PLANDAKİ DURUM:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 75-81)

KOMİSYON RAPORLARI

PLANDAKİ DURUM:

İlgi:a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 797 sayılı kararı

b) İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarih ve 3305 sayılı kararı c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2011 tarih ve 951 sayılı kararı

d) Harita Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.22.754.000/4713 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı

e) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 12.09.2011 tarih ve 161843 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile ekleri

KONU:

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile kabul edilerek ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (b) kararı ile düzeltmelerle uygun görüldükten sonra, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile Koruma Bölge Kurulu’ndan geldiği şekliyle kabul edilerek 29.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (d) yazı eki tutanak ile 12.08.2011-12.09.2011 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Söz konusu Plana ilgi (e) dilekçe ile askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

İTİRAZ KONUSU VE TALEP:

Plan askı süresi içerisinde verilen ilgi (e) itiraz dilekçesinde; “1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda “Yönetim Merkezleri” lejantında kalan ve orman vasfını kaybetmiş alanlarda 5831 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tanımlanan Riva Köyü, 108 ada, 51 parselin söz konusu kullanımdan çıkartılarak Konut Alanına alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET, ALAN BİLGİSİ ve MEVCUT DURUMU:

İtiraz konusu 798 m2 yüzölçümlü orman vasfını kaybetmiş alanlar kapsamında kalan 108 ada, 51 parsel Maliye mülkiyetinde olup; 2010 uydu fotoğraflarına göre parselin üzerinde yapı bulunmamaktadır.

PLANDAKİ DURUM:

İtiraz konusu 2b vasıflı Riva Köyü, 108 ada, 51 parsel; 29.06.2011 tasdik tarihli “1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda “Yönetim Merkezleri” lejantında kalmaktadır. “Yönetim Merkezleri” fonksiyonuna ilişkin olarak Plan Hükümleri’nde, “1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Yönetim Merkezi” alanları içerisinde; İSKİ, İtfaiye, TEDAŞ, PTT, Kamu Hizmet Alanları, Karakol ve Belediye Hizmet Birimleri yer alabilir. İçinde bulunduğu yapı adasının kat adedini geçmemek koşulu ile uygulama ilgili K.T.V.K.B.K.’nun uygun görüşü doğrultusunda, avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi tarafından “sosyal tesis” olarak da kullanılabilir.” ifadeleri yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamındaki plan kararları, ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile değerlendirilerek alınmıştır. Nazım imar planları günümüzde varolan mevcut yapılanmayı korumak amacıyla değil, planlanan bölgenin gelecekteki yerseçim kararlarını, gelecekteki öngörülen yapılanma ve nüfus değerlerini, öngörülen ana ulaşım sistemlerini, fonksiyon bölgelerini,

yaşayacak nüfusu, gelişme ve büyüme alanlarını, yönlerini ve bunlara ilişkin ilkeleri belirlemek amacı ile ve uygulama imar planlarına esas olmak üzere hazırlanmaktadır.

Bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaçlar incelenmiş, yetersiz olan donatı alanlarının karşılanması için ulaşım, erişilebilirlik, nüfus, alan büyüklüğü gibi yer seçim kriterleri de göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları çerçevesinde bölge halkı için gerekli olan donatı alanları ayrılmıştır. Plan alanı genelinde özellikle hazine ve kamu mülkiyetinde olan parsellerin donatı alanı olarak değerlendirilmesi öncelikli ve önemli bir plan kararı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, Maliye mülkiyetinde bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2(b) maddesi kapsamında orman vasfını kaybetmiş parseller de konumları ve mevcut yoğunluk değerleri göz önünde bulundurularak donatı alanı olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, orman vasfını kaybetmiş alanlar kapsamında kalan itiraz konusu parselin

“Yönetim Merkezleri”nden çıkartılarak Konut Alanına alınması talebi, planlama alanındaki yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve sosyal donatı alan miktarını azaltıcı niteliktedir. " Denilerek

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yasal askı süreci içerisinde ilgi (e) dilekçe ile yapılan itiraza ilişkin yazımız ve ekinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Beykoz ilçesi, 1/5000 ölçekli Riva Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz incelenmiş olup, plan kararlarına aykırı nitelikte olduğundan komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

108 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1351

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Riva Köy Merkezi K.A.N.İ.P. itirazları

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 7960 sayılı yazısında;

İlgi:a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 797 sayılı kararı

f) İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarih ve 3305 sayılı kararı g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2011 tarih ve 951 sayılı kararı

h) Harita Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.22.754.000/4713 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı

i) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 08.09.2011 tarih ve 4608183 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile ekleri KONU:

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile kabul edilerek ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (b) kararı ile düzeltmelerle uygun görüldükten sonra, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile Koruma Bölge Kurulu’ndan geldiği şekliyle kabul edilerek 29.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (d) yazı eki tutanak ile 12.08.2011-12.09.2011 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Söz konusu Plana ilgi (e) dilekçe ile askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

İTİRAZ KONUSU VE TALEP:

Plan askı süresi içerisinde verilen ilgi (e) itiraz dilekçesinde; “1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda 1 pafta, 56 parsel ile orman vasfını kaybetmiş alanlar kapsamında kalan 115 ada, 2938 parsel ve 116 ada, 1 ve 2 parsellerin “Park ve Dinlenme Alanları”,

“İlköğretim Tesis Alanları” ve “Kapalı Spor Alanları” lejantlarından çıkartılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET, ALAN BİLGİSİ ve MEVCUT DURUMU:

İtiraz konusu parsellerin mülkiyet, alan ve mevcut durum bilgisi aşağıda gösterilmiştir:

PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ MÜLKİYET MEVCUT DURUM

(2010 Hava Fotoğrafına Göre) 1 pafta, 56 parsel 3369 m2 Şahıs + Maliye 3 adet yapı bulunmaktadır.

115 ada, 2938 parsel 5202 m2 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

116 ada, 1 parsel 1674 m2 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

116 ada, 2 parsel 357 m2 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

PLANDAKİ DURUM:

İlgi (e) dilekçede itiraza konu olan parsellerin 29.06.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’ndaki durumları aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu parsellere önerilen fonksiyonlara ilişkin 1/5000 ölçekli meri Plan Hükümleri, EK-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir:

1. İtiraz konusu Riva Köyü, 1 pafta, 56 parselin büyük bir kısmı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda 180 kişi/ha yoğunluklu “Köy Yerleşim Alanı”nda kalmakta olup; kısmen “Parklar, Dinlenme Alanları”, kısmen “İlköğretim Tesisleri Alanı”nda kalmaktadır.

2. İtiraz konusu orman vasfını kaybetmiş alanlar kapsamında kalan Riva Köyü, 115 ada, 2938 parselin büyük bir kısmı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “İlköğretim Tesisleri Alanı”nda kalmakta olup; kısmen “Parklar, Dinlenme Alanları”nda kalmaktadır.

3. İtiraz konusu orman vasfını kaybetmiş alanlar kapsamında kalan Riva Köyü, 116 ada, 1 parselin büyük bir kısmı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Kapalı Spor Alanları”

lejantında kalmakta olup, kısmen Yol Alanı, kısmen “İlköğretim Tesisleri Alanı”nda kalmaktadır.

4. İtiraz konusu orman vasfını kaybetmiş alanlar kapsamında kalan Riva Köyü, 116 ada, 2 parsel, kısmen “İlköğretim Tesisleri Alanı”, kısmen “Kapalı Spor Alanları”, kısmen Yol Alanında kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamındaki plan kararları, ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile değerlendirilerek alınmıştır. Nazım imar planları günümüzde varolan mevcut yapılanmayı korumak amacıyla değil, planlanan bölgenin gelecekteki yerseçim kararlarını, gelecekteki öngörülen yapılanma ve nüfus değerlerini, öngörülen ana ulaşım sistemlerini, fonksiyon bölgelerini, yaşayacak nüfusu, gelişme ve büyüme alanlarını, yönlerini ve bunlara ilişkin ilkeleri belirlemek amacı ile ve uygulama imar planlarına esas olmak üzere hazırlanmaktadır.

İtiraz konusu Riva Köyü, 3369 m2 yüzölçümlü 1 pafta, 56 parselin 3034 m2’si (%90), 180 kişi/ha yoğunluklu Köy Yerleşim Alanında kalmaktadır. Planlama alanındaki ihtiyaca binaen parselin küçük bir kısmında düzenlenmiş olan “İlköğretim Tesisleri Alanı” ile “Parklar, Dinlenme Alanları”

fonksiyonlarının iptal edilmesi; plan kararlarını ve bütünlüğünü değiştirici, kamusal donatı alanlarını azaltıcı niteliktedir.

Bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaçlar incelenmiş, yetersiz olan donatı alanlarının karşılanması için ulaşım, erişilebilirlik, nüfus, alan büyüklüğü gibi yer seçim kriterleri de göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları çerçevesinde bölge halkı için gerekli olan donatı alanları ayrılmıştır. Plan alanı genelinde özellikle hazine ve kamu mülkiyetinde olan parsellerin donatı alanı olarak değerlendirilmesi öncelikli ve önemli bir plan kararı olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “İlköğretim Tesisleri Alanı”, “Parklar, Dinlenme Alanları”, “Kapalı Spor Alanları”

ve Yol Alanı fonksiyonlarının getirildiği parsellerin söz konusu kullanımlardan çıkartılarak imara açılması talebi, plan kararlarını ve bütünlüğünü değiştirici, bölgedeki yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, kamusal donatı alanlarını azaltıcı niteliktedir. " Denilerek

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yasal askı süreci içerisinde ilgi (e) dilekçe ile yapılan itirazlara ilişkin yazımız ve ekinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Beykoz İlçesi, 1/5000 ölçekli Riva Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup plan kararlarına aykırı nitelikte olduğundan komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

109 Tarih:

13.06.2012 Dosya No:

2012/1365

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Riva Köy Merkezi K.A.N.İ.P. itirazları

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 7961 sayılı yazısında;

İlgi:a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 797 sayılı kararı

j) İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarih ve 3305 sayılı kararı k) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2011 tarih ve 951 sayılı kararı

l) Harita Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.22.754.000/4713 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı

m) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 162031, 162036, 162038, 162041, 162034, 162037, 162033 ve 161025 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçeleri (8 adet)

KONU:

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile kabul edilerek ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (b) kararı ile düzeltmelerle uygun görüldükten sonra, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile Koruma Bölge Kurulu’ndan geldiği şekliyle kabul edilerek 29.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (d) yazı eki tutanak ile 12.08.2011-12.09.2011 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Söz konusu Plana ilgi (e)’de kayıtlı dilekçeler ile askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

İTİRAZ KONUSU VE TALEP:

Plan askı süresi içerisinde verilen ilgi (e)’de kayıtlı 8 adet itiraz dilekçesinde; “1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda “Park ve Dinlenme Alanları”nda kalan ve orman vasfını kaybetmiş alanlarda 5831 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tanımlanan Riva Köyü, 1038 ada, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellerin söz konusu kullanımdan çıkartılarak Konut Alanına alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET, ALAN BİLGİSİ ve MEVCUT DURUMU:

İtiraz konusu parsellerin mülkiyet, alan ve mevcut durum bilgisi aşağıda gösterilmiştir:

PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ MÜLKİYET MEVCUT DURUM

(2010 Hava Fotoğrafına Göre) 1038 ada, 2 parsel 281 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

1038 ada, 4 parsel 281 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

1038 ada, 5 parsel 281 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

1038 ada, 7 parsel 280 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

1038 ada, 8 parsel 280 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

1038 ada, 9 parsel 280 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

1038 ada, 10 parsel 301 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

1038 ada, 11 parsel 300 Maliye (2b) Yapı bulunmamaktadır.

PLANDAKİ DURUM:

İtiraz konusu 2b vasıflı Riva Köyü, 1038 ada, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller; 29.06.2011 tasdik tarihli “1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda “Park ve Dinlenme Alanları” lejantında kalmaktadır. “Park ve Dinlenme Alanları” fonksiyonuna ilişkin olarak Plan Hükümleri’nde, “3621 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tanımlanan sahil şeridinin yatay birinci 50 m’lik kısmının da dâhil olduğu bu alanlarda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirlenmek üzere; açık havada yapılabilecek spor faaliyetleri, seyir terasları, piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi kullanımların yer alacağı düzenlemeler yapılabilir. Planda aktif yeşil alan olarak tanımlanan Karadeniz

kıyısında yer alan kayalık alanlarda da topoğrafik açıdan uygun olan yerlerde seyir terasları oluşturulabilir.

Bu alanlarda, mevcut ağaçların korunması ve kalıcı yapı yapılmaması kaydıyla; doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir malzemelerin kullanılması, ilgili K.T.V.K.B.K.’nun uygun görüşü alınması halinde konaklama ve konut kullanımı hariç olmak üzere; oturma, yürüyüş-gezi alanları, WC, çocuk oyun alanları, pergola, masa ve bir katlı ve çekme katı olmayan kır lokantası, büfe ve sportif faaliyetlere yönelik yapı yapılabilir”

ifadeleri yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamındaki plan kararları, ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile değerlendirilerek alınmıştır. Nazım imar planları günümüzde varolan mevcut yapılanmayı korumak amacıyla değil, planlanan bölgenin gelecekteki yerseçim kararlarını, gelecekteki öngörülen yapılanma ve nüfus değerlerini, öngörülen ana ulaşım sistemlerini, fonksiyon bölgelerini, yaşayacak nüfusu, gelişme ve büyüme alanlarını, yönlerini ve bunlara ilişkin ilkeleri belirlemek amacı ile ve uygulama imar planlarına esas olmak üzere hazırlanmaktadır.

Bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaçlar incelenmiş, yetersiz olan donatı alanlarının karşılanması için ulaşım, erişilebilirlik, nüfus, alan büyüklüğü gibi yer seçim kriterleri de göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları çerçevesinde bölge halkı için gerekli olan donatı alanları ayrılmıştır. Plan alanı genelinde özellikle hazine ve kamu mülkiyetinde olan parsellerin donatı alanı olarak değerlendirilmesi öncelikli ve önemli bir plan kararı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, Maliye mülkiyetinde bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2(b) maddesi kapsamında orman vasfını kaybetmiş parseller de konumları ve mevcut yoğunluk değerleri göz önünde bulundurularak donatı alanı olarak değerlendirilmiştir.

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda köy yerleşim alanına hizmet edecek nitelikte erişilebilir bir alanda yerel merkez düzenlemesi yapılmış, bu merkezden kuzey batıda düzenlenmiş günübirlik ve turizm alanlarına ve köy merkezinin çevresinde yer alan orman alanları ile mesire alanlarına erişimi sağlayacak, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda düzenlenecek olan yaya sirkülasyonuna da yön verecek nitelikte bir yeşil sistem oluşturulmuştur. Yapılan itirazlar kapsamında yeşil sistemin bir kısmını oluşturan “Park ve Dinlenme Alanları”nın iptal edilerek konut alanına alınması talebi; söz konusu sistemin devamlılığını olumsuz etkilemekle birlikte, ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde ve plan bütünü açısından değerlendirildiğinde, plan kararlarını ve bütünlüğünü değiştirici, kamusal donatı alanlarını azaltıcı niteliktedir. " Denilerek

1/5000 ölçekli Riva (Çayağzı) Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yasal askı süreci içerisinde ilgi (e)’de kayıtlı dilekçeler ile yapılan itirazlara ilişkin yazımız ve ekinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Beykoz İlçesi, 1/5000 ölçekli Riva Köy Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup plan kararlarına aykırı nitelikte olduğundan komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane İlçesi, 5515 ada, 14 parsel 1/1000 ölçekli UİP değ. teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/04 /2012 gün ve 2012- 7278 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Kâğıthane Belediye Başkanlığının 10.05.2012 gün, 2799 sayılı yazısı ve eki 04.04.2012 gün, 39 sayılı İlçe Meclis Kararı, teklif plan paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP :

İlgi (a) yazı ile Kâğıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi, F22d-16a-4a pafta, 5515 ada, 14 sayılı parselin çocuk bahçesi yapılmak üzere Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 04.04.2012 gün, 39 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.

maddesi ve 5216 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Kanununun 7-b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET :

5515 ada, 14 parsel, 161 m² yüzölçümlü olup Kâğıthane Belediyesi adına kayıtlıdır. (edinim tarihi:

20.09.1999)

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 75-81)