PLANLARDAKİ DURUM:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 42-48)

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

PLANLARDAKİ DURUM:

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı, 5 pafta, eski 584, yeni 5372-5373 parseller; kısmen 31.12.2007 t.t.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli Gümrük Yolu Uygulama Projesi’ne ilişkin İmar Planları’nda yol alanında, kısmen 18.08.2004 t.t. 1/5000 ölçekli Sefaköy R.N.İ.Planı’nda T3 simgeli Ticaret Alanında; 22.06.2005 t.t. 1/1000 ölçekli U.İ.Planı’nda E:1.25 yapılaşma şartında T3 simgeli Ticaret Alanında ve yol alanında kalmaktadır.

KANUN YÖNETMELİK VE GENELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İlgi (a) yazı eki talep, 5216 sayılı yasanın 7-c maddesi kapsamında tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu maddede; “kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak” Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev ve yetkileri arasında tanımlanmıştır.

DEĞERLENDİRME - SONUÇ:

Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Çamlıkaltı Mevkii, 5 pafta, (eski:584) 5372 ve 5373 parsellerde yer alan yaya üst geçidine ait 1/1000 ölçekli tadilat teklifine ilişkin tadilatı teklifinin 31.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Gümrük Yolu Uygulama Projesi’ne ilişkin İmar Planları’na çizildiği görülmüş olup;

“ 1/1000 ölçekli teklif plan paftalarına;

1- Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanacak olan uygulama projesine göre yapılacaktır.

2- Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3- Açıklanmayan hususlarda mer’i uygulama imar plan hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.

Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünün 02.04.2012 sayılı yazısında Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Çamlıkaltı Mevkii, 5 pafta, (eski:584) 5372 ve 5373 parsellerin yaya üst geçidi nedeniyle el atılan kısımlarında kamulaştırma yapılabilmesi için mer’i imar planlarına işlenmesi gerektiğinin belirtildiği bu nedenle Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Çamlıkaltı Mevkii, 5 pafta, (eski:584) 5372 ve 5373 parsellerde yer alan yaya üst geçidine ait 1/1000 ölçekli tadilat teklifine ilişkin plan paftaları 5216 sayılı yasanın 7/c maddesi doğrultusunda

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi hususunda gereği için tarafımıza iletilmiştir. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki, 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Halkalı 5 pafta (eski 584) 5372 ve 5373 parsellerdeki yaya üstgeçidine plan tadiline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, kamu yararı taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/05/2012 gün ve 2012-5627 sayılı yazısında;

İlgi a) 06.12.2011 gün, 16665 Planlama sayılı dilekçe ve ekleri

b)13.02.2012 gün, 16665-1392 sayılı Başkanlık Makamına ifadeli yazımız c)Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2012 tarih, 315 sayılı Kararı d)01.03.2012 gün, 2012-2453-40684 sayılı Dağıtımlı yazımız

e)02.04.2012 gün, 277875/1305 sayılı Bayrampaşa Belediye Başkanlığı yazısı

f)Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı onayı

TALEP :

Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar (Muratpaşa) Mahallesi, 5/3 pafta, 353, 4804, 3858 parsellerin E:2.00, Hmaks:105 m yapılaşma koşullarında "Ticaret+Hizmet+Konut Alanı" kısmen "Park Alanı" kısmen

"Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesis Alanı", kısmen "Zemin Altı Otopark Alanı", kısmen "Yol Alanı'na"

alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi ilgi (a) dilekçe ve eki teklif dosyası ile 5216 sayılı yasaya göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET :

İlgi (a) dilekçe eki teklif dosyasında yapılan incelemede; 13.10.2011 günlü Taşınmaz Bilgilerinden 353 parselin, 14416 m2 ve şahıs üzerine kayıtlı olduğu, 02.12.2005 tarihinde edinildiği, 4804 parselin 3163 m2 ve şahıs üzerine kayıtlı olduğu, 07.11.1989 tarihinde edinildiği, 3858 parselin ise 2071 m2 ve şirket üzerine kayıtlı olduğu, 03.11.1980 tarihinde edinildiği görülmüştür. (Toplam =144l6+3163+2071=19650 m2)

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Ticaret+Hizmet alanlarına ilişkin 21.03.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon İmar Planında Hmax:Serbest, TAKSmax:0,40 KAKSmax:1.00 yapılanma şartının verildiği, 21.09.2004 onanlı 1/5000 ölçekli plan tadilatı ile Hmax:Serbest, TAKSmax:0,40 KAKSmax:1.00 yapılanma şartının iptal edilerek, "Ticaret+Hizmet Bölgelerinde; 2000 m2'den büyük parsellerde TAKSmax:0,40, KAKSmax:2,00"

yapılanma şartı verildiği, 17.07.2006 onanlı 1/5000 ölçekli plan tadilatı ile de "Ticaret+Hizmet Bölgelerinde;

2000 m2'den büyük parsellerde TAKSmax:0,40, KAKSmax:2,00" yapılanma şartına H:Serbest ifadesinin eklendiği görülmektedir. -

353 parsel; 21.03.2003-21.09.2004-17.07.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planı ve 23.10.2003 onanlı tadilat planında; "Kısmen Açık Otopark, Kısmen Parklar ve Dinlenme Alanları, Kısmen taks:0.40, kaks:1.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet, Kısmen Yol, Kısmen Yönetim Merkezleri ve Açık Spor Tesisi Alanında" kalmaktadır. 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Uygulama İmar Planında; "Kısmen Açık Otopark, Kısmen Parklar ve Dinlenme Alanları, Kısmen Taks:0.40, Kaks:2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet, Kısmen A-3 kat (Ayrık Nizam 3 Kat) yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet, Kısmen Yol, Kısmen Yönetim Merkezleri ve Açık Spor Tesisi Alanında" kalmaktadır.

4804 parsel; 21.03.2003-21.09.2004-17.07.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planında; "Kısmen taks:0.40, kaks:2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanında, Kısmen Yol Alanında" kalmaktadır. 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Uygulama İmar Planında ise;

"Taks:0.40, Kaks:2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanında, Kısmen Yol Alanında" kalmaktadır.

3858 parsel; 21.03.2003-21.09.2004-17.07.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planında; "Kısmen taks:0.40, kaks:2.00 yapılaşma şartlarında "Ticaret+Hizmet Alanında", "Kısmen Yol Alanında" kalmaktadır. 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Uygulama İmar Planında ise; "A-3 kat (Ayrık Nizam 3 Kat) yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanında, Kısmen "Taks:0.40, Kaks:2.00 yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanında, Kısmen Yol Alanında" kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 06.12.2011 tarih, 4891948-3918 sayılı yazı eki 02.12.2011 tarih UP 2011-17/05 sayılı Komisyon Kararında; kurum görüşü maddeler halinde sıralanmış olup, son maddesinde;

"...söz konusu teklif ile getirilen yapılanma şartı ile bölgeye, meri plandaki toplam inşaat alanının yaklaşık 2 katı inşaat alanı gelmekte olup, teklif ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır" denilmekte olup, karar kısmında;

Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mah., 353,3858,4804 parsellerin E:2.00 HMAX:105 m yapılaşma koşullarında "Ticaret+Hizmet+Konut Alanı", "kısmen Park Alanı" kısmen "Zemin Altı Otopark Alanı"

kısmen "Yol Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı ile getirilen yapılanma şartı ile bölgeye, meri plandaki toplam inşaat alanının yaklaşık 2 kat inşaat alanı gelmekte olup, teklifin fonksiyon açısından uygun yapılanma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 18.11.2011 gün ve 2079-162655 sayılı yazısında;

"...söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalenin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı Jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 28.11.2011 tarih, 6229-İBB-166513 sayılı yazısında;

"...söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında ve yerinde yapılan inceleme sonucu; zemin altı otoparkları İstanbul için elzem bir ihtiyaç olduğundan;

-Zemin altı otopark projesi ile birlikte hazırlanan peyzaj projesi,

-İmar Planlarında uygun olan Park alanı-Yeşil alan olarak planlanmış ve uygulaması yapılmış alanlarda zemin altı katlı otopark yapılabilmesi için 1 veya 1.50 m. toprak derinliğinin bırakılması,

- Mümkün olduğunca uygulama yapılacak parsele bitişik yapılaşmış parsellerin olmaması veya en az iki cephenin açık olması,

- İmar Planlarında Spor alanı ve Çocuk oyun alanı olarak planlanmış alanlarda toprak derinliği şartının aranmaması,

-İmar planlarında Spor alanı ve Çocuk bahçesi olarak planlanmış, uygun olan alanlarda imar parseli sınırından ağaçların dikimine ve gelişimine imkan verecek 3.00 m. genişliğinde çekme mesafesinin bırakılması şartlarının yerine getirilmesi ve "Zeminaltı Otopark Alanı" ile toplam 13.107,88 m2'lik (% 66.71) Donatı (Park-Yeşil ve Yol) Alanlarının bilabedel kamuya terk edilmesi şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir." denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 15.12.2011 tarih, 4923528-12620 sayılı yazısında;

"...konu incelenmiş olup, taşınmaz malikleri adı geçen parsellerin plan gereği kamuya ayrılan kısımlarını ilgili kuruma bedelsiz terk edeceklerini 01.12.2011 tarih, T.N:4880647 kayıtlı dilekçe ile taahhüt etmiştir." denilmektedir.

İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 29.12.2011 tarih, 754-18810 sayılı yazısında ise;

"...konuyla ilgili olarak yazınız ekindeki imar plan değişikliğine ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli bilgi paftalarından ve talep yazınızdan anlaşılacağı üzere Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi alanı tasdikli 1/5000 ölçekli plandaki aynı miktar korunarak güneydoğusundaki park alanının bitişiğine 733.43 m2 olarak aynı şekilde korunduğundan dolayı tarafınızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan tadilat değişikliğinin uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME -SONUÇ:

Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar (Muratpaşa) Mahallesi, 5/3 pafta, 353, 4804, 3858 parsellerin E:2.00, Hmaks:105 m yapılanma koşullarında kısmen "Ticaret+Hizmet+Konut Alanı" kısmen "Park Alanı"

kısmen "Zemin Altı Otopark Alanı", kısmen "Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi Alanı", kısmen "Yol Alanı'na" alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi ilgi (a) dilekçe ve eki teklif dosyası ile 5216 sayılı yasaya göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) dilekçe ile tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin; 353 nolu parselin bir kısmına ilişkin olarak düzenlenen, 21.03.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planı tadili olan 23.10.2003 onanlı plan üzerine işlendiği,

353 nolu parselden geçen 15.00 m'lik yolun iptal edilerek, bir kısmının Park+Z.O.P(zemin altı otopark), bir kısmının Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi, bir kısmının Park, bir kısmının T+H+K (Ticaret+Hizmet+Konut), bir kısmının ise yol olarak düzenlendiği, 353 nolu parselde yer alan A.O.P (açık otopark), T+H (Ticaret+Hizmet), Park, Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi Alanının iptal edilerek 15.00 m'lik yol ve 15.00 m'lik yolun bir kısmının altının Z.O.P. (zemin altı otopark) olarak düzenlendiği; 4804 ve 3858 nolu parseller ile 353 parselin T+H (Ticaret+Hizmet) Alanı ve Yol Alanının bir kısmının, T+H+K (Ticaret+Hizmet+Konut) Alanı Emsal:2.00, hmaks:105 m yapılaşma şeklinde düzenlendiği, plan lejantının oluşturulduğu plan tasdik sınırının çizildiği ve 1/5000 ölçekli plan paftasının iç yüzüne;

PLAN NOTLARI

"1-Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği onama sınırı Kadastronun 5/3 Pafta, 353, 4804 ve 3858 nolu parsellerin mülkiyet sınırıdır.

2-Onama sınırı içinde kalan alan Ticaret+Hizmet+Konut Alanı, Park Alanı, Zemin altı Otopark Alanı, Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi Alanı ve Yol Alanıdır.

3-Ticaret+Hizmet+Konut Alanı yapılanma hakkı: Yol Alanları + Park

Alanları+Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi Alanı + (Ticaret+Hizmet+Konut Alanı) Alanları Toplamı x 2.00 Emsal olacaktır. Emsal:2.00, hmax:105 m'dir.

4-Ticaret+Hizmet+Konut Alanlarında; "iş merkezi, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel vb. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültürel tesisleri ile lokanta, restoran gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, özel sağlık tesisi, yönetim binaları, banka ve fınans kurumlan gibi ticari fonksiyonlar ve rezidans gibi konut alanları yapılabilir."

5-Birinci Bodrum kat Emsale dahil değildir.

6-Zemin katta yapı yaklaşma sınırları içerisinde kalmak şartıyla bina oturum ölçüleri serbesttir.

7-Kamuya ayrılan alanlar bilabedel Kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz.

8-Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.

9-Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

10-İ.S.K.İ. Yönetmeliğine uyulacaktır.

11-Açıklanmayan hususlarda Tasdikli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları geçerlidir.

12-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir." şeklinde plan notlarının oluşturulduğu görülmüştür.

Kurum görüşleri incelendiğinde, Spor İl Müdürlüğünün olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şartlı, Kamulaştırma Müdürlüğü'nün ise; "...konu incelenmiş olup, taşınmaz malikleri adı geçen parsellerin plan gereği kamuya ayrılan kısımlarını ilgili kuruma bedelsiz terk edeceklerini 01.12.2011 tarih, T.N:4880647 kayıtlı dilekçe ile taahhüt etmiştir."şeklinde kurum görüşleri bulunmaktadır.

Meri planda yaklaşık fonksiyon alanlar toplamının; Parklar ve Dinlenme Alanlarının ~ 1000 m2, Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi Alanının -700 m2, A.O.P (Açık Otopark Alanının) Alanının ~ 2000 m2, Yol Alanının ~ 5507 m2, T+H (Ticaret+Hizmet) Alanının ise ~ 10443 m2 olduğu, teklif planda ise; Park Alanının -3978 m2, Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesisi Alanının -734 m2, Yol Alanının - 8396 m2, T+H+K (Ticaret+Hizmet+Konut) Alanının ise - 6542 m2 olduğu, meri planda - 20.886 m2 olan inşaat alanının teklif ile 44390 m2 inşaat alanına çıkarılarak inşaat alanının ~ 23504 m2 artırıldığı görülmektedir.

Teklif plan notlarının 11 .maddesinde; "Açıklanmayan hususlarda Tasdikli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları geçerlidir." şeklinde plan notuna 'meri' ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.

Teklif plan notlarının 5. maddesinde; birinci bodrum katın emsale dahil olmadığı, meri plan notlarının 22.maddesinde ise; planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan 1. Bodrum katın iskan edilebileceği, birden fazla bodrum kat çıkması halinde İstanbul İmar Yönetmeliğine uyulacağı belirtilmiş olup, Birinci Bodrum Katın ancak eğimden dolayı açığa çıkması halinde iskan edilebileceği görülmektedir. Ayrıca 'Birinci Bodrum kat Emsale dahil değildir' ifadesi Ticaret+Hizmet+Konut Alanında mı yoksa tasdik sınırı içerisindeki alanın tamamını mı kapsadığı hususunda belirsizlik vardır.

Teklif plan notlarının 6.maddesinde; 'zemin katta yapı yaklaşma sınırları içerisinde kalmak şartıyla bina oturum ölçüleri serbesttir' ifadesi, meri plan notlarında Ticaret+Hizmet alanlarında taksmaks:0.40 olarak belirtilen ve İstanbul İmar Yönetmeliği 2.04.5 maddesindeki "ayrık nizama tabi arsalarda binaların taban alanı, iç bahçe alam dahil %40'ı geçemez." hükmü ile çeliştiği görülmektedir.

Teklif plan notlarından 3 nolu plan notu ile; emsalin (353, 4804, 3858 parsel) toplam brüt parsel (19.650 m2) üzerinden hesaplanacak şeklinde E:2 olarak önerildiği; meri plana göre inşaat alanı ~ 20.886 m2 iken teklif ile inşaat alanı ~ %113 oranında artırılarak 44.390 m2'ye çıkarılmış olup, meri plana göre ~ 23.504 m2 inşaat alanının artırıldığı görülmektedir.

Meri plan notlarında Ticaret+Hizmet Alanlarında 2000 m2'den büyük parsellerde "Taksmaks:0.40, Kaksmaks:2.00 h:serbest" yapılaşma şartlarının olduğu, ilgi (a) teklifte ise Ticaret+Hizmet+Konut Alanlarında brüt parsel üzerinden hesaplanacak şekilde E:2, hmaks:105 m olarak önerildiği, meri plan notlarının 14. maddesinde; planda verilen yoğunluk, irtifa, emsal vb. yapılaşma değerlerinin maksimumum olduğu gerekiyorsa meri plan notlarının 11 nolu maddesinde deprem ile ilgili belirtilen jeolojik ve jeoteknik raporlar doğrultusunda bu yoğunluk, irtifa, emsal vb. yapılaşma değerinin azaltılabileceği belirtilmiş olup, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Silüetini) Etkileyen Alanlarda olumsuz yapılaşma koşullarının engellemesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notu ilavesi teklifine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisince 13.01.2012 tarih, 173 sayılı karar alınmış olup, 21.03.2003 tasdik tarihli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planı onay sınırı içinde ve bu Plan'ın onay tarihinden sonra onaylanan tadilatlarda da geçerli olmak üzere "Yapılacak olan yapılarda yapının ± 0.00 kotuna göre maksimum saçak yükseklikleri"; Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesinde yapının ± 0.00 kotu 101 m-150 m arasındaki kotlarda 35 m olduğu belirtilmiştir. Söz konusu teklife ilişkin alan Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesinde yer almakta olup, yapılan tespitte arazi kotunun ~ 114 m olduğu, bu durumda yapılacak olan yapının saçak kotunun maksimum 35 m olması gerektiği görülmektedir.

İlgi (a) teklif ile; meri plana göre yapılaşma hakkı ~ %113 oranında artırılarak toplamda 23504 m2 inşaat alanı artışı getirilmekte olduğu, bölgede kalıcı ve hareketli nüfus artışının oluşturulduğu, ayrıca yapılaşma şartları açısından önerilen yüksekliğin bölge siluetini etkileyeceği şeklindeki ilgi (b) Başkanlık Makamına ifadeli yazımız Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, İlgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile; "Bayrampaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 5/3 pafta 353, 4804, 3858 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadili teklifi incelenmiş olup, ilçesinden görüş alındıktan sonra yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür" şeklinde karar alınmış ve İlgi (d) dağıtımlı yazımız ile ilgilisine ve Bayrampaşa Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

Bayrampaşa Belediye Başkanlığının İlgi (d) yazımıza istinaden konuya ilişkin ilgi (e) kurum görüşünde "...Söz konusu talepte parsellerin E:2.00, Hmax:105m yapılaşma koşullarında

"Ticaret+Hizmet+Konut Alanı" kısmen "Park Alanı" kısmen "Yönetim Merkezi ve Açık Spor Tesis Alanı", kısmen "Zemin Altı Otopark Alanı" kısmen "Yol Alanı'na" alınmasına ilişkin teklif Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2012 tarih ve 2011/2142 dosya numarası ile komisyonda kabul edilen Siluetini Etkileyen Alanlarda olumsuz koşullarının engellenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notu ilavesi teklifi 21.03.2003 tasdik tarihli Bayrampaşa Revizyon Nazım İmar Planı onay sınırı içinde ve bu planın onay tarihinden sonra onaylanan tadilatlarla da geçerli olmak üzere bölgelere kotlara göre yapı yüksekliğini belirlemiştir. Söz konusu teklifte parsellerin olduğu alan 101-105 m kotlara arasında olduğundan max. yükseklik olarak 35.m.yi geçememektedir. Plan tadilatı ise 105 m. olarak önerilmiştir. Plan tadilatı talebindeki yükseklik siluet kararı ile çelişmektedir." denilmektedir.

Teklif ile; inşaat alanının brüt parsel üzerinden hesaplanması ve 1 .bodrum katın emsale dahil edilmemesiyle yapılaşma hakkı ~ %113 oranında artırılarak toplamda 23504 m2 inşaat alanı artışı getirilmekte olduğu, bölgede kalıcı ve hareketli nüfus artışının oluşturulduğu, ayrıca yapılaşma şartları açısından önerilen yüksekliğin bölge siluetini etkileyeceği görülmektedir. " denilerek

İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi 5/3 pafta, 353, 4804, 3858 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup, İBB Meclisi tarafından silüetle ilgili alınan kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P.2335 ada 8 parsel itirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 31/05 /2012 gün ve 7600 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.11.2010 tarih ve 2657 sayılı meclis kararı b) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2011 tarih ve 1951 sayılı meclis kararı c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2011 tarih ve 2110 sayılı meclis kararı d) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2011 tarih ve 2848 sayılı meclis kararı e) Sultangazi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 20.04.2012 gün ve

M.34.6.SGA.0.34-312180-1076-314508-3244 sayılı yazı ve ekleri

İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen ve ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kısmen değişiklik yapılan 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; ilgi (c) ve ilgi (d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile tadilen kabul edilerek 30.12.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından 16.01.2012-15.02.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

TALEP:

İlgi (e) yazıda, yasal askı süresi içinde ilgilisi tarafından 30.12.2011 tt.’li Sultangazi Uygulama İmar Planı’nda “Cebeci Mahallesi 2335 ada 8 parselin 1/1000 ölçekli plandaki emsalinin iptal edilerek eski haline getirilmesi ve imar durumunun ticaret 4 kat olarak düzenlenmesi” yönündeki itirazı Sultangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce Sultangazi Belediye Meclisi’ne iletildiği, itirazla ilgili olarak, ilçe belediye meclisince “emsal değerinin iptal edilerek Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartı getirilmesi şeklinde düzenlenmesinin” uygun görüldüğü ve 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesine göre konu hakkında gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 42-48)

Benzer Belgeler