Etkinlik 4 - Vitaminler En Çok Hangi Besinlerde Bulunur?

4. S›n›f Kazan›mlar›

4. s›n›f kazan›mlar› Yaya, Yolcu, Sürücü temalar› alt›nda ayr› ayr› ele al›nm›flt›r.

183

Ünite 9 - Trafik E¤itimine Yönelik Ö¤retme-Ö¤renme Etkinlikleri

S O R U

SIRA S‹ZDE SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Trafik ve ‹lk Yard›m dersi program›n›n hedef kitlesi

• Çocuklar ve

• Çocuklara model olan yetiflkinlerdir.

(Yaya Temas› Kazan›mlar›)

1. Yaya iken karfl›laflabilece¤i tehlike ile ilgili unsurlar› fark eder.

2. Yaya iken karfl›laflabilece¤i trafik iflaret ve levhalar›n› tan›r ve korur.

3. Yaya kald›r›m›nda yürürken dikkat etmesi gereken kurallar› uygular.

4. Karfl›ya geçifllerde dikkat etmesi gereken kurallar› uygular.

5. Ev- okul aras›ndaki ve çevresindeki güvenli yollar› tercih eder.

6. Yaya kald›r›ms›z yollarda yürürken dikkat edilmesi gereken kurallar› uygular.

7. Gece yürüyüfllerinde, sürücüler taraf›ndan fark edilebilmek için gerekli ön-lemleri al›r.

(Yolcu Temas› Kazan›mlar›)

1. Tafl›tlara binifl ve tafl›tlardan inifllerde dikkat etmesi gereken kurallar› uygular.

2. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltu¤u kullanman›n gerekçelerini s›ralar.

3. Yolculuk s›ras›nda yap›lan yanl›fl davran›fllar›n kendisinin ve baflkalar›n›n hayat›n› tehlikeye ataca¤›n›n fark›na var›r.

4. Toplu tafl›m araçlar›na zarar vermez.

(Sürücü Temas› Kazan›mlar›)

1. Tafl›t trafi¤ine kapal› oyun alanlar›nda, bisiklet, kaykay, paten, k›zak vb.

araçlar› kullan›rken güvenlik tedbirlerini al›r.

2. Tafl›t trafi¤ine kapal› oyun alanlar›nda, bisiklet, kaykay, paten, k›zak vb.

araçlar› güvenli kullanma ile ilgili kurallar› uygular.

5. S›n›f Kazan›mlar›

5. S›n›f kazan›mlar› da Yaya, Yolcu, Sürücü temalar› alt›nda ayr› ayr› ele al›nm›flt›r.

(Yaya Temas› Kazan›mlar›)

1. Yaya iken karfl›laflabilece¤i trafik iflaret ve levhalar›n› tan›r ve korur.

2. Yaya kald›r›m›nda yürürken dikkat etmesi gereken kurallar› uygular.

3. Yaya kald›r›ms›z yollarda yürürken uyulmas› gereken kurallar› uygular.

4. Karfl›ya geçifllerde güvenli geçifl yerlerini tercih etme nedenlerini aç›klar.

5. Yayalarla ilgili gördü¤ü do¤ru ve yanl›fl davran›fllar› gözlemleyerek yanl›fl davran›fllar›n sonuçlar›n› aç›klar.

6. De¤iflik hava koflullar›nda yaya olarak karfl›laflabilece¤i tehlikelere karfl› ön-lemler al›r.

7. Trafik kazalar›n›n nedenlerini aç›klar.

(Yolcu Temas› Kazan›mlar›)

1. Yol türlerini ve yolcu olarak bulunaca¤› tafl›tlar›, güvenlik aç›s›ndan karfl›laflt›r›r.

2. Toplu tafl›ma araçlar›na binifl ve tafl›tlardan inifllerde s›raya dizilme bilinci kazan›r.

3. Üzeri aç›k tafl›tlarda veya yük üzerinde yolculuk yapman›n, tafl›tlara as›lma ve tutunman›n sebep olaca¤› sonuçlar› tahmin eder.

4. Yolculuk s›ras›nda yap›lan yanl›fl davran›fllar›n kendisinin ve baflkalar›n›n hayat›n› tehlikeye ataca¤›n›n fark›na var›r.

5. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltu¤u kullanman›n gerekçelerini s›ralar.

(Sürücü Temas› Kazan›mlar›)

1. Tafl›t trafi¤ine kapal› oyun alanlar›nda , bisiklet, kaykay, paten, k›zak vb.

araçlar› kullan›rken güvenlik tedbirlerini al›r.

2. Tafl›t trafi¤ine kapal› oyun alanlar›nda, bisiklet, kaykay, paten, k›zak vb.

araçlar› güvenli kullanma ile ilgili kurallar› uygular.

Yeni Trafik ve ‹lk Yard›m dersi ö¤retim program›nda söz konusu kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ele al›nabilecek ünite ya da konulara yer verilmemifl, her bir kazan›m›n gerçeklefltirilmesinde uygulanabilecek etkinliklere örnekler verilerek gerekli aç›klamalar yap›lm›flt›r.

TRAF‹K E⁄‹T‹M‹NDE Ö⁄RETME-Ö⁄RENME SÜREC‹

Ö¤retim programlar› çok iyi bir biçimde haz›rlanabilir, ancak, bir program›n de¤e-ri uygulamada kendini göstede¤e-rir. Baflka bir deyiflle, program›n uygulanmas› s›ras›n-da uyulacak baz› temel ilkeler, kullan›lacak yöntem, teknik ve araç gereçlerin uy-gun seçimi ve ifle koflulmas›, program›n öngördü¤ü kazan›mlar›n gerçekleflmesin-de önemli bir iflleve sahiptir.

Tüm derslerde oldu¤u gibi Trafik ve ‹lk Yard›m dersinde de ö¤retme-ö¤renme sürecinde ö¤retmenlerin; çocu¤un tüm yönlerden geliflim özelliklerini (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) dikkate alma, ipucu, pekifltireç, dönüt-düzeltme verme, ö¤retimi ilgilere dayand›rma gibi birtak›m genel ö¤retim ilkelerinin yan› s›ra, bu dersin ifllenmesinde yöntem seçimine ›fl›k tutacak birtak›m temel ilkeleri de göz önünde bulundurmas› gerekir. Bu ilkeleri fienflekerci ve Türkkan (2003, s.309) flöyle ifade etmektedir:

• Trafik kavram› ilkö¤retim düzeyinde bir ö¤retim konusu olmaktan çok dav-ran›fl konusu olarak ele al›nmal›d›r.

• Ekseni davran›fl olan bir kavram›n e¤itiminde, güdülenmenin dolay›s›yla da severek ö¤renmenin özel bir önem tafl›d›¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.

• Trafik konusundaki en önemli güdülenme araçlar› trafik kazalar› ve dolay›-s›yla can ve mal güvenli¤ine iliflkin tehlikeler ile seyahate yönelik ilgi; bafl-ta ö¤retmenin kendisi ve di¤er okul personeli olmak üzere yak›n çevredeki lider kiflilerin bir trafik aktörü olarak model olmalar› ve nihayet hayranl›k beslenen okul d›fl› aktörlerin bir öykünme oda¤› olarak sunulmas›d›r.

• Al›flkanl›klar›n sonradan kazan›lan özellikler olmas›ndan hareketle, sab›rl›

bir yaklafl›m sergilenmelidir.

• Trafik ad›na yaflama konacak k›s›tlamalar bir olumsuzluklar ö¤retimine yol açabilece¤inden; içeri¤in ortaya konuflunda yap›lmamas› de¤il yap›lmas›, olmamas› de¤il olmas› gerekenler vurgulanmal›d›r.

Trafik e¤itiminde bu ilkeler göz önünde bulundurularak ö¤retim etkinlikleri planlanarak gerçeklefltirilebilir. Ö¤rencilerin ö¤renme-ö¤retme sürecinin her afla-mas›nda etkin olmalar› sa¤lanmal›d›r. Bilindi¤i gibi yaparak-yaflayarak ö¤renme, en kal›c› ö¤renme biçimidir. Ayr›ca ö¤retmenler, ö¤renciler aras›ndaki bireysel farkl›-l›klar› dikkate alarak ö¤retim ortam›n›n düzenlenmesinde ö¤rencilerin farkl› ö¤ren-me stillerine ve zeka alanlar›na sahip olabileceklerini gözden kaç›rmamal›d›rlar.

Ö¤renmede güdülenmenin önemi yads›namaz. Bu nedenle gerek trafik e¤itimi-ne yöe¤itimi-nelik di¤er derslerde (Öre¤itimi-ne¤in Hayat Bilgisi), gerekse Trafik ve ‹lk Yard›m dersinde ö¤rencileri derse haz›rlay›c› ve güdüleyici etkinliklerle derse bafllanmas›

yerinde olacakt›r. Örne¤in bu etkinlikler; konu ile iliflkili bir hikâyenin okunmas›, ö¤retmenin bafl›ndan geçen bir olay›, bir an›y› anlatmas› ya da bunu ö¤rencilerden istemesi, konuya iliflkin gazete ya da televizyonlarda yay›mlanan haberlerin s›n›fa getirilerek tart›fl›lmas›, konuya iliflkin dikkat çekici k›sa bir filmin izlenmesi ya da ilgili resim, fliir, flark› gibi görsel ve iflitsel malzemelerden yararlan›lmas› biçiminde olabilir (MEB, 2006).

185

Ünite 9 - Trafik E¤itimine Yönelik Ö¤retme-Ö¤renme Etkinlikleri

Dersin iflleniflinde, kazan›mlara uygun bir biçimde; s›n›f tart›flmas›, sorun çöz-me, rol oynama, drama, oyun, örnek olay, benzetim, gezi-gözlem, ifl birlikli ö¤ren-me, s›n›fa kaynak kifli davet etö¤ren-me, güvenli ortamda trafik e¤itimi, güncel olaylar-dan yararlanma, araflt›rma, röportaj yapma, gibi gerek okul içinde gerekse okul d›-fl›nda gerçeklefltirilebilecek etkileflimli ve zengin yaflant›lar sa¤layan yollardan ya-rarlan›labilir (fienflekerci ve Türkkan, 2006). Trafik e¤itiminde ö¤retim biçimi, ku-rallar›n ö¤rencilere aç›klanmas› ve ezberletilmesi biçiminde olmamal›, ö¤rencilerin etkinlikler yoluyla, yaflant› geçirerek ö¤renmeleri sa¤lanmal› ve kazan›mla do¤ru-dan ilgili olan kavram ve kurallar etkinlikler içerisinde verilmelidir. Ö¤renmeyi so-mutlaflt›rmak ve ö¤renilenlerin kal›c› olmas›n› sa¤lamak bak›m›ndan, araç gereç ve materyaller yoluyla, ö¤rencilerin mümkün oldu¤unca çok duyu organ›n› ifle kofla-rak ö¤renmesi sa¤lanmal›d›r.

Trafik e¤itiminde okul d›fl›nda gerçeklefltirilecek etkinliklerin önemi ve gere¤ini tart›fl›n›z.

De¤erlendirme etkinliklerinde ise kazan›ma uygun olarak alternatif de¤erlen-dirme tekniklerinden; proje çal›flmas›, performans ödevi, soru, resimleme, yaz›l› ve sözlü anlat›m, resim, bulmaca, ö¤renci gözlem formu, kendini de¤erlendirme ve akran de¤erlendirme ölçekleri kullan›labilir (fienflekerci ve Türkkan, 2006).

Örnek Ö¤retme-Ö¤renme Etkinlikleri

Belgede TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1769 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 919 TRAF K VE LK YARDIM (sayfa 195-198)