C

I. Değişim için en az bir tarafın olması II. Her iki tarafa birden fayda sağlaması III.Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması

IV.Taraflar arası iletişimin olması

Yukarıdakilerden hangileri pazarlamada değişimin yaşanabilmesi için gerekli olan koşullardandır?

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre;

aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlardan biridir?

2.

Kişisel güvenlik A)

Sevme B)

Kendine saygı C)

Kendine güven D)

Barınma E)

Tüketicilerin istediği anda bir mal ve/veya hizmeti satın almasının sağlanması pazarlamanın aşağıdaki faydalarından hangisini ifade eder?

3.

Sembolik faydayı A)

Zaman faydasını B)

Şekil faydasını C)

Mülkiyet faydasını D)

Yer faydasını E)

Pazarlama kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Pazarlama faaliyetleri sadece işletme içindeki faaliyetleri kapsar.

A)

Pazarlama faaliyetleri kapsamında oluşturulan değişim ilişkileri ağları gerektiğinde sonlandırılabilmelidir.

B)

Pazarlama tüketicilerle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefler.

C)

Pazarlama faaliyetlerinde paydaşlar kişiler olabildiği gibi grup ya da organizasyonlar da olabilir.

D)

Pazarlama, taraflarına değer yaratan değişim ilişkilerini kapsar.

E)

İki ya da daha fazla taraf arasında psikolojik, sosyal ve diğer soyut varlıkların karşılıklı el değiştirmesi aşağıdaki değişim türlerinin hangisini ifade eder?

5.

Pozitif değişimi A)

Gönüllü değişimi B)

Karma değişimi C)

Faydacı değişimi D)

Sembolik değişimi E)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın mikro çevre faktörlerinden biri değildir?

6.

Tedarikçiler A)

Rakipler B)

Teknolojik çevre C)

Baskı grupları D)

Müşteriler E)

Pazarlama araştırmalarındaki veri toplama tekniklerinden biri olan anket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Anket ile veri toplama tekniğinin en önemli dezavantajı kişilerin anket formlarına cevap vermek istememesidir.

A)

Anket postayla, telefonla veya yüz yüze gerçekleştirilebilir.

B)

Telefonla anket en hızlı veri toplama yöntemlerinden biridir.

C)

Yüz yüze anket en az maliyetli anket ile veri toplama tekniğidir.

D)

Postayla anket nispeten düşük cevaplanma oranına sahiptir.

E)

Pazarlama araştırması sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Araştırma planının geliştirilmesi A)

Araştırma probleminin belirlenmesi B)

Verilerin toplanması C)

Örneklemenin yapılması D)

Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması E)

2016 GÜZ ARA 1521-C

2 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

PBS; iç raporlama ve pazarlama araştırması olmak üzere iki unsurdan oluşur.

A)

PBS’de pazarlama istihbaratı sipariş formları, iade formları gibi her türlü işletme içi raporunu ifade eder.

B)

PBS, üretilen bilgilerin istenen zaman ve arzu edilen formda karar alma sürecinde kullanılmak üzere yönetime sunulmasını sağlar.

C)

PBS’de iç raporlama sektör ve rakipler hakkında istihbarat bilgilerinin toplanma sürecini ifade eder.

D)

PBS’de karar destek sisteminin girdisi hpcca analizi verileridir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri kaynaklarının faydalarından biridir?

10.

İkincil veriler yayınlandıkları andan itibaren eskimeye başlar.

A)

Maliyet açısından birincil araştırmaya kıyasla ucuzdur.

B)

Her zaman araştırmacının amacına doğrudan hitap etmeyebilir.

C)

Mevcut ikincil veriler her zaman güvenilir bir metodolojiyle toplanmamış olabileceğinden yanıltıcı olabilir.

D)

Aranılan ikincil veriye her zaman ulaşılamayabilinir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma karar sürecinin ilk aşamasını oluşturur?

11.

Satın alma A)

Problemin farkına varma B)

Seçenekleri ve bilgiyi arama C)

Satın alım sonrası değerlendirme D)

Seçenekleri değerlendirme E)

Nesilden nesile geçen ve toplumun üyeleri tarafından paylaşılan inanç, değer ve gelenekler bütününe ne ad verilir?

12.

Alışkanlık A)

Alıcının sık sık satın almadığı ancak bir takım bilgi ve tecrübeye sahip olduğu ürün için daha önceki markayı satın alma olasılığı yüksek de olsa diğer markalar üzerinde de durduğu satın alma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Etkisiz karar verme A)

Rutin karar verme B)

Standart karar verme C)

Otomatik karar verme D)

Sınırlı karar verme E)

Endüstriyel satın alma yöntemleri ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

Tetkik, ürün standart olmadığında kullanılır.

A)

Müzakere edilmiş sözleşmeler deformasyonlu ürünler için yapılır.

B)

Tetkik, tek bir kalitedeki üründen çok miktarda satın alındığında yapılır.

C)

Örneklendirme, müşterinin isteğine göre hazırlanmış ürünlerde kullanılır.

D)

Tanımlamada sadece indirimli fason ürün nitelikleri belirtilir.

E)

Tüketiciler pazarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

İletişimde reklam öne çıkar.

A)

Çok aşamalı dağıtım kanalları vardır.

B)

Sınırlı sayı ve çeşitlilikte ürün vardır.

C)

Küçük birimler halinde bireysel satın almalar söz konusudur.

D)

Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolü türlerinden biri değildir?

16.

Yabancı yönetici sayısı kontrolü A)

Pazarlama denetimi B)

Kârlılık kontrolü C)

Etkinlik kontrolü D)

Yıllık plan kontrolü E)

2016 GÜZ ARA 1521-C

3 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazarın seçilmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

17.

Ürün hayat eğrisindeki yeri A)

İşletmenin kaynakları B)

Pazarın yapısı C)

Rakip firmalardaki yöneticilerin eğitimsel özellikleri

D)

Ürünün özellikleri E)

Ürün-pazar bağlamında; mevcut ürünler ile yeni pazarlara açılma, aşağıdaki pazarlama stratejilerinden hangisini ifade eder?

18.

Pazar geliştirmeyi A)

Lojistiği B)

Çeşitlendirmeyi C)

Ürün geliştirmeyi D)

Pazara nüfuz etmeyi E)

Tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklindeki pazar bölümlendirmeye ne ad verilir?

19.

Farklılaştırılmamış pazarlama A)

Sosyal pazarlama B)

Farklılaştırılmış pazarlama C)

Yeni pazarlama D)

Aktif pazarlama E)

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmedeki davranışsal değişkenlerden biridir?

20.

A) Yaş

Kullanım sıklığı B)

Cinsiyet C)

Eğitim düzeyi D)

Gelir E) 2016 GÜZ ARA 1521-C

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

C

Genellikle yabancı bir işletmenin yerli bir işletme ile ortak olacak şekilde yeni bir işletme kurmaları ile gerçekleşen birleşme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Franchising A)

Lisans anlaşması B)

Joint venture C)

Yönetim sözleşmesi D)

Anahtar teslim proje E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeciliği önemli kılan gelişmelerden biridir?

Aşağıdakilerden hangisi diğer ülkelerde görev yapan yöneticilerin başarısızlık faktörlerinden biridir?

3.

Örgütün kültürü A)

Eğitim ve geliştirme B)

Kariyer engeli C)

Performans değerleme D)

Ücret yönetimi E)

Kişilerin özel ve tanımlanmış görevlerine ne ad verilir?

4. bulunmadığı çevre aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Genel çevre A)

İç çevre B)

Ulusal çevre C)

Dış çevre D)

Uluslararası çevre E)

Uluslararası işletmelerin son zamanlardaki örgütsel yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Doğrudan yabancı yatırım A)

Dolaylı ihracat B)

İhracat C)

Ele geçirme D)

Ortaklık E)

Lisansör ve lisansiye iki firmayı kapsayan yabancı pazara giriş kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Anahtar teslim proje A)

Franchising B)

Joint venture C)

Lisans anlaşması D)

Yönetim sözleşmesi E)

Önemli kararların üst yönetim tarafından alındığı yönetim sistemine ne ad verilir?

8.

1500’lü yıllardan 1850’li yıllarda Avrupa’da sanayi devriminin ortaya çıkmasına kadar yaşanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Ticaret dönemi A)

Sömürgecilik dönemi B)

Ayrıcalıklar dönemi C)

Ulusal dönem D)

Uluslararası dönem E)

Aşağıdakilerden hangisi ortak işletme kurarken mülkiyet stratejisine etki eden faktörlerden biri değildir?

10.

Faaliyet gösterilen ülkenin ekonomik durumu

A)

Üst yönetim düşüncesi B)

Faaliyet gösterilen ülkenin tutumu C)

Yerel işletmelerin seçimi D)

Faaliyet gösterilen ülkenin kültürü E)

İşletmelerin faaliyetlerini ve başarısını etkileyebilecek kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere özel duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hukuki çevre A)

Tüketici tercihleri B)

Pazarlama C)

Kültür D)

Finansal ortam E)

Aşağıdakilerden hangisi ülke dışı faaliyet alanlarından biridir?

12.

2016 GÜZ ARA 1521-C

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Dünya pazarlarında geçerli olan normların ve uygulamaların benimsenmesini ifade eden kavrama ne ad verilir?

13.

Kontrol A)

Teknoloji B)

Rekabet C)

Planlama D)

Standardizasyon E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin standartlaştırılmış eğitim programlarından biridir?

14.

Gidilecek ülke ile ilgili kültürel eğitimler vermek

A)

Yeni kurulan sistemi ülke dışına gönderilen personele anlatmak

B)

Gidilecek bağlı kuruluşun özel koşullarını öğretmek

C)

Yöneticiyi bir eğitim kurumunda dil kursuna göndermek

D)

İşletmenin ihtiyacı doğrultusunda seminerler düzenlemek

E)

Uluslararası faaliyetlerin büyüdüğü bir ortamda, uluslararası faaliyetleri yürüten bütün yan firmaların gruplandırıldığı yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Karma örgüt yapıları A)

Uluslararası bölüm yapısı B)

Başlangıç bölüm yapısı C)

Keiretsu örgüt yapıları D)

Hizmet odaklı örgüt yapısı E)

Yatırım yapan firmaya, ev sahibi ülkedeki varlıkları, mülkiyeti, yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan ve ticari bir yatırım biçimi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Doğrudan yabancı yatırım A)

İhracat B)

Dolaylı ihracat C)

Dolaylı ithalat D)

Genel çevre E)

Karar alma, iletişim ve kontrolde tanımlanmış yapıların ve sistemlerin kullanılmasına ne ad verilir?

17.

Uzmanlık A)

Ortaklık B)

Keiretsu C)

Merkezleşme D)

Biçimsellik E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerdeki insan kaynakları süreçlerinden biri değildir?

18.

Performans değerleme A)

Örgütün kültürü B)

Eğitim ve geliştirme C)

İşe alma D)

Ücret yönetimi E)

Uluslararası işletmelerin, ana işletmede ve bağlı kuruluşlarında ana ülkeden yönetici görevlendirmesine ne ad verilir?

19.

Geosentrizm A)

Etnosentrizm B)

Monosentrizm C)

Polisentrizm D)

Regiosentrizm E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerde dış görevlendirmede başarı sağlayan unsurlardan biri değildir?

20.

Algılama kabiliyeti A)

Diğerlerine uyum B)

Kültürel zorluklar C)

Uzman uyum D)

Kişisel uyum E)

2016 GÜZ ARA 1521-C

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

MALİYET MUHASEBESİ

C

Direkt ilk madde ve malzeme

giderleri 500.000 TL

Direkt işçilik giderleri 150.000 TL Genel üretim giderleri 475.000 TL Dönem başı yarı mamul

kullanımı 430.000 TL

Dönem sonu yarı mamul

kullanımı 350.000 TL

Bu bilgilere göre dönem içinde üretilen mamullerin maliyeti kaç TL dir?

1. dönemlerinde üretim maliyetlerinin ilgili üretim hesabına aktarılmasına

A)

7/B seçeneğine göre ve üretim maliyetlerinin yarı mamuller ve mamul hesaplarına dağılımına

B)

7/ B seçeneğine göre ve dönem sonunda gider hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılıklı olarak kapatılmasına

C)

7/B seçeneğine göre ve satılan mamullerin ilgili hesaplara aktarılmasına

D)

7/B seçeneğine göre ve dönem giderlerinin finansal muhasebedeki gider hesaplarına aktarılmasına

E)

Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki mamulün temel yapısını oluşturmayan, buna karşılık nihai mamulün ortaya çıkarılmasında gereksinim duyulan ve mamulün içinde ne kadar olduğunu doğrudan doğruya belirlemenin zor olduğu ilk madde ve malzemedir?

3.

Gömlek- Kumaş A)

Gazete- Kağıt B)

Buzdolabı- Sac levha C)

Ayakkabı- Makine yağı D)

Mobilya- Sunta E)

Bir üretim işletmesinde Ekim ayında bir yardımcı maddeye ilişkin stok hareketleri şöyledir:

Tarih Stok

İşlemi Miktar

(Kg) Birim Fiyat (TL/kg) Tutar

(TL) 1 Ekim Dönem

başı

Mevcudu 500 1.200 600.000 8 Ekim Satın

alınan 700 1.250 875.000 12

Ekim Satın

alınan 400 1.300 520.000 20

Ekim Üretime gönderilen 600 29Ekim Üretime

gönderilen 900

Bu bilgilere ve Son-Giren-İlk-Çıkar stok değerleme yöntemine göre, Ekim ayında üretime gönderilen yardımcı maddenin maliyeti toplam kaç TL dir?

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretilmesinde kullanılan ilk maddelerin özellikleri arasında kabul edilemez?

5.

Dönüştürme işlemleri ile şekil verilerek mamule dönüştürülebilen unsurlardır.

A)

Mamulün özünü oluşturan nesnelerdir.

B)

Kimi zaman doğadan da sağlanabilecek nesnelerdir.

C)

Kimi zaman bir işletmenin çıktısı bir başka işletmenin girdisi olabilen unsurlardır.

D)

Mamulün üretilmesinde sırasında yararlanılan ancak mamulün içerisine katılmayan unsurlardır.

E)

Üretimde kullanılan ilk maddenin yerine yenisini koymak için işletmenin katlanacağı maliyet ne ise, üretime gönderilen ilk maddenin maliyeti olacağı maliyet yöntemine ne ad verilir?

6.

Hareketli ortalama maliyet yöntemi A)

İlk giren ilk çıkar yöntemi B)

Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi C)

Yenileme maliyeti yöntemi D)

Son giren ilk çıkar yöntemi E)

2016 GÜZ ARA 1521-C

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisinde bir temel muhasebe ilkesi olan muhafazakarlık ilkesi esas olarak ele alınmaktadır?

7.

Özel maliyet yöntemi A)

Son giren ilk çıkar yöntemi B)

Piyasa fiyatı veya alış maliyetinden düşük olanıyla değerlenme yöntemi

C)

Yenileme maliyeti D)

İlk giren ilk çıkar yöntemi E)

Belirli bir muhasebe döneminde hasılattan düşülen yararı tükenmiş maliyete ne ad

Aşağıdakilerden hangisinde genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemi birlikte çalışmakla beraber, bazı ana ve yardımcı hesaplar her iki muhasebe sisteminde de ayrı tutulur?

9.

Özel muhasebe sistemi A)

Bağımsız muhasebe sistemi B)

Karma muhasebe sistemi C)

Hesap ayrılığı sistemi D)

Birleşik muhasebe sistemi E)

Aşağıdakilerden hangisi, üretim biçimlerine göre maliyet yöntemlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken bir sınıflandırmadır?

10.

Standart maliyet- Fiili maliyet A)

Sipariş maliyeti- Evre (safha) maliyeti B)

Tarihi maliyet- Tam maliyet C)

Değişken maliyet- Evre (safha) maliyeti D)

Tahmini maliyet- Standart maliyet E)

Bir işletmede ortaya çıkan

araştırma-geliştirmeyle ilgili giderler gelir tablosunda nasıl raporlanır?

11.

Direkt gider A)

Dönem gideri B)

Satılan malın maliyeti C)

Brüt maliyetler D)

Genel üretim maliyeti E)

Aşağıdakilerden hangisi ücretin geniş anlamıyla tanımıdır?

12.

İnsanların gereksinimini karşılamak amacıyla gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır.

A)

Saklanması ve depolanması söz konusu olan bir maliyet unsurudur.

B)

Bir hizmetin üretilmesinde kullanılan emektir.

C)

İşveren tarafından kullanılan insan kaynağıdır.

D)

İnsan emeğinin bedelidir.

E)

Ücret = Çalışılan süre x Süre başına ücret Bir işletmede çalışanların ücretleri yukarıdaki eşitlik ile belirleniyorsa, işletmede hangi ücret sisteminin geçerli olduğu kabul edilebilir?

13.

Primli ücret sistemi A)

Verime dayalı ücret sistemi B)

Akordlu ücret sistemi C)

Parça başına ücret sistemi D)

Zaman esasına dayalı ücret sistemi E)

Maliyet dağıtımı sırasında aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur?

14.

Çalışanların motivasyonuna etkisi A)

İşletme kararlarına etkisi B)

İşletmenin rakiplerinin sayısı C)

Maliyetlerin doğrulanması D)

Harcamaların hesaplanması E)

Bir üretim işletmesinde işçi ücretleri grup akordu sistemi ile belirlenmektedir.

İşletmede işçi “A” 30 saat, işçi “B” 40 saat ve işçi “C” ise 45 saat çalışmıştır. Bu işçilerin her birinin normal çalışma ücreti saat başına 8 TL dir. Grup için toplam grup akordu 1.380 TL ise, bu durumda işçi “C” nin elde edeceği akord ücreti kaç TL olacaktır?

15.

İşçilik maliyetlerinin, sipariş maliyeti sisteminde günlük olarak sipariş maliyeti kartına geçirilirken kullanılan belgeye ne ad verilir?

16.

İşçi zaman kartları A)

Devam çizelgeleri B)

İşçi çalışma kartları C)

Puantaj cetveli D)

Personel devam kontrol sistemleri E)

2016 GÜZ ARA 1521-C

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

Aşağıdakilerden hangisi, üretim dışı faaliyetlerle ilgili işçilik maliyetlerinin içinde yer almamaktadır?

17.

Dağıtım maliyetleri A)

Araştırma maliyetleri B)

Genel yönetim maliyetleri C)

Genel üretim maliyetleri D)

Pazarlama maliyetleri E)

I. Makine yağı II. Kaynak malzemesi III. Pik demir

IV. Temizlik malzemesi

Makine üreten bir işletmede yukarıdakilerden hangisinin maliyeti genel üretim maliyeti değildir?

18.

Yalnız III A)

Yalnız IV B)

I ve II C)

II ve III D)

II ve IV E)

Bir üretim işletmesinde 20.000 TL su gideri bölümlerdeki musluk sayısı aracılığı ile ve 90.000 TL sosyal tesis gideri de bölümlerdeki işçi sayısı aracılığı ile maliyet yerlerine dağıtılacaktır.

Maliyet yerleri ve bunlara ilişkin dağıtım ölçüleri miktarları şöyledir:

Musluk sayısı

İşçi sayısı Boyama Esas

Maliyet Yeri 40 180

Montaj Esas

Maliyet Yeri 20 120

Yemekhane Hizmet Maliyet

Yeri 25 20

Bakım-Onarım Hizmet Maliyet Yeri

? 40

Toplam 360

Ayrıca su giderleri dağıtım oranı 200 TL/musluktur. Bu bilgilere göre Bakım-Onarım esas maliyet yerinde kaç musluk vardır?

19.

15 A) B) 25

40 C)

64 D)

72 E)

Aşağıdaki maliyet merkezinde toplanan maliyetlerin hangisi, dönem gideri olarak dikkate alınamaz?

20.

Dağıtım A)

Araştırma-geliştirme B)

Genel yönetim C)

Esas üretim D)

Pazarlama E)

2016 GÜZ ARA 1521-C

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

GENEL MUHASEBE-I

C

Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?

1.

Maliyet Esası Kavramı A)

Dönemsellik Kavramı B)

Kişilik Kavramı C)

Önemlilik Kavramı D)

İhtiyatlılık Kavramı E)

"A" İşletmesinin 2016 dönemine ilişkin toplam satış geliri 100.000 TL ve bu satışların elde edilebilmesi için katlandığı toplam satış giderleri 80.000 TL dir. "A" işletmesi, gelir tablosunda satışlarını 100.000 TL ve satış giderlerini 80.000 TL olarak ayrı ayrı göstermesinin temel nedeni aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

2.

İşletmenin sürekliliği A)

Sunuluşun tutarlılığı B)

Karşılaştırmalı bilgi C)

Raporlama sıklığı D)

Netleştirme E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmede gerçekleşen finansal nitelikli faaliyetleri muhasebeleştirme sürecinde yer alan öğelerden biri değildir?

3.

Kaydetmek A)

Fiyatlama yapmak B)

Özetleme C)

Sınıflandırmak D)

Analiz etmek E)

"A" İşletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

4.

Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir.

A)

Tüm muhasebe işlemleri hatasız bir şekilde yapılmıştır.

B)

Varlıklar 5 TL artmıştır.

C)

Borçlar 5 TL azalmıştır.

D)

Öz Kaynaklar 5 TL artmıştır.

E)

Yukarıda "A" İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Finansal kullanıcının alacağı kararı etkileme gücüne sahip olan bilgiye ne ad verilir?

6.

Karşılaştırılabilir bilgi A)

İhtiyaca uygun bilgi B)

İnformal bilgi C)

Gerçek bilgi D)

Doğru bilgi E)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları, uluslararası kuruluşlar, kredi kuruluşları gibi üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi düşünülen fon kaynaklarına verilen addır?

7.

Uzun Vadeli Borçlar D)

Hakedişler E)

Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin;

ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?

8.

Zamanında sunum A)

Gerçeğe uygun şekilde sunum B)

2016 GÜZ ARA 1521-C

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

İşletme yönetimi, işletme faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler olması durumunda finansal tablolarda aşağıdakilerden hangisini yapar?

9.

Finansal tabloların dipnotlarında bu durumu açıklar.

A)

İlgili dönemde finansal tablo düzenlemez.

B)

Finansal tablolarda belirsizlikler gizlenir.

C)

Önceki dönemin finansal tabloları yayımlanır.

D)

İşletme iflasını ilan eder.

E)

Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

10.

İç Denetçi A)

İşletme Üretim Müdürü B)

Bağımsız Denetçi C)

Muhasebe Meslek Mensubu D)

Yeminli Mali Müşavir E)

Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?

11.

Varlık hesaplarındaki kalan bilançonun pasifinde yer alır.

A)

Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

B)

Varlık hesapları alacak kalanı verir.

C)

Varlık hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır.

D)

Varlık hesaplarındaki azalışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

E)

Bir hesabın borç tarafı toplamı 5.000 TL ve alacak tarafı toplamı 8.200 TL ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Hesap, 3.200 alacak kalanı verir.

A)

Hesap, 13.200 borç kalanı verir.

B)

Hesap, 8.200 alacak kalanı verir.

C)

Hesap, 5.000 borç kalanı verir.

D)

Hesap kalan vermez.

E)

"A" İşletmesi sahip olduğu 2.000 TL maliyetli 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.

Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?

13.

3.000 zarar A)

2.000 zarar B)

3.000 kâr C)

5.000 kâr D)

8.000 kâr E)

İşletmeye kaynak sağlayan üçüncü tarafa ödenecek tutara ne ad verilir?

14.

Varlık A)

Zarar B)

Borç C)

Sermaye D)

E) Kâr

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?

15.

Kapanış kaydı A)

Kaydetme B)

Belgelerin toplanması C)

Sınıflandırma D)

Açılış kaydı E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?

16.

Makineler A)

Taşıtlar B)

Binalar C)

Bankalar D)

Demirbaşlar E)

2016 GÜZ ARA 1521-C

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

C

2015 Yılı Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 22.000

Faaliyet Giderleri 5.000 Satış İndirimleri 3.000

Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin Net Satışlar tutarı kaç TL dir?

17.

22.000 A)

19.000 B)

17.000 C)

14.000 D)

8.000 E)

İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Para A)

Ticari Mallar B)

Kâr C)

Demirbaş D)

Sermaye E)

Aşağıdaki defterlerden hangisinin rakamlarının matematiksel doğruluğunu kanıtlamak için mizanlar hazırlanır?

19.

Envanter Defteri A)

İşletme Hesabı Defteri B)

Pay Defteri C)

Büyük Defter D)

Yevmiye Defteri E)

I. Defterlere kayıtlar kurşun kalemle yazılır.

II. Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur.

III. Deftere yazılan hatalı kayıtlar silinir ve daksille düzeltilir.

IV. Yevmiye defterine yapılan yanlışların üzeri çizilir.

V. İşlemler defterlere en geç 10 gün içinde kaydedilmelidir.

Yukarıda yasal defterinin özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Yukarıda yasal defterinin özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 34-64)