OLDU YEN

Belgede TÜRKM N E R ANTOLOG YASI (sayfa 165-175)

Çünki novruz oldu, alm gülizar oldu yen, Qönçdn güllr açld, mürzar oldu yen.

Çxd yerdn rngbrng hr sbzlr kim, var idi, Xo müzyyn oldu alm, lalzar oldu yen.

Gül tamaasn qlb bülbül yen qld fan, Mey içib gül camndan, mst xumar oldu yen.

Say sald hr trf srv, çinar srfraz, rt hlin cm edib, gör, üstüvar oldu yen.

Xublar hr yan çxb seyri-gülüstan eyldi, Eq hli gördü onlar, intizar oldu yen.

Oldu qalib övqü hr könüld kim, vardr hvs, Qüdrti-hq birl xo fsli-qubar oldu yen.

Dad kim, dövran verib bunca çmnlri il, Aqibt zaye olub grdi-qubar oldu yen.

Heyf kim, ey Qaybi, bunca cahann xublar, Köç edib bu dünyadan hli-mzar oldu yen.

ETM MN

Görsdib üz dilbrim, heyrani-zar etmi mni, Od salar canma anda, xakisar etmi mni.

Heyrt içr eq alb alm bamdan güc il, Bnd edib, hli-xunun birl qatar etmi mni.

Glli yarn xyal kari-varn dünyann, Kim çxarb xatirimdn brknar etmi mni.

Eyb qlmam, eylsm viranlr içr vtn, Küy urub, Bhlul kimi divanlr etmi mni.

Demyin kim, n üçün yoxdur qrarn bir zaman,

övqü qalbdr könüld, biqrar etmi mni.

Yar dedikc xyalm cu urub, ah eylrm, Zikri-feyzi öyl xo, biixtyar etmi mni.

Yar demi: «Qaybi, fzlim tut könlünü xo», Übu söz birl bsi ümudivar etmi mni.

OLMASIN

Eq oduna mn kimi heç kims büryan olmasn, Yar vslin arzulayb hicr il giryan olmasn.

Heç kims ötürmsin ömrün mnim tk zar iln, Taqti-bitab olub hal prian olmasn.

Müddilrin cfas barm qan eyldi,

Heç müslman bndnin dümni eytan olmasn.

Ey rqibi-rusiyah, get, var eiyindn uzaq, kimizin aramzda naghan qan olmasn.

Qaybi, sn tezrk cann qurban eylgil, Sndn vvl heç kii ol yar qurban olmasn.

XUBLARIN

Dostlar, verm könül, yoxdur vfas xublarn, Hr n qdr çksniz çoxdur cfas xublarn.

Aqibt can il dili vermyin, qurtulmad

Kim ki yar idi zldn mübtlas xublarn.

Fhm qlmaqla çü glmz xatirim onlarn Yoxdurü aiqlr qeyr z blas xublarn.

Xublara mehr il hr kim ki oldu itiyaq, Oldu ondan oynamaq can iltimas xublarn.

Aina oldum, mma yüz min blaya uradm, Olmayaydm ka ki mn ainas xublarn.

Qlmadlar, Qaybi, bir gün inayt neç kim, Olmuam mn neç vaxtdan binvas xublarn.

VARDIR

Saz il söhbt yaman demyin, Adm-Hvva yer ennd vard.

Habl bil Qabil ana qarnnda, Onlar hm dünyaya glnd vard.

Admi qovdular behit öyündn, Hr kim tapar öz felindn-huyundan, Özün saxla abi-hyat suyundan, Nuhun gmisini minnd vard.

Mhmmd peymbr din yolun açd, Bilal zan dedi, kafirlr qaçd,

bubkr, Ömr, Osman yetidi,

li zülfüqarn çalanda vard.

Mollalar cm olub tapmad dlil, Mn sn sndm, ya rbbim clil, smayl peymbr, brahim Xlil Mkk-Mdinni alanda vard.

Mollalar cm olub, getdilr hmm,

dalt deynin mnas nm?

Böyl daltli sultan Cümcüm

Dünyann lzztin görnd vard.

Adm olu hr hanssa bir id, Yer üzünü tutmaq üçün srit, Harut-Marut atl iki frit

Babil quyusna dünd vard.

Söhbt üçün Musa asmanda qald, skndr Zülqrneyn dünyan ald,

Musann sas jdrha oldu, Nsiminin postun soyanda vard.

Hzrti Davudun qrx olu oldu, Mn-mnlik eyldi, qrx da öldü, Qrx olun yerin bir oul gldi, Davudun qrx olu ölnd vard.

Dalarn bandan getmz duman, Bir gün olar yaradann frman, Mehdi glib alar yalan dünyan, Davudun bir olu olanda vard.

Molla Qayb deyr, Xzrdr pirim, Pirim ahimrdan, li dstgirim, Sultan Söyün Mirz, Mir liirim1, Dünyann toyunu tutanda vard.

1 Sultan Hüseyn Bayqara il liir Nvai nzrd tutulur. Onlarn sar-slmaz dostluu haqqnda Orta Asiyada bir çox dastan v rvayt vardr.

YARSIZLI IN DRDN

Ey yaranlar, müslmanlar, rnlr, Sormayn siz yarszln drdini, Xbr verin, bizim yar görnlr, Sormayn siz yarszln drdini.

Ala dan ba qarsz olmasn, Qarsz olsa-olsun, narsz olmasn.

Mhmmd ümmti yarsz olmasn, Sormayn siz yarszln drdini.

Baban sandnda tamam zr olar.

Yarsz öts, ömrün drbdr olar.

n yaxn qonun da gümangr olar.

Sormayn siz yarszln drdini.

Bu gaplar qalbdr ahü gdadan, Molla nal çkr «tbbtyda»dan, Molla Qayb dilr yarn xudadan, Sormayn siz yarszln drdini.

STR KÖNÜL

Dünya mülkünd, yaranlar, hriyar istr könül, Syridib mins bdvi, ahsuvar istr könül, Qul bil qrnaq da olsa, xanvar istr könül, Taci-txti, ll-gövhr, zrnigar istr könül, Kafir vursam qlnc, zülfiqar istr könül.

Atlanb çxsam ikara, at yara, sbab ay1, Salsam yüyrk tazlar, tuun, ütlgi, qarçay2, Aü nan vermkd olsam guya ki Hatmi-Tay, Xo avaz air grk, tnbur, qicaq3, hm dfü ney, Zinti-zövqi sfalar, kari-var istr könül.

Mscidin molla, imam qrrey-qürra4 grk, Balalar mktbd olsa dillri bürra5 grk, Tz mhbub zrnigarn al bih-çra6 grk, Eli bay, cmiyytin taxtnda adil ah grk, Çarvadarmz, çöld olsa, yaylalar istr könül.

Xeyir üçün qlsam zirat neç dehqan, r grk, Öy qalla7 damaa yeddi qatar nr grk, Nr banda qübbsi altn, gümü ovsar grk, Zahid mscid grk, kim vaiz minbr grk, Hafizim Quran oxusa, xo avaz istr könül.

1 Yerind, yerbyer, hazr.

2 Alc qu adlar.

3 Bir musiqi alti.

4 All v nurlu.

5 Kskin, iti, dilli-dilavr.

6 Çraq kimi.

7 Taxl, mhsul.

Tövld dursa bdvlr, yannda olsa seyis1, Binamazü srarkelri ixtisab qlsa ris,

Qrx dvm sövdaya gets, l atsa Sultan Veys, Sr hovuz, lli-hrmdn gls müki-nbr is2, Öy grk naznin, çemi-xumar istr könül.

Ver, ilahi, neylyim, bxtim olubdr ncümn, Yari-qabil tapsamü srf eylsm yüz min tümn, Dti-shraya çxb gt eylsm baü çmn, Rngi qr, rftar xub, minsm yen yora smn(d), Fslimiz novruz da olsa, lalzar istr könül.

Qaybi der, ver, ilahi, aç bu qulunun baxtn, Kb sar ba qoyuban oxusun be vaxtn, Dostlara bizdn nsiht, nisy etm nadn, Gördünüzmü, neyldi Davud, Süleyman taxtn, Kbeyi-beytülharam deyib, ixtiyar istr könül.

1 Mehtr.

2 Mük, nbr tri.

ANNASULTANIM MNM

Özü bir daha gözl, sallanb yoldan keçr, Hsrtindn gec-gündüz fryadm r yetr.

Gözlrin cllad imi, kirpiyin tidn betr, Afti-can, lal-xndan, ay aman, xanm mnim, Vdsin yalançym Annasultanm mnim.

Çün qzl geydin, bzndin, canma qsd eyldin, Sünbülün reyhanyam deyib, özün mst eyldin, Bizl etdin hdi-peyman, özgni dost eyldin, Afti-can, lal-xndan, ay aman, xanm mnim, Vdsin yalançym Annasultanm mnim.

Özü bir daha gözl, sallanb mstan gzr, Vsfini ellr desm, bir çox aqlar yazar,

anna dastan qoum mn aiqi-Qaybnzr, Afti-can, lal-xndan, ay aman, xanm mnim, Vdsin yalançym Annasultanm mnim.Belgede TÜRKM N E R ANTOLOG YASI (sayfa 165-175)