamasında Ulaşım ve Trafik

Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınması,

hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”

denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 03.09.2012 gün, 1790-168116 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, tamel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.

U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 29.08.2012 gün, 166321-1075 sayılı yazısında;

“Yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.”

denilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 27.08.2012 gün, 213380 sayılı yazısında;

“1/5000 ölçekli plan doğrultusunda işlem yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi, f21c22b4b pafta, 2951 ada 7 parsel ve 2951 ada 6 parselin bir kısmında yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanının, Sağlık Tesis Alanına alınması, 2952 ada 7 parsel ve 2952 ada 7 parsel ile 2951 ada 7 parsel arasında kalan tescil harici alanda yer alan Park alanının Sağlık Tesis Alanına alınması, 2952 ada 8-9 parsellerin ise Park Alanından çıkartılarak yol cebine alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi, f21c22b4b pafta, 2951 ada 7 parsel ve 2951 ada 6 parselin bir kısmında yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanının, Sağlık Tesis Alanına, 2952 ada 7 parsel ve 2952 ada 7 parsel ile 2951 ada 7 parsel arasında kalan tescil harici alanda yer alan Park alanının Sağlık Tesis Alanına, 2952 ada 8-9 parsellerin ise Park Alanından çıkartılarak yol cebine alındığı,

“Açıklanmayan hususlarda 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Plan notları geçerlidir.”şeklinde plan notu getirildiği görülmüştür.

Söz konusu teklife ilişkin Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşleri bulunmaktadır.

Bahse konu teklif, 16.06.2012 onanlı nazım imar plan tadilatı doğrultusunda hazırlanmış olmakla birlikte; Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde belirtilen “Sağlık Tesisi Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.”

plan notu eklenmesi ve “Sağlık Tesisi Alanının cephe aldığı 8.00, 9.00, 10.00 m’lik imar yollarından 5.00 m çekme mesafesi düzenlemesinin” dikkate alınmadığı görülmüş olup; Sağlık Tesisi Alanı olması talep edilen 2951 ada 6 parselin bir kısmının, mer’i 1/5000 ölçekli planda Sosyal Kültürel Tesis Alanında olduğu, ancak plan bütünlüğünün bozulmaması amacıyla Sağlık Tesisi Alanına dâhil edilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır. ” denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve

14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Güneşli 2951 ada 6,7 parseller ve 2952 ada 7, 8, 9, parseller ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 16.06.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış olduğundan komisyonumuzca ilçesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

161 Tarih:

14.03.2013 Dosya No:

2013/599

KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt, 579 ada 14 parsel ve kuzeyinde yer alan park

alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 03/2013 gün ve 2013-1954 sayılı yazısında;

" İlgi: a)15.02.2013 gün ve 403521154-310.01.04/ 315 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün yazısı.

b)18.01.2013 gün ve 2013-160 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı c)03.01.2013 gün ve 2012-14646-80 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

d)Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın 31.10.2012 gün ve M.34.3.ESB. 013-310.01- 17961/ 10961 sayılı yazısı ve ekleri.

e)24.09.2012 gün ve 1251 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün yazısı.

f)05.10.2012 gün, TN.1079253- 3703 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün yazısı.

g)06.09.2012 gün ve 447875 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğünün yazısı.

h)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru

TALEP:

Esenyurt İlçesi F21d23b pafta, 579 ada 14 parselin ve kuzeyinde yer alan tescil dışı park alanının Yurt Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Plan tadilatı teklifi ilgi (d) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.

İmar Planı değişikliği teklifi ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Kararı ile; “ Esenyurt İlçesi, F21d23b pafta, 579 ada 14 parsel ve kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünden tekrar görüş alınması için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlandığından, Söz konusu tadilat teklifine ilişkin Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün İlgi (a) yazısı neticesi ile 1/5000 ölçekli Plan tadilatı teklifi yeniden değerlendirmek üzere Başkanlık Makamına iletilmektedir.

MÜLKİYET:

15.05.2012 tarihli Tapu Sorgulama Programı verilerine göre; Esenyurt, F21d23b pafta, 579 ada 14 parsel; 223,22 m2 yüzölçümü ve 10.02.2006 edinme tarihi ile Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Esenyurt, F21d23b pafta, 579 ada 14 parsel sayılı yer; 20.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Kıraç 1. Etap Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucu onanan 28.03.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 600 kişi/ha Konut Alanında ve 05.04.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Kıraç 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında; Konut Alanında kalmaktadır. 579 ada 14 parselin kuzeyinde yer alan tescil dışı alan, yukarıda anılan Mer’i Bölge Planlarında Park Alanında kalmaktadır.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

İlgi (d) yazı ekinde; İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Ulaşım Planlama Müdürlüğüne, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğüne, İSKİ Genel Müdürlüğüne, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın İlgi (d) yazısı eki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün yazısında; “Mülkiyeti Belediye Başkanlığınıza ait olan, Esenyurt İlçesi, Kıraç-Atatürk Mahallesi, Sedef Sokak adresindeki 579 No.lu parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 579/14 parsel üzerine Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) yapılması planlanmıştır. Binanın Belediye Başkanlığınıza ait arsa ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı arsa üzerine Hayırseverlere yaptırılabilmesi için öncelikli olarak Belediye Başkanlığınıza ait kısmın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsisi, her iki parselin imar planında

plan değişikliğine gidilerek "Sosyal Hizmet Merkezi (SHM)" olarak plan tadilatı yapılması hususunda gereğini ve yardımlarınızı arz ederim.” denilmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın İlgi (d) yazısı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün yazısında; “Söz konusu alan İlçe Belediyesince hazırlattırılmış İmar Planlarına esas 1/2000 Ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında YÖ lejantlı "Yerleşime Önlemli Alanlarda" kalmaktadır. Bu çalışmalara ait açıklama raporunda; bu alanlarda yapılaşma öncesinde açılacak kazı şevlerinin uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla tutturulması, temellerin doğal zemine oturtulması (bir bodrumlu yapı yapılması) ,farklı oturmalara karşı uygun temel tipinin seçilmesi ve gerektiğinde yüzey temel drenaj önlemlerinin alınması gerektiği belirtilmiş olup "Hmax=3 kat" sınırı getirilmiştir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır. Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi, getirilen Hmax= 3 kat sınırının aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Belirtilen kat sınırının aşılmak istenmesi durumunda ise söz konusu alanda kat sınırlamasını kaldırmaya yönelik zemin etüt raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimince onaylanması gerekmektedir.”

denilmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın İlgi (d) yazısı eki Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “ İlçeniz, Atatürk Mahallesinde bulunan 579 ada, 14 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklif dosyası incelenerek bölge ile ilgili plan kararlarınızı etkileyecek şekilde herhangi bir çalışmanın olup olmadığına dair kurum görüşümüzün bildirilmesi ilgi yazınız ile talep edilmektedir. Söz Uygulama İmar Planları’ndaki yeşil alan miktarının korunarak yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.” denilmektedir.

1. Plan Tadilat Sınırı İstanbul İli Esenyurt İlçesi Atatürk Mahallesi, F21d23b pafta, 579 ada 14 parsel ve kuzeyindeki Park Alanıdır.

2. Plan tadilat sınırı içerisinde kalan alan Yurt Alanıdır.

3. Yurt Alanları çevre yapılaşma koşullarını geçmemek ve ilgili yönetmelik standartlarına uygun olmak koşulu ile kamu ve özel kişilerce yapılacak alanlardır.

4. Belirtilmeyen hususlarda 20.11.2009 tasdik tarihli Esenyurt Kıraç I. Etap Nazım İmar Planı, Plan Notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce; söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi, getirilen Hmax= 3 kat sınırının aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü, belirtilen kat sınırının aşılmak istenmesi durumunda ise söz konusu alanda kat sınırlamasını kaldırmaya yönelik zemin etüt raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimince onaylanması gerektiği ifade edilmiş, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce; 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’ndaki yeşil alan miktarının korunarak yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na sadık kalınması uygun görülmüş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; taşınmazın

plan tadilatı ile Özel Yurt Alanına dönüştürülmesi konusunun kurumlarının görev alanı içerisinde bulunmadığı ifade edilmiş, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce; 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifi, yapılaşmayı arttırarak ulaşıma ek yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.

İmar Planı değişikliği teklifi ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Kararı ile; “ Esenyurt İlçesi, F21d23b pafta, 579 ada 14 parsel ve kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünden tekrar görüş alınması için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır. Bu defa 06.02.2013 gün ve 2013-887-23026 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) Kararı doğrultusunda 579 ada 14 parselin ve kuzeyinde yer alan tescil dışı park alanının Yurt Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce tekrar değerlendirilerek tarafımıza bilgi verilmesi istenmiştir. Ayrıca söz konusu teklife ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 07.06.2012 gün ve B.17.0.s-SÇE.4.34.39.11/177-28929 sayılı yazısında; Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 579 ada 14 parsel üzerine Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) yapılması yönünde plan tadilatı yapılması talep edilirken, Esenyurt Belediye Başkanlığınca tarafımıza iletilen 1/5000 teklif de 579 ada 14 parselin Yurt Alanı olarak tadil edilmesi istenmiş olup, 1/5000 ölçekli teklif plana notlarında Sosyal Hizmet Merkezine (SHM) ilişkin bir ibare yer verilmemiştir.

Ayrıca Sosyal Hizmet Merkezine (SHM) Yönetmeliğin amaçlar bölümünde; “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulduğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerinin, kuruluş ve işleyişine, yürütecekleri hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.” denilmiştir.

Söz konusu tadilat teklifine ilişkin Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün İlgi (a) yazısında;

“İstanbul genelinde yeşil alan miktarının korunması ve arttırılması müdürlüğümüz görevlerinden olduğundan dolayı, söz konusu parsel hakkındaki 24.09.2012 tarih ve İBB: 181154-1251 sayılı Komisyon Kararımız geçerliliğini korumaktadır.” denilmiştir. 24.09.2012 tarih ve İBB: 181154-1251 sayılı Komisyon Kararında;

“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’ndaki yeşil alan miktarının korunarak yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.” denilmiştir. “denilerek.

İlgi (d) yazı eki, Esenyurt, 579 ada 14 parsel ve kuzeyinde yer alan park alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Plan tadilatı teklifi ve ilgi (a) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün yazısı ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (h) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında yeniden karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada 14 parsel ve kuzeyinde yer alan park alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, bölge planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

162 Tarih:

14.03.2013 Dosya No:

2013/606

KONUNUN ÖZÜ: Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli NİP Plan notları değişikliği.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 11/ 03 /2013 gün ve BN:2916 sayılı yazısında;

" İlgi: a) Silivri Belediye Başkanlığı’nın 11.09.2012 gün ve M.34.3.SİL.0.29-00.00-301.05-2340/172065 sayılı yazısı ve eki.

b) 12.11.2012 tarih ve 15574 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 2689 sayılı kararı.

Silivri Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ile, 05.03.2009 günle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanan 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda “Silivri Yenimahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifinin hazırlandığı ve Silivri Belediye Meclisinin 10.08.2012 gün 70 sayılı kararı ile kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanmak üzere tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifi, ilgi (b) yazımız ile değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (c) Meclis Kararı’nda; “plan notlarında minimum ifraz şartları ile ilgili yer alan “500m²” ve

“700m²” ibarelerinin “1000m²” olarak düzeltilmesi, Şehir Planlama Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin fonksiyon alanları genel dağılımı açısından incelenmesi bölümündeki 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19 nolu konular kapsamındaki alanların 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda bilgi paftasında gösterildiği şekilde düzeltilerek 1/1000 ölçekli plana işlenmesi, 3.12 nolu plan notunda yer alan “parsel alanları üzerinden” ibaresinin “parsellerin uygulama öncesindeki alanlarının

%60’ı üzerinden” olarak düzeltilmesi, 3.13 nolu plan notunun iptal edilmesiyle ... tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (c) Meclis Kararı’nın; Silivri Yenimahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda konut alanları için plan notlarında getirilen “...minimum ifraz şartları ile ilgili yer alan “500m²” ve “700m²” ibarelerinin

“1000m²” olarak düzeltilmesi...” açısından incelendiğinde; söz konusu ifraz şartlarının 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları ile farklı olduğu tespit edilmiştir.

05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yer alan Konut Alanları, Üstdüzey Merkez Alanları, Ticaret + Konaklama Alanları, Ticaret+Hizmet Alanları, Altmerkezler ve Turizm Tesis Alanlarıyla ilgili yapılanma şartlarının; planın ana ilkeleri, plan bütünlüğü ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda, ilgi (c) Meclis Kararı ile getirilen yapılanma şartları ile birlikte yeniden değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının Konut Alanları, Üstdüzey Merkez Alanları, Ticaret + Konaklama Alanları, Ticaret+Hizmet Alanları, Altmerkezler ve Turizm Tesis Alanları yapılanma şartlarına ilişkin;

20.a.1. Meskun Az Yoğunluklu (120 ki/ha) Konut Alanları plan notunda yer alan “minimum parsel ifraz şartı 500 m2’dir” ibaresi “minimum parsel ifraz şartı 1000 m2’dir” olarak düzeltilmiş,

21.a.2.a. Meskun Orta Yoğunluklu (250 ki/ha) Konut Alanları plan notunda yer alan “minimum parsel ifraz şartı 700 m2’dir” ibaresi “minimum parsel ifraz şartı 1000 m2’dir” olarak düzeltilmiş, 21.a.2.b. Meskun Orta Yoğunluklu (340 ki/ha) Konut Alanları plan notuna “minimum parsel ifraz şartı 1000 m2’dir” ibaresi eklenmiş,

21.a.3.a. Meskun Yüksek Yoğunluklu (420 ki/ha) Konut Alanları plan notuna “minimum parsel ifraz şartı 1000 m2’dir” ibaresi eklenmiş,

21.a.3.b. Meskun Yüksek Yoğunluklu (500 ki/ha) Konut Alanları plan notuna “minimum parsel ifraz şartı 1500 m2’dir” ibaresi eklenmiş,

22.1. Üst Düzey Merkez plan notundan “konut kullanımı” ve “Bu alanlarda maksimum irtifa, bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun olarak hazırlanan avan proje aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenecektir.” ibaresi kaldırılmıştır; “hmaks: 35.50 m.’dir (10 kat)” ibaresi eklenmiş,

22.2. Ticaret+Konaklama Alanı plan notundan “Bu alanlarda prestij amaçlı olarak ticaret+rezidans kullanımı yer alabilir. Bu alanlarda belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir.”

ibaresi kaldırılmıştır; “hmaks: 35.50 m.’dir (10 kat)”ibaresi eklenmiş,

22.3. Ticaret+Hizmet Alanı plan notundan “ile konut” ibaresi kaldırılmıştır; “30.50 metreyi aşamaz”

ibaresi “35.50 m.’dir (10 kat)” olarak düzeltilmiş,

22.4. Altmerkezler plan notundan “Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir.” ibaresi kaldırılmış,; “Maksimum yükseklik çevre yapılanma şartlarını aşamaz.” ibaresi “hmaks:11.00 m’dir (3 kat)” olarak düzeltilmiş,

24.1. Turizm Tesis Alanları plan notunda “Bu alanlarda maksimum irtifa; bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun olarak hazırlanan avan proje aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenecektir.” ibaresi “hmaks:18.00 m’dir (5 kat)” olarak düzeltilmesini kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır. “denilerek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin teklifi üzerine Müdürlüğümüzce 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planının Plan Notlarında değişiklik yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin teklifimiz yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin teklifi üzerine Müdürlüğümüzce 05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) Nazım İmar Planının Plan Notlarında değişiklik yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin teklifimiz yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 48-54)