PLANLARDAKİ DURUMU:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 36-41)

KOMİSYON RAPORLARI

PLANLARDAKİ DURUMU:

İlgi: a)Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Müdürlüğümüzde 12.01.2010 tarih ve TN:2461443 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçe.

b)Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Müdürlüğümüzde 12.01.2010 tarih ve TN:2461510 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçe.

c) Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 01.07.2011 tarih ve 3931079 sayılı takdim yazımız.

d) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2011 tarih ve 1934 sayılı kararı.

e) 23.12.2011 tarih ve 4954936 sayılı dağıtım yazımız.

f)Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Müdürlüğümüzde 07.02.2012 tarih ve 136277 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı itirazlarına ilişkin 01.12.2011 t.t. li 1/5000 ölçekli plan 06.01.2012-06.02.2012 tarihleri arasında 1 ay süreyle Büyükşehir Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İTİRAZ KONUSU:

Askı süresi içerisinde ilgi (f) dilekçe ile Samandıra 1389 parsele ilişkin 01.12.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine itiraz edilerek; 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında Samandıra 1389 parselin Fenerbahçe Spor Kulübü’nce Profesyonel Futbol Takımının Antreman Tesisleri olarak kullanılmakta olduğu, itiraza konu plandaki gibi farklı fonksiyonlara ayrılması ile ifraz edilerek bölünme durumda kalacağı, ancak Orman Alanı olması nedeniyle tahsis amacının dışındaki fonksiyonların terki mümkün olmayacağından planların uygulanmasının olanaksız olacağı, ayrıca Orman Alanının ilgili kurum görüşleri alınmadan Yeşil Alan veya Ağaçlandırılacak Alan olarak Planlanmasında yürürlülükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olmayacağı ifade edilerek; söz konusu parselin tamamının kamuya hizmet eden Spor Alanı olarak ayrılması hem parsel bütünlüğünün korunarak Orman Bakanlığının ilgili müdürlükleri görüşü doğrultusunda işlem yapılmasını hem kulübümüzün ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanmasını hem de uygulamada kolaylık sağlayacağı belirtilerek; uygulaması mümkün olmayan 01.12.2011 t.t.li nazım İmar planının tek bir fonksiyon yer alacak şekilde düzeltilmesi, parsel üzerinde yer alan Yeşil Alan ve Ağaçlandırılacak Alan lejantlarının kaldırılarak, kullanımda bulunan alanının tamamının Spor Alnı olarak planlanması talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU:

İtiraza konu 1389 parsel Devlet Ormanı vasfı ile Hazine Mülkiyetinde olup, dilekçelerin ekinde söz konusu parsele ilişkin tapu belgeleri bulunmamaktadır.

PLAN SÜRECİ:

Sancaktepe ilçe sınırlarını kapsayan bölgede 28.08.2009 tarih ve TN:1983772 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanan 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı teklifi, Müdürlüğümüzün 12.10.2009 tarih ve 2112618 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve 16.10.2009 tarih ve 1979 sayılı meclis kararı ile aynen kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 24.11.2009 tarihinde onanmıştır.

24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına ilgi (a) ve (b) dilekçeler ile yapılan itirazlar, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (d) meclis kararı ile uygun görülen değişiklikler Büyükşehir Belediye Başkanınca 01.12.2011 tarihinde onanmıştır. Söz konusu planın dağıtımı ilgi (e) yazımız ile yapılmış ve 06.01.2012-06.02.2012 tarihleri arasında 1 ay süreyle Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

PLANLARDAKİ DURUMU:

24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı’nda Samandıra 12 pafta 1389 parselin itiraza konu olan kısmı, kısmen “Orman Alanı’nda”, kısmen “Spor Alanı’nda”, kısmen “Dini Tesis Alanı’nda”, kısmen “Enerji Nakil Hattı Koruma Bandı içinde kalıp Yapı Yasaklı Alan’da” kalmaktadır.

Samandıra 12 pafta 1389 parselin itiraza konu olan kısmı 01.12.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kısmen “Orman Alanı’nda”, kısmen “Spor Alanı’nda”, kısmen “Dini Tesis Alanı’nda”, kısmen

“Enerji Nakil Hattı Koruma Bandı içinde kalıp Yapı Yasaklı Alan’da”, kısmen de “Ağaçlandırılacak Alan’da” kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (f) dilekçe ile Samandıra 1389 parsele ilişkin 01.12.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz edilerek planının tek bir fonksiyon yer alacak şekilde düzeltilmesi, parsel üzerinde yer alan Yeşil Alan ve Ağaçlandırılacak Alan lejantlarının kaldırılarak, kullanımda bulunan alanının tamamının Spor Alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Söz konusu parsele ilişkin, 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz ve ilgili kurumlardan talep ettiğimiz cevabi kurum görüş yazı ve ekleri ilgi (c) yazımız ile beraber değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir belediye Meclisi’ne iletilmiş, ilgi (d) meclis kararı ile; … Fenerbahçe Spor Klübüne yapılan tahsisler dikkate alınarak 1389 parselin batısında bilgi paftasında gösterilen kısmın Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ve

"1389 parselde ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen bölümde yapı yapılamaz. Bu alan spor tesis alanı uhdesinde kalacaktır. spor tesis alanının emsal hesabına dahil edilmeyecektir." plan notuna göre uygulama yapılması…” şeklinde karara bağlanmıştır. " denilerek

İlgi (f) itiraz dilekçesi ve diğer belgeler yazımız ekinde olup 12 pafta 1389 parsele ilişkin 01.12.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe ilçesi, 01/12/2011 tt.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup 1389 parselin 01/12/2011 tt.li planın onama sınırı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak fonksiyonlandırılan kısmının spor alanına alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 103 ada 1 parsel(967 ada 3 parsel) ve 1389 parsele ilişkin 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölç.U.İ.P.’na itiraz

b)Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Şehir Planlama Müdürlüğü’nde 07.02.2012 gün 136277 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

c)Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 31.05.2010 gün B.18.1.OGM.1.17.Kd.24.24.023.1707.133 sayılı yazısı ve eki.

d)İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 19.03.2010 gün B.02.1.GSM.4.34.00.02- 3818 sayılı yazısı.

e) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

İTİRAZ:

İlgi a) yazı ile Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile uygun görülen Sancaktepe-Samandıra 1389 parsel ve103 ada 1 parsele (967 ada 3 parsel) ilişkin 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı yasanın 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre, Samandıra 1389 parselin maliye hazinesi mülkiyetinde 419857,13 m² olduğu ve ifraz işlemi sonucu 21.01.2010 tarihinde edinildiği, Samandıra 103 ada 1 parselin (967 ada 3 parsel) maliye hazinesi mülkiyetinde 10853 m² olduğu ve ifraz işlemi sonucu 02.06.1995 tarihinde edinildiği anlaşılmakta olup ayrıca ilgi a) yazı eki Sancaktepe Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2012 gün 498050-59 sayılı Başkanlık Makamı yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2011 gün 1934 sayılı kararında da bahsi geçen;

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 25.08.2010 tarih 34400109437-086597 ve 25.08.2010 tarih 34180101211-086610 sayılı yazıları ile 1389 parsel sayılı 419.857,13m² yüzölçümlü taşınmaz hakkında mevcut kişi ve kuruluşlara ait herhangi bir tahsis işlemi bulunmadığı, 967 ada 3 parsel sayılı 10.853 m² yüzölçümlü tamamı hazine adına kayıtlı taşınmaz malın tamamının Fenerbahçe Spor Kulübü lehine 29 yıl süre ile sportif amaçlarda kullanılmak üzere irtifak hakkı tesis edildiğinin, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 23.12.2010 tarih ve 15833 sayılı yazısı ile 1389 parselin 57.250 m² yüzölçümlü kısmının spor tesisi olarak kullanılmak üzere 18.07.1987 tarihli taahhüt senediyle 49 yıl süre ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kullanım hakkı verilen taşınmazın 03.09.1999 tarihinde imzalanan ikili protokolle 49 yıllığına Fenerbahçe Spor Kulübü adına kullanım hakkı verildiğinin bildirildiği belirtilmektedir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2010 hava fotoğrafından, plan onama sınırı içindeki 1389 parsel ve 103 ada 1 parsel (967 ada 3 parsel) üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübünün kullandığı antreman sahasının ve yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında , 103 ada 1 parsel (967 ada 3 parsel) kısmen kapalı ve açık semt spor alanında küçük bir kısmı da karayolları kamulaştırma kuşağında ve enerji nakil hattı koruma bandı içinde yapı yasaklı alanda, Samandıra 1389 parselin teklife konu olan kısmı ise kısmen kapalı ve açık semt spor alanında, kısmen orman alanında kalmakta iken 21.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına itiraz sonucu oluşan 01.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile orman alanında kalan kısmı ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmiş ve ‘‘1989 parselde ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen bölümde yapı yapılamaz. Bu alan spor tesis alan uhdesinde kalacaktır.

Spor tesis alanının emsal hesabına dahil edilmeyecektir.’’ plan notunun getirildiği görülmektedir. Ancak ilgi b) dilekçe ile Samandıra 1389 parselin bir kısmına ilişkin 01.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz edilerek planın tek bir fonksiyon olacak şekilde düzeltilmesi, parsel üzerinde yer alan yeşil alan ve ağaçlandırılacak alan lejantlarının kaldırılarak, kullanımda bulunan alanının tamamının Spor Alanı olarak planlanması talep edilmiş ve ilgi b)itiraz dilekçesi Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından gereği için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilme aşamasındadır.

15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında ise Samandıra 1389 parselin teklife konu olan kısmı ve 103 ada 1 parsel (967 ada 3 parsel) orman alanında, 1389 parsel ile 103 ada 1 parsel (967 ada 3 parsel) arasındaki tescil dışı alan kısmen orman alanında küçük bir kısmı da karayolları kamulaştırma kuşağında ve enerji nakil hattı koruma bandı içinde yapı yasaklı alanda, kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi a) yazı eklerinden, 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nın 22.02.2010-24.03.2010 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ve Fenerbahçe Spor Kulübünün 19.03.2010 gün 278224-4670 ve 19.03.2010 gün 278220-4667 sayılı dilekçeleri ile itirazda bulunduğu görülmektedir.

İlgi a) yazı eki 10.02.2012 gün 27 sayılı İlçe Meclis kararında; ‘‘…01.12.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Samandıra 1389 parsel ve 103 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı ekindeki bilgi paftası şekli ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur’’ şeklindeki İmar Komisyonunun 2012/6 nolu raporu oybirliği ile kabul edildiği anlaşılmaktadır.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi c) Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü yazısı eki 02.06.2010 tarihli inceleme raporunda; ‘ ‘…Kurumumuz tasarrufunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra mahallesi, Kozdere mevkiinde 57.250 m²’lik ormanlık alanın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 49 yıl süre ile spor tesisi olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği,

-Sancaktepe İlçesinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında mevcut spor alanlarının aynen muhafaza edilmesi gerektiğinin belirtildiği,

-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılırken ormanlık alanda bulunan tesisler için kurum görüşümüzün alınmadığından bahisle,

-Söz konusu tesislerin bulunduğu yerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için kurum görüşümüz talep edilmiştir.

-57.250 m²’lik alanda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 49 yıl süre ile izin verilmiş olan ormanlık alan ile ilgili olarak plan notunda;

‘‘Söz konusu alan Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufunda olup, izin dosyasında bulunan projede belirtilmiş bina ve tesisler dışında hiçbir bina yapılamaz. Yapılmak istenmesi Çevre ve Orman Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.’’ belirtmesinin yapılması ve imar planına devlet ormanı lejantı üzerine spor tesisi lejantı eklenmesinde sakınca bulunmadığı…’’

denilmektedir.

İlgi d) İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yazısında; ‘‘….Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul ili, Kartal İlçesi, samandıra Kozdere Mevkiinde kayıtlı 57.250 m²’lik taşınmaz spor tesisi olarak kullanılmak üzere 18.07.1987 tarihli taahüt senediyle 49 yıl süre ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz adına kullanım hakkı verilmiştir….Bu nedenlerden dolayı 57.250 m²’lik mevcut alanın tamamını 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında spor alanı olarak düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.’’ denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) yazı eki Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülen 1/1000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; plan onama sınırının 1389 parselin bir kısmı ile 103 ada 1 parseli (967 ada 3 parsel) kapsadığı ancak kadastral altlık da eski 967 ada 3 parsel ile 967 ada 3 parsel ve 1389 parsel arasındaki tescil dışı alandaki imar uygulaması sonucu oluşan 103 ada 1 parsel ile 1389 parsele ait orman kadastral sınırının çakışmadığı görülmektedir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı ve 01.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığı meri 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki orman alanı lejantının iptal edilerek spor tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak düzenlendiği ve

1-15.02.2010-22.08.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notları geçerlidir.

2-Açıklanmayan hususlarda 23.01.2011 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Deşarj Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

3-1389 sayılı parselde tasdik sınırı içerisinde kalan spor tesis alanı Orman Genel Müdürlüğü tasarrufunda

olup, izin dosyasında bulunan projede belirtilen bina ve tesisler dışında hiçbir bina yapılamaz. Yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

4-1389 sayılı parselde ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen bölümde yapı yapılamaz. Bu alan spor tesis alanı uhdesinde kalacaktır. Spor Tesis alanının emsal hesabına dahil edilmeyecektir.

şeklindeki plan notlarının getirildiği görülmektedir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin olarak ilgi c) Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü görüş yazısında imar planına devlet ormanı lejantı üzerine spor tesisi lejantı eklenmesinde sakınca bulunmadığının belirtildiği, ayrıca söz konusu görüş yazısında belirtilen ‘‘Söz konusu alan Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufunda olup, izin dosyasında bulunan projede belirtilmiş bina ve tesisler dışında hiçbir bina yapılamaz. Yapılmak istenmesi Çevre ve Orman Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.’’ notunun teklife eklendiği, İlgi d) İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yazısında ‘‘…mevcut alanın tamamının 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında spor alanı olarak düzenlenmesi’’’nin talep edildiği, İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı ve 01.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. ” denilerek.

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi e) Başkanlık onayı ve genelge ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi , 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe ilçesi, 103 ada, 1 parsel (967 ada, 3 parsel) ve 1389 parsele ilişkin 15/02/2010 tt.li 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itiraz, itiraza dair alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Atasehir, 197 pafta, 816 ada, 23 parsel hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 26/ 04 /2012 gün ve 2012-4102 sayılı yazısında; “

İLGİ: a)İlgilisinin 26.12.2011 gün ve Pl:17461 sayılı ve 1.2.2012 gün ve Pl:1527 sayılı dilekçeleri.

b)İlgilisinin 6.2.2008 gün ve Pl:1425 TN:76254 sayılı dilekçesi ve eki 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği paftaları.

c)14.12.2008 gün ve Pl:2008-1425 TN:76254 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

d)15.1.2010 gün ve 313 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

e)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi a) dilekçe ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parselin E:2.07 yapılaşma şartlarında Konut Alanı’ndan E:2.60, TAKS:0.50, Hmax:Serbest yapılanma şartlarında Turistik Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi’nin değerlendirilerek, karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi talep edilmektedir.

MÜLKİYET

Dosyasında yapılan incelemede; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 197 pafta, 816 ada, 23 parselin 1737.50 m² büyüklüğünde şahıs mülkiyetinde olduğu ve 24.3.1987 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 36-41)