Programlar›n Uygulanmas›nda Göz Önünde Bulundurulmas› Gereken Noktalar

Belgede LKÖ RET ME HAZIRLIK VE LKÖ RET M PROGRAMLARI (sayfa 91-98)

Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda programlar›n uygulanmas› s›ras›nda kimi nokta-lara dikkat edilmesi gerekmektedir. Programlar›n uygulanmas›nda dikkat edilecek noktalar flöyle s›ralanabilir (Oktay, 2002, ss. 201-202; Aral, Kand›r ve Can Yaflar, 2002, ss.62-65):

• Program›n baflar›l› bir biçimde uygulanabilmesi için çocuklar›n geliflim özel-liklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Program uygulan›rken yafl grubu-nun genel özellikleri kadar bireysel özellikler ile çocuklar›n kendilerine öz-gü yetenek ve becerileri de dikkate al›nmal›d›r.

• Program uygulan›rken programda belirlenmifl amaçlar daima göz önünde bulundurulmal›d›r.

• Program uygulan›rken kimi etkinlikler grubun tümüne, kimileri de küçük gruplara uygulanabilir. Kimi zaman da ö¤retmen ve çocu¤un bire bir çal›fl-mas› gerekebilir.

• E¤itim ortam› çocuklar›n ayn› anda farkl› etkinliklerde bulunabilecekleri dikkate al›narak düzenlenmelidir. Sakin ya da az hareket gerektiren etkinlik alanlar› birbirine yak›n olmal›; ö¤retmen, ayn› anda bütün çocuklar› görebi-lecek bir konumda bulunmal›d›r. E¤itim ortam› program› uygulamaya uy-gun olmal›d›r.

• Program uygulan›rken çocu¤un en iyi yapabilece¤i konulara öncelik veril-meli ve çocuk etkinlikleri gerçeklefltirdikçe ödüllendirilveril-melidir. Böyle bir yaklafl›m çocu¤u baflar›l› olmas› yönünde güdüler ve onun ö¤renme iste¤i-ni art›r›r.

• Programda yer alan etkinlikler çocuklar›n günlük yaflamla iliflki kurabilme-lerine yard›mc› olmal›d›r. ‹stenilen davran›fllar›n oluflturulmas›nda tekrar-lar ve pekifltirici etkinlikler önem tafl›d›¤›ndan zaman zaman tekrartekrar-lara yer verilmelidir.

• E¤itim sürecine ailenin kat›l›m›, ö¤rencilere kazand›r›lmak istenen davran›fl-lar›n kal›c› olmas› bak›m›ndan önemlidir. Bu nedenle okulda gerçeklefltiri-len etkinlikler ile aigerçeklefltiri-lenin evde gerçeklefltirebilece¤i etkinliklerin aileye tan›-t›lmas› büyük yarar sa¤lar. Ailenin kurumda uygulanan e¤itim program›na kat›l›m› sa¤lanarak bir yandan ailenin okulda gerçeklefltirilen etkinlikleri ta-n›mas›; di¤er yandan da sorunlu davran›fllar› olan çocuklar›n davran›fllar›n›n k›sa sürede çözümlenmesi olanakl› olur.

• Programla ilgili etkinlikleri gerçeklefltirirken ö¤retmen, çocukta yarat›c›l›¤›

ve sorun çözme becerilerini gelifltirmeye yönelik bir tutum sergilemelidir.

Yeni ve özgün çözümler ö¤retmen taraf›ndan daima olumlu karfl›lanmal›;

çocuklar, sorunlara olas› çözümler üretmeleri yönünde desteklenmeli; yeni, özgün ve de¤iflik çözümler ödüllendirilmelidir.

• Yarat›c›l›k ve karar verme becerilerinin gelifltirilmesi aç›s›ndan etkinlikler çocuklar taraf›ndan bafllat›lmal› ve çocuklar bu yönde teflvik edilmelidir.

• Program›n baflar›l› bir biçimde uygulanmas› çocukla ö¤retmen aras›ndaki olumlu iletiflime ba¤l›d›r. Ayn› zamanda, kurumda çal›flan e¤itimcilerin ben-zer tutum ve davran›fllar› sergilemeleri büyük önem tafl›r.

• Ö¤retmen program› uygularken çevrenin kültürel özelliklerini göz önünde bulundurmal› ve program› zenginlefltirmek için çevrenin olanaklar›ndan yararlanmal›d›r.

• E¤itim program› uyguland›ktan sonra amaçlara ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n›n sap-tanmas› için de¤erlendirme yap›lmal›d›r.

• Programlar›n etkili bir biçimde uygulanmas›nda en temel görev ö¤retmene düflmektedir. Çünkü, program› uygulayacak olan ö¤retmendir. Bu nedenle program›n baflar›s›n›n ö¤retmenin niteli¤ine ba¤l› oldu¤u söylenebilir.

Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda uygulanan pro-gramlar›n temel özelliklerini kavrayabilmek Okulöncesi e¤itim programlar›n›n çocuklara is-tenilen davran›fllar› kazand›rmas› için kimi özel-liklere sahip olmas› gerekmektedir. Bu özellik-ler flöyle s›ralanabilir: Program, çocu¤un gelifli-mini temel almal›, her çocu¤un gereksinigelifli-mini karfl›lamak için bireysellefltirilmeli, her ailenin kültürüne sayg› duyulmal› ve aileler programa kat›lma konusunda cesaretlendirilmeli, fiziksel ortam güvenli ve sa¤l›kl› olmal›, çocuklar mater-yalleri ve etkinlikleri ilgilerine göre seçmeli, ye-tiflkinler çocuklar›na sayg› duymal› ve onlarla dikkatli iletiflim kurmal›, ö¤retmenler ve di¤er personel çocuk geliflimi ve programlar konusun-da e¤itilmelidir.

Türkiye’de okulöncesi e¤itim kurumlar›nda uy-gulanan programlar› tan›yabilmek

1992 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda Okulön-cesi E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nün kurulmas› ile okulöncesi e¤itimde program gelifltirme çal›flma-lar›na h›z verilmifltir. Bu kapsamda Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 1994 y›l›nda uygulamaya konulan Okulöncesi E¤itim Program›; 2002 y›l›n-da üniversiteler, alan uzmanlar› ve bakanl›k ifl birli¤i ile gözden geçirilmifltir. 2006 y›l›nda da ilkö¤retim programlar›nda gerçeklefltirilen de¤i-fliklerden yola ç›k›larak uygulay›c› ve alan uz-manlar›ndan al›nan dönütler ile çeflitli ülkelerde okulöncesi e¤itim uygulamalar› da dikkate al›na-rak programda kimi de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 1994 Okulöncesi E¤itim Programlar›, 0-72 ayl›k çocuk-lar›n ev ve kurum ortamçocuk-lar›nda fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliflmelerini destek-lemeyi amaçlamaktad›r. Programlar, her

çocu-¤un farkl› bir geliflim gösterebilece¤i ve her e¤i-tim ortam›n›n farkl› olabilece¤i varsay›m›ndan hareketle farkl› uygulama ve etkinliklere olanak verecek bir esnekli¤e sahip bulunmaktad›r. Prog-ramlar üç farkl› yafl grubu temel al›narak haz›r-lanm›flt›r. Bunlar; 0-36 ay Krefl program›, 37-60 ay Anaokulu program›, 61-72 ay Anas›n›f› prog-ram›d›r. 2002 Okulöncesi E¤itim Program›, okul-öncesi e¤itim kurumlar›na devam eden 36-72 ay-lar aras›ndaki normal geliflim gösteren çocukla-r›n zihinsel, dil, fiziksel, sosyal-duygusal geliflim-lerinin desteklenmesi ve özbak›m becerigeliflim-lerinin

kazand›r›lmas›n› temel almaktad›r. Yarat›c›l›k tüm geliflim alanlar›n› ilgilendirdi¤inden ayr›ca ele al›nmam›fl; tüm etkinliklerin içinde yer alma-s› öngörülmüfltür. 2002 Okulöncesi E¤itim Prog-ram›nda, 1994 Okulöncesi E¤itim Program›ndan farkl› olarak krefl program›na yer verilmemifl;

anaokulu ve anas›n›f› program› birlefltirilerek bir bütün olarak ele al›nm›flt›r. Ayr›ca, bu program›n 1994 Program›ndan en önemli fark›, ünitelere yer vermemesi olmufltur. 2006 Okulöncesi E¤itim Program›, 2002-2003 ö¤retim y›l›nda denenip ge-lifltirilmek üzere uygulamaya konulan “36-72 Ay-l›k Çocuklar ‹çin Okulöncesi E¤itim Program›”n›n gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sonucunda ortaya ç›km›flt›r. 2006 Okulöncesi E¤itim Progra-m›, 2002 Program›nda oldu¤u gibi 36-72 ayl›k çocuklar için haz›rlanm›flt›r. Program, okulönce-si e¤itim kurumlar›na devam eden 36-72 aylar aras›ndaki çocuklar›n fiziksel, sosyal-duygusal, dil ve zihinsel geliflimlerinin desteklenmesini, öz-bak›m becerilerinin kazand›r›lmas›n› ve ilkö¤re-time haz›rbulunuflluklar›n›n sa¤lanmas›n› amaç-lamaktad›r. 36-72 ayl›k çocuklara yönelik olarak haz›rlanan program, çocu¤un tüm geliflim alan-lar›n›n geliflmesini temel ald›¤›ndan geliflim te-melli bir programd›r. Programda bütüncül anla-y›flla sarmal programlama yaklafl›m› benimsen-mifltir. Okulöncesi e¤itim basama¤›n›n özelli¤i ve program›n geliflimsel anlay›fl› nedeniyle prog-ramda ilkö¤retim programlar›ndan farkl› olarak yaln›zca kazan›mlara yer verilmemifl; geliflim alanlar› dikkate al›narak 2002 program›ndaki te-mel yap› benimsenerek amaçlar ve kazan›mlara birlikte yer verilmifltir. Yine, ilkö¤retim progra-m›nda benimsenen problem çözme, iletiflim, ak›l yürütme, iliflkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araflt›rma, giriflimcilik, bi-linçli tüketicilik, çevre bilinci, yarat›c›l›k ve di¤er pek çok ortak beceri programda yer almaktad›r.

Bu beceriler programda belirlenen kazan›mlar do¤rultusunda haz›rlanan ö¤renme durumlar› ve ortamlar› arac›l›¤›yla oyun merkezli etkinliklerle çocu¤un etkin kat›l›m› ve bilgiyi kendisinin yap›-land›rmas› yoluyla kazand›r›lacakt›r. Ayr›ca, prog-ram çoklu zekâ kuprog-ram›n›n öngörülerini benimse-yerek çocu¤un tüm geliflim alanlar›ndaki davra-n›fllar›n› daha üst düzeye ç›karmay›, çeflitlendir-meyi ve zenginlefltirçeflitlendir-meyi amaçlamaktad›r.

Özet

N

A M A Ç1

N

A M A Ç2

Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda uygulanan programlar›n haz›rlanmas›nda ve uygulanma-s›nda göz önünde bulundurulmas› gereken nok-talar› aç›klayabilmek

Okulöncesi e¤itim programlar› haz›rlan›rken Mil-li E¤itimin genel amaçlar› ve ilkeleri çerçevesin-de kendi özel amaçlar›n› gerçeklefltirebilmesi için flu ilkeler do¤rultusunda hareket edilmesi gerek-mektedir. E¤itimde ö¤rencilerden beklenen dav-ran›fl de¤iflikliklerinin gerçekleflmesi için bir program›n haz›rlanmas› ve etkinliklerin bu prog-rama uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda programlar›n uygulanmas› s›ras›nda da birtak›m ilkelere dik-kat edilmesi gerekmektedir. Program›n baflar›l›

olarak uygulanabilmesi için çocuklar›n geliflim özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Program uygulan›rken programda belirlenmifl amaçlar daima göz önünde bulundurulmal›d›r.

Program uygulan›rken kimi etkinlikler grubun tümüne, kimileri de küçük gruplara uygulan-mal›d›r. Kimi zaman da ö¤retmen ve çocu¤un bi-re bir çal›flmas› gebi-rekebilir. E¤itim ortam›, çocuk-lar›n ayn› anda farkl› etkinliklerde bulunabile-cekleri dikkate al›narak düzenlenmelidir. Prog-ram uygulan›rken çocu¤un en iyi yapabilece¤i konulara öncelik verilmeli ve çocuk etkinlikleri gerçeklefltirdikçe ödüllendirilmelidir. Programda yer alan etkinlikler çocuklar›n günlük yaflamla iliflki kurabilmelerine yard›mc› olmal›d›r. E¤itim sürecine ailenin kat›l›m› ö¤rencilere kazand›r›l-mak istenen davran›fllar›n kal›c› olmas› bak›m›n-dan önemlidir. Bu nedenle okulda gerçeklefltiri-len etkinlikler ile aigerçeklefltiri-lenin evde gerçeklefltirebile-ce¤i etkinliklerin aileye tan›t›lmas› büyük yarar sa¤lar.

N

A M A Ç3

1. “Ortam oluflturmadaki stratejiler, oyuncak ve mater-yal seçimi, di¤er çocuklarla etkileflim ve etkinliklerin planlanmas› durumlar›” okulöncesi e¤itim program›n›n hangi bilefleni kapsam›ndad›r?

a. Amaç b. ‹çerik c. Süreç d. Ortam e. De¤erlendirme

2. I. Okul ile yaflam aras›ndaki ba¤lant›y› temel al›r.

II. Program döngüsel ö¤renmeyi gelifltirir.

III. Çocuklar›n geliflim düzeylerini ve ilgilerini temel al›r.

IV. Program temalar ve projeler üzerine yap›lan›r.

Yukar›dakilerden hangileri bütünlefltirilmifl program›n özellikleri aras›nda yer al›r?

a. I b. II-III c. II-IV d. I-II-IV e. II-III-IV

3. Afla¤›dakilerden hangisi rutin etkinlikler kapsam›nda yer almaz?

a. Kitap okuma b. Uyku c. Tuvalet d. Kahvalt›

e. Dinlenme

4. Afla¤›dakilerden hangisi öykü öncesinde yer verilen etkinliklerden biri de¤ildir?

a. Tekerleme b. Pandomim c. Bilmece d. Parmak Oyunu e. fiiir

5. Afla¤›dakilerden hangisi nitelikli bir okulöncesi e¤itim program›n›n temel özellikleri aras›nda yer almaz?

a. Program›n her çocu¤un gereksinimini karfl›laya-cak biçimde bireysellefltirilmesi

b. Program›n çocuklar›n geliflim özelliklerini temel almas›

c. Ö¤retmenlerin ve di¤er personelin program konusunda e¤itilmesi

d. Çocuklar›n, materyalleri ö¤retmenin iste¤ine göre seçmesi

e. Fiziksel ortam›n güvenli ve sa¤l›kl› olmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi 2006 Okulöncesi E¤itim Program›n›n temel özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Konular›n amaç de¤il, araç olmas›

b. De¤erlendirme sürecinin çok yönlü olmas›

c. Program›n esnek olmas›

d. Program›n ö¤retmen merkezli olmas›

e. Programda aile kat›l›m›n›n önemli olmas›

7. 1994 Okulöncesi E¤itim Program›na göre anas›n›f›

Program› hangi yafl aral›¤›n› kapsar?

a. 0-12 ay b. 13-24 ay c. 25-36 ay d. 37- 60 ay e. 61-72 ay

8. Afla¤›dakilerden hangisi 2006 Okulöncesi E¤itim Program›n›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Program›n 36-72 ayl›k çocuklara yönelik olmas›

b. Program›n çocuk merkezli olmas›

c. Program›n çocu¤un özgürlü¤ünü k›s›tlar nite-likte olmas›

d. Geliflim özelliklerinin her yafl için ayr› olarak düzenlenmifl olmas›

e. Program›n ö¤retmenin planl› çal›flmas›n› gerek-tirmesi

Kendimizi S›nayal›m

Yaflam›n ‹çinden

9. Afla¤›dakilerden hangisi okulöncesi e¤itim program-lar›n›n haz›rlanmas›nda göz önünde bulundurulmas›

gereken program özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Çocuklar›n bireysel geliflimlerine uygun olmas›

b. Okulöncesi e¤itim kurumunun e¤lenceli ve zevk al›nan bir yer olmas›n› sa¤lamas›

c. ‹nsan iliflkilerine dayal› bir atmosferin geliflimini sa¤lamas›

d. Ana babalar› çocuklar›n e¤itimine katmas›

e. Ünite ve konular›n ça¤dafl geliflmeler ›fl›¤›nda belirlenmesi

10. Afla¤›dakilerden hangisi okulöncesi e¤itim prog-ramlar›n›n uygulanmas›nda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de¤ildir?

a. Program› uygulayabilmek için çocu¤un geliflim özelliklerinin bilinmesi

b. Programdaki etkinliklerin tümünün grubun tümüyle gerçeklefltirilmesi

c. E¤itim sürecine ailenin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›

d. Programdaki etkinliklerin çocuklar›n günlük yaflamla iliflki kurmalar›na olanak sa¤lamas›

e. Program uygulan›rken çevrenin kültürel özellik-lerinin dikkate al›nmas›

Ailelere anaokulu müjdesi

Yaz aylar›nda çal›flmak zorunda kalan anne babalar çocuklar›n› bu aylarda da anaokulu ve di¤er okulönce-si e¤itim kurumlar›na gönderebilecek.

Milli E¤itim Bakanl›¤›nca yenilenen "Okulöncesi E¤itim Kurumlar› Yönetmeli¤i" Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.

36-72 ayl›k çocuklar›n e¤itimine yönelik kurulan anaokulu, anas›n›f› ve uygulama s›n›flar›ndaki iflleyifli düzenleyen yönetmelikle yaz aylar›nda çal›flmak zorun-da kalan anne babalar› sevindirecek bir düzenlemeye de yer verildi.

Buna göre yaz aylar›nda kapal› olan okulöncesi e¤itim kurumlar› art›k bu aylarda da e¤itim verebilecek. Ba-kanl›k anaokulu, anas›n›f› ve uygulama s›n›flar›n›n yaz aylar›nda çal›flt›r›lmas› için en az 10 çocuk flart›n› kofltu.

Bu say›n›n bulunmas› halinde okul müdürlü¤ünce okulöncesi e¤itim program› çerçevesinde haz›rlanacak program valili¤e onaylatt›r›lacak ve yaz aylar›nda da e¤itim yap›labilecek. Yaz aylar›ndaki e¤itim çal›flmalar›-n›n sonuçlar› de¤erlendirilerek rapor halinde Bakanl›¤a bildirilecek.

Öte yandan, anaokullar› ile di¤er okulöncesi e¤itim ku-rumlar›nda psikolog çal›flt›r›lmas› öngörülürken bu dü-zenlemenin kadro verilmesi durumunda uygulanabile-ce¤i kaydedildi.

Kaynak:http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/06/08/

471662.asp Eriflim Tarihi: 06.12.2007

1. c Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar ve Özel-likleri” konusuna bak›n›z.

2. a Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar ve Özel-likleri” konusuna bak›n›z.

3. a Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar ve Özel-likleri” konusuna bak›n›z.

4. b Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar ve Özel-likleri” konusuna bak›n›z.

5. d Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar ve Özel-likleri” konusuna bak›n›z.

6. d Ayr›nt›l› bilgi için “Türkiye’de Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar”

konusuna bak›n›z.

7. e Ayr›nt›l› bilgi için “Türkiye’de Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar”

konusuna bak›n›z.

8. c Ayr›nt›l› bilgi için “Türkiye’de Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar”

konusuna bak›n›z.

9. e Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar›n Haz›rlanmas›nda ve Uygulanmas›nda Göz Önünde Bulundurulmas› Gereken Noktalar”

konusuna bak›n›z.

10.b Ayr›nt›l› bilgi için “Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar›n Haz›rlanmas›nda ve Uygulanmas›nda Göz Önünde Bulundurulmas› Gereken Noktalar”

konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde 1

Rutin etkinlikler çocuklara düzenli olma, zaman›nda ifl görme, temizlik kurallar›na uyma, sa¤l›kl› beslenme, görgü kurallar›n› benimseme, uyku ve dinlenme ge-reksinimini karfl›lama gibi davran›fllar›n kazand›r›lma-s›n› sa¤lar. Serbest zaman etkinlikleri, çocuklara ken-dini ifade etme, bir ifl yapma ve üretmenin tad›na var-ma, birlikte ifl yapma gibi bireysel ve sosyal beceriler kazand›r›r.

S›ra Sizde 2

Her fleyden önce, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi di¤er e¤itim basamaklar›nda ö¤retim sözcü¤ü kullan›l›rken bu basamakta e¤itim sözcü¤ü kullan›lmaktad›r. Bu fark okulöncesi e¤itimin temel felsefesinin bir özelli¤idir.

Bu temel felsefeye göre okulöncesi dönemde ö¤retim de¤il, e¤itim ön planda tutulmaktad›r. Okulöncesi e¤i-tim programlar›n›n temel özelliklerinden biri, içerikten çok süreç üzerinde durmas›d›r. Di¤er e¤itim basamak-lar›nda uygulanan programlardan farkl› olarak okulön-cesi e¤itim programlar›nda dersler yerine etkinliklere yer verilmektedir. Okulöncesi e¤itim programlar›n›n

di-¤er bir özelli¤i de ö¤renci merkezli bir yaklafl›mla etkin ö¤renme temeline dayal› olarak yürütülmesidir. Prog-ram uygulamalar›nda etkinliklerin çocuklar taraf›ndan bafllat›lmas›na ve sürdürülmesine önem verilmektedir.

Özellikle, oyun, etkinliklerin sürdürülmesinde temel oluflturmaktad›r. Okulöncesi e¤itim kurumlar›nda uy-gulanan programlar›n bir di¤er özelli¤i de ailenin kat›-l›m›n› vurgulamas›d›r. Okulöncesi e¤itimde baflar›, an-ne baban›n çocu¤un geliflimi ve e¤itimian-ne destek olma-s›yla olanakl›d›r. Program uygulamalar›, çocukla, anne ve baban›n etkileflimini de içerdi¤inden anne ve baba-lar›n da çocuk geliflimi konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

S›ra Sizde 3

Krefl program›n›n temel özelli¤i, çocukla yetiflkinin ev-de ya da kurumda güven ve sevgi ortam› içinev-de mutlu bir beraberli¤ini amaçlam›fl olmas›d›r. Program bak›m a¤›rl›kl› oldu¤u kadar e¤itimsel geliflmeyi de gerçeklefl-tirmeye çal›flmaktad›r.

S›ra Sizde 4

2002 Okulöncesi E¤itim Program›, 1994 Okulöncesi E¤i-tim Program›ndan farkl› olarak krefl program›na yer ver-memifl; anaokulu ve anas›n›f› program›n› da birlefltire-rek bir bütün olarak ele alm›flt›r. Ayr›ca, 1994 Okulön-cesi E¤itim Program› 2002 Program›ndan farkl› olarak ünitelere yer vermemifltir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde 5

36-72 ayl›k çocuklara yönelik olarak haz›rlanan 2006 Okulöncesi E¤itim Program›, çocu¤un tüm geliflim alan-lar›n›n geliflmesini temel ald›¤›ndan geliflim temelli bir programd›r. Programda bütüncül anlay›fl ve sarmal programlama yaklafl›m› benimsenmifltir. Okulöncesi e¤itim basama¤›n›n özelli¤i ve program›n geliflimsel an-lay›fl› nedeniyle programda ilkö¤retim programlar›ndan farkl› olarak yaln›zca kazan›mlara yer verilmemifl; geli-flim alanlar› ve 2002 program›ndaki temel yap› da be-nimsenerek amaçlar ve kazan›mlara birlikte yer veril-mifltir. Yine, ilkö¤retim program›nda benimsenen prob-lem çözme, iletiflim, ak›l yürütme, iliflkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araflt›rma, giriflimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yarat›c›l›k ve di¤er pek çok ortak beceri programda yer alm›flt›r.

Bu beceriler, programda belirlenen kazan›mlar do¤rul-tusunda haz›rlanan ö¤renme durumlar› ve ortamlar› ara-c›l›¤›yla, oyun merkezli etkinliklerle çocu¤un etkin t›l›m› ve bilgiyi kendisinin yap›land›r›lmas› yoluyla ka-zand›r›lacakt›r. Ayr›ca, program çoklu zekâ kuram›n›n öngörülerini benimseyerek çocu¤un tüm geliflim alan-lar›ndaki davran›fllar›n› daha üst düzeye ç›karmay›, çe-flitlendirmeyi ve zenginlefltirmeyi amaçlamaktad›r.

Aral, N., Kand›r, A. ve Can Yaflar, M. (2002). Okulöncesi E¤itim ve Okulöncesi E¤itim Program›.‹stanbul:

YAPA Yay›nlar›.

Dombro, A. L., Colker, L. J. ve Dodge, D. T. (1999). The Creative Curriculum for Infants and Toddlers (Gözden geçirilmifl bask›).Washington: Teaching Strategies Inc.

Driscoll, A. ve Nagel, N. G. (1999). Early Childhood Education Birth-8.Boston: Allyn and Bacon.

Gültekin, M. (2002). Okulöncesi E¤itim Kurumlar›nda Uygulanan Programlar. Okulöncesi E¤itimin ‹lke ve Yöntemleri. (Editör: fi. Yaflar). Eskiflehir:

Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi Yay›nlar›.

Gürkan, T. (2003). Okulöncesi E¤itim Program›n›n Temel Özellikleri. Okulöncesi E¤itim Program›

Uygulama Rehberi: Ne Yap›yorum? Neden Yap›yorum? Nas›l yapmal›y›m? ‹stanbul: YAPA Yay›nlar›.

MEB. (1997). Okulöncesi E¤itim Programlar› “Krefl, Anaokulu, Anas›n›f›”. ‹stanbul: Milli E¤itim Bas›mevi.

MEB. (2002). 36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okulöncesi E¤itim Program›.‹stanbul: YAPA Yay›n Pazarlama.

MEB. (2006). 36-72 Ayl›k Çocuklar ‹çin Okulöncesi E¤itim Program›.‹stanbul: YAPA Yay›n Pazarlama.

Oktay, A. (2002). Yaflam›n Sihirli Y›llar›: Okulöncesi Dönem.‹stanbul: Epsilon Yay›nc›l›k.

Senemo¤lu, N. (1994). Okulöncesi E¤itim Program› Hangi Yeterlikleri Kazand›rmal›d›r? Hacettepe Üniversite-si E¤itim FakülteÜniversite-si DergiÜniversite-si.10, ss.21-30.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek

Belgede LKÖ RET ME HAZIRLIK VE LKÖ RET M PROGRAMLARI (sayfa 91-98)