PLAN SÜRECİ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 28-37)

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN SÜRECİ:

Fikirtepe ve Çevresi, 09.03.2005 onay tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez İle E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Özel Proje Alanı” olarak planlanmış olup söz konusu alana 22.03.2007 onay tarihli bir plan değişikliği ile “Kentsel Dönüşüm Alanı” ifadesi eklenmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilke ve prensipleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 gün ve 119 sayılı Karar ile tadilen uygun bulunmuş ve 22.02.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olup, 08.03.2011 ve 08.04.2011 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğünce askıya çıkartılmıştır.

Askı süreci içinde 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilmiş olup söz konusu itirazlara ilişkin ilgi (d) meclis kararı alınmıştır. Bu meclis kararı ile söz konusu itirazlar kısmen kabul edilerek 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notlarının çeşitli maddelerinde değişiklikler uygun görülmüştür.

İlgi (d) meclis kararı ile gerçekleştirilen değişiklikler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 17.01.2012 tarihinde onaylanmış olup ilgili yasa gereği 20.03.2012-20.04.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Söz konusu plan değişikliği ile söz konusu planın “Plan Notları Genel Hükümlerin 16.

Maddesi; “Kat yüksekliği normal katlarda en fazla 4 m. olup zemin katların ticaret olması halinde en fazla 5 m., konut olması halinde ise 4 m.’dir. Ancak planlama alanında bina yüksekliği 80 m.’yi aşamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

17.01.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı plan notlarına “ plan notlarının uygulanması aşamasında çıkabilecek aksaklıkları ve tereddütleri gidermek adına plan notlarının bazı maddelerinde önerilen değişiklikler” hususunda askı süreci içerisinde ilgi (e) yazı ile itiraz edilmiştir.

Söz konusu ilgi (e) itiraz yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (f) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim edilmiş olup itiraza ilişkin ilgi (g) meclis kararı alınmıştır.

İlgi (g) meclis kararı ile gerçekleştirilen değişiklikler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 10.09.2012 tarihinde onaylanmış olup ilgili yasa gereği 28.09.2012-30.10.2012 tarihleri arasında

12.Maddesine göre İ.B.B tarafından kamulaştırma yapılır.” şeklinde plan notu eklenmiştir.

Ayrıca söz konusu plan değişikliği ile söz konusu planın plan notlarının Genel Hükümlerin 15.

Maddesi “Çekme mesafeleri bina yüksekliği 20 mt.’ye kadar 5 mt., 20 mt.’den sonra artan her 3 mt yükseklik için bu mesafeye 0,30 mt. ilave edilir. Ada derinliğinin 40 mt.’nin altına düştüğü yerlerde çekme mesafesini belirlemeye avan projeyi onaylayacak idare yetkilidir.

Yan ve arka bahçe mesafelerinin, park ya da yeşil alana komşu olması halinde 5 mt. ye kadar indirilmesinde avan projeyi onaylayacak idare yetkilidir.” şeklinde düzenlenmiş olup 17.01.2012 tasdik tarihli plan değişikliği ile düzenlenen “Plan Notları Genel Hükümlerin 16. Maddesi; “Kat yüksekliği normal katlarda en fazla 4 m. olup zemin katların ticaret olması halinde en fazla 5 m., konut olması halinde ise 4 m.’dir. Ancak planlama alanında bina yüksekliği 80 m.’yi aşamaz.” şeklinde olan plan notunda 28.11.2012 tasdik tarihli plan değişikliği ile bir değişiklik yapılmamıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Askı süresi içerisinde ilgi (a) yazı eki itiraz dilekçesi ve (EK-1)’de listesi verilen ilgi (b) itiraz dilekçelerinde “İtiraz Bilgilendirme Tablosu”nda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğü’nde TN:156112 numara ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile inşaat emsaline dahil olan ada içi yolların emsal dışına çıkarılmasına, plan notlarının Özel Hükümlerin “Konut Alanları ve Ticaret+Konut Alanları” bölümünde, 8. fıkrada

“Yapı adası oluşturan parseller”e ilişkin uygulamalarda 8. Fıkranın sonuna ve Özel Hükümlerin

“Ticaret+Hizmet Alanları ile Ticaret+Konut+Hizmet Alanları” bölümünde, 7. fıkrada “Yapı adası oluşturan parseller”e ilişkin uygulamalarda 8.Fıkranın sonuna eklenen “Yapı adasını oluşturan parsellerden en fazla 3 parselin tevhit edilmediği durumlarda da bu madde hükümleri geçerlidir.

Tevhit edilemeyen parseller büyüklüğüne göre bu plan hükümlerine göre yapılaşabilirler.

Yapılaşamayan parsellerde imar kanunun 12.Maddesine göre İ.B.B tarafından kamulaştırma yapılır.”

plan notuna itiraz edilmektedir.

Ayrıca (EK-1)’de listesi verilen ilgi(b) itiraz dilekçelerinde “İtiraz Bilgilendirme Tablosu”nda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğü’nde TN:1300383 numara ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile “80 m sınırının kaldırılması, çekme mesafelerinin daha gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve ada içi yol alanlarının emsal hesabına dahil edilmesi” talep edilmektedir.

Ayrıca (EK-1)’de listesi verilen ilgi(b) itiraz dilekçelerinde “İtiraz Bilgilendirme Tablosu”nda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğü’nde TN:197931, TN:197032, TN:197954, TN:200257, TN:1213750, TN:1261480, TN:197644, TN:197525, TN:197603, TN:197661 numaralar ile kayıtlı itiraz dilekçeleri ile 80 m sınırının kaldırılması ve ada içi yolların tekrar emsal hesabına katılması” talep edilmektedir.

Söz konusu itiraz dilekçelerinde konu edilen “80 m sınırının kaldırılması” hususundaki itirazlara ilişkin bina yükseklikleri ile ilgili olarak 17.01.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planında “Plan Notları Genel Hükümlerin 16. Maddesi; “Kat yüksekliği normal katlarda en fazla 4 m. olup zemin katların ticaret olması halinde en fazla 5 m., konut olması halinde ise 4 m.’dir. Ancak planlama alanında bina yüksekliği 80 m.’yi aşamaz.” şeklinde kabul edilen plan notunda 28.11.2012 tasdik tarihli plan notu değişikliği plan paftalarında bu konuya ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığından söz konusu konuya ilişkin itirazların itiraz kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

“Ada içi yolların emsal hesabına dahil edilmemesine” ilişkin itirazlarda 28.11.2012 tasdik tarihli plan değişikliği ile söz konusu planın “Plan Notları Genel Hükümlerin 3.Maddesi; “KAKS parsel veya tevhide konu parsellerin brüt alanı, TAKS avan projede belirlenen donatı alanları hariç oluşacak net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Tevhide konu iptal edilecek yol alanları KAKS hesabına dahil edilmeyecektir. Tamamı yolda kalan parsellerin ilgili kurum lehine bedelsiz olarak terkin edilmesi şartıyla yakınında veya bitişiğinde bulunan yapı adasının fonksiyonunu ve yapılanma koşulunu alarak, imar hakkını transfer edebilir. Bu durumda KAKS hesabı transfere konu parsel ile transfer edileceği parsel yada parseller veya yapı adası alanları toplamı üzerinden yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

“Çekme mesafelerinin daha gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmesine” ilişkin itirazda 28.11.2012 tasdik tarihli plan değişikliği ile söz konusu planın Genel Hükümlerin 15. Maddesi “Çekme mesafeleri bina yüksekliği 20 mt.’ye kadar 5 mt., 20 mt.’den sonra artan her 3 mt yükseklik için bu mesafeye 0,30

mt. ilave edilir. Ada derinliğinin 40 mt.’nin altına düştüğü yerlerde çekme mesafesini belirlemeye avan projeyi onaylayacak idare yetkilidir.

Yan ve arka bahçe mesafelerinin, park ya da yeşil alana komşu olması halinde 5 mt. ye kadar indirilmesinde avan projeyi onaylayacak idare yetkilidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca plan notlarının Özel Hükümlerin “Konut Alanları ve Ticaret+Konut Alanları” bölümünde, 8. fıkrada “Yapı adası oluşturan parseller”e ilişkin uygulamalarda 8. Fıkranın sonuna ve Özel Hükümlerin

“Ticaret+Hizmet Alanları ile Ticaret+Konut+Hizmet Alanları” bölümünde, 7. fıkrada “Yapı adası oluşturan parseller”e ilişkin uygulamalarda 8.Fıkranın sonuna eklenen “Yapı adasını oluşturan parsellerden en fazla 3 parselin tevhit edilmediği durumlarda da bu madde hükümleri geçerlidir.

Tevhit edilemeyen parseller büyüklüğüne göre bu plan hükümlerine göre yapılaşabilirler.

Yapılaşamayan parsellerde imar kanunun 12.Maddesine göre İ.B.B tarafından kamulaştırma yapılır.”

plan notunun eklenmesine ilişkin yapılan itirazlarda bahsi geçen konuya ilişkin olarak ta; 28.11.2012 tasdik tarihli plan değişikliği ile söz konusu planın Plan Notlarının Özel Hükümlerin “Konut Alanları ve Ticaret+Konut Alanları” bölümünde, 8. fıkrada “Yapı adası oluşturan parseller”e ilişkin uygulamalarda 8. Fıkranın sonuna ve Özel Hükümlerin “Ticaret+Hizmet Alanları ile Ticaret+Konut+Hizmet Alanları”

bölümünde, 7. fıkrada “Yapı adası oluşturan parseller”e ilişkin uygulamalarda 8.Fıkranın sonuna “Yapı adasını oluşturan parsellerden en fazla 3 parselin tevhit edilmediği durumlarda da bu madde hükümleri geçerlidir. Tevhit edilemeyen parseller büyüklüğüne göre bu plan hükümlerine göre yapılaşabilirler. Yapılaşamayan parsellerde imar kanunun 12.Maddesine göre İ.B.B tarafından kamulaştırma yapılır.” şeklinde plan notu eklenmiştir. Tüm bu değişiklikler 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı ile ilgili uygulamadaki aksaklıkları ve tereddütleri gidermek adına yapılmıştır. ” Denilerek.

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda askı süresi içerisinde ilgi (a) yazı ve eki itiraz dilekçesindeki ve (EK-1)’de listesi verilen ilgi (b) itiraz dilekçelerdeki (İtiraz Bilgilendirme Tablosu’nda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı 12 adet itiraz dilekçesi) talebin 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planının uygulama aşamasında aksaklıklara neden olacağı görülmüş olup söz konusu itirazların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2013 tarih 7376 sayılı yazısı ile söz konusu alanın “Riskli Alan” olarak tespit edilmesi için çalışmalara başlandığı bu nedenle alan içindeki her türlü ve ölçekteki plan, plan değişikliği ve revizyonu işlemlerinin durdurulması gerektiği belirtildiğinden müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

itiraza ilişkin 1/1000 ölçekli Plan değişikliği teklifi hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/05/2013 gün ve 2013-4344 sayılı yazısında;

" İLGİ: (a) Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19.03.2013 gün, 69223378-310.01.04-342 sayılı yazısı ve eki Pendik Belediye Meclisi’nin 07.03.2013 gün, 2013/51 sayılı kararı ile plan paftaları.

(b) Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2011 gün, 11/M….1452-52616 sayılı yazısı ve eki Pendik Belediye Meclisi’nin 04.08.2011 gün, 2011/124 sayılı kararı ile plan paftaları ve kurum görüşleri

(c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2012 gün, 2147 sayılı kararı (d) 19.12.2012 gün, M…/2012-14181 sayılı dağıtım yazımız.

(e) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelge ve 20.08.2004 Gün, S/90 sayılı onayı

İTİRAZ:

Pendik İlçesi, Kurtköy 8881 ada, 3,10,11,14 parsellere ilişkin 15.10.2012 t.t’li Uygulama İmar Planına 8881 ada 10 parsel ilgilisince yapılan itiraz ilgi (a) yazı eki İlçe Belediye Meclis kararı ile aynen uygun bulunarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Plan değişikliği 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Kurtköy 8881 ada 3,10,11,14 parseller 29.07.2003 t.t’li 1\5000 ölçekli Pendik E5 TEM Otyolu arası 1. Etap Nazım İmar Planı’nda Sabiha Gökçen Havaalanı ve İleri teknoloji Endüstri Parkı’nda kalmakta olup;

22.06.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 12.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli tadilat planına yapılan itiraz sonucu 20.04.2011 t.t ‘li planı onaylanmış olup,

20.04.2011 t.t ‘li 1/1000 ölçekli U.İ.Planına itiraz sonucu onaylanan 15.10.2012 onay tarihli 1\1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde ile ise 3 parsel park alanında kalmakta iken, 8881 ada 10-11-14 parseller E:1.50, Hmax:18.50 yapılanma koşullu T2 rumuzlu ticaret alanında kalmakta olup;

"-Parsel bazında yapılacak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik raporlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

-Belirtilmeyen hususlarda ileri teknoloji endüstri parkı ve havaalanı sahası uygulama imar planı plan notları geçerlidir.

-İlgili Kurumların görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

-Uygulama(Ruhsat)aşamasında parsellere giriş çıkışlar için UTK kararı alınmadan uygulama yapılamaz.

-Birden fazla bodrum kat yapılabilir, otopark ihtiyacı parsel bünyesinde sağlanmak kaydıyla iskan edilen bir bodrum kat emsale dahil değildir. Ancak 8881 ada yeni 10 parselde bodrum kat emsale dahildir.

-Sabiha Gökçen havalimanında yapılacak olan 2. pistle ilgili olarak MSB Savunma sanayi Müsteşarlığı, Havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri A.Ş. ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görüşleri alınarak bu görüşler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

-Uygulama esnasında hazırlanarak zemin etüt raporu Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün belirttiği hususları içerecek şekilde hazırlanacak ve buna uyulacaktır.

-T2 rumuzlu ticaret alanlarında Yönetmelikte belirtilen fonksiyonların dışında, nakliye ambarları, kargo aktarma tesisleri, perakende dağıtım birimleri, depolama tesisleri, bakı-onarım, yükleme-boşaltma, ambalajlama, paketleme v.b lojistik faaliyetlerin karşılanmasını sağlayacak birimlerde yer alabilir. Bu alanlarda konut birimleri yapılamaz.

-Plan tasdik sınırı Kurtköy, 8881 ada eski 2-3-8-9 parseller ve civarıdır.(Yeni 8881 ada 3-10-11-12-13 parseller ve civarıdır.)

-Uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Çekme mesafeleri yollardan minumum 3 mt. Parsel sınırlarından min. 5 mt. ‘dir. Maks Taks çekme mesafeleri içersinde kalmak kaydı ile avan projesinde belirlenecektir.

Maks Kaks:1.50, Hmaks:18.50 mt’dir. .”plan notları bulunduğu görülmüştür.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki meclis kararında; Pendik Kurtköy Mahallesi 8881 ada 10 parselin 6095 m2 yüzölçümlü, 8881 ada 11 parselin 2735 m2 yüzölçümlü, 8881 ada 12 ve 13 parsellerin tevhidi sonucu oluşan 14 parselin 22275 m2 yüzölçümlü ve 8881 ada 3 parselin 4742 m2 yüzölçümlü olduğu belirlenmiş olup, 8881 ada 10 parselin İlhan ÖZİPEKOĞLU mülkiyetinde, 8881 ada 11,12,13 parsellerin Pendik Belediyesi Mülkiyetindeyken;11 parselin 15.02.2012 tarihinde yapılan satış işlemi sonucu Erdoğan GEDİK adına geçtiği, 12 parselin 12.01.2012 tarihinde yapılan satış işlemi sonucu HAS Temizlik Tic. Ltd. Şti. adına geçtiği, 8881 ada 13 parselin 16.12.2011 tarihinde yapılan satış işlemi sonucu Nedim DAĞARSLAN adına geçtiği, 12 ve 13 parsellerin tevhid edilerek 14 parsel olduğu ve HAS Temizlik Tic. Ltd. Şti. adına tapuya tescil edildiği, 8881 ada 3 parsel DOP’tan oluşmuş kadastral park alanı olup BOTAŞ tarafından irtifak hakkı tesis edilmesine istinaden Pendik Belediyesi adına tapuya tescil edildiği belirtilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

07.03.2013 tarih 51 sayılı İlçe Meclis kararında; değerlendirme bölümünde Kurtköy 8881 ada 10 parsele ilişkin yapılaşma şartlarında belirtilen bodrum katların emsal hesabına dahil edilmesi koşulu, plan değişikliği sınırları içerisine giren ve aynı yapı adasında bulunan diğer parsellere göre farklı yapılaşma hakkı oluşturduğu ifade edilmiş olup;

İlçe İmar Komisyonunca; söz konusu 8881 ada 3-10-11-12-13 parsellere ilişkin hazırlanan 1\1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilgi (…) dilekçe ile yapılan askıda itiraz, aynı yapı adasında bulunan parseller arasındaki yapılaşma farklılıklarının giderilmesine yönelik olduğundan komisyonca uygun görüldüğü, İlçe Meclis kararının karar bölümünde ise İlçe Meclisince İmar komisyonunun 2013/17 sayılı raporunun oyçokluğu ile kabul edildiği ifade edilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Pendik Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile Pendik, Kurtköy Mahallesi, 8881 ada, 2-3-8-9 parseller ile parsellerin yakın çevresine ilişkin 20.04.2011 t.t ‘li 1/1000 ölçekli planının itirazına ilişkin ilgi (b) yazı eki ilçe meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) Meclis kararı ile tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli plan paftaları, 15.10.2012 günle Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmış olup; ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

15.10.2012 t.t’li 1\1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilgilisince yapılan itiraz ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilmiş olup, G22b-12b-1d rumuzlu teklif plan paftasında 15.10.2012 tarihli plan sınırı içerisindeki 8 no’lu plan notundaki “…ancak 8881 ada yeni 10 parselde bodrum kat emsale dahildir.” İbaresinin iptal edildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki itiraz dilekçesinde özetle; 22.06.2005-12.11.2010-20.04.2011-15.10-2012 onay tarihli 1\1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği sınırları içerisinde kalan eski 8881 ada 2, yeni 10 parselin maliki olduğu, aynı plan değişikliği sınırları içerisinde farklı yapılaşma haklarının verilmesinin şehircilik ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, aynı yapı adası içerisinde kalan 8881 ada 11 parsele iskan edilen bir bodrum kat emsal harici tutulurken, 8881 ada 10 parselde bodrum katlar emsale dahil edildiği belirtilerek söz konusu imar planı değişikliği sınırlarında kalan 8881 ada 11 ve 14 parsele tanınan tüm yapılaşma haklarının aynı plan sınırlarında olan 8881 ada 10 parsele de tanınması istenilmektedir.

8881 ada 10 parsel ilgilisince itiraz sonucu onaylanan 15.10.2012 t.t’li plana yapılan itiraz incelendiğinde, 15.10.2012 t.t’li plan sınırları içersinde kalan daha önce Pendik Belediyesi Mülkiyetinde olup, çeşitli dönemlerde vatandaş mülkiyetine geçen 8881 ada 11 ve Eski 12,13 Yeni 14 parsellerde emsale dahil edilmeyen Bodrum katların yalnızca 8881 ada 10 parselde emsale dahil edilmesine ilişkin plan notu

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

12 Tarih:

11.06.2013 Dosya No:

2013/885 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, 840 ada, 90 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Plan hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 04 /2013 gün ve 2013-2974 sayılı yazısında;

“ İlgi :(a)Hukuk Müşavirliği’nin 17.09.2010 gün, M.34.0.İBB.0.61-100-2009/6193-17435 sayılı yazısı ve eki İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 14.07.2010 gün, 2009/1501E. sayılı Mahkeme Kararı.

b)Hukuk Müşavirliği’nin 21.12.2010 gün, M.34.0.İBB.0.61-110-2009/6193-23504 sayılı yazısı ve eki İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 26.10.2010 gün, 2009/1501E. 2010/1770K. sayılı Mahkeme Kararı.

(c) Hukuk Müşavirliği'nin 03.02.2012 gün ve 2009/6193-122101-3000 sayılı yazısı ve eki Danıştay 6.Dairesinin 2011/1546 E. - 4909 K. sayılı kararı.

(d)Hukuk Müşavirliği'nin 08.03.2013 gün ve 10577621-110-2009/6193 -5322 sayılı yazısı ve eki Danıştay 6.Dairesinin 2012/3112 E. 2012/5854 K. sayılı kararı.

(e) 04.02.2011 gün ve 2010-19869 sayılı Başkanlık Olur’u.

(f)09.05.2011 gün,4543 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

(g)14.06.2011 gün,1245 sayılı Meclis Kararı.

(h)25.07.2011 gün,389 sayılı Şişli Belediye Başkanlığı yazısı

(ı)16.08.2011 gün,4544464-bn:18248 sayılı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı.

(i)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

Hukuk Müşavirliği’nin ilgi (a) yazı eki 14.07.2010 gün 2009/1501 sayılı Mahkeme Kararı ile; Şişli İlçesi, 54 pafta, 840 ada, 90 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 22.01.2009 tarihli 1/15 sayılı yapı ruhsatı ile 29.12.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ve 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planının parsel yönünden iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Başkanlığımız aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verildiği, ilgi (b) yazısı ekinde ki 26.10.2010 gün, 2009/1501E. 2010/1770K. sayılı Mahkeme Kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, ilgi(c) ve ilgi(d) Danıştay 6. Dairesinin Mahkeme Kararları ile hükmün kesinleştiği Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

İlgi (a) ve (b) kararlar doğrultusunda Şişli İlçesi, 54 pafta, 840 ada, 90 parsele yönelik 1/5000 ölçekli yeni plan çalışmasının yapılması hususunda ilgi (e) Başkanlık Olur’u alınmış ve söz konusu parselin Mahkeme Kararları doğrultusunda “Parklar ve Dinlenme Alanları” lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi hazırlanmıştır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU:

Şişli, 54 pafta, 840 ada, 90 parsel; 29.12.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında K6 (1200 ki/ha) yoğunlukta Konut Alanında, 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında H=18,50 blok düzen yapılanma şartlarında

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 10.03.2011 gün ve 3972525-769 yazısında;

“Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde 54 pafta, 840 ada, 90 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi ile “Parklar ve Dinlenme Alanları” lejantına alınması bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı eki kararda; Şişli İlçesi, 840 ada, 90 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 22.01.2009 tarihli 1/15 sayılı yapı ruhsatı ile 29.12.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ve 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planının parsel yönünden iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Başkanlığımız aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verildiği belirtilerek ilgi (a) yazı ekinde söz konusu karar örneği Müdürlüğümüze iletilmiştir.

İlgi (b) yazı eki kararda; Şişli İlçesi, 840 ada, 90 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 22.01.2009 tarihli 1/15 sayılı yapı ruhsatı ile 29.12.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ve 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planının parsel yönünden iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Başkanlığımız aleyhine açılan davada İstanbul 6.İdare Mahkemesi’nin 26.10.2010 gün, 2009/1501E. 2010/1770K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, belirtilerek ilgi (b) yazı eki söz konusu karar örneği Müdürlüğümüze iletilmiştir.

İlgi (b) yazı eki Mahkeme Kararının son iki paragrafında; “… dava konusu 29.12.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ve 24.06.2006 tasdik tarihli Şişli Merkez ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Şişli ilçesi, 54 pafta 840 ada 90 parselin konut alanına alınması ile önceden parsele verilen çocuk parkı yeşil alan fonksiyonunun eşdeğer bir yer gösterilmeden değiştirilmesinin bölgede yoğunluğu arttırdığı, parsel için verilen 22.01.2009 tarih ve 1/15 sayılı ruhsatın

İlgi (b) yazı eki Mahkeme Kararının son iki paragrafında; “… dava konusu 29.12.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ve 24.06.2006 tasdik tarihli Şişli Merkez ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Şişli ilçesi, 54 pafta 840 ada 90 parselin konut alanına alınması ile önceden parsele verilen çocuk parkı yeşil alan fonksiyonunun eşdeğer bir yer gösterilmeden değiştirilmesinin bölgede yoğunluğu arttırdığı, parsel için verilen 22.01.2009 tarih ve 1/15 sayılı ruhsatın

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 28-37)